018-414/2006 Pošta Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-414/2006-44-3588

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter predsednika Sama Červeka in članice Vide Kostanjevec, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava računalniške opreme- širitev UPO" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila vlagatelja Unistar LC, d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter Avtenta.SI, d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), ki ju oba zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.11.2006 soglasno

ODLOČILA

Revizijski postopek, voden na podlagi revizijskega zahtevka obeh vlagateljev, z dne 06.10.2006, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.06.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "Dobava računalniške opreme- širitev UPO" je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 62-63, z dne 16.06.2006, pod številko objave Ob-16783/06 (popravka v Uradnem listu RS, št. 83/2006, z dne 04.08.2006, pod številko objave Ob-25519/06, ter v Uradnem listu RS, št. 100, z dne 29.09.2006, pod številko objave Ob-27102/06), ter v Uradnem listu EU, št. S 109, z dne 10.06.2006, pod številko objave 116588 (popravek v Uradnem listu EU, št. S 147, z dne 04.08.2006, pod številko objave 157861).

Dne 06.10.2006, pred potekom roka za oddajo ponudb, sta prvi in drugi vlagatelj po pooblaščencu na naročnika naslovila zahtevek za revizijo. V zahtevku sta navedla, da nameravata ponudbo predložiti skupaj kot konzoricialna partnerja, zato v skladu z 9. členom ZRPJN skupaj vlagata tudi revizijski zahtevek. V zahtevku predlagata, da se celoten predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi, da se še pred tem opravi obravnavo, na kateri se izvedejo predlagani dokazi, ter da se jima povrnejo vsi stroški revizijskega postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 09.10.2006, vlagatelja po pooblaščencu pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo. Vlagatelja sta revizijski zahtevek po pooblaščencu dopolnila z vlogo, z dne 11.10.2006, kateri sta bili priloženi tudi originalni pooblastili, dani pooblaščencu za zastopanje obeh vlagateljev.

Dne 19.10.2006 je naročnik sprejel "Odločitev", iz katere izhaja, da se revizijski zahtevek obeh vlagateljev zavrne ter da vlagatelja nista upravičena do povrnitve stroškov. Omenjeni dokument je bil s strani naročnika odposlan dne 20.10.2006, pooblaščenec obeh vlagateljev pa ga je prejel dne 23.10.2006.

Z dopisom, z dne 20.10.2006, ki ga je naročnik prejel dne 23.10.2006, je drugi vlagatelj slednjega obvestil, da umika ugovor razpisne dokumentacije, ki je bil naročniku posredovan s strani pooblaščenca. Ob tem je navedel, da je po podrobnem pregledu razpisne dokumentacije ugotovil, da so njegove pripombe in skupni ugovor, ki je bil naročniku posredovan s strani pooblaščenca, neutemeljen, zato je odločitev drugega vlagatelja, da od ugovora odstopa in ga nepreklicno umika.

Ravno tako dne 20.10.2006 je pooblaščenec, po pooblastilu obeh vlagateljev, na naročnika naslovil vlogo "Izstop drugega vlagatelja iz nameravanega konzorcija ter umik zahtevka za revizijo s strani drugega vlagatelja". V vlogi, ki jo je naročnik prejel dne 23.10.2006, pojasnjuje, da sta se vlagatelja po vložitvi revizijskega zahtevka odločila, da ne bosta nastopala v skupni ponudbi kot konzorcialna partnerja, temveč bo prvi vlagatelj v predmetnem javnem naročilu nastopal kot samostojni ponudnik. Iz navedenega razloga drugi vlagatelj umika svoj revizijski zahtevek. V podani vlogi se izpostavlja tudi, da je iz razloga, ker vlagatelja ne nameravata več predložiti skupne ponudbe, določba tretjega odstavka 9. člena "ZRPJN-C" zanju brezpredmetna. Prvi vlagatelj tako vztraja pri revizijskem zahtevku, kot samostojni vlagatelj, ki bo v postopku oddaje javnega naročila predložil skupno ponudbo.

Z vlogo, z dne 23.10.2006, je prvi vlagatelj po pooblaščencu naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, in sicer izključno kot prvi vlagatelj zahtevka za revizijo. Ob tem je v revizijski postopek priglasil nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je bil predmetni revizijski postopek uveden na podlagi revizijskega zahtevka, ki sta ga dne 06.10.2006 skupaj vložila prvi in drugi vlagatelj, kot konzorcialna partnerja pri nameravani skupni predložitvi ponudbe.

Po tem, ko je naročnik že sprejel odločitev o revizijskem zahtevku (odločitev je naročnik sprejel dne 19.10.2006), ta pa še ni bila vročena vlagateljema, je drugi vlagatelj naročnika obvestil, da svoj revizijski zahtevek umika, po pooblaščencu pa še, da izstopa iz nameravanega konzorcija (oboje dne 20.10.2006). Naročnik je s tem povezani vlogi prejel istega dne, kot sta vlagatelja po pooblaščencu prejela odločitev o njunem revizijskem zahtevku (23.10.2006).

Obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo je podal le prvi vlagatelj, in sicer dne 25.10.2006 (dokument datiran z datumom 23.10.2006).

Iz določil tretjega odstavka 9. člena ZRPJN izhaja, da lahko v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Zgornje določilo ZRPJN vzpostavlja v primeru predložitve ali nameravane predložitve skupne ponudbe na strani vlagateljev t.i. nujno sosporništvo, ki se kot procesna predpostavka zahteva tekom celotnega na ta način pričetega revizijskega postopka. To pomeni, da se lahko revizijski postopek, pričet na podlagi tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, vodi le dotlej, dokler ga vodijo vsi vlagatelji, ki so skupaj (kot skupni ponudniki v predloženi ali nameravani skupni ponudbi) vložili revizijski zahtevek.

V konkretnem primeru sta vlagatelja svoj revizijski zahtevek vložila na podlagi tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, kot konzorcialna partnerja pri nameravani skupni predložitvi ponudbe. Ker je prvi vlagatelj dne 20.10.2006 svoj revizijski zahtevek umaknil, pa se revizijski postopek, pričet na podlagi tretjega odstavka 9. člena ZRPJN, ne more več voditi, saj za to ni izpolnjena zgoraj opisana procesna predpostavka.

Izhajajoč iz navedenega je Državna revizijska komisija, na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.11.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana,
- Avtenta.SI, d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.