018-421/2006 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Številka: 018-421/2006-44-3441

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, ter članice Sonje Drozdek šinko in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "Dobavo drobnega potrošnega pisarniškega materiala", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila ponudnik Extra Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in ponudnik DZS d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), soglasno dne 14.11.2006

ODLOČILA

1. Zahtevi prvega vlagatelja Extra Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana za povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja z dne 09.10.2006, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti prvemu vlagatelju stroške odvetniškega zastopanja v višini 360.470,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne.


2. Zahtevi drugega vlagatelja DZS d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana za povrnitev stroškov z dne 12.10.2006, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan drugemu vlagatelju plačati stroške odvetniškega zastopanja v višini 361.284,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva drugega vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 73-74/06 dne 14.07.2006, pod št. objave Ob-20286/06 in v Uradnem listu ES, št. 2006/S 128-136634 dne 08.07.2006.

Prvi vlagatelj je dne 09.10.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila. Naročnik je zahtevku za revizijo prvega vlagatelja s sklepom, št. 961-10/2006-2620 z dne 25.10.2006 delno ugodil ter razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila z dne 08.09.2006.

Prvi vlagatelj je dne 27.10.2006 podal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem navaja, da mu naročnik v svoji odločitvi z dne 25.10.2006 ni priznal stroškov odvetniškega zastopanja, zato predlaga, da Državna revizijska komisija odloči o povrnitvi navedenih stroškov.

Drugi vlagatelj je dne 12.10.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila. Naročnik je zahtevku za revizijo drugega vlagatelja s sklepom, št. 961-10/2006-2620 z dne 27.10.2006 delno ugodil ter razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila z dne 08.09.2006.

Drugi vlagatelj je dne 06.11.2006 podal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v katerem navaja, da naročnik v svoji odločitvi z dne 27.10.2006 ni odločil o povrnitvi odvetniških stroškov. Naročnik je v sklepu priznal zgolj povračilo stroškov za takso, pri čemer višine povračila v izreku ni navedel, prav tako ni navedel, da mora naročnik v primeru zamude povrniti zamudne obresti, kar je drugi vlagatelj izrecno zahteval. Drugi vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija odloči o stroških. Kolikor je za odločitev o stroških pomembna odločitev o 2. točki zahtevka za revizijo glede dodatne obrazložitve, pa drugi vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija odloči tudi o tem delu zahtevka.

Naročnik je dne 09.11.2006 odstopil zahtevek za revizijo prvega in drugega vlagatelja skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je med naročnikom ter prvim in drugim vlagateljem sporno vprašanje glede upravičenosti do povrnitve stroškov odvetniškega zastopanja, nastalih z revizijo.

Stroške revizijskega postopka ureja 22. člen ZRPJN. Le-ta določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Za odločitev o tem, kateri stroški se štejejo za potrebne, je potrebno smiselno upoštevati določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, saj gre za vprašanje, ki ga ZRPJN ne ureja. Skladno s 151. členom ZPP so pravdni stroški izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka. Pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. Po določbi 155. člena ZPP sodišče pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Iz navedenih določb ZPP in dosedanjih odločitev Državne revizijske komisije nesporno izhaja, da je vlagatelj upravičen do povračila stroškov za zastopanje po odvetniku, pri čemer pa se upoštevajo le potrebni stroški za delo odvetnika. Pri tem ne gre pritrditi naročnikovemu stališču, da prvi vlagatelj in drugi vlagatelj nista upravičena do povračila stroškov odvetniškega zastopanja iz razloga, ker je bil prvi vlagatelj o nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika že predhodno seznanjen na vpogledu ponudbe izbranega ponudnika dne 15.09.2006, drugi vlagatelj pa je bil o navedenem dejstvu obveščen po telefonu dne 06.10.2006. Vlagatelj lahko namreč v postopku oddaje javnega naročila svoje interese zavaruje le z vložitvijo ustreznega pravnega sredstva, to je z zahtevkom za revizijo. Zgolj ugotovitev in ustna seznanitev o nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika ne zadostuje za spremembo naročnikove odločitve o oddaji naročila, saj se le-ta lahko razveljavi le preko vloženega zahtevka za revizijo, poleg tega pa ne prvi ne drugi vlagatelj brez vložitve zahtevka za revizijo nimata jamstva naročnika, da bo odločitev o oddaji naročila tudi dejansko spremenil.

Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da je naročnik zahtevku za revizijo prvega in drugega vlagatelja ugodil in je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN nastala pravna podlaga za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik neutemeljeno zavrnil zahtevo za povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja prvega in drugega vlagatelja, zato je o povračilu teh stroškov odločila Državna revizijska komisija. Ker je drugi vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, tako da je naročnik razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila, za presojo o povračilu stroškov ni relevantno vprašanje glede ugotovitve, da dodatna obrazložitev naročnika z dne 29.09.2006 ne vsebuje vseh z zakonom zahtevanih sestavin, saj navedena ugotovitev ne vpliva na morebitno drugačno odločitev naročnika, zato Državna revizijska komisija o navedenem vprašanju oziroma delu zahtevka ni odločala.

Ker je naročnik zahtevi prvega in drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ugodil v delu , ki se nanaša na plačilo takse za revizijo, Državna revizijska komisija o teh stroških ni ponovno odločala.

Prvi vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške odvetniškega zastopanja in priprave zahtevka za revizijo v višini 3000 točk ter DDV in 3% materialnih stroškov ter stroške priprave obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 300 točk in DDV ter 3 % materialnih stroškov. Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznava prvemu vlagatelju stroške sestave zahtevka za revizijo glede na vrednost spornega predmeta v višini 2700 točk, kar znaša z vključenim 20% DDV v višini 356.400,00 SIT ter za materialne stroške v višini 2% (od skupne vrednosti storitve do 1000 točk, to je 20 točk), kar znaša 2.200,00 SIT in v višini 1% (od skupne vrednosti presežka nad 1000 točk, to je 17 točk), kar znaša 1.870,00 SIT, vse skupaj v višini 360.470,00 SIT. Državna revizijska komisija prvemu vlagatelju ne priznava stroškov sestave obvestila za nadaljevanje postopka, saj ne gre za potrebne stroške.

Drugi vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil naslednje stroške za odvetniško zastopanje: prejem sklepa naročnika z dne 27.10.2006 in pravni pregled v višini 100 točk ter DDV, zahteva za nadaljevanje postopka v višini 50 točk ter DDV, zahtevek za revizijo v višini 2700 točk ter DDV in povečanje po 5. členu Odv. tarife, vpogled po prejemu dodatne obrazložitve z dne 11.10.2006 v višini 100 točk ter DDV, odsotnost iz pisarne v višini 60 točk ter DDV, kratek dopis z dne 04.10.2006 v višini 20 točk ter DDV in 2 % materialnih stroškov ter DDV. Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznava drugemu vlagatelju stroške sestave zahtevka za revizijo glede na vrednost spornega predmeta v višini 2700 točk, kar znaša z vključenim 20% DDV v višini 356.400,00 SIT ter za materialne stroške v višini 2% (od skupne vrednosti storitve do 1000 točk, to je 20 točk), kar znaša z vključenim 20% DDV 2.640,00 SIT in v višini 1% (od skupne vrednosti presežka nad 1000 točk, to je 17 točk), kar znaša z vključenim 20% DDV 2.244,00 SIT, vse skupaj v višini 361.284,00 SIT. Ker drugi vlagatelj zahteva tudi zakonite zamudne obresti za skupne navedene stroške od 06.11.2006 (ko je prejel odločitev naročnika o zahtevku za revizijo) do plačila, je Državna revizijska komisija glede tega dela zahteve odločila, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa. Državna revizijska komisija drugemu vlagatelju ne priznava ostalih stroškov, saj ne gre za potrebne stroške oziroma gre za stroške, vključene v sestavo zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â" 14.11.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana