018-407/2006 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Številka: 018-407-06-43-3583

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za dobavo "aparatov za avtomatsko pripravo krvnih komponent" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.11.2006

ODLOČILA

1. Primarni zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Podredni zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

3. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je vodil postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za dobavo "aparatov za avtomatsko pripravo krvnih komponent". Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 85-86/06, z dne 11.08.2006, pod št. objave Ob-23002/06.

Naročnik je izdal odločitev o izidu javnega naročila, št. JN B 09/06, z dne 20.09.2006, s katero je izbral ponudnika Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik.

Vlagatelj je dne 27.09.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve oddaje javnega naročila. Naročnik je vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev, št. JN B 09/06, z dne 28.09.2006, odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je dne 04.10.2006 na naročnika naslovil zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, kar mu je naročnik omogočil 10.10.2006.

Vlagatelj je dne 11.10.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo za predmetno javno naročilo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja očitane kršitve v treh (3) sklopih.
V prvem sklopu vlagatelj navaja naslednje očitke, povezane z njegovo ponudbo (vlagatelj v tem sklopu očitkov namreč zatrjuje pravilnost svoje ponudbe):
- Referenčna oprema: Vlagatelj meni, da je bila njegova ponudba povsem v skladu z navodili ponudnikom, ki jih je izdal naročnik ter določbami Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Glede naročnikovega očitka, kot sledi iz dodatne obrazložitve, da vlagatelj v svoji ponudbi ni navedel, katera oprema je referenčna, vlagatelj ugotavlja, da je v ponudbi Obrazec A-4 prijava, točka 1.6 v rubriki "opis posla ali projekta" in tudi v rubriki "podroben opis posla" povsem jasno navedel, da gre za validiranje aparata Terumo TACE II avtomatskega separatorja krvnih komponent, ki je izrecno naveden pri vseh treh referencah, označenih pod zaporednimi številkami 1 - 3. Vlagatelj nadalje navaja, da je napačno naročnikovo stališče v obvestilu in obrazložitvi izbire, kjer (naročnik) navaja, da vlagatelj ni v celoti izpolnil obrazca v delu, ki se nanaša na reference. Vlagatelj meni, da je v celoti izpolnil reference pod zaporedno številko 1, 2, 3, ostale reference pa niso izpolnjene iz razloga, ker teh poslov ni opravljal vlagatelj, temveč nekdo drug. Vlagatelj dodaja, da je v navodilih ponudnikom določena kvota treh poslov s ponujeno opremo v zadnjih treh letih. Naročniku vlagatelj očita kršitev 7. in 41. člena ZJN-1.
- Obdobje oziroma čas dobave: Vlagatelj navaja, da je naročnik napačno ugotovil, da vlagatelj pri referencah ni zaznamoval obdobja oziroma časa dobave. Vlagatelj pojasnjuje, da je v prvih treh referencah izrecno navedel datum začetka oziroma konca posla, saj so bili vsi trije posli opravljeni v obdobju od leta 2004 do 2005. Vlagatelj zatrjuje, da je z navedbo treh datumov na strani 5, 6 in 7 ponudbe zadostil naročnikovim zahtevam, pri čemer se sklicuje na točko 9.1.4 navodil ponudnikom. Vlagatelj meni, da naročnik podrobnejših podatkov ni zahteval, zato nima pravne podlage za izločitev njegove ponudbe.
V nadaljevanju vlagatelj v drugem sklopu navaja naslednje očitke, povezane s ponudbo izbranega ponudnika (vlagatelj v tem sklopu očitkov namreč zatrjuje nepravilnost njegove ponudbe):
- Reference: Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta na strani 3 in 4 svoje ponudbe izpolnil obrazec A4 - reference na enak način, kot je to storil vlagatelj. Izbrani ponudnik ni v predloženem obrazcu A4 dodatno navedel, da je ponujena oprema tudi referenčna. V nasprotju z vlagateljevim opisom se iz navedb izbranega ponudnika ne da razbrati, da gre za ponujeno aparaturo CompoMat G4, prav tako pa ni podan pravilen opis posla (v razdelku "ime posla ali projekta" je izbrani ponudnik navedel "javni razpis za dobavo 185.000 vrečk s pripadajočo opremo za pripravo krvnih komponent za obdobje treh let"). Glede na navedeno ponudba izbranega ponudnika ni v skladu z naročnikovimi razpisnimi pogoji in bi jo moral naročnik, če je bilo potrebno res navesti, da gre pri ponujeni opremi za referenčno opremo (česar pa naročnik ni nikjer določil), iz istih razlogov kot vlagateljevo ponudbo zavrniti kot nepopolno, saj gre v nasprotnem primeru za kršitev načela enakopravnosti (7. člen ZJN-1). Vlagatelj očita naročniku tudi kršitev načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), saj je brez pravnega temelja izbral ponudbo, ki je bila ekonomsko manj ugodna (vlagatelj je podal ponudbo v vrednosti 27.309.024,00 SIT z DDV, izbrani ponudnik pa ponudbo v znesku 29.966.400,00 SIT brez DDV).
- Tehnična specifikacija - podpora kode ISBT 128: Ponudba izbranega ponudnika je nepravilna, ker bi moral ponujeni aparat podpirati kodo ISBT 128 (kar pomeni samokalibracijo ob vsakodnevnem vžigu in ob vsaki separaciji krvnih komponent), česar pa izbrani ponudnik ni navedel v opisu ponujenega aparata (obrazec A-10).
- Tehnična specifikacija - opis osebnega računalnika: Izbrani ponudnik ni podal natančnega opisa osebnega računalnika v skladu s 1. točko obrazca A-10, saj iz njegove ponudbe ni razvidno, kakšen operacijski sistem vsebuje, v katerem jeziku operira, kakšna je zmogljivost (MB), koliko Rama (GB) vsebuje, ali vsebuje enoto CD-RW/DVD in kakšna je dimenzija in resolucija monitorja.
- Tehnična specifikacija - jezik programske aplikacije: Na strani 18 ponudbe izbranega ponudnika ni opisa, v katerem jeziku je programska aplikacija, ki je zahtevana v 2. točki obrazca A-10.
- Tehnična specifikacija - izvedba in instalacija ponujenega aparata ter usposabljanje oseb za ponujeni aparat: Ponudba izbranega ponudnika je napačna tudi v 4. točki obrazca A-10, ki določa izvedbo priprave ponujenega aparata - izbrani ponudnik je samo prepisal navodila, tako da ni natančno določil izvedbe in instalacije ponujenega aparata ter usposabljanja oseb za ponujeni aparat.
- Podpis ponudbe: Ponudba izbranega ponudnika ima zaznamek na strani 19 podpisan s strani druge osebe, ki je parafirala celotno ponudbo, tako da ni razvidno, da je ta oseba pooblaščena za sklepanje poslov v skladu s točko 1.4.6. SPJN.
V tretjem (zadnjem) sklopu pa vlagatelj navaja naslednje očitke (v zvezi kršitvami postopka):
- Zaupnost podatkov: Vlagatelju je bil onemogočen vpogled v strukturo cene ponudbe izbranega ponudnika, s čemer je bila vlagatelju preprečena preveritev elementov, ki so potrebni za vrednotenje ponudb po merilih. S tem naj bi naročnik kršil načelo konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1), oziroma je z odločitvijo, da je cena izbranega ponudnika poslovna skrivnost, ravnal v nasprotju z določbo 8. člena ZJN-1.
- Neenakopravnost ponudnikov: V ponudbi izbranega ponudnika ni bilo zavedeno, da je del dokumentacije poslovna skrivnost. Neenakopravnost ponudnikov se kaže v tem, da je naročnik ugodil prošnji izbranega ponudnika, ki je bila dana šele 10.10.2006 (potem ko je bil postopek oddaje že zaključen) za zakritje dela njegove ponudbe. S tem je naročnik ravnal v nasprotju s 54. členom ZJN-1 (domneva se sprememba ponudbe, ker naročnik ni zahteval dodatnih pojasnil k ponudbi). Vlagatelj še dodaja, da naročnik v trenutku vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika s prošnjo izbranega ponudnika še ni razpolagal oziroma da je slednji prošnjo vložil šele po opravljanem vpogledu, s čemer je naročnik favoriziral izbranega ponudnika in s tem kršil načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).
- Naročnikova odločitev o oddaji naročila: Naročnik v obvestilu o izidu javnega naročanja ter naknadno v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila nikjer ni navedel pravnega pouka.
Vlagatelj predlaga spremembo odločitve o izbiri izbranega ponudnika, št. JN B 09/06, z dne 20.09.2006, tako da se ponudba izbranega ponudnika izloči kot nepopolna oziroma neustrezna in izbere ponudba vlagatelja, podredno pa razveljavitev izpodbijane odločitve ter ponovitev postopka javnega naročanja. Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je vlagatelja pozval z dopisom, z dne 13.10.2006, k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse, kar je slednji že storil z vlogo, z dne 12.10.2006, v kateri je zapisal da je pri vložitvi revizije po pomoti izostalo potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj s citirano vlogo priglaša tudi dodatne stroške revizijskega postopka (plačilo takse).

Naročnik je s sklepom, št. IZP 1/293/06, z dne 17.10.2006, zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. V obrazložitvi citiranega sklepa naročnik podrobneje pojasni razloge za svojo odločitev.

Vlagatelj je naročniku z vlogo, z dne 23.10.2006, sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 25.10.2006, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je najprej obravnavala prvi sklop očitkov vlagatelja. Le-ti so v povezavi z njegovo ponudbo (vlagatelj v tem sklopu očitkov namreč zatrjuje pravilnost svoje ponudbe).

Državna revizijska komisija je kot prvega presojala vlagateljev očitek glede Referenčne opreme, s čemer naj bi naročnik kršil 7. in 41. člen ZJN-1.
Vlagatelj navaja, da je v ponudbi Obrazec A-4 prijava, točka 1.6 v rubriki "opis posla ali projekta" in tudi v rubriki "podroben opis posla" povsem jasno navedel, da gre za validiranje aparata Terumo TACE II avtomatskega separatorja krvnih komponent, ki je izrecno naveden pri vseh treh referencah, označenih pod zaporednimi številkami 1 - 3. Vlagatelj meni, da je v celoti izpolnil reference pod zaporedno številko 1, 2, 3, ostale reference pa niso izpolnjene iz razloga, ker teh poslov ni opravljal vlagatelj, temveč nekdo drug.
Vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v obrazcu A-5 (Navodila ponudnikom) zapisal v točki 9.1 (Pogoji), podtočka 4: "ponujena oprema (aparat za avtomatsko pripravo krvnih komponent, ki ga ponuja ponudnik) je bila v zadnjih treh letih od objave razpisa dobavljena in nameščena pri treh kupcih (ne glede na to kdo jo je dobavil - referenca se nanaša na ponujeno opremo);". V točki 9.2 (Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev) citiranega obrazca pa je naročnik predvidel glede referenc "Razvidno iz obrazca A-4 prijava (posebno dokazilo ni potrebno)". Naročnik je glede na navedeno določil, da morajo biti pri referencah hkrati izpolnjene tri zahteve: 1. - referenca se mora nanašati na ponujeno opremo, 2. - v zadnjih treh letih mora biti ponujena oprema dobavljena in nameščena / instalirana, in 3. - reference se morajo nanašati na tri kupce. Nadalje iz obrazca A-5 sledi, da je naročnik v točki 6 (Ponudbena dokumentacija), podtočka 2 določil: "izpolnjen in podpisan obrazec A-4: Prijava;".
Iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo izhaja, da je slednji v Obrazcu A-4 (Prijava), točka 1.6 pri zaporednih številkah referenc 1 - 3 v rubriki "Ime posla ali projekta" navedel "Validiranje Terumo TACE II avtomatskega separatorjev krvnih komponent", v rubriki "Podroben opis posla" "Validiranje Terumo TACE II avtomatskega separatorjev krvnih komponent. Usposabljanje osebja z rokovanjem, programiranjem, separiranjem, sterilnim varjenjem ter pregledovanjem vseh potrebnih podatkov za kontrolo kvalitete in sledljivosti.", v rubriki "Izvedene aktivnosti" pa "Validacija. Kontrola kvalitete. Sledljivost podatkov.". Nadalje je vlagatelj v Obrazcu A-4 pri citiranih referencah (zaporedne številke 1 -3) v rubriki "Ime naročnika posla" navedel tri naročnike / kupce (SM Maribor, Klinička bolnica Rijeka in Opča bolnica Varaždin).
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno zahteval, da se morajo reference nanašati na dobavo in namestitev / instalacijo ponujene opreme, kar pa iz vlagateljeve ponudbe ne izhaja, saj validacija ponujenega aparata oziroma izvedene aktivnosti validacija, kontrola kvalitete, sledljivost podatkov, ki jih je navedel vlagatelj v svoji ponudbi v obrazcu A-4 pri referencah pod zaporednimi številkami 1-3, nikakor ne pokrivajo aktivnosti v smislu dobave in namestitve / instalacije aparata, in so te reference iz tega naslova neustrezne oziroma v neskladju z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
Nadalje iz vpogleda v ponudbo vlagatelja sledi, da je slednji v Obrazcu A-4 (Prijava), točka 1.6 pod zaporednimi številkami referenc 4 - 12 v posameznih rubrikah pustil prazen prostor (npr. v rubrikah "Ime posla ali projekta", "Skupna vrednost posla", "Datum začetka / datum konca posla", "Podroben opis posla", "Izvedene aktivnosti" ipd.).
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (obrazec A-5, kjer je naročnik v točki 6 - Ponudbena dokumentacija, podtočka 2 določil: "izpolnjen in podpisan obrazec A-4: Prijava;") jasno zahteval tudi izpolnitev obrazca A-4, katerega sestavni del je tudi točka 1.6 (Reference), česar pa vlagatelj pri referencah pod zaporednimi številkami referenc 4 - 12 očitno ni storil, kar posledično predstavlja neustreznost oziroma neskladje vlagateljeve ponudbe z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije iz tega naslova.
ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi (v prvem odstavku 76. člena ZJN-1), da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.
Vsled gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu očitku glede Referenčne opreme in ga je zavrnila kot neutemeljenega. Posledično naročniku tudi ni mogoče očitati kršitve 7. in 41. člena ZJN-1.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede Obdobja oziroma časa dobave.
Vlagatelj pojasnjuje, da je v prvih treh referencah izrecno navedel datum začetka oziroma konca posla, saj so bili vsi trije posli opravljeni v obdobju od leta 2004 do 2005. Vlagatelj zatrjuje, da je z navedbo treh datumov na strani 5, 6 in 7 ponudbe zadostil naročnikovim zahtevam, pri čemer se sklicuje na točko 9.1.4 navodil ponudnikom. Vlagatelj meni, da je naročnik napačno ugotovil, da vlagatelj pri referencah ni zaznamoval obdobja oziroma časa dobave.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v obrazcu A-5 (Navodila ponudnikom) zapisal v točki 9.1 (Pogoji), podtočka 4: "ponujena oprema (aparat za avtomatsko pripravo krvnih komponent, ki ga ponuja ponudnik) je bila v zadnjih treh letih od objave razpisa dobavljena in nameščena pri treh kupcih (ne glede na to kdo jo je dobavil - referenca se nanaša na ponujeno opremo);". V točki 9.2 (Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev) citiranega obrazca pa je naročnik predvidel glede referenc "Razvidno iz obrazca A-4 prijava (posebno dokazilo ni potrebno)". Naročnik je glede na navedeno med drugim določil, da se morajo reference nanašati na zadnja tri leta od objave razpisa, pri čemer ni natančneje opredelil, kako naj ponudnik zapiše datum začetka oziroma datum konca posla. Nadalje iz obrazca A-5 sledi, da je naročnik v točki 6 (Ponudbena dokumentacija), podtočka 2 določil: "izpolnjen in podpisan obrazec A-4: Prijava;".
V konkretnem primeru je bil razpis za predmetno javno naročilo objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86/06, z dne 11.08.2006, pod št. objave Ob-23002/06.
Vpogled v vlagateljevo ponudbo pokaže, da je slednji v Obrazcu A-4 (Prijava), točka 1.6 pri zaporednih številkah referenc 1 - 3 v rubriki "Datum začetka / datum konca posla" navedel "2004/2005". Nadalje vpogled v ponudbo vlagatelja pokaže, da je slednji v Obrazcu A-4 (Prijava), točka 1.6 pod zaporednimi številkami referenc 4 - 12 v rubriki "Datum začetka / datum konca posla" pustil prazen prostor (slednja ugotovitev je subsumirana že v obrazložitvi tega sklepa v zvezi s predhodnim očitkom vlagatelja (glede Referenčne opreme).
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj reference pod zaporednimi številkami 1 - 3 predložil glede obdobja oziroma časa dobave na način kot ga je predvidel naročnik v razpisni dokumentaciji, medtem ko referenc pod zaporednimi številkami 4 - 12 glede obdobja oziroma časa dobave ni predložil na način kot ga je predvidel naročnik v razpisni dokumentaciji (obrazec A-5, kjer je naročnik v točki 6 - Ponudbena dokumentacija, podtočka 2 določil: "izpolnjen in podpisan obrazec A-4: Prijava;") - reference pod zaporednimi številkami 4 - 12 so predložene v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije tudi iz razloga neizpolnitve drugih rubrik, kar je podrobneje obrazloženo v tem sklepu v obrazložitvi, vezani na predhodni očitek vlagatelja (glede Referenčne opreme).
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu očitku glede Obdobja oziroma časa dobave in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je zatem obravnavala drugi sklop očitkov vlagatelja. Le-ti so v povezavi s ponudbo izbranega ponudnika (vlagatelj v tem sklopu očitkov namreč zatrjuje nepravilnost njegove ponudbe).

Državna revizijska komisija je kot prvega presojala vlagateljev očitek glede Referenc, s čemer naj bi naročnik kršil 4. in 7. člen ZJN-1.
Vlagatelj navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta na strani 3 in 4 svoje ponudbe izpolnil obrazec A4 - reference na enak način, kot je to storil vlagatelj. Izbrani ponudnik ni v predloženem obrazcu A4 dodatno navedel, da je ponujena oprema tudi referenčna. V nasprotju z vlagateljevim opisom se iz navedb izbranega ponudnika ne da razbrati, da gre za ponujeno aparaturo CompoMat G4, prav tako pa ni podan pravilen opis posla (v razdelku "ime posla ali projekta" je izbrani ponudnik navedel "javni razpis za dobavo 185.000 vrečk s pripadajočo opremo za pripravo krvnih komponent za obdobje treh let"). Za vlagatelja je sporno torej zgolj, da iz izpolnjenega obrazca A-4 v ponudbi izbranega ponudnika ni razvidno, da se reference nanašajo na ponujeno opremo CompoMat G4, ter da rubrika "ime posla ali projekta" ni pravilno izpolnjena.
Naročnik je, kot izhaja že iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije v tem sklepu, določil v obrazcu A-5 (Navodila ponudnikom) v točki 9.1 (Pogoji), podtočka 4, da morajo biti pri referencah hkrati izpolnjene tri zahteve: 1. - referenca se mora nanašati na ponujeno opremo, 2. - v zadnjih treh letih mora biti ponujena oprema dobavljena in nameščena / instalirana, in 3. - reference se morajo nanašati na tri kupce (kar se skladno s točko 9.2 - Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev citiranega obrazca dokazuje z obrazcem A-4 prijava). Nadalje je naročnik v obrazcu A-5, točka 6 (Ponudbena dokumentacija), podtočka 2 določil: "izpolnjen in podpisan obrazec A-4: Prijava;".
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je slednji v Obrazcu A-4 (Prijava), točka 1.6 navedel tri reference. Pri zaporedni številki reference 1 je izbrani ponudnik v rubriki "Ime posla ali projekta" navedel "Javni razpis za dobavo 185.000 vrečk s pripadajočo opremo za pripravo krvnih komponent za dobo 3 let", v rubriki "Podroben opis posla" "Javni razpis za dobavo 185.000 vrečk skupaj s 27 aparati CompoMat G4", v rubriki "Izvedene aktivnosti" pa "Inštalacija, izobraževanje". Pri zaporedni številki reference 2 je izbrani ponudnik v rubriki "Ime posla ali projekta" navedel "Javno naročilo za dobavo aparatov za pripravo krvnih komponent, odvzemnih stolov inm potrošnega materiala", v rubriki "Podroben opis posla" "Javno naročilo za dobavo 6 aparatov CompoMat G4 za pripravo krvnih komponent, 8 stolov za krvodajalce, in vrečk za kri", v rubriki "Izvedene aktivnosti" pa "Inštalacija, izobraževanje". Pri zaporedni številki reference 3 pa je izbrani ponudnik v rubriki "Ime posla ali projekta" navedel "Javno naročilo za dobavo aparatov za pripravo krvnih komponent in vrečk za kri", v rubriki "Podroben opis posla" "Javno naročilo za dobavo 4 aparatov CompoMat G4 za pripravo krvnih komponent in vrečk za kri", v rubriki "Izvedene aktivnosti" pa "Inštalacija, izobraževanje".
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbranemu ponudniku ni mogoče očitati, da iz njegove ponudbe, obrazca A-4, podtočka 1.6 (Reference) pri referencah pod zaporednimi številkami 1 - 3 ni razvidno, da se le-te nanašajo na opremo CompoMat G4, saj je to razvidno iz izpolnjene rubrike "Podroben opis posla". Prav tako pa tudi ni mogoče očitati izbranemu ponudniku, da v citiranem obrazcu pri referencah pod zaporednimi številkami 1 - 3 rubrika "Ime posla ali projekta" ni pravilno izpolnjena, saj naročnik ni v razpisni dokumentaciji določil, kaj šteje za pravilno izpolnitev te rubrike, temveč je relevantno zgolj to, da je iz referenc razvidno, da se nanašajo na ponujeno opremo, da je bila ponujena oprema v zadnjih treh letih dobavljena in nameščena / instalirana, ter da se reference nanašajo na tri kupce.
V posledici gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu očitku glede Referenc in ga je zavrnila kot neutemeljenega. Posledično naročniku tudi ni mogoče očitati kršitve 4. in 7. člena ZJN-1.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede Tehnične specifikacije - podpora kode ISBT 128.
Vlagatelj pojasnjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker bi moral ponujeni aparat podpirati kodo ISBT 128, česar pa izbrani ponudnik ni navedel v opisu ponujenega aparata (obrazec A-10).
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obrazcu A-5 (Navodila ponudnikom) v točki 6 (Ponudbena dokumentacija), podtočka 7 določil: "izpolnjen obrazec A-10: Specifikacije;". Nadalje iz obrazca A-1 (Splošni pogoji javnega naročanja - SPJN, verzija 1.0, podverzija 1.1, z dne 18.10.2005), točka 2.10 Specifikacije (obrazec A-10), ki je skladno z Obrazcem A-5, točka 5, podtočka 1 sestavni del razpisne dokumentacije, izhaja med drugim, da naročnik v stolpcu ZAHTEVANO opredeljuje vrsto, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila po posameznih postavkah, s katerimi mora biti skladna tudi ponudba, ki jo ponudnik opredeli po postavkah v stolpcu PONUJENO. Naročnik je v citirani točki obrazca A-1 zapisal še med drugim, da posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika v stolpcu PONUJENO mora biti zato najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Nadalje iz Obrazca A-10 izhaja, da je naročnik v stolpcu PONUJENO predvidel prazen prostor, pri čemer je na koncu tega obrazca navedel v rubriki "Dodatni opis", "Zahteve glede funkcionalnosti opreme", "Procesna kontrola" alinejo z naslednjo vsebino "podpora kode ISBT 128;", za to rubriko ("Dodatni opis") pa niti ni predviden kakršenkoli prazen prostor (za morebitno vpisovanje). Naročnik za domnevno sporno "podporo kode ISBT 128;" torej od ponudnikov ni zahteval posebnega izrecnega vpisa.
Iz ponudbe izbranega ponudnika sledi, da je slednji v Obrazcu A-10 (strani 18/40 in 19/40 ponudbe) izpolnil vsa predvidena prazna polja (v stolpcu PONUJENO; na strani 19/40 ponudbe je tudi rubrika "Dodatni opis" z domnevno sporno "podporo kode ISBT 128"), "drugih polj" na tem obrazcu pa niti ni mogel izpolniti, saj la-ta ne obstojijo. Z navedeno izpolnitvijo obrazca A-10 je izbrani ponudnik tudi zadostil naročnikovim zahtevam glede tega obrazca, kot sledijo iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbranemu ponudniku ni mogoče očitati, da ni navedel v opisu ponujenega aparata (obrazec A-10), da slednji podpira kodo ISBT 128.
Izhajajoč iz gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu očitku glede Tehnične specifikacije - podpora kode ISBT 128 in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala (skupaj) tri očitke vlagatelja, in sicer glede Tehnične specifikacije - opis osebnega računalnika, glede Tehnične specifikacije - jezik programske aplikacije in glede Tehnične specifikacije - izvedba in instalacija ponujenega aparata ter usposabljanje oseb za ponujeni aparat.
Vlagatelj ocenjuje, da izbrani ponudnik ni podal natančnega opisa osebnega računalnika v skladu s 1. točko obrazca A-10, saj iz njegove ponudbe ni razvidno, kakšen operacijski sistem vsebuje, v katerem jeziku operira, kakšna je zmogljivost (MB), koliko Rama (GB) vsebuje, ali vsebuje enoto CD-RW/DVD in kakšna je dimenzija in resolucija monitorja. Prav tako vlagatelj ocenjuje, da na strani 18 ponudbe izbranega ponudnika ni opisa, v katerem jeziku je programska aplikacija, ki je zahtevana v 2. točki obrazca A-10. Vlagatelj tudi ocenjuje, da je ponudba izbranega ponudnika napačna tudi v 4. točki obrazca A-10, ki določa izvedbo priprave ponujenega aparata - izbrani ponudnik je samo prepisal navodila, tako da ni natančno določil izvedbe in instalacije ponujenega aparata ter usposabljanja oseb za ponujeni aparat.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obrazcu A-5 (Navodila ponudnikom) v točki 6 (Ponudbena dokumentacija), podtočka 7 določil: "izpolnjen obrazec A-10: Specifikacije;". Nadalje iz obrazca A-1 (Splošni pogoji javnega naročanja - SPJN, verzija 1.0, podverzija 1.1, z dne 18.10.2005), točka 2.10 Specifikacije (obrazec A-10), ki je skladno z Obrazcem A-5, točka 5, podtočka 1 sestavni del razpisne dokumentacije, izhaja med drugim, da naročnik v stolpcu ZAHTEVANO opredeljuje vrsto, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila po posameznih postavkah, s katerimi mora biti skladna tudi ponudba, ki jo ponudnik opredeli po postavkah v stolpcu PONUJENO. Naročnik je v citirani točki obrazca A-1 zapisal še med drugim, da posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika v stolpcu PONUJENO, mora biti zato najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Nadalje iz Obrazca A-10 izhaja, da naročnik v stolpcu ZAHTEVANO niti pod številko postavke 1 (ki jo omenja vlagatelj, in ki se sicer nanaša na aparat za pripravo krvnih komponent), niti pod številko postavke 2 (ki se dejansko nanaša na nadzorni računalnik za aparate pod postavko 1, na katerem bo tekla programska aplikacija iz postavke 3), ni navedel podrobnih tehničnih karakteristik nadzornega / osebnega računalnika (v smislu operacijskega sistema, jezika, v katerem operira, zmogljivosti - MB, količine Rama - GB, vsebovanja enote CD-RW/DVD ter dimenzije in resolucije monitorja), prav tako pa naročnik ni navedel jezika programske aplikacije. Iz Obrazca A-10 izhaja tudi, da je naročnik v stolpcu ZAHTEVANO pod številko postavke 4, ki se nanaša na izvedbo, navedel izvedbene aktivnosti v smislu postavitve, usposabljanja ter tehnične in strokovne pomoči. Naročnik v razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval od ponudnikov, da navedejo v rubriki PONUJENO tehnične karakteristike nadzornega / osebnega računalnika, jezik programske aplikacije in da podrobneje (še bolj natančno, kot je opisano pri točki 4 v stolpcu ZAHTEVANO obrazca A-10) opišejo izvedbo oziroma izvedbene aktivnosti v zvezi s predmetom konkretnega javnega naročila, zato izbranemu ponudniku ni mogoče očitati, da bi moral nekaj storiti, česar naročnik od ponudnikov ni zahteval.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje v zvezi s citiranimi tremi očitki vlagatelja, da izbranemu ponudniku ni mogoče očitati, da v obrazcu A-10 ni navedel natančnega opisa osebnega računalnika in jezika programske aplikacije ter da ni natančneje opisal izvedbe oziroma izvedbenih aktivnosti, saj tega naročnik od ponudnikov niti ni zahteval.
Vsled gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevim očitkom glede Tehnične specifikacije - opis osebnega računalnika, glede Tehnične specifikacije - jezik programske aplikacije in glede Tehnične specifikacije - izvedba in instalacija ponujenega aparata ter usposabljanje oseb za ponujeni aparat in jih je morala zavrniti kot neutemeljene.

Kot zadnjega iz drugega sklopa očitkov je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede Podpisa ponudbe.
Vlagatelj navaja, da ima ponudba izbranega ponudnika zaznamek na strani 19, podpisan s strani druge osebe, ki je parafirala celotno ponudbo, tako da ni razvidno, da je ta oseba pooblaščena za sklepanje poslov v skladu s točko 1.4.6. SPJN.
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da se stran 19 le-te nanaša na obrazec A-10. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v obrazcu A-5 (Navodila ponudnikom), točka 3.2 (Določbe SPJN, ki veljajo v postopku) v prvem odstavku navedel, da v primeru nasprotja med SPJN (A-1) in Navodili ponudnikom velja Navodilo ponudnikom (obrazec A-5), v tretjem odstavku pa, da so oštevilčenje, vezava in parafiranje ponudbe zaželeni. Nadalje je naročnik v obrazcu A-5, točka 6 (Ponudbena dokumentacija), podtočka 7 določil: "izpolnjen obrazec A-10: Specifikacije;".
Glede na navedeno je potrebno ugotoviti, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval od ponudnikov, da podpišejo Obrazec A-10, prav tako pa ni zahteval od ponudnikov parafiranja ponudbe. Vsled tega dejstva je popolnoma irelevantno, kdo je podpisal zaznamek na obrazcu A-10 v ponudbi izbranega ponudnika (stran 19/40 ponudbe), prav tako kot je tudi popolnoma irelevantno, ali je izbrani ponudnik ponudbo parafiral, in če jo je parafiral, od katere osebe je parafirana (pooblaščene ali nepooblaščene osebe v smislu pravice zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe). Glede na navedeno od izbranega ponudnika ni mogoče pričakovati, da bi moral storiti nekaj, kar naročnik od ponudnikov ni eksplicitno / izrecno zahteval.
Vsled gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu očitku glede Podpisa ponudbe in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je na koncu obravnavala še tretji (zadnji) sklop očitkov vlagatelja. Le-ti so v povezavi s kršitvami postopka.

Državna revizijska komisija je najprej (skupaj) presojala vlagateljeva očitka, in sicer glede Zaupnosti podatkov, s čemer naj bi naročnik kršil 5., 7. in 8. člen ZJN-1, in glede Neenakopravnosti ponudnikov, s čemer naj bi naročnik kršil 7. in 54. člen ZJN-1.
Vlagatelj glede Zaupnosti podatkov navaja, da mu je bil onemogočen vpogled v strukturo cene ponudbe izbranega ponudnika, s čemer mu je bila preprečena preveritev elementov, ki so potrebni za vrednotenje ponudb po merilih. Glede Neenakopravnosti ponudnikov pa vlagatelj navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika ni bilo zavedeno, da je del dokumentacije poslovna skrivnost, naročnik pa je ugodil prošnji izbranega ponudnika, ki je bila dana šele 10.10.2006 (potem ko je bil postopek oddaje že zaključen) za zakritje dela njegove ponudbe. Vlagatelj še dodaja, da naročnik v trenutku vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika s prošnjo izbranega ponudnika še ni razpolagal oziroma da je slednji prošnjo vložil šele opravljanem vpogledu.
Naročnik je v obrazcu A-5, točka 10.1 kot merilo za izbiro predvidel merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer (pod)merili skupna ponudbena cena in doba garancije.
Vpogled v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu pokaže, da je naročnik vlagatelju dne 10.10.2006 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, o čemer je bil narejen zapisnik o vpogledu v ponudbo za javno naročilo z oznako JN B 09/06, z dne 10.10.2006, ki so ga prisotni na vpogledu tudi podpisali. Iz citiranega zapisnika izhaja:
- da je naročnik dal vlagatelju na vpogled ponudbo izbranega ponudnika v celoti, razen delov ponudbe, ki so smatrani kot zaupni (pogodba s principalom, struktura ponudbene cene, vrednosti referenc),
- da predstavnik vlagatelja nima drugih zahtev po vpogledu in izjavlja, da mu je bil omogočen vpogled v vse listine, ki jih je zahteval,
- da predstavniki obeh ponudnikov (vlagatelja in izbranega ponudnika; opomba Državne revizijske komisije) izjavljajo, da so prebrali citirani zapisnik in da nanj nimajo pripomb,
- da predstavniki s podpisom potrdijo prejem kopije citiranega zapisnika.
ZJN-1 v 8. členu kot splošno izjemo od načela javnosti določa, da mora naročnik varovati kot zaupne vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. Ob zapisanem mora naročnik presojati morebitno zaupnost posameznih delov dokumentacije. Pri tem mora naročnik upoštevati določilo prvega odstavka 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.: 42/06 in 60/06; v nadaljevanju: ZGD-1), kjer je določeno, da za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom. Poslovna skrivnost je lahko vsak podatek (informacija, dejstvo), ki je za določeno podjetje specifičen, zanj pomeni konkurenčno prednost v kakršnem koli pogledu in (hkrati) je (oziroma sme biti) po volji podjetja znan le določenemu krogu ljudi. Kot poslovno skrivnost pa je v smislu določil 39. in 40. člena ZGD-1 potrebno obravnavati ne samo tista dejstva (podatke), ki jih je kot take izrecno (s pisnim sklepom iz prvega odstavka 39. člena ZGD-1) določilo podjetje (subjektivni kriterij), temveč tudi določena dejstva (podatke), ki jih kot takšne določa sam zakon (objektivni kriterij) - to pa so v skladu z zakonom vsi tisti "podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba" (drugi odstavek 39. člena ZGD-1). K varovanju slednjih podatkov ZGD-1 zavezuje tako osebe znotraj podjetja kot tudi tretje osebe (ki sicer niso del organizacijske strukture podjetja), s tem ko določa odgovornost teh oseb za kršitev, "â??če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov". Odgovornost navedenih oseb za varstvo poslovne skrivnosti je krivdna in se presoja po tem, ali je v konkretnem primeru (upoštevaje spremljajoče okoliščine vsakega posameznega primera) potreba po varstvu določenih podatkov "očitna" - to pa pomeni, da je ali bi lahko bilo vsakemu povprečnemu subjektu (družbeniku, delavcu ali drugi osebi) jasno, da podatek mora biti zaupen že po svoji vsebini.
Potrebno je poudariti, da je izbrani ponudnik posredoval naročniku prošnjo za zakritje dela ponudbe za predmetno javno naročilo, in sicer je navedel oziroma zaprosil naročnika, da pri vpogledu vlagatelja v ponudbo izbranega ponudnika zakrije dele ponudbe, ki so smatrani kot zaupni podatki (pogodba s principalom, struktura ponudbene cene, vrednosti referenc). Citirano prošnjo je izbrani ponudnik, glede na dejstvo, da so bili pri vpogledu, z dne 10.10.2006, prisotni tudi njegovi predstavniki, očitno posredoval naročniku kot odziv oziroma reakcijo na (naročnikov) poziv za prisostvovanje pri vpogledu (sicer ni jasno, kako bi lahko bili na vpogledu, z dne 10.10.2006, z začetkom ob 9:00 uri, prisotni tudi predstavniki izbranega ponudnika). Ugotoviti gre, da je naročnik vlagatelju na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika omogočil vpogled v vse dele le-te, ki so potrebni za vrednotenje oziroma ocenjevanje ponudb po merilih, določenih v obrazcu A-5, točka 10.1 razpisne dokumentacije za konkretno javno naročilo. Kot eno od dveh (pod)meril v okviru merila ekonomsko najugodnejša ponudba je bila namreč določena skupna ponudbena cena in ne posamezne cene po posameznih postavkah, ki predstavljajo strukturo končne oziroma skupne ponudbene cene. Ob tem Državna revizijska komisija poudarja, da struktura končne ponudbene cene po postavkah predstavlja podatek, ki nedvomno razkriva konkurenčne prednosti in slabosti določenega ponudnika (v konkretnem primeru izbranega ponudnika), kar lahko vsekakor posledično vodi v nezdravo oziroma uničujočo konkurenco, ki v končnem izplenu vodi potencialno v krčenje konkurence na relevantnem trgu oziroma v najhujši obliki tudi lahko v monopol določenega igralca na relevantnem trgu. Upoštevajoč vse navedeno je v konkretnem primeru naročnik ravnal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika popolnoma upravičeno, s tem ko vlagatelju ni dopustil vpogleda v strukturo ponudbene cene in mu posledično odklonil vpogled v ta del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s 5., 7., 8. in 54. členom ZJN-1. V posledici te ugotovitve Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevima očitkoma glede Zaupnosti podatkov in Neenakopravnosti ponudnikov in ju je zavrnila kot neutemeljena.

Na koncu je Državna revizijska komisija obravnavala še vlagateljev očitek glede Naročnikove odločitve o oddaji naročila.
Vlagatelj navaja, da naročnik v obvestilu o izidu javnega naročanja ter naknadno v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila nikjer ni navedel pravnega pouka.
Državna revizijska komisija poudarja, da prvi odstavek 78. člena ZJN-1 nalaga naročniku:
- da po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti,
- da mora svojo odločitev obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo,
- da mora o svoji odločitvi obvestiti vse ponudnike,
ter da drugi odstavek 78. člena ZJN-1 med drugim določa sestavini, ki jih mora vsebovati naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila, in sicer:
- razloge za zavrnitev ponudbe neizbranega ponudnika,
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.
ZJN -1 torej izrecno govori o odločitvi o oddaji naročila / priznanju sposobnosti, oziroma o dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, pri čemer ne predpisuje obličnosti teh dveh dokumentov, temveč zgolj minimalni obseg informacij, ki pa nikakor ne zajema t.i. pravnega pouka. V posledici zapisanega gre torej ugotoviti, da naročniku ni mogoče očitati, da bi moral izdati v konkretnem primeru odločitev o oddaji naročila in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila s pravnim poukom.
Vsled gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu očitku glede Naročnikove odločitve o oddaji naročila in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

Vlagatelj je predlagal spremembo odločitve o izbiri izbranega ponudnika, št. JN B 09/06, z dne 20.09.2006, tako da se ponudba izbranega ponudnika izloči kot nepopolna oziroma neustrezna in izbere ponudba vlagatelja, podredno pa razveljavitev izpodbijane odločitve ter ponovitev postopka javnega naročanja. Ker je Državna revizijska komisija vse vlagateljeve očitke zavrnila kot neutemeljene, je morala zavrniti tako vlagateljev primarni kot tudi podredni zahtevek kot neutemeljen. V zvezi s predlogom vlagatelja po spremembi odločitve o izbiri oziroma ponovitvi postopka javnega naročanja, Državna revizijska komisija zgolj dodaja, da ima le kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila, niti ni pristojna za ponovitev postopka javnega naročanja (za to je pristojen naročnik), zato bi lahko v primeru utemeljenosti določenih očitkov vlagatelja zgolj razveljavila odločitev o izbiri izbranega ponudnika (v okviru primarnega zahtevka) oziroma razveljavila postopek oddaje javnega naročila v celoti (v okviru podrednega zahtevka).
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila primarni in podredni zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 27.11.2006Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, šlajmerjeva 6, Ljubljana,
- Odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII., Ljubljana,
- Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.