018-431/2006 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije

Številka: 018-431/2006-41-3511

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot člana senata in članice Nataše Jeršič kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo opreme za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic na vozilih in oznak na zabojnikih na sedmih mejnih prehodih in enem železniškem prehodu ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Tenzor, d. o. o., Mariborska 13, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, šmartinska 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 27. 11. 2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za predmet javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006, pod številko objave Ob-22102/06, kot tudi v uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 28. 7. 2006, in sicer pod številko objave 2006/S 142-152631.

Naročnik je do 20. 9. 2006 prejel tri ponudbe.

Naročnik je 16. 10. 2006 izdal dokument "odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-17/2006-23, v katerem je navedel, da javno naročilo odda ponudniku Asist, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 19. 10. 2006 zahteval dodatno obrazložitev in vpogled v naročnikovo spisno dokumentacijo ter ponudbi drugih sodelujočih ponudnikov. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled 26. 10. 2006, potek vpogleda pa je dokumentiral z zapisnikom št. 430-17/200-26. Naročnik je izdal dodatno obrazložitev št. 430-17/2006-27 z dne 27. 10. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 2. 11. 2006, v katerem navaja, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Dat-con, d. o. o., Polzela 136a, Polzela (v nadaljevanju: ponudnik: Dat-con) nista pravilni in ne izpolnjujeta v celoti vseh naročnikovih zahtev, ker nista v skladu s slovensko zakonodajo. Izjave o tehnični sposobnosti in vzdrževanju sistema, ki jih je bilo treba izpolniti, podpisati in priložiti v ponudbi, so v nasprotju s slovensko zakonodajo. Pri izbiri najugodnejše ponudbe je bilo kršeno načelo zakonitosti, izbran pa je bil ponudnik, ki po veljavni slovenski zakonodaji ne more legalno izvesti predmeta javnega naročila. Ker izbrani ponudnik ne izpolnjuje pravnoformalnih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, ne izpolnjuje tudi vseh zahtevanih tehničnih pogojev. Vlagatelj meni, da predmet razpisa nedvomno spada pod dejavnost, ki je med drugim urejena z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/2003), kjer je določeno, da lahko video nadzor, kontrolo pristopa in druge sisteme s področja zasebnega varovanja projektira, izvaja in vzdržuje samo tisti, ki za to dejavnost izpolnjuje določene pogoje in ima veljavno licenco za opravljanje te dejavnosti. Izbrani ponudnik in ponudnik Dat-con nimata licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. Ta ponudnika tudi ne nastopata s podizvajalci, ki imajo veljavno licenco. Naročnik sicer licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov ni zahteval kot obvezno prilogo pri sestavi ponudbe, vendar je podal odgovor, da mora biti ponudba sestavljena v skladu s slovensko zakonodajo. Vlagatelj trdi, da je edini izmed ponudnikov, ki izpolnjuje vse zakonske zahteve glede opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja. K zahtevku za revizijo je vlagatelj predložil seznam članov Zbornice za zasebno varovanje z novo licenco in kopijo začasne odločbe, da mu je bila podeljena licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

Naročnik je 6. 11. 2006 sprejel odločitev št. 430-17/2006-30, da zahtevek za revizijo zavrne. Naročnik navaja, da je naročnikova strokovna komisija v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb ugotovila, da so vse tri predložene ponudbe pravilne, ker v celoti izpolnjujejo vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, saj so k ponudbam priloženi vsi zahtevani dokumenti, ki so vsebinsko ustrezni, da ponudbe ustrezajo naročnikovim tehničnim zahtevam oziroma razpisanim zahtevam v zvezi s predmetom javnega naročila. Do enakih ugotovitev je naročnik prišel po ponovnem preverjanju oziroma po vloženem zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 7. 11. 2006 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-17/2006-33 z dne 9. 11. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. V tem dopisu naročnik na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila in dovoli, da naročnik takoj pristopi k sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik v nadaljevanju podrobno utemeljuje predlog za sprejem sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zaradi možnosti črpanja sredstev iz Evropske unije, izpolnjevanja priporočil Evropske unije v zvezi z opremljanjem njenih zunanjih kopenskih meja in namenom izvajanja projekta.

Državna revizijska komisija je naročnika zaprosila za posredovanje dodatne dokumentacije. Državna revizijska komisija je dodatno dokumentacijo prejela 13. 11. 2006 in 15. 11. 2006.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom št. 018-431/2006-41-3416 z dne 13. 11. 2006 pozvala, naj dopolni zahtevek za revizijo s predložitvijo pooblastila partnerja iz skupne ponudbe, saj je Državna revizijska komisija pri vpogledu v ponudbo ugotovila, da sta jo predložila vlagatelj (Leader) in Hermes SoftLab, d. d., Litijska 51, Ljubljana (Partner 2) (v nadaljevanju: partner). Sklep s pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija vročila tudi partnerju. Tako vlagatelj kot partner sta sklep s pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo prejela 14. 11. 2006 (razvidno iz povratnic).

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V tretjem odstavku 9. člena ZRPJN je določeno, da lahko v primeru, ko predloži ali namerava predložiti skupno ponudbo več oseb, zahtevek za revizijo vložijo le vse te osebe skupaj. V primeru oblikovanja skupne ponudbe ZRPJN od skupnih ponudnikov zahteva konsenz glede uveljavljanja pravnega varstva, s čimer je v revizijskem postopku vzpostavljen institut aktivnega nujnega sosporništva. ZRPJN izrecno ne določa, kako ravnati z zahtevkom za revizijo, ki ga ne vložijo vsi skupni ponudniki skupaj. Takšen procesni položaj je primerljiv s položajem, ki nastane, če je vloga stranke nepopolna. V tem primeru mora zato naročnik oziroma Državna revizijska komisija, če tega ni storil že naročnik, na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN upoštevati določbo 273. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP), ki navaja "če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna ali da obstajajo pomanjkljivosti, ki se nanašajo na sposobnost tožeče ali tožene stranke biti pravdna stranka, ali da obstajajo pomanjkljivosti glede zakonitega zastopanja stranke ali pa pomanjkljivosti, ki se nanašajo na pravico zastopnika, da lahko začne pravdo, kadar se zahteva za to posebno dovoljenje, ali da stranke ne zastopa oseba, ki je lahko pooblaščenec po določbah tega zakona, izda predsednik senata potrebne ukrepe, ki jih določa ta zakon (81., 87. in 108. člen), da se pomanjkljivosti odpravijo", in torej pozvati vlagatelja k dopolnitvi nepopolne vloge (tj. nepopolnega zahtevka za revizijo) s predložitvijo pooblastil vseh skupnih ponudnikov. Če zahtevek za revizijo ni dopolnjen ali ni dopolnjen pravočasno, ga naročnik oziroma Državna revizijska komisija zavrže.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija po ugotovitvi, da je zahtevek za revizijo vložil le vlagatelj sam, k zahtevku za revizijo pa ni bilo predloženo tudi pooblastilo partnerja iz skupne ponudbe, da se strinja z vložitvijo zahtevka za revizijo, pozvala vlagatelja, naj v roku petih dni od prejema sklepa s pozivom na dopolnitev zahtevka za revizijo št. 018-431/2006-41-3416 z dne 13. 11. 2006 dopolni zahtevek za revizijo s predložitvijo pooblastila partnerja, iz katerega bo razvidno, da je partner pooblastil vlagatelja, da vloži zahtevek za revizijo. Vlagatelj je 27. 11. 2006 poslal Državni revizijski komisiji dopis, v katerem ji sporoča, da ni pridobil pooblastila partnerja.

Upoštevajoč prej navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da v postopku revizije postopka oddaje obravnavanega javnega naročila vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja procesne predpostavke za vložitev zahtevka za revizijo, saj ni pridobil pooblastila partnerja, s katerim je oddal skupno ponudbo, zato mu skladno s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN ni mogoče priznati aktivne legitimacije. V prvi alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je med drugim določeno, da Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo s sklepom zavrže, če ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, zato je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27. 11. 2006


Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
- Tenzor, d. o. o., Mariborska 13, 2250 Ptuj,
- Asist, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.