018-439/2006 Občina Bohinj

Številka: 018-439/2006-44-3563

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Nakup in servisiranje specialnega univerzalnega delovnega vozila, prednjega čelnega priključnega snežnega rezkarja, prednjega snežnega pluga s spremenljivo geometrijo in prednje priključne valjčne krtače " in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Kahlbacher d.o.o., Zagrebška cesta 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.11.2006

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 27.10.2006 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.09.2006 sprejel sklep št. 430-56/2006 o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dva sklopa "Nakup in servisiranje specialnega univerzalnega delovnega vozila, prednjega čelnega priključnega snežnega rezkarja, prednjega snežnega pluga s spremenljivo geometrijo in prednje priključne valjčne krtače". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 96/06 dne 18.09.2006.

Naročnik je dne 10.10.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, na podlagi katerega je naročilo oddal ponudniku AC-SISTEMI d.o.o., Baragova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.10.2006 zahteval revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj kot kršitev navaja, da predvideva, da so bili vodeni razgovori s strani naročnika in izbranega ponudnika že pred začetkom objave predmetnega naročila v Uradnem listu RS, saj je izbrani ponudnik edini ustrezal tehničnim kriterijem tako iz sklopa 1 (ker ni drugega ponudnika) kot za sklop 2, za katere je točno vedel tehnične podatke vlečnega vozila, na katerega bodo nameščeni priključki iz sklopa 2. Kot dejstva vlagatelj navaja "Sklop 2: 1. Prednji čelni priključni rezkar - opis ustrezal razpisnim kriterijem, razen podatek o zmogljivosti stroja, ki je odvisna od snega/vlage, težeâ??/; rezkar vlagatelja ima zmogljivost 400-1500 t/h, 2. Prednji snežni plug s spremenljivo geometrijo - hidravlični prečni nagib - ni podan/ možnost preobrnitve pluga, kar je izbrani ponudnik ponudil in verjetno zamolčal to slabost/ ostali podatki so ustrezali razpisu, 3. Prednja priključna krtača - ustreza vsem razpisnim kriterijem, tehnični podatki so v razpisu cca.. v opisu vlagatelja dejanski." Vlagatelj meni, da je njegova ponudba najugodnejša po merilih za ocenjevanje ponudb in tudi iz vidika kvalitete, zaradi česar smatra, da je bil oškodovan občinski proračun, saj bi naročnik poleg tehničnih zahtev moral upoštevati tudi merila cene, garancije in dobavnih rokov.

Naročnik je s sklepom z dne 02.11.2006 zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi najprej navaja, da bi lahko vlagatelj še pred potekom roka za oddajo ponudb zahteval dodatna pojasnila oziroma vložil zahtevek za revizijo skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN. Naročnik je v tehničnih zahtevah upošteval specifiko gostote naselij, širino cest in ovinkov ter vremenskih razmer v Bohinju in je zahteval le tiste tehnične specifikacije, za katere meni, da so neobhodno potrebne za nemoteno izvrševanje zimske in letne službe. V zvezi z dejstvi, ki jih navaja vlagatelj glede 2. sklopa, naročnik navaja, da je izbrani ponudnik navedel minimalno zmogljivost snežnega rezkarja, da se je z izjavo zavezal, da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči in da je podal hidravlični nagib pluga. Na drugi strani je iz vlagateljeve ponudbe slabo razvidno, katere tehnične zahteve naročnika so upoštevane, prav tako ni priložene pogodbe o servisiranju.

Vlagatelj je z dopisom z dne 07.11.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 13.11.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

1. Državna revizijska komisija je uvodoma preverila, ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev predmetnega zahtevka za revizijo v obeh sklopih.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja izhaja, da je le-ta oddal ponudbo le za 2. sklop (Prednji snežni priključni čelni rezkar, Prednji snežni plug, Prednja priključna valjčna krtača), zaradi česar je nedvomno mogoče zaključiti, da vlagatelj nima interesa za dodelitev naročila za 1. sklop oziroma posledično ni aktivno legitimiran za sklop 1.

Glede 2. sklopa ni sporen dejanski interes vlagatelja za pridobitev predmetnega javnega naročila, saj je le-ta oddal ponudbo.


2. Državna revizijska komisija skladno z določilom drugega odstavka 19. člena ZRPJN odloča v mejah postavljenega zahtevka za revizijo, in sicer o vseh očitanih kršitvah v postopku oddaje javnega naročila. Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja, da iz določila 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja pravilo o trditveno-dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

V predmetnem revizijskem postopku vlagatelj kot kršitev zatrjuje "predvideno" vodene razgovore med naročnikom in izbranim ponudnikom še pred objavo predmetnega naročila v Uradnem listu RS, saj naj bi izbrani ponudnik vedel tehnične podatke vlečnega vozila, na katerega bodo nameščeni priključki, ki so predmet 2. sklopa.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedeno trditvijo vlagatelja ugotavlja, da vlagatelj zgolj predvideva oziroma ugiba določena ravnanja naročnika, ne ponuja pa nikakršnih dokazov, ki bi utemeljevali njegove trditve oziroma le splošno navede, da naj bi izbrani ponudnik vedel za tehnične podatke vozila. Glede na to, da vlagatelj navedene trditve v zahtevku ni oblikoval tako, da bi jo lahko Državna revizijska komisija ustrezno vsebinsko preizkusila, kot tudi ni predložil nobenih dokazov, Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da je naročnik storil zatrjevano mu kršitev.

3. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila vlagateljeve trditve, da ponudba izbranega ponudnika v 2. sklopu ni v celoti ustrezala tehničnim zahtevam naročnika.

Vlagatelj najprej navaja, da ponujena oprema izbranega ponudnika ne ustreza tehničnim zahtevam glede zmogljivosti Prednjega čelnega priključnega snežnega rezkarja. Naročnik je v "Tehnični specifikaciji blaga, Priloga št.1/1.: sklop 1 in 2" (v nadaljevanju: tehnične specifikacije) za Prednji čelni priključni snežni rezkar zahteval delovno zmogljivost min 800 t/h. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta ponudil "1 kos Schimdt prednji priključni snežni rezkar tip SFS 75/250 in navedel delovno zmogljivost min 800 t/h. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora ponudnik navesti natančno delovno zmogljivost, ampak zadostuje le, da je delovna zmogljivost min 800 t/h, v tem delu ponudba izbranega ponudnika ustreza tehničnim specifikacijam naročnika.

Kot drugo, vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni podal hidravličnega prečnega nagiba Prednjega snežnega pluga s spremenljivo geometrijo. Naročnik je v tehnični specifikaciji zahteval hidravlično prečno nagibanje ponujene opreme in izbrani ponudnik je pri opisu ponujene opreme navedel hidravlično prečno nagibanje pluga in je tako tudi v tem delu ponudba izbranega ponudnika pravilna.

4. Kot zadnje, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni utemeljena navedba vlagatelja, da bi moral naročnik poleg tehničnih podatkov upoštevati tudi merilo cene, garancije in dobavnih rokov.

"Pogoj" je v skladu z 10. točko 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. V skladu z 41. členom ZJN-1 mora naročnik v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Pri tem so v prvem in tretjem odstavku 42. člena ZJN-1 navedeni obvezni pogoji, torej pogoji, ki jih naročnik mora navesti v razpisni dokumentaciji, v 42.a členu ZJN-1 pa ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji, katerih raven lahko naročnik določa v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. S tehničnimi specifikacijami, ki so v skladu s prvim odstavkom 31. člena ZJN-1 obvezni sestavni del razpisne dokumentacije, naročnik opredeli predmet javnega naročila in ga objektivno predstavi, hkrati pa s tem postavi zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujeno blago oz. storitev, da bi zadostilo naročnikovim potrebam.

Iz navedenega je mogoče zaključiti, da so ustrezne tehnične specifikacije v obravnavanem primeru predpogoj za uvrstitev ponudb v ocenjevanje na podlagi meril, in sicer ekonomska najugodnejša ponudba glede na ceno (70 točk), daljši garancijski rok od zahtevanega (20 točk) in zagotavljanje servisiranja (10 točk). Ker je naročnik ugotovil, da edino ponudba izbranega ponudnika ustreza vsem tehničnim specifikacijam in ni bilo druge pravilne ponudbe, naročniku ni bilo potrebno opraviti ocenjevanja med vsemi prispelimi ponudbami in je tako zahtevek vlagatelja tudi v tem delu neutemeljen.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj in naročnik v predmetnem postopku nista zahtevala povrnitve stroškov, nastalih z revizijo, zato Državna revizijska komisija o stroških ni odločala.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, Â"Â"Â"Â"27.11.2006


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica
- Kahlbacher d.o.o., Zagrebška cesta 30, Maribor
- AC-SISTEMI d.o.o., Baragova 5, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana