018-443/2006 Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo

Številka: 018-443/06-41-3496

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po Samu Červeku, predsedniku Državne revizijske komisije, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za najem kuhinje, prevzem zaposlenih delavcev prehrambene službe in pripravljanje gotovih obrokov hrane in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Golnik 36, Golnik (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila v celoti, dne 21.11.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 35301-2/1999-2006, z dne 18.08.2006, ter v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 35301-2/1999-2006, z dne 05.09.2006.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo, stroške nastale v zvezi z revizijo, v znesku 400.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.05.2006 sprejel sklep o pričetku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za "izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran". Naročnik je predhodni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 47/05, z dne 13.05.2005, pod št. objave Ob-12725/05, v Uradnem listu EU, št. S 92, z dne 13.05.2005, št. obvestila 2005/S 92-090653, pa je objavil predhodno informativno obvestilo za predmetno javno naročilo. Naročnik je javni razpis po odprtem postopku za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 59-60/06, z dne 09.06.2006, pod št. objave Ob-16427/06, v Uradnem listu EU, št. S 110, z dne 13.06.2006, št. obvestila 2006/S 110-117538, pa je objavil obvestilo o naročilu po odprtem postopku za predmetno javno naročilo.

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 35301-2/1999-2006, z dne 18.08.2006, s katerim je (tudi) vlagatelja obvestil, da je bila kot najugodnejša izbrana ponudba ponudnika STADIJ d.o.o., Postojna, v skupnem nastopu s partnerjema Vodotehnika d.o.o, Zagreb, in PURGATOR d.o.o., Postojna (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Nadalje je naročnik s citiranim obvestilom vlagatelja obvestil, da je njegovo ponudbo komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb izločila iz ocenjevanja zaradi neizpolnjevanja določenih pogojev iz razpisne dokumentacije (kar naročnik podrobneje obrazloži).

Vlagatelj je dne 24.08.2006 na naročnika naslovil, sklicujoč se na drugi odstavek 6. člena ZJN-1, zahtevo za pridobitev podatkov in vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.
Vlagatelj je istega dne na naročnika naslovil poziv za izdajo dodatne obrazložitve odločitve, temelječ na 78. členu ZJN-1.

Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled v dokumentacijo izbranega ponudnika 05.09.2006 ob 9:00 uri, o čemer je bil narejen uradni zaznamek, št. 35301-2/1999-2006, z dne 05.09.2006. Naročnik je istega dne vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, v kateri je podrobneje obrazložil razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe.

Vlagatelj je dne 15.09.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila kot izhaja iz obvestila o oddaji, z dne 18.09.2006 in iz dodatne obrazložitve o oddaji, z dne 05.09.2006.
Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da naročnik v dodatni obrazložitvi ponovno navaja, da vlagatelj ni zadostil pogoju o predložitvi seznama ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij ponujene opreme, zahtevane v Poglavju 5 razpisne dokumentacije, obrazec 5.23 - Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
Vlagatelj pojasnjuje uvodoma tudi, da sta bila tako obvestilo o oddaji javnega naročila kot tudi dodatna obrazložitev odločitve o oddaji izdana brez pravnega pouka.
Vlagatelj v nadaljevanju najprej zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna, naročnik pa jo je ocenil kot nepravilno. Vlagatelj podrobneje obrazloži posamezne sporne postavke pri njegovi ponudbi, in sicer:
- silos za apno: po mnenju vlagatelja ni smiselna izvedba silosa za apno iz materiala AISI 316L, ker apno ne povzroča korozije in noben proizvajalec silosov za apno običajno ne izdeluje v nerjavni izvedbi,
- dozirna naprava za apno: dozirno napravo z variatorjem je vlagatelj ponudil zaradi zanesljivejšega obratovanja, saj se pri frekvenčni regulaciji doziranje apna nastavlja z nekega oddaljenega mesta, kar pa ni ustrezno zaradi nemožnosti nadzora nad vsipanjem apna v spiralno mešalno komoro blata,
- spiralni transporter za apno: vlagatelj ni ponudil spiralnega transporterja iz nerjavnega jekla, ker apno ne povzroča korozije (dobavitelji običajno dobavljajo v paketu silos za apno in spiralni transporter za apno v ponujeni kvaliteti materiala, zaščitenega z barvnim premazom),
- radialni ventilator: nižji tlak radialnega ventilatorja biofiltra je vlagatelj ponudil iz razloga, ker proizvajalec biofiltra izdeluje biofiltre, ki obratujejo pri tlačni izgubi skozi biofilter manj kot 1.500 oziroma 1.800 Pa, kar je s stališča porabe električne energije za obratovanje biofiltra ugodnejše pri enakem efektu čiščenja zraka,
- naprava za sprejem vsebine greznice: pri navedbi zaščite je prišlo do napake izpisa, saj je bila ponujena naprava z zaščito IP65.
Zatem vlagatelj zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj podrobneje obrazloži posamezne sporne postavke pri ponudbi izbranega ponudnika, in sicer:
- ponudnik je predložil prevod bilance stanja za leto 2005, ki je na strani 000165 samo ožigosan in ni podpisan: v poglavju 1 in točki 12.2 razpisna dokumentacija določa, da se ponudba, ki ni podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, zavrne; vlagatelj meni, da je ponudbo izbranega ponudnika potrebno zaradi tega zavrniti, saj so bilance uspeha in bilance stanja za leta 2003, 2004, in 2005, skladno s poglavjem 1, podpoglavjem 1.5, zaporedno točko 10.1 obvezen sestavni del ponudbe, ki mora biti podpisana,
- ponudnik je moral priložiti tudi dokazilo v smislu vsebine obrazca 5.10 - pismo o nameri, izdano s strani poslovne banke ali zavarovalne in / ali kreditne družbe (zagotovitev kreditnega zneska vsaj 300.000.000,00 SIT): izbrani ponudnik je predložil pismo o nameri, ki je izdano s strani Abanke Vipa, Podružnica Koper, dne 20.07.2006; v pismu o nameri je naveden ustrezen znesek, vendar pa ni navedena denarna enota, zaradi česar po mnenju vlagatelja citirano pismo ne ustreza predpisanemu obrazcu 5.10, ki določa, da mora biti denarna enota SIT.
Vlagatelj predlaga naročniku razveljavitev odločitve o oddaji naročila (obvestilo o oddaji, z dne 18.08.2006, in dodatna obrazložitev, z dne 05.09.2006) ter ugotovitev, da je vlagateljeva ponudba pravilna in najugodnejša. Vlagatelj priglaša tudi stroške revizijskega postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.09.2006, vlagatelja pozval, da zahtevek za revizijo dopolni z dokazilom o vplačilu takse za vložitev zahtevka, kar je vlagatelj storil z dopisom, z dne 25.09.2006.

Izbrani ponudnik je naslovil na naročnika dopis, z dne 30.09.2006, v katerem v celoti prereka navedbe v zahtevku za revizijo, ki se nanašajo na pravilnost njegove ponudbe.
Izbrani ponudnik pojasni, da je naročnik v poglavju 1, stran 57 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe določil, da ponudnik pod zap. št. 10.1 predloži tudi bilance uspeha in bilance stanja za leta 2003, 2004 in 2005, kar je tudi storil. Izbrani ponudnik dalje navaja, da je moral biti podpisan po naročnikovi zahtevi obrazec 5.9 - "Finančni podatki", oziroma da je ponudba kot takšna v celoti sledila zahtevi poglavja 1, točka 12.2, saj je podpisana s strani izbranega ponudnika, sporna stran 000165 bilance pa ni dokument, ki bi ga izdal ponudnik in ki bi morala biti podpisana.
Izbrani ponudnik v zvezi s pismom o nameri obrazloži, da je v Sloveniji splošno znano dejstvo, da je veljavna denarna enota slovenski tolar, kar izhaja tudi iz zakonodaje in pravil bančnega poslovanja. Izbrani ponudnik prilaga citiranemu dopisu v zvezi s tem tudi pojasnilo banke Abanka Vipa d.d., Glavna podružnica Koper, Ferrarska 12, Koper, z dne 27.09.2006.

Naročnik je s sklepom, št. 35301-2/1999-2006, z dne 05.09.2006, zahtevek za revizijo zavrnil.
V povezavi z nepravilnostjo ponudbe vlagatelja, naročnik pojasni da slednji sam priznava, da ponujena oprema odstopa od zahtev naročnika in v bistvu izpodbija nekatere od zahtev naročnika po konkretni opremi. Naročnik navaja, da je vlagatelj na temelju petega odstavka 12. člena ZRPJN v zvezi s temi navedbami (povezanimi z njegovo ponudbo) prekludiran. Naročnik dodaja še, da je v razpisni dokumentaciji določil tehnične specifikacije, ki jim vlagateljeva ponudba ne zadosti.
V nadaljevanju pa naročnik podrobneje obrazloži stališče v zvezi s pravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika.
V povezavi s sporno stranjo 000165 prevoda bilance stanja na dan 31.12.2005 za podjetje Vodotehnika d.d. iz Zagreba, Republika Hrvaška, naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval žigosanje in podpisovanje vseh strani ponudbe niti vseh listin - podpis ponudnika je zahtevan le na izpolnjenem Obrazcu 5.9 na označenem mestu na obrazcu, ne pa na priloženih bilancah uspeha in tudi ne na prevodih listin, sploh pa ni zahteval parafiranje vseh strani ponudbe.
V zvezi s spornim pismom o nameri pa naročnik zapiše, da je res, da je izbrani ponudnik priložil izjavo banke Abanka Vipa d.d., z dne 20.07.2006, brez navedbe valute "SIT". Naročnik navaja, da ni nobenega dvoma, da je citirana izjava podana v tolarjih (SIT), sklicujoč se na Zakon o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91 in 33/92; v nadaljevanju: ZDE) ter Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 76/03; v nadaljevanju: ZDP).

Vlagatelj je naročnika z dopisom - vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 09.10.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 12.10.2006, ki ga je slednja prejela 13.10.2006, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija se je najprej opredeljevala do vlagateljevih 5 (petih) očitkov v zvezi z domnevno pravilnostjo vlagateljeve ponudbe.

Kot prvega je Državna revizijska komisija obravnavala očitek vlagatelja glede silosa za apno.
Vlagatelj navaja, da po njegovem mnenju ni smiselna izvedba silosa za apno iz materiala AISI 316L, ker apno ne povzroča korozije in noben proizvajalec silosov za apno običajno ne izdeluje v nerjavni izvedbi.
Vpogled v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu pokaže, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki jo dne 05.09.2006 posredoval vlagatelju, navedel glede silosa za apno, da je ponudnik (vlagatelj) ponudil material ogljikovo jeklo in specialno jeklo, zaščiteno z barvanjem, medtem ko je naročnik med drugim v samem obrazcu (obrazec 5.23 razpisne dokumentacije) zahteval AISI 316L.
Glede na navedeno je bilo potrebno ugotoviti, da med strankama ni spora, da vlagatelj v svoji ponudbi silosa za apno ni ponudil v izvedbi iz materiala AISI 316L, zato je bilo potrebno v nadaljevanju v zvezi s predmetnim očitkom zgolj preveriti, kakšna je bila zahteva naročnika v zvezi s postavko "silos za apno". Glede obravnavanega očitka pa vlagatelj niti ni predlagal kakršnegakoli drugega dokaza.
Iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo izhaja, da je naročnik v poglavju 5 (obrazci za sestavo ponudbe) določil na obrazcu 5.23 (Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil) pri postavki "silos za apno" razpisni pogoj glede materiala "AISI 316L". Nadalje gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, Poglavje 1, Podpoglavje 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), v točki 1.2.14 določil kot tehnično sposobnost - obvezni pogoj, da je ponudnik predložil seznam ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij ponujene opreme, zahtevane v poglavju 5 razpisne dokumentacije, obrazec 5.23 - Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
V skladu z 10. točko prvega odstavka 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov) ZJN-1 je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
Glede na zgoraj navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil zahteve - pogoja naročnika po materialu AISI 316L iz razpisne dokumentacije pri postavki "silos za apno". Vsled tega je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek spoznala kot neutemeljen.

Kot drugega je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede dozirne naprave za apno.
Vlagatelj zatrjuje, da je dozirno napravo z variatorjem ponudil zaradi zanesljivejšega obratovanja, saj se pri frekvenčni regulaciji doziranje apna nastavlja z nekega oddaljenega mesta, kar pa ni ustrezno zaradi nemožnosti nadzora nad vsipanjem apna v spiralno mešalno komoro blata.
Iz vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu sledi, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki jo dne 05.09.2006 posredoval vlagatelju, navedel glede dozirne naprave za apno, da je ponudnik (vlagatelj) ponudil regulacijo z variatorjem, namesto z razpisno dokumentacijo zahtevanega frekvenčnega regulatorja.
Izhajajoč iz zapisanega je bilo potrebno ugotoviti, da med strankama ni spora, da vlagatelj v svoji ponudbi pri dozirni napravi za apno ni ponudil frekvenčne regulacije, zato je bilo potrebno v nadaljevanju v zvezi s predmetnim očitkom zgolj preizkusiti, kakšna je bila zahteva naročnika v zvezi s postavko "dozirna naprava za apno".
Iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo je razvidno, da je naročnik v poglavju 5 (obrazci za sestavo ponudbe) določil na obrazcu 5.23 (Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil) pri postavki "dozirna naprava za apno" razpisni pogoj glede regulacije "frekvenčna". Nadalje gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, Poglavje 1, Podpoglavje 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), v točki 1.2.14 določil kot tehnično sposobnost - obvezni pogoj, da je ponudnik predložil seznam ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij ponujene opreme, zahtevane v poglavju 5 razpisne dokumentacije, obrazec 5.23 - Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
Na temelju 10. točke prvega odstavka 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov) ZJN-1 je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
V posledici gornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil zahteve - pogoja naročnika po frekvenčni regulaciji iz razpisne dokumentacije pri postavki "dozirna naprava za apno" ter tudi v utemeljitev na tem mestu obravnavanega očitka ni ponudil nobenih dokazov. Vsled tega je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek ocenila kot neutemeljen.

Zatem je Državna revizijska komisija kot tretjega presojala očitek vlagatelja glede spiralnega transporterja za apno.
Vlagatelj v svojem izpodbijanju navaja, da ni ponudil spiralnega transporterja iz nerjavnega jekla, ker apno ne povzroča korozije, oziroma da dobavitelji običajno dobavljajo v paketu silos za apno in spiralni transporter za apno v ponujeni kvaliteti materiala, zaščitenega z barvnim premazom.
Vpogled v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu pokaže, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki jo dne 05.09.2006 posredoval vlagatelju, navedel glede spiralnega transporterja za apno, da ponudnik (vlagatelj) ni predložil materiala iz AISI 316L, pač pa iz ogljikovega jekla in specialnega jekla, zaščitenega z barvanjem.
Glede na navedeno je bilo potrebno prav tako ugotoviti, da med strankama ni spora, da vlagatelj v svoji ponudbi pri spiralnem transporterju za apno ni ponudil spiralnega transporterja za apno v izvedbi iz materiala AISI 316L, zato je bilo potrebno v nadaljevanju v zvezi s predmetnim očitkom zgolj preveriti, kakšna je bila zahteva naročnika v zvezi s postavko "spiralni transporter za apno".
Iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo izhaja, da je naročnik v poglavju 5 (obrazci za sestavo ponudbe) določil na obrazcu 5.23 (Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil) pri postavki "spiralni transporter za apno" razpisni pogoj glede materiala "AISI 316L". Zatem gre prav tako ugotoviti (kot že v predhodnih izvajanjih Državne revizijske komisije v tem sklepu), da je naročnik v razpisni dokumentaciji, Poglavje 1, Podpoglavje 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), v točki 1.2.14 določil kot tehnično sposobnost - obvezni pogoj, da je ponudnik predložil seznam ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij ponujene opreme, zahtevane v poglavju 5 razpisne dokumentacije, obrazec 5.23 - Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
Izhajajoč iz 10. točke prvega odstavka 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov) ZJN-1 je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
Na osnovi gornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil zahteve - pogoja naročnika po materialu AISI 316L iz razpisne dokumentacije pri postavki "spiralni transporter za apno", niti ni predlagal v svojo korist kakršnihkoli dokazov v tej zvezi. Vsled tega je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek ocenila kot neutemeljen.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija kot četrtega presojala očitek vlagatelja glede radialnega ventilatorja.
Vlagatelj pojasnjuje, da je nižji tlak radialnega ventilatorja biofiltra ponudil iz razloga, ker proizvajalec biofiltra izdeluje biofiltre, ki obratujejo pri tlačni izgubi skozi biofilter manj kot 1.500 oziroma 1.800 Pa, kar je s stališča porabe električne energije za obratovanje biofiltra ugodnejše pri enakem efektu čiščenja zraka.
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu gre ugotoviti, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki jo dne 05.09.2006 posredoval vlagatelju, navedel glede radialnega ventilatorja, da je ponudnik (vlagatelj) predložil radialni ventilator, katerega tlak je v višini 1.500 Pa oziroma 1.800 Pa, zahteve razpisne dokumentacije pa so 2.500 Pa.
Glede na citirano je bilo potrebno zaključiti, da med strankama ni spora, da je vlagatelj v svoji ponudbi radialni ventilator ponudil z nižjim tlakom od 2.500 Pa, zato je bilo potrebno v nadaljevanju v zvezi s predmetnim očitkom zgolj preizkusiti, kakšna je bila zahteva naročnika v zvezi s postavko "radialni ventilator".
Iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo sledi, da je naročnik v poglavju 5 (obrazci za sestavo ponudbe) določil na obrazcu 5.23 (Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil) pri postavki "radialni ventilator" razpisni pogoj glede tlaka le-tega "2.500 Pa". Nadalje gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, Poglavje 1, Podpoglavje 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), v točki 1.2.14 določil kot tehnično sposobnost - obvezni pogoj, da je ponudnik predložil seznam ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij ponujene opreme, zahtevane v poglavju 5 razpisne dokumentacije, obrazec 5.23 - Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
V skladu z 10. točko prvega odstavka 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov) ZJN-1 je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil zahteve - pogoja naročnika po tlaku 2.500 Pa iz razpisne dokumentacije pri postavki "radialni ventilator" in tudi tega očitka ni podkrepil z nobenimi dokazi. Vsled tega je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek presodila kot neutemeljen.

Kot zadnji očitek v povezavi z vlagateljevim zatrjevanjem pravilnosti njegove ponudbe je Državna revizijska komisija obravnavala očitek glede naprave za sprejem vsebine greznice.
Vlagatelj pojasnjuje, da je pri navedbi zaščite prišlo do napake izpisa, saj je bila ponujena naprava z zaščito IP65.
Vpogled v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu pokaže, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki jo dne 05.09.2006 posredoval vlagatelju, navedel glede naprave za sprejem vsebine greznice, da je ponudnik (vlagatelj) predložil zaščito IP 55, zahteve zaščite razpisne dokumentacije pa so IP 65.
Glede na navedeno je bilo potrebno ugotoviti, da med strankama ni spora, da je vlagatelj v svoji ponudbi pri napravi za sprejem vsebine greznice ponudil zaščito IP 55, zato je bilo potrebno v nadaljevanju v zvezi s predmetnim očitkom zgolj preveriti, kakšna je bila zahteva naročnika v zvezi s postavko "naprava za sprejem vsebine greznice".
Iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo izhaja, da je naročnik v poglavju 5 (obrazci za sestavo ponudbe) določil na obrazcu 5.23 (Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil) pri postavki "naprava za sprejem vsebine greznice" razpisni pogoj glede zaščite le-te "IP 65". Zatem gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, Poglavje 1, Podpoglavje 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik), v točki 1.2.14 določil kot tehnično sposobnost - obvezni pogoj, da je ponudnik predložil seznam ponujene opreme in materiala, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede tehničnih specifikacij ponujene opreme, zahtevane v poglavju 5 razpisne dokumentacije, obrazec 5.23 - Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil.
Na temelju 10. točke prvega odstavka 3. člena (Pomen v zakonu uporabljenih pojmov) ZJN-1 je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.
V posledici gornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil zahteve - pogoja naročnika po zaščiti "IP 65" iz razpisne dokumentacije pri postavki "naprava za sprejem vsebine greznice". Vsled tega je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek presodila kot neutemeljen.

Glede na zgoraj zapisano v zvezi s 5 (petimi) očitki, vezanimi na domnevno pravilnost ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija zgolj dodaja, da vlagatelj tega sicer ne zatrjuje, vendar pa v kolikor je ocenjeval zgoraj citirane določbe razpisne dokumentacije kot nedopustne sicer pred potekom roka za predložitev ponudb, bi moral vložiti zahtevek za revizijo iz tega naslova na temelju petega odstavka 12. člena ZRPJN pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Po preteku citiranega roka postanejo namreč posamezne določbe razpisne dokumentacije aksiom, ki ga ni mogoče več izpodbijati v revizijskem postopku po ZRPJN.

V nadaljevanju se je Državna revizijska komisija opredeljevala do vlagateljevih 2 (dveh) očitkov v zvezi z domnevno nepravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika.

Kot prvega je Državna revizijska komisija obravnavala očitek vlagatelja glede predložitve prevoda bilance stanja za leto 2005, ki je na strani 000165 samo ožigosan in ni podpisan.
Vlagatelj argumentira svoje stališče v zvezi domnevno nepravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika iz citiranega razloga, da v poglavju 1 in točki 12.2 razpisna dokumentacija določa, da se ponudba, ki ni podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, zavrne. Vlagatelj meni, da je ponudbo izbranega ponudnika potrebno zaradi tega zavrniti, saj so bilance uspeha in bilance stanja za leta 2003, 2004, in 2005, skladno s poglavjem 1, podpoglavjem 1.5, zaporedno točko 10.1, obvezen sestavni del ponudbe, ki mora biti podpisana.
Iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo izhaja, da je naročnik v poglavju 1, podpoglavje 1.1. določil v točki 12.1, da mora biti ponudba podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, ter v točki 12.2, da se ponudba, ki citiranemu določilu ne zadosti, zavrne. Nadalje je naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju 1, podpoglavje 1.4 (Sestavni deli ponudbe) v točki 10 določil med drugim, da mora biti Obrazec 5.9 - Finančni podatki izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru skupine ponudnikov / konzorcija glavnega ponudnika, ter da morajo k obrazcu 5.9 ponudnik oziroma glavni ponudnik in ostali ponudniki v skupini ponudnikov / konzorciju priložiti med drugim kot obvezne priloge bilance uspeha in bilance stanja za leta 2003, 2004 in 2005 (smiselno enako je naročnik določil tudi v nadaljevanju poglavja 1 v podpoglavju 1.5 v tabeli 1.5.1 - "Pravilnost sestave ponudbe in načinov dokazovanja izpolnjevanja pogojev ponudnikov" v točki 10 in podtočki 10.1). Ugotoviti gre, da je naročnik v poglavju 1, podpoglavje 1.5 v tabeli 1.5.1 - "Pravilnost sestave ponudbe in načinov dokazovanja izpolnjevanja pogojev ponudnikov" res navedel, da so Obrazec 5.9 in bilance uspeha ter bilance stanja za leta 2003, 2004 in 2005, ki so priloga k citiranemu obrazcu, obvezen sestavni del ponudbe. Vendar pa gre poudariti, da naročnik za priloge k obrazcu 5.9 ni navedel oziroma opredelil, da morajo biti le-te tudi podpisane na način, kot je to izrecno določil za sam obrazec 5.9, in katerega priloga je med drugim tudi domnevno sporna stran 000165 ponudbe izbranega ponudnika.
V posledici gornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil relevantne zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji, zato ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna v smislu ZJN-1 in relevantnega podzakonskega akta zaradi nepodpisane ponudbe na strani 000165, ki pripada delu prevoda bilance stanja za leto 2005. Vsled tega je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek zavrnila kot neutemeljen.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala kot drugega (in hkrati zadnjega v zvezi z domnevno nepravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika) očitek vlagatelja, da je izbrani ponudnik predložil pismo o nameri, ki je izdano s strani Abanke Vipa, Podružnica Koper, dne 20.07.2006, v katerem pa ni navedena denarna enota, zaradi česar po mnenju vlagatelja citirano pismo ne ustreza predpisanemu obrazcu 5.10, ki določa, da mora biti denarna enota SIT.
V skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (poglavje 1, podpoglavje 1.4 - Sestavni deli ponudbe, točka 11) so morali ponudniki predložiti dokazilo v smislu vsebine obrazca 5.10, "izdano s strani poslovne banke ali zavarovalne in / ali kreditne družbe, v katerem le-ta potrjuje, da ima ponudnik dostop do kreditne linije v višini vsaj 300.000.000,00 SIT". Naročnik je v poglavju 5 razpisne dokumentacije določil na Obrazcu 5.10 (Pismo o nameri) med drugim tekst "... za znesek v višini _ SIT, ki je namenjen za izvedbo del po pogodbi za projekt ...", pri čemer je na koncu citiranega obrazca določil, da ponudnik lahko predloži standardni obrazec poslovne banke ali zavarovalno in / ali kreditne družbe, ki je sestavljen v smislu vsebine obrazca 5.10. Bistvo predmetnega obrazca je torej v danem zagotovilu (s strani banke ali zavarovalne in / ali kreditne družbe), da bo imel ponudnik (če bo na predmetnem javnem razpisu uspel) v času trajanja izvedbe del dostop do kreditnih sredstev vsaj v znesku 300.000.000,00 SIT.
Med strankama v tem postopku ni sporno dejstvo, da Pismo o nameri oziroma izjava banke (izdana dne 20.07.2006 s strani Abanka Vipa d.d., Glavna podružnica Koper), ki jo je predložil izbrani ponudnik, ne vsebuje navedbe denarne enote ("Izjavljamo, da vam bomo v primeru, da boste izbrani na javnem razpisu, odobrili kredit v višini 300.000.000,00 in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko Abanke"), saj navedeno priznavajo sam naročnik, izbrani ponudnik v dopisu, z dne 30.09.2006, v katerem v celoti prereka navedbe v zahtevku za revizijo, ki se nanašajo na pravilnost njegove ponudbe, prav tako pa tudi Abanka Vipa d.d., Glavna podružnica Koper, Ferrarska 12, Koper, v pojasnilu, z dne 27.09.2006, naslovljenemu na izbranega ponudnika (citirana banka v njem zapiše, "da je v izjavi o kreditiranju (skladno z obrazcem 5.10 pismo o nameri) zaradi strojepisne napake pomotoma izpadla besedica SIT oziroma valuta kreditiranja."), in ki ga je slednji priložil svojemu dopisu, z dne 30.09.2006, v katerem v celoti prereka navedbe v zahtevku za revizijo v zvezi z njegovo ponudbo.
Ker sporni dokument, brez vpisane denarne enote, ni pripravljen v skladu z zgoraj citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije (v smislu vsebine obrazca 5.10) oziroma ker izbrani ponudnik zgolj z vpisano številko "300.000.000,00" ni podal zagotovila o tem, da bo imel dostop do kreditnih sredstev v zahtevani valuti (torej v višini najmanj 300.000.000,00 SIT), je po mnenju Državne revizijske komisije potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 namreč izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi (v prvem odstavku 76. člena ZJN-1), da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.
Tako naročniki kot ponudniki morajo pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika. Sprejeti stališče, po katerem bi lahko naročnik zgolj na podlagi lastne presoje odločal, katere izmed postavljenih zahtev ne bo upošteval (čeprav je v razpisni dokumentaciji izrecno zapisal, da bo ponudba obravnavana kot nepravilna, če ne bo v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije - točka 28 - Preverjanje ponudb in njihove pravilnosti poglavja 1, podpoglavje 1.1), pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Ob upoštevanju zapisanega naročnikovo sklicevanje na določbe ZDE in ZDP, glede valute oziroma plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji, ne more vzdržati revizijske presoje v konkretnem primeru. Prav tako pa ne more vzdržati v prid izbranemu ponudniku revizijske presoje v konkretnem primeru argument slednjega, da je v Sloveniji splošno znano dejstvo, da je veljavna enota slovenski tolar. Takšno razlogovanje bi namreč lahko pomenilo, da je v dokumentih, ki jih morajo predložiti zainteresirani ponudniki v postopkih oddaje javnih naročil, in v katerih se pojavljajo določene vrednosti, načeloma vedno dovoljeno izpustiti enoto SIT.
Vsled zapisanega je Državna revizijska komisija sledila predmetnemu očitku vlagatelja in ga presodila kot utemeljenega.

Ker je bilo v obravnavani revizijski zadevi ugotovljeno, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (v višini 400.000,00 SIT za plačilo revizijske takse in "vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo").
Skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo (peti odstavek 22. člena ZRPJN). Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, stroške pa specificiral le v delu, ki se nanašajo na plačilo revizijske takse, je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala (zgolj) stroške v višini plačane revizijske takse (400.000,00 SIT).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 400.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 27.10.2006


Predsednica senata:

Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana,
- Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr, Ag, Absberggasse 47, Dunaj, Avstrija,
- STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna,
- Vodotehnika d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb, Hrvaška,
- PURGATOR d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.