018-420/2006 Zdravstveni dom Piran

Številka: 018-420/2006-43-3503

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti z opisom "BIOKEMIČNI ANALIZATOR (z vsemi sklopi in priklopi, ki omogočajo nemoteno samostojno delovanje ob priključitvi)" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Dipros d.o.o., Gorenjesavska cesta 54, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Piran, Cesta solinarjev 1, Lucija, Portorož (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.11.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 30.10.2006 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, vsebovana v sklepu, št. JNMV-0010/2006-POG z dne 27.10.2006.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 23.10.2006, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 33.660,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.08.2006 sprejel sklep o začetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti.

Naročnik je z dokumentom Obvestilo o oddaji naročila, št. JNMV-0010/2006-POG, datiranim z datumom 12.09.2006 (v nadaljevanju: obvestilo), vlagatelja obvestil, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje KEMOFARMACIJA, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 21.09.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo", v kateri od naročnika zahteva, da mu (vlagatelju) omogoči vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov ter ga obvesti, kateri model analizatorja je bil izbran in ali gre za novo ali rabljeno opremo.

Vlagatelj je dne 23.10.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo obvestilo in zoper merila za ocenjevanje ponudb. Vlagatelj najprej navaja, da je dne 21.09.2006 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, katere pa mu vlagatelj ni posredoval, s čimer je kršil 78. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj naročniku tudi očita, da je bil predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti opravljen mimo pristojnih državnih organov, kar pomeni kršitev Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti. Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik javno naročilo oddal ponudniku, katerega biokemični analizator ne izpolnjuje zahtevane tehnične pogoje iz razpisne dokumentacije. Po vlagateljevem mnenju pa naročnik tudi nima v zakonsko določeni obliki izdelanih navodil oziroma le-ti niso usklajeni s predpisi s področja javnega naročanja. Vlagatelj predlaga razveljavitev Obvestila o oddaji naročila št. JNMV-0010/2006-POG z dne 12.09.2006 in izbiro vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo postopka.

Naročnik je s sklepom, sprejetim dne 27.10.2006 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Naročnik najprej pojasnjuje, da vlagatelju ni odgovoril na dopis "Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo", ker je bila predstavnica vlagatelja že predhodno pri naročniku in vpogledala v vse zahtevane dokumente, zato je smatral, da vlagatelja ni potrebno še posebej pisno obveščati o podatkih, s katerim je že bil seznanjen, drugih podatkov ali pojasnil pa vlagatelj ni zahteval. Če pa bi šteli, da bi naročnik moral podati dodatno obrazložitev o oddaji naročila, pa naročnik navaja, da ZJN-1 v 78. členu določa 15-dnevni rok, v katerem mora naročnik poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Ta rok zavezuje naročnika, nanj pa mora paziti tudi ponudnik, saj po preteku navedenih 15 dni po mnenju naročnika tudi prične teči rok za vložitev zahtevka za revizijo. V konkretnem primeru je 15-dnevni rok potekel dne 10.10.2006 in posledično se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel po preteku 10 dni, to je dne 20.10.2006. Ker je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo dne 23.10.2006, je zahtevek za revizijo prepozen in ga je naročnik skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN zavrgel.

Državna revizijska komisija je dne 03.11.2006 od vlagatelja prejela Pritožbo zoper sklep št. JNMV-0010/2006-POG, z dne 27.10.2006, o zavrženju zahtevka za revizijo. Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da je naročnik zmotno ugotovil, da je bil zahtevek za revizijo vložen prepozno. Vlagatelj trdi, da je v skladu z 2. odstavkom 78. člena ZJN-1 z dopisom, z dne 21.09.2006, od naročnika zahteval pisno obrazložitev izbire najugodnejšega ponudnika, ki pa je od naročnika v zakonskem roku ni prejel. Vlagatelj navaja, da ZJN-1 začetek roka za vložitev zahtevka za revizijo veže izključno na dan prejema dodatne obrazložitve, pri čemer ne vzpostavlja zakonske domneve o prejemu in teku rokov v primeru, če dodatna obrazložitev vlagatelju ni vročena. Ker pa naročnik dodatne obrazložitve ni poslal, je s tem kršil določila ZJN-1, in zato tudi ni podlage za ugotovitev, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo nepravilen tudi v delu, kjer naročnik enači vpogled vlagatelja v dokumentacijo s pisno obrazložitvijo. Kot trdi vlagatelj, sta pravica do vpogleda dokumentacijo in pravica do pisne obrazložitve izbire dve različni pravici vlagatelja, ki se niti ne izenačujeta niti ju ni mogoče enačiti. To je razvidno tudi iz določil ZJN-1, ki začetek teka roka za vložitev zahtevka za revizijo veže na datum vročitve pisne obrazložitve vlagatelju, ne pa na datum vpogleda v dokumentacijo. Vlagatelj še zatrjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v celotno dokumentacijo, saj mu ni omogočil vpogleda v interni pravilnik, ki je bil podlaga za konkretni postopek, niti vpogleda v tehnično dokumentacijo izbranega ponudnika, čeprav je vlagatelj to izrecno zahteval. Zato je vlagatelj naročniku ob vpogledu tudi povedal, da pričakuje pisno obrazložitev, na podlagi katere se bo odločil za morebitno zahtevo za revizijo. Vlagatelj navaja, da takšno naročnikovo ravnanje zgolj izkazuje nezakonitost njegovega postopanja in ne sme vplivati na vlagateljeve pravice v postopku javnega naročanja, vključno s pravico do pravnega sredstva in sodnega varstva.

Po prejemu vlagateljeve pritožbe je Državna revizijska komisija dne 06.11.2006, z dopisom št. 018-420/2006-33320, naročnika zaprosila za odstop dokumentacije. Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil del dokumentacije dne 10.11.2006, po ponovnem pozivu Državne revizijske komisije za odstop manjkajoče dokumentacije, z dopisom 018-420/2006-42-3339, z dne 10.11.2006, pa je naročnik le-to Državni revizijski komisiji odstopil dne 15.11.2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je med naročnikom in vlagateljem sporno vprašanje, ali je vlagateljev zahtevek vložen pravočasno.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Skladno z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN se zahtevek za revizijo, ki je vložen prepozno, zavrže s sklepom.

V postopkih oddaje javnih naročil je glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo treba upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, da ponudnik zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve. Vendar se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti vsebina določbe 78. člena ZJN-1 praviloma ne upošteva, razen v primerih, kadar jo naročnik izrecno zapiše ali se na to določbo ZJN-1 sklicuje v svojem notranjem aktu. Naročnik namreč, v skladu s 125. členom ZJN-1, za oddajo naročil male vrednosti način oddaje javnega naročila določi s svojim notranjim aktom, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1. Ker je naročnik pri ureditvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti vezan samo na temeljna načela ZJN-1, ne pa na druge člene zakona, se tudi predpostavka o začetku roka za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve, kot izhaja iz 78. člena ZJN-1, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila male vrednosti ne more upoštevati (ob predpostavki, da njene vsebine naročnik ni predvidel v svojem notranjem aktu).

V konkretnem primeru po vpogledu v Navodilo za oddajo javnega naročila male vrednosti, št. 2/09/04, ki ga je naročnik sprejel dne 02.09.2004, izhaja, da le-ta v 1. členu določa, da mora naročnik pri oddaji javnih naročil male vrednosti delovati v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1A) in s tem navodilom, da v skladu z ustreznim postopkom po tem navodilu odda naročilo najugodnejšemu ponudniku. Iz navedenega je mogoče zaključiti, da mora naročnik tudi v konkretnem primeru upoštevati določbo 78. člena ZJN-1. Da je temu tako, izhaja tudi iz Obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 12.09.2006, kjer je naročnik v pravni pouk zapisal: "Ponudnik, ki ni bil izbran lahko v 8 dneh od prejema pisnega odpravka tega obvestila v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1A) (Ur. list RS, št. 2/04) vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Ponudnik lahko v 10 dneh od prejema od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila v skladu z 2. odst. 78. člena ZJN-1A (Ur. list RS, št. 2/04) vloži zahtevek za revizijo."

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju ugotovila, da je vlagatelj prejel naročnikovo obvestilo o oddaji javnega naročila dne 13.09.2006, dopis "Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo" pa je posredoval naročniku dne 21.09.2006, torej v roku 8 dni.

Nadalje je Državna revizijska komisija presodila, ali je dopis vlagatelja "Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo" mogoče šteti kot dodatno obrazložitev v smislu drugega odstavka 78. člena ZJN-1. Naročnik namreč v izpodbijanem sklepu z dne 27.10.2006 navaja, da na navedeni vlagateljev dopis ni odgovoril iz preprostega razloga, ker je predstavnica vlagatelja že predhodno vpogledala v dokumentacijo. Državna revizijska komisija v tem delu pritrjuje vlagatelju, da je iz navedenega dopisa ne glede na naslov "Zahteva za vpogled v ponudbeno dokumentacijo" razvidno, da vlagatelj ni zahteval le vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov, ampak tudi obvestilo o tem, kateri model analizatorja je bil izbran in, ali gre za novo ali rabljeno opremo in zato je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj dejansko zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v smislu drugega odstavka 78. člena ZJN-1 in tudi pravnega pouka v obvestilu z dne 12.09.2006; zahteva pa je bila vložena v predpisanem 8-dnevnem roku.

Ugotovljeno iz prejšnjega odstavka posredno priznava tudi naročnik sam, ko na 2. strani obrazložitve izpodbijanega sklepa z dne 27.10.2006 navaja: "Če bi šteli, da je naročnik moral podati dodatno obrazložitev na dopis, kljub temu, da je vlagatelju omogočil vpogled in seznanitev s podatki, za katerimi vlagatelj v dopisu naknadno povprašuje,â??". Nadalje naročnik meni, da je vlagatelj tudi v tem primeru zamudil rok za vložitev zahtevka za revizijo, saj je predpisani 10-dnevni rok pričel teči s potekom predpisanega 15-dnevnega roka za posredovanje dodatne obrazložitve vlagatelju. Torej, naročnik je prejel dopis vlagatelja dne 25.09.2006 in bi moral posredovati odločitev do najkasneje do 10.10.2006 in je po mnenju naročnika rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel z dnem 20.10.2006. Državna revizijska komisija tudi v tem delu ugotavlja napačno presojo naročnika. Določba drugega odstavka 78. člena ZJN-1 sicer določa, da mora naročnik poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve, vendar pa nadalje določa, da teče rok za vložitev zahtevka za revizijo od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma nikjer ne določa, da prične teči rok za vložitev zahtevka za revizijo z dnem, ko se izteče rok za posredovanje dodatne obrazložitve o oddaji naročila ponudniku. Ker vlagatelj od naročnika še ni prejel dodatne obrazložitve o oddaji naročila, rok za vložitev zahtevka za revizijo sploh še ni pričel teči. Glede na navedeno vlagatelj ni mogel zamuditi roka za vložitev zahtevka za revizijo, saj trenutek, od katerega teče rok, sploh še ni nastopil. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je vlagatelj v danem primeru pravilno ravnal, ko je zaradi neaktivnosti naročnika vložil zahtevek za revizijo (saj je edino na ta način lahko zavaroval svoje interese kot zainteresirani ponudnik za dodelitev naročila), v katerem kot kršitev med drugim navaja tudi, da naročnik ni upošteval zakonske določbe o posredovanju dodatne obrazložitve o oddaji naročila v predpisanem 15-dnevnem roku, oziroma, da je naročnik ravnal napačno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, ker je zamudil rok. Naročnik bo v ponovnem postopku moral vlagateljev zahtevek za revizijo meritorno obravnavati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka v višini 100 odvetniških točk za seznanitev stranke z odločbo, 250 odvetniških točk za sestavo pritožbe zoper sklep, 50 odvetniških točk za prejem odločbe in seznanitev stranke z odločbo ter 8 odvetniških točk za ptt in administrativne stroške, vse povečano za 20% DDV.

Ker je Državna revizijska komisija odločala o vlagateljevi pritožbi in slednji tudi ugodila, je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, vlagatelju glede na višino spornega predmeta priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 250 odvetniških točk ter 5 odvetniških točk za administrativne stroške (2 % od 250 točk), vse povečano za 20% DDV, vse skupaj v višini 33.660,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.11.2006


Nataša Jeršič, univ.dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Marko Drinovec,Glavni trg 15, Kranj
- Zdravstveni dom Piran, Cesta solinarjev 1, Lucija, Portorož
- KEMOFARMACIJA, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana