018-433/2006Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Številka: 018-433/2006-44-3515

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefa Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavljanje vodovodnega materiala" ter na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Vigrad d.o.o. Celje, Kocbekova cesta 30 a, Ljubečna (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, Logatec (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.11.2006

ODLOČILA

Pritožba se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je vodil oddajo javnega naročila za "dobavljanje vodovodnega materiala" po odprtem postopku. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 26/06, z dne 10.03.2006, pod št. objave Ob-6799/06, in sicer razdeljeno na sklope.

Naročnik je izdal odločitev o oddaji naročila, št. 330/2006, z dne 13.04.2006, s katero je izbral za sklop 7 - ductilna litina ponudnika Coma commerce d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana, in vlagatelja.

Vlagatelj je dne 03.11.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev prvega odstavka 6. člena ZJN-1 (načelo transparentnosti porabe javnih sredstev) ter drugega odstavka 7. člena ZJN-1 (načelo enakopravnosti ponudnikov). Vlagatelj pojasnjuje, da na podlagi primerjave pogodbe (katere kopijo prilaga kot prilogo št. 4), ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije, in pogodbe (katere kopijo prilaga kot prilogo št. 5), ki mu jo je naročnik po izbiri dobaviteljev poslal v podpis, ugotavlja, da pogodbi nista identični, saj je dodan četrti odstavek, ki določa: "V primeru, da drug dobavitelj ponudi cenejši material, lahko ob pogojih, navedenih v javnem razpisu z oznako JN 193/2006 z dne 10.03.2006 Ur. list 26/2006, naročnik nabavi material pri drugem dobavitelju". Vlagatelj meni, da je to kršitev postopka javnega naročanja, saj se s citiranim naknadnim določilom drugim dobaviteljem namreč omogoči naknadno dajanje nižjih cen od tistih, ki so bile dane v postopku predložitve in odpiranja ponudb.
Vlagatelj v zaključku priglaša stroške revizijskega postopka.
Naročnik je s sklepom, št. 963/2006, z dne 07.11.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je odločitev o oddaji naročila odposlal 13.04.2006, ter da je v prvem odstavku 12. člena ZRPJN določeno, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Glede na navedeno naročnik sklepa, da je zahtevek za revizijo nepravočasen.

Vlagatelj je dne 10.11.2006 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep naročnika, št. 963/2006, z dne 07.11.2006, o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj bi bil le-ta nepravočasen.

1. člen ZRPJN določa, da se s tem zakonom (ZRPJN) ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu (ZRPJN).

Skladno z drugim stavkom prvega odstavka 12. člena ZRPJN je po odločitvi o dodelitvi oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Vlagatelj v pritožbi, z dne 10.11.2006, navaja, da je naročnik njegovo zahtevo za revizijo zavrnil neutemeljeno, saj se ni pritožil na odločitev o oddaji naročila, ki mu je bilo namreč dodeljeno z odločitvijo o oddaji naročila, št. 330/2006, z dne 13.04.2006, in kasneje sklenjeno pogodbo, ki pa ni bila identična s pogodbo iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija poudarja, da se je v konkretnem postopku oddaje za predmetno javno naročilo vlagatelju deset-dnevni rok v skladu z drugim stavkom prvega odstavka 12. člena ZRPJN že iztekel, glede na dejstvo, ki ga zatrjuje vlagatelj, in sicer da mu je bilo javno naročilo dodeljeno z odločitvijo o oddaji naročila, št. 330/2006, z dne 13.04.2006, in kasneje sklenjeno pogodbo. Kot izhaja iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi, je bila domnevno sporna pogodba, št. 1/06 - vod. mat., o dobavljanju vodovodnega materiala, med naročnikom in vlagateljem sklenjena 15.05.2006. Presoja domnevne spornosti posameznih določb pogodbe v konkretnem primeru po izteku deset-dnevnega roka v skladu z drugim stavkom prvega odstavka 12. člena ZRPJN pa ne sodi v pristojnost Državne revizijske komisije, saj gre v tem primeru že za domnevni spor, ki sodi v civilno-pravno sfero v smislu obligacijskega razmerja.

Glede na vse navedeno je morala Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo na temelju druge alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.11.2006
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, Logatec,
- Vigrad d.o.o. Celje, Kocbekova cesta 30 a, Ljubečna,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.