018-410/2006 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Številka: 018-410/06-41-3409

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobavo in montažo notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TIPO investicijske gradnje d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 10.11.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.03.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "gradbeno obrtniška preureditvena dela ter dobavo in montažo notranje opreme v pritličju (avli) poslovne stavbe ZPIZ". V Uradnem listu RS, št. 26/2006, z dne 10.03.2006, pod številko objave Ob-6797/06, je naročnik objavil javni razpis po odprtem postopku. Naročnik je dne 20.04.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 961-04/2006-2620, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je vložil zahtevek za revizijo ponudnik KOMIN inženiring d.o.o., Gospodinjska ulica 8, Ljubljana, ter ponudnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-196/06-32-1822, z dne 21. 06.2006, ugodila.

Naročnik je dne 03.07.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 961-04/2006-2620, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana. Vlagatelj je dne 12.07.2006 pisno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je dne 18.07.2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila ter dne 27.07.2006 vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 961-04/2006-2620, z dne 03.07.2006, je vlagatelj dne 27.07.2006 vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-302/06-41-2471, z dne 21.08.2006, citiranemu zahtevku vlagatelja ugodila.

Naročnik je dne 05.09.2006 izdal obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, št. 961-04/2006-2620, s katerim je obvestil vse ponudnike, da zavrača vse ponudbe in zaključuje predmetni postopek oddaje. Vlagatelj je dne 12.09.2006 pisno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o (ne)oddaji predmetnega javnega naročila, ki naj vsebuje vse razloge za neizbiro vlagateljeve ponudbe, ter vpogled v vse dokumente, ki jih je naročnik poslal ponudnikom v zvezi z dopolnitvami, pojasnili in spremembami razpisne dokumentacije, vključno z naročnikovim dokumentom, vezanim na dopolnitev, pojasnilo in spremembo, z dne 17.03.2006. Naročnik je dne 27.09.2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ter dne 04.10.2006 vlagatelju omogočil zahtevani vpogled v relevantno dokumentacijo.

Zoper obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb, št. 961-04/2006-2620, z dne 05.09.2006, je vlagatelj dne 04.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kršil 76. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ker je vlagatelj oddal pravilno, primerno in sprejemljivo ponudbo ter bi moral biti izbrani ponudnik, naročnik pa je njegovo ponudbo s citiranim obvestilom zavrnil kot nepravilno, ker v ponudbi predložen vzorec pogodbe ni v celoti v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije.
Vlagatelj pojasnjuje, da naj bi bil razlog za nepravilnost njegove ponudbe, glede na navedbe naročnika, da vlagatelj predloženega vzorca pogodbe ni popravil skladno s 1. spremembo razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v 1. dopolnitvi, 1. pojasnilu in 1. spremembi, z dne 17.03.2006, zapisal, da je prišlo pri pripravi razpisne dokumentacije do napake, katero naročnik odpravlja, in sicer, da se besedilo v vzorcu pogodbe v prvem odstavku 5. člena "v roku 30 dni" spremeni, tako da se pravilno glasi "v roku 60 dni", kar naj ponudniki pri sestavljanju ponudbe upoštevajo. Vlagatelj navaja, da mu je bilo na ogledu dne 04.10.2006 pojasnjeno, da njegova ponudba ni pravilna zato, ker v vzorcu pogodbe v prvem odstavku 5. člena ni prečrtal "30 dni" in dopisal "60 dni". Vlagatelj dodaja, da zahteva po prečrtanju iz obvestila o zavrnitvi vseh ponudb, št. 961-04/2006-2620, z dne 05.09.2006, kot tudi iz dodatne obrazložitve, z dne 27.09.2006, ni razvidna, še manj pa takšna zahteva izhaja iz pojasnila, z dne 17.03.2006. Vlagatelj zatrjuje, da je pri pripravi ponudbe ravnal skladno s točko 5.10 razpisne dokumentacije, kjer je naročnik zahteval od ponudnikov, da predložijo izpolnjen, parafiran, žigosan in podpisan vzorec pogodbe (obrazec 11). V poglavju 9 OBLIKA PONUDBE je naročnik določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih, izdelanih s strani ponudnika. Navedeno določbo gre po mnenju vlagatelja razumeti kot prepoved spreminjanja obrazcev, ki jih je pripravil naročnik (torej tudi obrazca pogodbe). Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v poglavju 9 OBLIKA PONUDBE tudi predvidel sankcijo za ravnanja ponudnikov, s katerimi bi ti spreminjali besedilo razpisne dokumentacije, saj je zapisal (naročnik), da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, izločene iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj je mnenja, da je v celoti upošteval spremembo razpisne dokumentacije pri pripravi ponudbe, saj je podpisal in žigosal obrazec 3 PONUDBA, v katerem je določen rok plačila "60 dni", ter da iz sprememb razpisne dokumentacije ne sledi, da bi ponudniki morali (smeli) spreminjati vzorec pogodbe, zato vlagatelj (skladno z določbami poglavja 9 OBLIKA PONUDBE) navedenega vzorca pogodbe ni spreminjal, saj je bil prepričan, da je to v nasprotju z določili razpisne dokumentacije. Vlagatelj dodaja, da naročnik ponudnikov ni, niti z razpisno dokumentacijo, niti v pojasnilih slednje, pooblastil za spreminjanje določil razpisne dokumentacije, oziroma da naročnik od ponudnikov ni zahteval, da popravijo vzorec pogodbe s prečrtanjem "30 dni" in pripisom "60 dni". Vlagatelj je prepričan, da če bi naročnik želel spremeniti vzorec pogodbe, bi sam popravil napako, ki jo je zagrešil, in bi ponudnikom posredoval popravljen vzorec pogodbe, ki bi ga ponudniki morali predložiti v ponudbi.
Vlagatelj zahteva in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odpravi obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 961-04/2006-2620, z dne 05.09.2006, ter izbere edino pravilno, primerno in sprejemljivo ponudbo - ponudbo vlagatelja. Vlagatelj hkrati zahteva in predlaga, da mu naročnik povrne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v višini predpisane takse 200.000,00 SIT ter stroške odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 5000 točk z DDV in 3 % materialnih stroškov.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 961-04/2006-2620, z dne 09.10.2006, pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je dne 12.10.2006 poslal naročniku dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse.

Naročnik je s sklepom, št. 961-04/2006-2620, z dne 19.10.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter posledično zavrnil tudi povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
Naročnik v obrazložitvi sklepa pojasni, da zahteve, da morajo ponudniki pri sestavljanju ponudbe navedeno spremembo upoštevati, ponudniki niso izpolnili zgolj s podpisom in žigosanjem obrazca 3 PONUDBA (ki ni bil predmet spremembe razpisne dokumentacije), saj je že vseboval pravilen rok plačila "60 dni", temveč bi spremembo morali kakor koli jasno izraziti v vzorcu pogodbe. Zahtevo naročnika na podlagi 1. spremembe razpisne dokumentacije so bili ponudniki dolžni upoštevati pri izpolnjevanju samega vzorca pogodbe, in sicer tako, da so spremembo jasno oziroma določno izkazali npr. prečrtali besedilo "30 dni" in napisali "60 dni". Takega popravka vzorca pogodbe naročnik ne bi štel za kršitev določila razpisne dokumentacije, 9. poglavja navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, saj je naročnik pri spremembi razpisne dokumentacije dal potencialnim ponudnikom navodilo, da upoštevajo spremembo 5. člena vzorca pogodbe, zato bi ponudnik s kakršnim koli popravkom oziroma spremembo roka plačila v prvem odstavku 5. člena vzorca pogodbe le sledil navodilu naročnika, kar je potrdila tudi že Državna revizijska komisija v svoji odločitvi št. št. 018-302/06-41-2471, z dne 21.08.2006. Naročnik zaključuje, da ker vlagatelj vzorca pogodbe ni popravil, tudi ni jasno izkazal upoštevanja 1. spremembe razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006, in s tem ni izpolnil v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (spremembe, dopolnitve in pojasnila so del le-te), zato je bil predloženi vzorec pogodbe ocenjen kot neustrezen, in v posledici tega cela ponudba za nepravilno.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.10.2006 (očitna pomota - pravilneje 24.10.2006; opomba Državne revizijske komisije), sklicujoč se na naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, ki jo je prejel 23.10.2006, le-tega obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v citiranem dopisu v celoti prereka vse navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj pojasni, da je naročnik v 1. dopolnitvi, 1. pojasnilu in 1. spremembi, z dne 17.03.2006, ponudnikom le določil, da naj podano spremembo pri sestavljanju ponudbe upoštevajo, kar je vlagatelj pri sestavljanju ponudbe vsekakor upošteval. Vlagatelj dodaja, da ga je naročnik šele v sklepu o zavrnitvi njegovega zahtevka seznanil, da bi kot sprejemljivo upoštevanje spremembe štel NA PRIMER prečrtanje. S tem ko je naročnik navedel način upoštevanja spremembe le primeroma, je posredno dopustil možnost drugačnega upoštevanja sprememb, saj načina upoštevanja že v 1. dopolnitvi, 1. pojasnilu in 1. spremembi, z dne 17.03.2006, ni določil. Vlagatelj je mnenja, da, glede na nenatančno podano navodilo, naročnik ne more od ponudnika pričakovati določenega ravnanja, ki ga eksplicitno ne zahteva. Vlagatelj poudarja, da so mu bile zahteve razpisne dokumentacije o tem, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih dokumentih, izdelanih s strani ponudnika, povsem razumljive, pri čemer ne more prevzeti odgovornosti za naročnikovo navodilo, ki ga je naročnik kasneje razlagal na izredno ozek način, kljub temu, da ta "ozkost" v navodilu ni bila navedena.
Vlagatelj v citiranem dopisu priglaša tudi stroške priprave le-tega, in sicer v višini 300 točk z DDV.

Naročnik je z dopisom, št. 961-04/2006-2620, z dne 26.10.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor (zgolj) o tem, ali je ponudba vlagatelja pravilna / nepravilna iz razloga, ker vlagatelj v vzorcu pogodbe (obrazec 11) v prvem odstavku 5. člena ni prečrtal "30 dni" in dopisal "60 dni", oziroma ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno iz razloga vlagateljevega domnevnega neupoštevanja razpisne dokumentacije in njene 1. dopolnitve, 1. pojasnila in 1. spremembe, z dne 17.03.2006, pri pripravi / sestavljanju ponudbe.

Vpogled v relevantna določila razpisne dokumentacije, številka javnega razpisa 961-04/2006, z dne 03.03.2006, za predmetno javno naročilo pokaže, da je naročnik s prvim stavkom drugega odstavka poglavja 9 - Oblika ponudbe Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih, izdelanih s strani ponudnika. Nadalje je naročnik v obrazcu 11 "Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 961-04/2006", ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v poglavju IV. - Plačilni pogoji, prvem odstavku 5. člena zapisal naslednje:
"Naročnik bo opravljeno delo ter vgrajen material plačal po izstavljenih mesečnih situacijah, potrjenih s strani naročnika, na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po prejemu situacije.".

Citirano določilo vzorca pogodbe je glede roka plačila neskladno z določilom ponudbenih pogojev, določenih v obrazcu 3 - Ponudba razpisne dokumentacije, kjer je v prvem odstavku točke II.2. (ponudbeni pogoji) določeno naslednje:
"Rok plačila za gradbeno obrtniška preureditvena dela je 60 dni od dneva prejema s strani naročnika potrjene mesečne situacije opravljenega dela ter vgrajenega materiala.".

Naročnik je zaradi ugotovljenega neskladja med dvema obrazcema razpisne dokumentacije (obrazec 3 in obrazec 11) glede roka plačila za opravljena dela, ki so predmet javnega naročila, v 1. dopolnitvi, 1. pojasnilu in 1. spremembi razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006, ki jo je poslal vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije, navedel pod točko III. - Sprememba razpisne dokumentacije naslednje:
"Naročnik ugotavlja, da je pri pripravi razpisne dokumentacije prišlo do napake, katero naročnik odpravlja, in sicer:
V vzorcu pogodbe (OBRAZEC 11) se v 1. odstavku 5. člena besedilo ''v roku 30 dni'' spremeni tako, da pravilno glasi: ''v roku 60 dni''. Ponudniki naj pri sestavljanju ponudbe navedeno spremembo upoštevajo.".

Iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja (št. ponudbe 06-048, z dne 04.04.2006) je razvidno, da je le-ta v prvem odstavku 5. člena vzorca pogodbe (obrazec 11) besedilo "â??v roku 30 dni â??" pustil nespremenjeno. Da vlagatelj citiranega besedila ni spreminjal, tudi ni sporno med strankama, pač pa je za vlagatelja sporno stališče naročnika, da bi to moral storiti (beri: popraviti rok plačila), upoštevajoč naročnikovo 1. dopolnitev, 1. pojasnilo in 1. spremembo razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006. Naročnik je s citirano 1. dopolnitvijo, 1. pojasnilom in 1. spremembo razpisne dokumentacije, glede plačilnega roka v prvem odstavku 5. člena vzorca pogodbe (obrazec 11), dal potencialnim ponudnikom (in s tem tudi vlagatelju) dovolj jasen napotek, da je potrebno spremembo roka iz 30 dni na 60 dni pri pripravi oziroma sestavljanju ponudbe upoštevati. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik s citirano 1. dopolnitvijo, 1. pojasnilom in 1. spremembo razpisne dokumentacije ni (natančno) določil načina upoštevanja spremembe, vendar pa to ne pomeni, da je naročnik dopustil upoštevanje citirane spremembe na način kot ga želi prikazati vlagatelj, to je da ponudnik zgolj vzame "na znanje" spremembo plačilnega roka iz 30 dni na 60 dni v vzorcu pogodbe, oziroma da že zgolj ustrezna predložitev obrazca 3 - Ponudba pomeni tudi ustrezno upoštevanje spremembe plačilnega roka iz vzorca pogodbe (obrazec 11). Pri tem revizijske presoje v kontekstu predmetnega spora ne vzdrži niti vlagateljevo sklicevanje na določbo poglavja 9 - Oblika ponudbe Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb razpisne dokumentacije, kjer je naročnik določil, da mora biti ponudba podana na obrazcih razpisne dokumentacije ali po vsebini, obliki in tekstu popolnoma enakih, izdelanih s strani ponudnika, kar naj bi pomenilo prepoved spreminjanja obrazcev, ki jih je pripravil naročnik, in ki naj bi se nanašala tudi na vzorec pogodbe. Prav tako ne vzdrži revizijske presoje v konkretnem primeru sklicevanje vlagatelja na poglavje 9 - Oblika ponudbe v delu, kjer je naročnik tudi predvidel sankcijo za ravnanja ponudnikov, s katerimi bi ti spreminjali besedilo razpisne dokumentacije, saj je zapisal (naročnik), da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, izločene iz nadaljnjega postopka. Naročnik je namreč s 1. dopolnitvijo, 1. pojasnilom in 1. spremembo razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006, dal ponudnikom pooblastilo / dovoljenje za spremembo / popravek plačilnega roka v prvem odstavku 5. člena vzorca pogodbe (obrazec 11) razpisne dokumentacije, saj je izrecno zapisal, naj ponudniki pri sestavljanju ponudbe predmetno spremembo plačilnega roka upoštevajo. "Upoštevati" v kontekstu konkretne zadeve vsekakor pomeni ustrezno korigirati / popraviti ipd. Vsled danega pooblastila ponudnikom za upoštevanje spremembe relevantnega plačilnega roka (popravek, sprememba le-tega) tudi ni mogoče zagovarjati stališča vlagatelja, da bi bil zaradi upoštevanja spremembe s korigiranjem / popravkom plačilnega roka v vzorcu pogodbe (obrazec 11) izločen iz nadaljnjega postopka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj s tem, ko relevantnega besedila v citiranem vzorcu pogodbe (obrazec 11) "â??v roku 30 dni â??" ni korigiral / popravil na "... v roku 60 dni ...", ni upošteval naročnikove 1. dopolnitve, 1. pojasnila in 1. spremembe razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006,

Glede na vse navedeno ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je njegova ponudba pravilna oziroma, da je vlagatelj pri pripravi ponudbe ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo in 1. dopolnitvijo, 1. pojasnilom in 1. spremembo razpisne dokumentacije, z dne 17.03.2006. Naročnik je v citirani spremembi razpisne dokumentacije dal potencialnim ponudnikom dovolj jasno navodilo, da pri sestavljanju / pripravi ponudbe upoštevajo spremembo 5. člena vzorca pogodbe, vlagatelj pa z navedenim ne-popravkom ni sledil (dovolj jasnemu) navodilu naročnika. V posledici navedenih dejstev naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju s 76. členom ZJN-1. Upoštevaje vse navedeno je potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 10.11.2006


Predsednik senata:

Samo Červek, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.