018-387/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-387/2006-44-3400

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Sonje Drozdek šinko kot članice senata in članice Vide Kostanjevec kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota (sklop 1) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mollier, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 8. 11. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev, kot izhaja iz dokumenta "obvestilo o najugodnejših ponudnikih za sklopa 1 in 5" št. 3511-18/2003-560 z dne 20. 7. 2006, v delu, ki se nanaša na oddajo javnega naročila v sklopu 1.

2. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 200.000 tolarjev, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je 30. 9. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila v sklopih 1, 3, 4, 5 in 6 po postopku s pogajanji brez predhodne objave št. 3531-18/2003-347.

Naročnik je s povabilom št. 3531-18/2003-351 z dne 13. 10. 2005 povabil k oddaji ponudb vse štiri ponudnike, ki so sodelovali v predhodno izvedenem odprtem postopku, ki se je zaključil z izdajo sklepov št. 3531-18/2003-327 z dne 11. 7. 2005 in 3531-18/2003-343 z dne 8. 8. 2005, s katerima je naročnik zavrnil vse ponudbe v sklopih 1, 3, 4, 5 in 6.

Naročnik je 25. 1. 2006 sprejel sklep št. 3531-18/2003-384, v njegovem izreku pa je navedel, da so ponudbe ponudnika Soča oprema, d. o. o., Linhartova 51, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Soča oprema), v sklopu 1 (1. točka izreka), ponudnika Sanolabor, d. d., v sklopu 1 (2. točka izreka), in ponudnika Gorenje GTI, d. o. o., Velenje, v sklopu 3 (3. točka izreka), nepravilne, zato jih je zavrnil. V II. točki obrazložitve tega sklepa je naročnik navedel, da so ponudbe drugih ponudnikov pravilne v vseh drugih sklopih, za katere so predložili ponudbo, zato bodo ti ponudniki povabljeni na pogajanja za ponujene sklope.

Ponudnik Soča oprema je po pooblaščenki vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 2. 2006, v katerem je naročniku očital, da je neutemeljeno zavrnil njegovo ponudbo kot nepravilno, zato je predlagal, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija sklep št. 3531-18/2003-384 z dne 25. 1. 2006 v delu, ki se nanaša na ugotovitev, da je ponudba ponudnika Soča oprema v sklopu 1 nepravilna, razveljavi. Naročnik je sprejel sklep št. 3531-18/2003-395 z dne 27. 2. 2006, s katerim je zahtevku za revizijo ponudnika Soča oprema ugodil in razveljavil svojo odločitev v 1. in 2. točki sklepa št. 3531-18/2003-384 z dne 25. 1. 2006. Ker ponudnik Soča oprema ni zahteval nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik sprejel sklep št. 3531-18/2003-406 z dne 15. 3. 2006, s katerim je postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za sklop 1 ustavil.

Naročnik je z dopisom št. 3531-18/2003-414 z dne 21. 3. 2006 vse ponudnike za sklop 1 obvestil, da je postopek vrnjen v ponovno ocenjevanje ponudb in da bo moral v ponovljenem ocenjevanju ponudb vsak ponudnik omogočiti naročnikovi komisiji ogled artiklov, ponujenih pod pozicijami od vključno 1.1.1. do vključno 1.1.5., saj na podlagi predloženih prospektov ni bilo mogoče povsem nedvoumno ugotoviti, ali ponujeni artikli ustrezajo ali ne.

Ponudnik Sanolabor, d. d., Leskoškova 4, Ljubljana je naročnika z dopisom z dne 4. 4. 2006 obvestil, da ne bo sodeloval v ponovnem postopku ocenjevanja ponudb za sklop 1.

Naročnik je z dopisom št. 3531-18/2003-461 z dne 18. 4. 2006 preostale tri ponudnike za sklop 1 seznanil, da bo opravil ogled ponujene opreme pod pozicijami od vključno 1.1.1. do vključno 1.1.5. v prostorih Splošne bolnišnice Murska Sobota, in sicer 24. 4. 2006 z začetkom ob 10. uri po vrstnem redu, kot so ponudniki predložili ponudbe. Naročnik je še navedel, da bo "po opravljenem ogledu ob 13. uri sledilo pogajanje o znižanju ponudbene cene za sklop 1. Pogajanje bo opravljeno le s tistimi ponudniki, za katere bo na ogledu ponujenih pozicij opreme pozicijami od vključno 1.1.1. do vključno 1.1.5. ugotovljeno, da tudi ta ponujena oprema ustreza in je s tem njihova ponudba pravilna." Naročnik je v tem dopisu tudi podrobneje opisal sam potek postopka s pogajanji (dva kroga, sestava zapisnika).

Naročnik si je 24. 4. 2006 ogledal ponujeno opremo ter sestavil zapisnika št. 3531-18/2003-468 (oprema, ki sta jo ponudila vlagatelj in ponudnik Lesnina MG oprema, d. o. o., Parmova 53, Ljubljana; v nadaljevanju: ponudnik Lesnina MG oprema) in 3531-18/2003-469 (oprema, ki jo je ponudil ponudnik Soča oprema). Naročnik je v zapisnika vnesel ugotovitev strokovne komisije, da oprema vseh treh ponudnikov ne ustreza v celoti vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v skladu z ugotovitvami in odločitvami na podlagi ogleda z dne 24. 4. 2006 vlagatelja z dopisom št. 3531-18/2003-471 z dne 28. 4. 2006 pozval, naj odpravi ugotovljeno napako pri artiklu pod pozicijo 1.1.4., ponudnika Soča oprema pa je pozval z dopisom št. 3531-18/2003-473 z dne 28. 4. 2006, naj odpravi ugotovljene napake pri artiklih pod pozicijami 1.1.1., 1.1.2. in 1.1.3. Vlagatelj je naročniku z dopisom št. 824/AD z dne 4. 5. 2006 posredoval pojasnilo, pojasnilo pa je posredoval tudi ponudnik Soča oprema, in sicer z dopisom z dne 4. 5. 2006.

Naročnik je z dopisom št. 3531-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006 obvestil sodelujoče ponudnike v sklopu 1, da bo "glede na ugotovitev, da bolniške postelje (oprema ponujena pod pozicijami 1.1.1., 1.1.2. in 1.1.3.), ki so bile dne 24.4.2006 predstavljene komisiji naročnika v prostorih SB Murska Sobota, niso ustrezne, opravil ponovni ogled bolniških postelj. Ponovni ogled bo dne 23.5.2006, o uri in kraju boste še obveščeni v naslednjih nekaj dnevih. Po navedenem ogledu bo zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb ..." Naročnik je nato z dopisom št. 3531-18/2003-482 z dne 15. 5. 2006 obvestil sodelujoče ponudnike v sklopu 1, da bo opravil ponovni ogled 22. 5. 2006, z dopisom št. 3531-18/2003-485 z dne 17. 5. 2006 pa je sodelujoče ponudnike v sklopu 1 obvestil, da je določil kraj izvedbe ogleda, in sicer v prostorih ponudnika Soča oprema, ogled pa se bo začel ob 10. uri.

Naročnik je 22. 5. 2006 opravil ponovni ogled, kar je dokumentiral z zapisnikoma št. 3531-18/2003-491 (oprema, ki jo je ponudil ponudnik Soča oprema) in št. 3531-18/2003-492 (oprema, ki sta jo ponudila vlagatelj in ponudnik Lesnina MG oprema).

Ponudnik Soča oprema je naročniku poslal dopis "pripombe na zapisnik o ponovljenem ogledu opreme z dne 22.05.2006 štev. 3531-18/2003 pri ponudniku Molliere d.o.o., Lesnina MG d.d." z dne 24. 5. 2006, v katerem naročnika poziva, naj še enkrat natančno prouči zahteve iz razpisne dokumentacije in tehnične lastnosti postelj drugih dveh ponudnikov, saj bi ga napačne ugotovitve komisije postavile v slabši pogajalski položaj. Ponudnik Soča oprema je na naročnika naslovil tudi dopis z dne 30. 5. 2006, v katerem naročniku pojasnjuje, da ima proizvajalec postelj, ki jih je ponudil v svoji ponudbi, v proizvodnji nov tip posteljne končnice, ki v celoti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, poleg tega pa je ta isti proizvajalec pripravljen vgraditi jeklene in aluminijaste profile v spodnjo konstrukcijo postelj ter s tem zadostiti zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je ponudniku Soča oprema poslal dopis št. 3531-18/2003-499 z dne 2. 6. 2006, v katerem ga poziva, naj svoje navedbe iz dopisa z dne 30. 5. 2006 tudi ustrezno dokaže s tem, da predloži izjavo proizvajalca postelj v originalu. Ponudnik Soča oprema je zahtevano izjavo proizvajalca predložil naročniku kot prilogo dopisu z dne 7. 6. 2006. Naročnik je nato ponudniku Soča oprema poslal dopis št. 3531-18/2003-501 z dne 8. 6. 2006, s katerim ga poziva na nekatera pojasnila. Ponudnik Soča oprema je dopolnitev že predložene izjave naročniku posredoval kot prilogo dopisu z dne 12. 6. 2006.

Naročnik je vlagatelja z dopisom "povabilo na pogajanja o ceni" št. 3531-18/2003-527 z dne 21. 6. 2006 povabil na pogajanja o ceni, ponudnika Soča oprema pa je naročnik povabil na pogajanja z dopisom št. 3531-18/2003-529 z dne 21. 6. 2006. V teh dopisih naročnik pojasnjuje, da so ponujene bolniške postelje vseh treh ponudnikov (vlagatelj, Soča oprema in Lesnina MG oprema) ustrezne in so zato ponudbe teh treh ponudnikov v sklopu 1 pravilne. Glede na navedeno je naročnik povabil na pogajanja o ceni vse tri ponudnike za sklop 1. Vlagatelj je omenjeno povabilo prejel 22. 6. 2006 (razvidno iz povratnice).

Naročnik je 26. 6. 2006 izvedel pogajanja o ceni, kar je dokumentiral med drugim tudi z zapisnikoma št. 3511-18/2003-534 (s ponudnikom Soča oprema) in št. 3511-18/2003-535 (z vlagateljem). Iz slednjega zapisnika je razvidna tudi vlagateljeva pripomba, da "naročnik za sklop 1 po opravljenem ogledu postelj z dne 22. 5. 2006 ni izdal sklepa o pravilnosti ponudb za sklop 1 in ponudnikov ni obveščal o nadaljnjih aktivnostih, ki so se izvajale med naročnikom in ponudnikom Soča oprema", na katero je naročnik odgovoril, da je "komisija ravnala pri vseh na enak način (vse je obvestila le enkrat z eno uradno vročitvijo), ponudnik Soča oprema je izkoristil možnost v postopku s pogajanji, da je v teku postopka s pogajanji po ogledu opreme neustrezno ponujeno opremo na ogledu z dne 22. 5. 2006 ustrezno izpolnil skladno z zahtevami razpisne dokumentacije" in da "sklepa o pravilnosti ponudb ZJN-1 ne predpisuje".

Naročnik je z dopisom št. 3511-18/2003-547 z dne 4. 7. 2006 ponudnika Soča oprema obvestil, da je ponudnik Lesnina MG oprema odstopil od svoje ponudbe za sklop 1. Naročnik je z dopisom št. 3511-18/2003-546 z dne 4. 7. 2006 vlagatelja obvestil, da je ponudnik Lesnina MG oprema odstopil od svoje ponudbe za sklop 5. Naročnik je v teh dopisih vlagatelja in ponudnika Soča oprema pozval, naj naročniku predložita posamezna dokazila, ker sta njuni ponudbi v navedenih dveh sklopih najugodnejši.

Naročnik je 20. 7. 2006 sprejel "obvestilo o najugodnejših ponudnikih za sklopa 1 in 5" št. 3511-18/2003-560, v katerem je navedel, da je za sklop 1 najugodnejša ponudba ponudnika Soča oprema (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za sklop 5 pa vlagateljeva ponudba.

Vlagatelj je z dopisom št. 1245/AD z dne 2. 8. 2006 zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 3511-18/2003-570 izdal 14. 8. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 8. 2006, v katerem navaja, da so naročnikove ugotovitve iz obvestila o najugodnejših ponudnikih št. 3511-18/2003-560 z dne 20. 7. 2006 v sklopu 1 nepravilne in zavajajoče, zato predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev iz izpodbijanega obvestila za sklop 1, vlagatelju pa povrne stroške za vplačano takso v višini 200.000 tolarjev. Vlagatelj trdi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, naročnik pa je s tem, ko takšne ponudbe ni zavrnil kot nepravilne, kršil tako določbe razpisnih pogojev kot 76. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj v nadaljevanju opisuje potek postopka s pogajanji in navaja, da je naročnik v dopisu št. 3511-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006 ponudnike pozval na ponovni ogled artiklov pod pozicijami 1.1.1., 1.1.2. in 1.1.3. in tudi navedel, da bo "po navedenem ogledu zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb". Naročnik je nato z dopisoma št. 3511-18/2003-482 z dne 15. 5. 2006 in št. 3511-18/2003-485 z dne 17. 5. 2006 ponudnike obvestil o lokaciji ogleda in spremenjenem datumu ogleda. Po opravljenem ogledu je naročnik izdal zapisnik št. 3511-18/2003 z dne 22. 5. 2006, v katerem ugotavlja, da oprema, ki jo ponuja vlagatelj, v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, s čimer je ogled zaključil ob 12.50. Izbrani ponudnik na dan ogleda oziroma predstavitve opreme ni imel pripomb glede ustreznosti opreme, ki jo je ponudil vlagatelj. Vlagatelj navaja, da naročnik v dodatni obrazložitvi vlagatelju očita, da je najprej ponudil neustrezno opremo in s tem tudi vlagatelju omogočil dopolnitev oziroma predložitev dodatnega dokazila, da je posteljno končnico mogoče dodatno vgraditi, kar je vlagatelj dokazal s predložitvijo izjave na ogledu 22. 5. 2006 ob 12.19. Vlagatelj poudarja, da je tudi izbrani ponudnik imel možnost še istega dne (22. 5. 2006) dopolniti oziroma odpraviti ugotovljene neustreznosti ponujene opreme, vendar tega ni storil. To jasno kaže na dejstvo, da kljub temu, da je ogled potekal v prostorih izbranega ponudnika, ta v danem trenutku ni imel na voljo ustrezne opreme. Iz zapisnika št. 3531-18/2003 z dne 22. 5. 2006, ki ga je prejel izbrani ponudnik, je razvidno, da je oprema, ki jo ponuja izbrani ponudnik, neustrezna in ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj trdi, da bi moral naročnik po ogledu opreme 22. 5. 2006 zaključiti ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje ustreznosti ponudb, kar je razvidno iz prej navedenega dopisa št. 3511-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006. Glede na navedeno vlagatelj trdi, da so vse nadaljnje aktivnosti, ki so potekale med naročnikom in izbranim ponudnikom, brezpredmetne, saj so se izvajale brez vednosti drugih ponudnikov in zunanjih sodelavcev Splošne bolnišnice Murska Sobota. Kljub temu da je naročnik v dopisu št. 3511-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006 navedel, da bo po ogledu zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb, je izbrani ponudnik 24. 5. 2006 naročniku poslal dopis, v katerem navaja, da je bila oprema, ki jo ponuja vlagatelj, na ogledu 22. 5. 2006 neustrezna, torej je navedeno dejstvo ugotovil šele dva dni po ogledu. Vlagatelj nadalje tudi izpostavlja, da izbrani ponudnik ni imel na ogledu 22. 5. 2006 pripomb na ugotovitev o neustreznosti opreme, ki jo sam ponuja. Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik nadaljeval s svojimi aktivnostmi z dopisom z dne 30. 5. 2006, v katerem je naročniku navedel, da ima proizvajalec postelj nov tip posteljne končnice, ki ima popolnoma raven zgornji rob, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji. Iz tega je razvidno, da v času ogleda in predložitve ponudb izbrani ponudnik ni imel ustreznih postelj, s čimer je zavajal naročnika. Vlagatelj tudi izpostavlja, da je izbrani ponudnik na zahtevo, v kateri naročnik navaja, da mora biti spodnja konstrukcija postelje iz kombinacije jeklenih in aluminijastih profilov, izjavil, da je proizvajalec postelj "''pripravljen'' vgraditi v konstrukcijo postelje in s tem zadostiti zahtevam". Vlagatelj poudarja, da vsaka večja sprememba v konstrukciji nekega izdelka, kar podvozje postelje je, predstavlja nov tip izdelka in s tem potrebo po certificiranju novega izdelka. Iz tega sledi, da tudi, če bi proizvajalec postelj res bil pripravljen vgraditi aluminijaste profile v konstrukcijo postelje, za tako spremembo v danem trenutku ni imel ustreznih certifikatov o preizkusu in ustreznosti opreme. Vlagatelj tudi ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisoma št. 3511-18/2003-499 z dne 2. 6. 2006 in 3511-18/2003-501 z dne 8. 6. 2006 pozval, naj odpravi napake, ki so bile ugotovljene, in predloži izjave, ki dokazujejo, da bo proizvajalec postelj izdelal ustrezno opremo, vse to pa je v nasprotju z navedbo iz naročnikovega dopisa št. 3511-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006, da bo "po navedenem ogledu zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb".

Vlagatelj navaja, da je naročnik z dopisom št. 3511-18/2003-527 z dne 21. 6. 2006 ponudnike na podlagi "pravnomočnega sklepa o pravilnosti ponudb" pozval na pogajanja o znižanju cene. Vlagatelj je naročnika v zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila pozval, naj mu pojasni, kateri pravnomočni sklep je imel naročnik v mislih. Naročnik je odgovoril, da so bili s povabilom št. 3511-18/2003-527 z dne 21. 6. 2006 vsi ponudniki seznanjeni, da so postelje, ki jih ponujajo izbrani ponudnik, ponudnik Lesnina MG oprema in vlagatelj, ustrezne. Naročnik je ob tem tudi navedel, da je treba naročnikovo ugotovitev, kakor izhaja iz dopisa št. 3511-18/2003-527 z dne 21. 6. 2006, v postopku s pogajanji razlagati kot sklep (odločitev) naročnika o pravilnosti ponudb za sklop 1, na podlagi katerega se je naročnik odločil nadaljevati postopke s pogajanji o znižanju cene. Naročnik je tudi navedel, da vlagatelj ni zahteval dodatne obrazložitve naročnikove odločitve oziroma zoper naročnikovo ravnanje, da nadaljuje postopek s pogajanji z vsemi povabljenimi ponudniki, ni vložil zahtevka za revizijo. Vlagatelj izpostavlja, da je povabilo na pogajanja št. 3511-18/2003-527 z dne 21. 6. 2006 prejel po pošti 22. 6. 2006, pogajanja pa so se začela 26. 6. 2006 ob 10.30 v naročnikovih prostorih. Iz tega je razvidno, da tudi, če je mogoče povabilo na pogajanja razlagati kot sklep, vlagatelj ni imel možnosti vložiti zahteve za dodatno obrazložitev naročnikove odločitve v roku 8 dni, kot to določa 78. člen ZJN-1, saj je naročnik pogajanja opravil že 26. 6. 2006, kar je štiri dni po prejemu povabila na pogajanja. Vlagatelj nadalje navaja, da je na pogajanjih naročnika opozoril na nepravilno ravnanje v zvezi z dogajanji po ogledu postelj 22. 5. 2006 v prostorih izbranega ponudnika. Naročnik je na vlagateljevo pripombo na zapisnik pripisal, da je pri vseh ponudnikih ravnal na enak način, vendar ta navedba predstavlja zavajanje javnosti. Na enak način je le obvestil ponudnike glede datuma pogajanj, v času med ogledom postelj 22. 5. 2006 in povabilom na pogajanja št. 3511-18/2003-527 z dne 21. 6. 2006 pa sta izbrani ponudnik in naročnik enostransko izvajala nadaljnje aktivnosti, s katerimi sta iz nepravilne ponudbe to spremenila v pravilno, s čimer sta kršila 54. člen ZJN-1. Vlagatelj meni, da je glede na ugotovljeno neustreznost opreme, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, naročnik ravnal napačno, ker je izbranemu ponudniku nadalje omogočal, da je lahko dopolnjeval ponudbo in spreminjal ponujeno opremo, ki jo 22. 5. 2006 še sploh ni imel v prodajnem programu. Slednje je namreč razvidno iz dopisov.

Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila št. 3511-18/2003-570 izdal 14. 8. 2006 pojasnil, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji in ne v dodatnih pojasnilih ponudnik navedel časovne omejitve (z datumom in uro) zaključka postopka ocenjevanja ponudb, vendar je iz dopisa št. 3511-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006 razvidno, da je naročnik datumsko omejil ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb, saj je navedel, da bo po ogledu opreme (22. 5. 2006) zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb. Iz tega sledi, da je naročnik neupravičeno povabil na pogajanje izbranega ponudnika.

Vlagatelj je naročniku poslal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo št. 1507/MG z dne 19. 9. 2006, v kateri navaja, da je 25. 8. 2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, vendar, "ker do danes nismo prejeli nobenega odgovora na zahtevek, vas obveščamo, da zahtevamo nadaljevanje postopka predmetnega javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo". Vlagatelj je navedeno zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo poslal v vednost na Ministrstvo za finance.

Naročnik je z dopisom "odstop zahtevka za revizijo - nadaljevanje postopka za revizijo zoper postopek s pogajanji o oddaji javnega naročila za dobavo in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota - sklop 1" št. 3511-18/2003-584 z dne 2. 10. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil "vso spisno in ponudbeno dokumentacijo, ki se nanaša na predmetni revizijski zahtevek". Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo prejela 4. 10. 2006. V tem dopisu naročnik najprej ugotavlja, da iz zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 20. 9. 2006 (verjetno: z dne 19. 9. 2006; op. Državna revizijska komisija) ni razvidno, da bi vlagatelj ravnal v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN, naročnik pa ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 17. člena ZRPJN, zato Državni revizijski komisiji odstopa vso dokumentacijo v pristojno reševanje. Naročnik pojasnjuje svoje stališče do navedb iz zahtevka za revizijo in predlaga Državni revizijski komisiji, da zahtevek za revizijo v celoti zavrne.

Ker Državna revizijska komisija od vlagatelja neposredno (kot je to določeno v drugem odstavku 16. člena ZRPJN za primere, podobne obravnavanemu) še ni prejela zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, je vlagatelja z dopisom št. 018-387/2006-44-3103 z dne 12. 10. 2006 pozvala, naj ji sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je Državno revizijsko komisijo z dopisom št. 1715/MG-2006 z dne 16. 10. 2006 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je omenjeni dopis prejela 17. 10. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma preverila, ali so podane procesne predpostavke za odločanje o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 8. 2006 in da ga je naročnik prejel 28. 8. 2006 (razvidno iz prejemne štampiljke, odtisnjene v zgornjem desnem kotu na prvi strani prejetega zahtevka za revizijo), nato pa je naročniku 19. 9. 2006 poslal dopis "zahteva za nadaljevanje postopka revizije", v katerem zahteva nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo, ker do trenutka odpošiljanja zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ni prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

V prvem odstavku 16. člena ZRPJN je določeno, da "po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.", v drugem odstavku 16. člena ZRPJN pa "V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika."

Pri pregledu naročnikove spisne dokumentacije Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi naročnik svojo odločitev znotraj zakonsko določenega roka sprejel, in torej, da bi jo vročil vlagatelju. Vlagatelj je dvaindvajseti dan po dnevu, ko je naročnik prejel zahtevek za revizijo, zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je po prejemu dopisa Državne revizijske komisije št. 018-387/2006-44-3103 z dne 12. 10. 2006 z dopisom z dne 16. 10. 2006 neposredno Državni revizijski komisiji sporočil, da zahteva nadaljevanje postopka revizije.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo zahtevka za revizijo. Glede na določbo prvega odstavka 16. člena ZRPJN, ker naročnik ni sprejel odločitve o zahtevku za revizijo v predpisanem roku, pa je treba šteti, da je podan molk naročnika in da je torej naročnik zahtevek za revizijo zavrnil.

V zvezi z meritorno obravnavo zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 3531-18/2003-347 z dne 30. 9. 2006 razvidno, da je naročnik po neuspešno izvedenem odprtem postopku v sklopih 1, 3, 4, 5 in 6 na podlagi 20. člena ZJN-1 začel postopek s pogajanji brez predhodne objave. ZJN-1 ne določa podrobneje, na kakšen način je naročnik dolžan ravnati v postopku s pogajanji, saj so v 20. členu ZJN-1 določeni le pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko naročnik javno naročilo odda v postopku s pogajanji. Ne glede na to, da ZJN-1 ne določa podrobneje, kakšna so dolžnostna ravnanja naročnika v postopku s pogajanji, pa je treba ugotoviti, da lahko naročnik v postopku s pogajanji pogoje in vsebino razpisa usklajuje z udeleženci v postopku, pri čemer mora zagotoviti, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne smeta spremeniti v bistvenih elementih, zagotoviti pa mora tudi dokumentiranje postopka s pogajanji in dokumentiranje sprememb, do katerih prihaja med samim postopkom, ter enakopravno obravnavanje ponudnikov. V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo in določil tudi pogajalska izhodišča. Naročnik je v XXII. točki točke A. Splošni del razpisne dokumentacije določil, da bo v primeru napak oziroma pomanjkljivosti v ponudbah pozval ponudnike, da jih v določenem roku odpravijo, šele po tem (po končani analizi ponudb) pa bo ponudnike, katerih ponudbe so bile spoznane za pravilne, pozval na pogajanja, na katerih bo predmet pogajanj le znižanje cene. Naročnik je kasneje z več dopisi še natančneje opisal potek postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zlasti izpostavlja naročnikov dopis št. 3531-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006, v katerem je naročnik navedel, da bo "opravil ponovni ogled bolniških postelj", "po navedenem ogledu [pa] bo zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb".

Po izvedenih pogajanjih za znižanje cene je naročnik 20. 7. 2006 sprejel "obvestilo o najugodnejših ponudnikih za sklopa 1 in 5" št. 3511-18/2003-560 in odločil, da v sklopu 1 izbere ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročnikovi odločitvi oporeka in trdi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, zato bi jo moral naročnik na podlagi 76. člena ZJN-1 zavrniti, izbranega ponudnika pa naročnik sicer ne bi sploh smel povabiti k predhodno izvedenim pogajanjem o ceni. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik ravnal skladno z lastno razpisno dokumentacijo in s postavljenimi pogajalskimi izhodišči ter z ZJN-1, s tem, ko je k pogajanjem za znižanje cene povabil tudi izbranega ponudnika, in mu nato oddal javno naročilo.

Čeprav je postopek s pogajanji manj formalističen in tog kot sta odprti ali omejeni postopek, posamezni instituti pa se uporabljajo primerno temu postopku, je mogoče ugotoviti, da si je naročnik s tem, ko je v dopisu št. 3531-18/2003-480 z dne 12. 5. 2006 določil, da bo po ogledu "zaključeno ocenjevanje ustreznosti ponujene opreme in s tem ocenjevanje pravilnosti ponudb", postavil pravilo, ki ga je dolžan upoštevati in se po njem ravnati. Čeprav navedeno pravilo zmanjšuje prednosti postopka s pogajanji, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dolžan upoštevati lasten protokol, spoštovati pa mora tudi načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1). Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz navedenega pravila sicer res ne izhajata tudi datum in ura zaključka ogleda, kot navaja naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, vendar je naročnik že s tem, ko je izpostavil dejanje, na katerega veže zaključek svojih aktivnosti, pravzaprav definiral tudi sporni čas. Naročnik je namreč trenutek zaključka ocenjevanja ustreznosti ponujene opreme vezal na zaključek ogleda, ogled pa se je zaključil 24. 4. 2006, zato naročnikove ugotovitve glede ustreznosti ponujene opreme izbranega ponudnika, do katerih je naročnik prišel šele po že izvedenem ogledu, in sicer na podlagi posredovanih izjav in fotografij izbranega ponudnika, ne morejo biti v tem konkretnem postopku relevantne. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva revizijska navedba utemeljena, zato je odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške za vplačano takso v višini 200.000 tolarjev. Državna revizijska komisija skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer zneska vplačane takse.

Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 200.000 tolarjev, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 8. 11. 2006

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Mollier, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- Soča oprema, d. o. o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.