018-396/2006 Cinkarna Celje d.d.

Številka: 018-396/2006-44-3178

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članov Sama Červeka in Sonje Drozdek šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izbor izvajalca za projekt Obrat za filtriranje sadre" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Hudournik Inženiring d.o.o., Lisce 6, Celje, ki jo zastopa Odvetniška družba Maček & Maček, d.n.o, o.p., Prešernova 27, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.10.2006 soglasno

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje naročila za "Izbor izvajalca za projekt Obrat za filtriranje sadre" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.07.2006 izdal povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo objekta "Obrat za filtriranje sadre". Vlagatelj je dne 10.08.2006 naročniku posredoval ponudbo. Naročnik je vlagatelja dne 28.08.2006 obvestil, da je bil za izvedbo del izbran drugi ugodnejši ponudnik. Vlagatelj je dne 01.09.2006 zahteval dodatno obrazložitev oddaje naročila in naročnika opozoril, da izbor ponudnika ni bil opravljen skladno s predpisi ter da so bili ponudniki neenakopravno obravnavani. Od naročnika je zahteval, da pojasni razloge za zavrnitev njegove ponudbe, prednosti izbrane ponudbe ter podate o tem, ali ponudbene cene temeljijo na enakem obsegu del. Naročnik je vlagatelju dne 15.09.2006 podal odgovor, da je Cinkarna Celje d.d. delniška družba v pretežno zasebni lasti in ji ni potrebno upoštevati določil Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), da vlagatelju ne bo posredoval podatke o izbrani ponudbi, da so imeli vsi ponudniki enake izhodiščne razpisne pogoje in da je odločilno vlogo pri izbiri ponudnika imela ponudbena cena.
Vlagatelj je dne 21.09.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o izbiri ponudnika. Vlagatelj navaja, da je po njemu znanih podatkih bil izbran ponudnik podjetje Gradia d.o.o. Griže, ki je oddal ponudbo za okvirno ponudbeno ceno v višini 800.000.000,00 SIT. Navedeno podjetje ima po podatkih iz sodnega registra osnovni kapital v višini 4.975.520,00 SIT, zaradi česar obstaja sum, da izbrani ponudnik ni sposoben izvesti predmetnega posla. Prav tako se vlagatelju poraja vprašanje, ali izbrani ponudnik razpolaga z zadostno delovno silo. Ponudba ni realna glede na obseg del, saj bistveno odstopa od primerljivih ponudb drugih ponudnikov. Eden izmed ustanoviteljev izbranega ponudnika je hkrati namestnik predsednice nadzornega sveta naročnika, zato naročnik brez soglasja nadzornega sveta ne bi smel sklepati poslov s podjetjem, katerega družbenik je hkrati član nadzornega sveta naročnika.

Vlagatelj je dne 16.10.2006 na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je od vlagatelja dne 17.10.2006 prejela pisno obvestilo, da umika vloženi zahtevek za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alineji prvega odstavka 23. člena, ki določa, da lahko Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 19.10.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, Celje
- Hudournik Inženiring d.o.o., Lisce 6, Celje
- Odvetniška družba Maček & Maček, d.n.o, o.p., Prešernova 27, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana