018-412/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-412/2006-45-3361

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice Sonje Drozdek šinko kot članice senata in predsednika Sama Červeka kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup sadja in zelenjave ter na podlagi pritožbe in zahtevka za revizijo, ki ju je vložil vlagatelj Kmetija Bučar, Ivan Bučar, Veliko Mlačevo 42, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 11. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi z dne 27. 10. 2006 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 29. 9. 2006, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 01-109/13-06 z dne 23. 10. 2006. Zahtevek za revizijo z dne 29. 9. 2006 se sprejme v obravnavo.

2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je 17. 5. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje tega javnega naročila po omejenem postopku št. 26/06, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 67-68/2006 z dne 30. 6. 2006, pod številko objave Ob-18505/06. Naročnik je javno naročilo razdelil v 54 sklopov.

Naročnik je 8. 8. 2006 javno odprl predložene prijave, kar je dokumentiral z zapisnikom št. 01-109/6-06. Iz zapisnika je razvidno, da je naročnik prejel 14 pravočasnih prijav.

Naročnik je 6. 9. 2006 izdal dokument "odločitev o priznanju statusa kandidata - priznanje sposobnosti" št. 01-109/9-06, v katerem je navedel, da prizna sposobnost 10 kandidatom, pri drugih štirih kandidatih (med njimi je tudi vlagatelj) pa je pri pregledu prijav ugotovil posamezne pomanjkljivosti.

Vlagatelj je 18. 9. 2006 naročniku poslal dopis "zahteva po pisni obrazložitvi obvestila o oddaji naročila". Naročnik je 20. 9. 2006 izdal "dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila" št. 01-109/10-06.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 9. 2006, v katerem navaja, da:
1. je naročnik navedel, da ni naveden datum veljavnosti ponudbe, čeprav gre za prijavo, hkrati pa poziva naročnika, da podpisano prijavo upošteva kot veljavno, saj pravno formalno zadovoljuje pogoje za prijavo, saj se vlagatelj s podpisom prijave strinja z razpisnimi pogoji,
2. je bil vlagatelj zaradi delne izpolnitve datuma prijave zaveden, saj je razumel, da s podpisom prijave potrjuje prijavo do konca leta 2006 (naročnik pa mu očita, da ni vpisal roka veljavnosti prijave, in sicer do 1. 11. 2006, čeprav je vlagatelj v pisni obrazložitvi z dne 18. 9. 2006 navedel, da prijava velja do 31. 12. 2006),
3. je naročnik navedel, da ni podanega opisa, kot je zahtevano v izjavi pod točko 8d, čeprav je izjava v razpisni dokumentaciji zapisana pod točko 8c in ne 8d; vlagatelj pa je podal izjavo, da ima transportno vozilo s hladilnikom, ki ustreza zahtevanim pogojem iz razpisne dokumentacije, zato meni, da sam popis opreme za prevoz oziroma opis vozila ne more biti izločitveni kriterij,
4. je bila podana izjava, da v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila.

Naročnik je 18. 10. 2006 sprejel odločitev št. 01-109/12-06, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik navaja, da je v začetku obrazložitve jasno navedel, da izbrani ponudnik (pravilno: vlagatelj) ne izpolnjuje vseh pogojev, zahtevanih v razpisni dokumentaciji, in sicer "ni vpisan datum veljavnosti ponudbe (ne na originalu in ne na kopiji - str. 37)" in "ni opisa prevoznega sredstva - kot je zahtevano v izjavi 8d".

Naročnik navaja, da na podlagi vrste postopka - omejeni postopek - uporablja terminološke izraze v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1), kjer je navedeno, da se ne glede na vrsto postopka izvedbe javnega naročila od ponudnikov pričakuje (v njihovih ponudbah) in zahteva izpolnjevanje pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, v skladu z vrsto postopka pa se v omejenem postopku v prvi fazi postopka zainteresirane prijavitelje pozove k oddaji prijav. Strinjanje z razpisnimi pogoji pa ne pomeni istočasno tudi njihovega izpolnjevanja.

Razumevanje vlagatelja, da s podpisom prijave na navedeno javno naročilo ta velja do konca leta 2006, ni utemeljeno, prav tako nikjer v prijavi vlagatelja ni mogoče razbrati, da njegova prijava velja do konca leta 2006. Dejstva, da je bil vlagatelj zaveden z nerazumevanjem vpisa veljavnosti prijave, naročnik ne more sprejeti, saj je na strani 3 - Povabilo k oddaji prijav v petem odstavku natančno naveden datum - 1. 11. 2006 - do katerega morajo veljati prijave. Ob tem pa je tudi v navodilih na strani 7 razpisne dokumentacije navedeno "prijave morajo veljati za čas, določen v povabilu k oddaji prijav". Vlagatelj navedene zahteve v svoji prijavi - Obrazcu 03 ni izpolnil. Vlagatelj v zahtevku za revizijo dodatno navaja, da je v zahtevku za dodatno obrazložitev oddaje naročila pisno potrdil, da njegova prijava velja do konca leta 2006, vendar naročnik poudarja, da v skladu z drugim odstavkom 55. člena ZJN-1 po poteku roka za oddajo ponudb, teh ni dovoljeno več spreminjati ali dopolnjevati oziroma se rok za spremembo izteče takrat, ko se izteče rok za predložitev ponudb.

Naročnik je v Obrazcu 01 na straneh 32-43 razpisne dokumentacije navedel pogoje, ki morajo biti v celoti izpolnjeni. Pod točko a obrazca 01 na strani 32 razpisne dokumentacije je naročnik v točki 8c opredelil tiste sklope (na katere se je vlagatelj tudi prijavil), pri katerih se zahteva dodatne pogoje, in sicer mora ponudnik imeti oziroma zagotavljati transport blaga (ki zahteva v skladu z naravo blaga in zahtevami prehrane posebne pogoje) z vozilom, ki mora biti takšno, da so izpolnjeni vsi pogoji za ohranitev kakovosti, higienske in mikrobiološke neoporečnosti in mora potekati v hlajenih vozilih pri temperaturi 11-14 stopinj Celzija. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja pod kazensko in materialno odgovornostjo priloži izjavo. Naročnik je kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja pod točko 8c zahteval, da se priloži tudi ponudnikov opis, da navedeno vozila ima, kar dokazuje pod točko 8d, hkrati pa tudi opis tega vozila, da bo naročnik lahko preveril in ugotovil, ali gre res za vozilo, ki zahteve iz točke 8d tudi dejansko izpolnjuje. Vlagatelj navaja, da je priložil izjavo, da ima transportno vozilo s hladilnikom, ki ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije, kar nedvomno drži, naročnik mu tega tudi ne oporeka, saj je zahtevo - pogoj pod točko 8c vlagatelj vsekakor izpolnil, ne more se pa strinjati z vlagateljem, da je vlagatelj s to izjavo izpolnil tudi pogoj glede izpolnjevanja pogoja pod točko 8d - opis vozila in da neizpolnjevanje te zahteve ne more biti izločitveni kriterij. Naročnik je v skladu z ZJN-1 utemeljil izpolnjevanje pogojev in v skladu s tem tudi izločil vlagateljevo ponudbo (ustrezneje: prijavo) kot nepravilno.

Vlagatelj navaja, da je priložil izjavo, da v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila. Naročnik v zavrnitvi vlagateljeve ponudbe (bolje: prijave) ni navedel, da oporeka predložitvi navedene ponudbe (pravilno: izjave) oziroma da ta ni v skladu z zahtevami po izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 20. 10. 2006 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je ta vlagateljev dopis prejel 23. 10. 2006.

Naročnik je 23. 10. 2006 sprejel sklep št. 01-109/13-06, s katerim je ustavil postopek revizije. Naročnik v obrazložitvi tega sklepa navaja, da je "naročnik 13. 10. 2006 z dopisom št. 01-109/12-06 vlagatelja pozval, da â?? Vlagatelj je navedeni dopis prejel dne 14. 10. 2006, kar je razvidno iz povratnice. Ker je naročnik prejel obvestilo s strani vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo dne 23. 10. 2006 (oddano na pošto 20. 10. 2006), je naročnik sprejel zgoraj navedeni sklep v skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN."

Vlagatelj je 27. 10. 2006 vložil pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje javnega naročila, v kateri navaja, da so naročnikove navedbe neresnične in zavajajoče, saj ima odločitev o zahtevku za revizijo naveden datum 18. 10. 2006 in ne 13. 10. 2006, zato dokumenta ni mogel prevzeti 14. 10. 2006. K pritožbi je vlagatelj predložil tudi dokazila, ki utemeljujejo njegove navedbe. Državna revizijska komisija je pritožbo prejela 30. 10. 2006.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-412/2006-45-3304 z dne 30. 10. 2006 pozvala, naj ji odstopi dokumentacijo. Naročnik je kot prilogo dopisu št. 01-109/14-06 z dne 2. 11. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela 3. 11. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v okviru postopka najprej obravnavala vlagateljevo pritožbo zoper naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje obravnavanega javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 29. 9. 2006. Državna revizijska komisija je ob tem ugotovila, da je pritožba z dne 27. 10. 2006 utemeljena.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN mora vlagatelj "najkasneje v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo naročnika pisno obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa." Iz te določbe ZPRJN izhaja, da mora vlagatelj v primeru, če želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, o tem naročnika pisno obvestiti v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v naročnikovo spisno dokumentacijo in ugotovila, da naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo nosi številko dokumenta 01-109/12-06 in datum 18. 10. 2006. Državna revizijska komisija je nato vpogledala v povratnico in ugotovila, da je pri datumu prejema zapisan datum, ki kaže na to, da gre za 14. 10. 2006. Iz te povratnice pa je nadalje razvidno, da sta na njej navedena tudi datuma 18. 10. 2006 (poleg navedbe "sprejemne pošte") in 19. 10. 2006 (razviden iz "žiga pošte, ki vrača povratnico"). Vlagatelj je k pritožbi predložil fotokopijo kuverte, ki jo je naročnik naslovil na vlagatelja in na kateri je odtisnjen okrogel žig z datumom 18. 10. 2006. Na slednji kuverti je tudi nalepka, s podatki "RR 83892 002 2 SI". Iz povratnice je razvidna številka pošiljke "83892", ta številka pa je identična številki iz nalepke, nalepljene na prej navedeni kuverti, na povratnici pa je zapisana tudi številka 01-109/12-06, ki je identična številki naročnikovega dokumenta z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Iz primerjave vseh navedenih podatkov in dokazil je mogoče sklepati, da se je vlagatelj pri izpolnjevanju povratnice, ko je vpisal sporni datum prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, očitno zmotil, sicer pa ni mogoče niti izključiti možnosti, da je vlagatelj pri vpisu datuma na povratnico le nerodno zapisal številko 19, ki izgleda, kot da je zapisal številko 14. Iz teh podatkov in dokazil pa je nenazadnje razvidno, da je naročnik vlagatelju posredoval pošiljko, kjer je na kuverti odtisnjen okrogel žig z datumom 18. 10. 2006, vlagatelj pa je naročniku nato 20. 10. 2006 poslal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (razvidno iz datuma zahteve kot sicer poštne nalepke na potrdilu o oddaji pošiljke.

Pri pregledu naročnikove spisne dokumentacije pa je Državna revizijska komisija sicer tudi ugotovila, da je naročnik vlagatelja z dopisom št. 01-109/13-06 z dne 2. 11. 2006 poleg tega, da je odstopil dokumentacijo Državni revizijski komisiji, ob opravičilu tudi obvestil, da "smo na podlagi ponovnega pregleda poslane dokumentacije - odločitve o zahtevku za revizijo, predvsem povratnice prejetega dopisa št. 01-109/12-06, kjer je dejansko vpisan datum vašega prejema 14. 10. 2006, ugotovili, da je iz preostale dokumentacije razvidno, da ste dopis prejeli kasneje in dejansko niste zamudili roka za pritožbo".

Na podlagi prej navedenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo vložil znotraj tridnevnega roka, določenega v prvem odstavku 17. člena ZRPJN, torej pravočasno, zato ni mogla nastopiti domneva umika zahtevka za revizijo, kot jo opredeljuje prvi odstavek 17. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija je zato na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi z dne 27. 10. 2006 ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega sklepa št. 01-109/13-06 z dne 23. 10. 2006. S tem so tudi izpolnjeni pogoji, da Državna revizijska komisija vsebinsko odloča o zahtevku za revizijo, zato ga je sprejela v obravnavo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju meritorno odločala o zahtevku za revizijo, pri tem pa je ugotovila, da ni utemeljen.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik izvedel omejeni postopek oddaje javnega naročila. Omejeni postopek je definiran v 6. točki 3. člena ZJN-1, gre pa za postopek, pri katerem sta faza ugotovitve sposobnosti ponudnika ter faza izbire in ocenjevanja predmeta nabave časovno ločeni. V prvi fazi naročnik preveri ali so kandidati (kandidat je izraz za ponudnika, ki mu je bila priznana sposobnost; gl. definicijo iz 4. točke 3. člena ZJN-1), ki so predložili ponudbo (ustreznejši izraz bi bil â"śprijavaâ"ť, saj kandidati v prvi fazi zgolj izkažejo interes za dobave oziroma izvedbe) v prvi fazi, sposobni izvesti javno naročilo, in jim prizna sposobnost za določeno obdobje. Rezultat prve faze javnega naročila po omejenem postopku je zato seznam kandidatov za dobavo (ali izvedbo) predmeta javnega naročila. Namen prve faze je ugotoviti sposobnost kandidatov, s čimer si naročnik omeji krog potencialnih ponudnikov in tako v kasnejši fazi vsebinsko (glede na predmet naročila) obravnava manjše število ponudnikov, ki ga lahko vnaprej določi. Naročnik v prvi fazi omejenega postopka tako zbira prijave in ne ponudbe (v civilnopravnem smislu), z njimi pa pridobi izjave o tem, da je določen poslovni subjekt zainteresiran za kasnejšo izpolnitev naročila in preveri njegov interes, da ga naročnik v drugi fazi povabi k oddaji ponudbe. V tem delu je naročnik avtonomen pri oblikovanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti, omejen je le z uporabo zakonsko določenih pogojev (gl. 48. člena ZJN-1).

V zvezi z revizijsko navedbo, da naročnik navaja, da "ni naveden datum veljavnosti ponudbe, čeprav gre za prijavo", je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikovo odločitev o priznanju statusa kandidata in ugotovila, da je naročnik v zvezi z vlagateljevo ponudbo navedel, da "ni vpisan datum veljavnosti ponudbe (ne na originalu in ne kopiji - str. 37)". Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik sicer navaja pojem "ponudba", vendar ga je treba v prvi fazi omejenega postopka razumeti kot pojem "prijava" (gl. prejšnji odstavek obrazložitve te odločitve Državne revizijske komisije). Ob tem pa je sicer treba ugotoviti, da je iz opisa naročnikove ugotovitve razvidno, da se ta "pomanjkljivost" vlagateljeve prijave nanaša na nevpis podatka na strani 37 razpisne dokumentacije (obrazec 03). Državna revizijska komisija je vpogledala v sporno določbo razpisne dokumentacije in ugotovila, da je naročnik na strani 37 določil besedilo "veljavnost prijave vključno do 2006". Državna revizijska komisija je pri pregledu razpisne dokumentacije tudi ugotovila, da je naročnik v povabilu k oddaji ponudbe (stran 3 razpisne dokumentacije) navedel "prijave morajo veljati do 1. 11. 2006 ter morajo biti prejete na naslovu â??", v 9. točki Navodila za javni razpis po omejenem postopku (točka Veljavnost ponudbe; stran 7 razpisne dokumentacije) "prijave morajo veljati za čas določen v povabilu k oddaji prijav", v tretji alinei prvega odstavka točke 7.1. Sestavljanje prijav (stran 7 razpisne dokumentacije) pa "da bo prijava štela za pravilno, mora vsebovati â?? izpolnjen obrazec 03 â??"

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v vlagateljevo prijavo, in sicer na stran, ki nosi zaporedno številko 37, pri tem pa je ugotovila, da vlagatelj ni vpisal podatka o veljavnosti prijave, saj je mesto, predvideno za vpis tega podatka, prazno. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da iz vlagateljeve prijave ni razvidno, da je izpolnil naročnikovo zahtevo, kot izhaja iz tretje alinee prvega odstavka točke 7.1. Sestavljanje prijav (stran 7 razpisne dokumentacije).

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da se vlagatelj sklicuje na to, da se s podpisom prijave strinja z razpisnimi pogoji, zato poziva naročnika, naj podpisano izjavo upošteva kot veljavno. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nesporno, da je vlagatelj podpisal navedeno izjavo, nenazadnje temu dejstvu ne oporeka niti naročnik, vendar hkrati izpostavlja naročnikovo zahtevo iz tretje alinee prvega odstavka točke 7.1. Sestavljanje prijav (stran 7 razpisne dokumentacije). V skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Pojem pravilne prijave je mogoče enačiti s pojmom pravilne ponudbe, zato velja, da mora tudi prijava izpolnjevati naročnikove zahteve. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker je naročnik ugotovil, da vlagateljeva prijava ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v neskladju s predpisi s področja javnih naročil, ker vlagatelju ni priznal sposobnosti. Naročnik je namreč moral vlagateljevo prijavo zavrniti.

Nenazadnje pa je tudi razvidno, da vlagatelj izpostavlja, da je navedeno izjavo podpisal, torej se s podpisom te izjave tudi strinja s tistim delom, kjer je v izjavi navedeno, da sprejema poleg meril in pogojev tudi "ostala določila te razpisne dokumentacije", torej tudi zahtevo iz tretje alinee prvega odstavka točke 7.1. Sestavljanje prijav (stran 7 razpisne dokumentacije) po izpolnitvi obrazca 03.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj sicer izpostavlja, da je v dopisu "zahteva po pisni obrazložitvi obvestila o oddaji naročila" z dne 18. 9. 2006 navedel, da s podpisom prijave potrjuje prijavo do konca leta 2006, vendar je treba ugotoviti, da v skladu s 54. členom ZJN-1 po predložitvi ponudb "naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno". Državna revizijska komisija je že ugotovila, da vlagatelj ni izpolnil vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, zato dopolnjevanje prijave s predložitvijo naknadnega pojasnila, katerega vsebina ne izhaja že iz predložene prijave, ni dopustna.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo glede popisa opreme za prevoz Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v drugem odstavku 4. točke Prijavitelj (stran 5 razpisne dokumentacije) določil, da se "kot prijavitelj šteje oseba, ki je predložila prijavo na razpisni dokumentaciji naročnika. Naročnik v obrazcu 01 razpisne dokumentacije določi pogoje, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, da lahko konkurirajo na razpisu.", v prvi alinei prvega odstavka točke 7.1. Sestavljanje prijav (stran 7 razpisne dokumentacije) pa "da bo prijava štela za pravilno mora vsebovati vse zahtevane listine iz obrazca 01". Naročnik je v obrazcu 01 (strani 32-34 razpisne dokumentacije) na strani 33 določil, da "mora prijavitelj priložiti vse zahtevane listine za dokazovanje pogojev od 8-12", v točki 8d) pa "opis transportnih zmogljivosti (popis opreme za prevoz, â??) - vezano na 8c točko". Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da točka 8d) ne predstavlja izjave, saj je navedeno točko mogoče definirati kot zahtevo (oziroma pogoj), vendar pa hkrati ugotavlja, da je iz te zahteve razvidno, da so morali prijavitelji podati ne zgolj izjavo, ampak opis (pojem, ki je izrecno zapisan, izrecno pa je tudi zapisan pojem popis). Navedena pojma sta po mnenju Državne revizijske komisije nedvoumna in iz njiju izhaja obveznost prijaviteljev, da ne le, da podata morebitno izjavo (ki so jo morali sicer podati že na podlagi točke 8c)), ampak so morali tudi opisati svoje transportne zmogljivosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nesporno, da je vlagatelj podal izjavo, da razpolaga s transportnim vozilom s hladilnikom, slednjemu dejstvu ne oporeka niti naročnik, vendar Državna revizijska komisija po pregledu vlagateljeve ponudbe ni ugotovila, da bi vlagatelj predložil tudi opis navedenega vozila, kar je bila zahteva iz točke 8d). Državna revizijska komisija nenazadnje tudi ugotavlja, da celo vlagatelj sam ne navaja, da bi predložil zahtevani opis, saj zgolj navaja, da je podal izjavo, poleg tega pa celo izpostavlja, da po njegovem mnenju "sam popis opreme za prevoz oziroma opis vozila ne more biti izločitveni kriterij".

Pogoj je "element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave" (10. točka 3. člena ZJN-1). Da bi prijavitelj izkazal svojo sposobnost, je moral v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti tudi sporni opis transportnih zmogljivosti. V skladu s prvo alineo 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo; Uradni list RS, št. 33/2004) je ponudba nesprejemljiva, če jo "predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji". Nesprejemljivo (kot sicer nepravilno ali neprimerno ponudbo) pa mora naročnik zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1). Ker je naročnik ugotovil, da prijavitelj v svoji prijavi ni predložil tudi zahtevanega opisa oziroma popisa, naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v neskladju s predpisi s področja javnih naročil, ker vlagatelju ni priznal sposobnosti. Naročnik je namreč moral vlagateljevo prijavo zavrniti.

Vlagatelj tudi navaja, da je podal izjavo, da v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila, vendar je v tem primeru treba ugotoviti, da naročnik vlagatelju ni očital neskladnosti te izjave. Nenazadnje pa v tem postopku s podajo te izjave vlagatelj ne more izkazovati izpolnjevanja tistih zahtev oziroma pogojev, za katere je naročnik predvidel predložitev nekih drugih dokazil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 7. 11. 2006

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Kmetija Bučar, Ivan Bučar, Veliko Mlačevo 42, 1290 Grosuplje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.