018-403/2006 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-403-06-45-3354

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za "pridobitev arhitekturne rešitve objekta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko ob Biotehnični fakulteti v Ljubljani, območje urejanja VI 3/3 - Brdo ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, zunanjo in prometno ureditev in gradbene konstrukcije" po omejenem postopku in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik pod šifro 86868, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.11.2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.04.2006 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila po omejenem postopku in imenovanju komisije za priznanje sposobnosti udeležencem natečaja za "pridobitev arhitekturne rešitve objekta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko ob Biotehnični fakulteti v Ljubljani, območje urejanja VI 3/3 - Brdo ter izbiro izvajalca za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, zunanjo in prometno ureditev in gradbene konstrukcije". Naročnik je javni razpis za natečaj za predmetno javno naročilo po omejenem postopku objavil v Uradnem listu RS, št. 40/06, z dne 14.04.2006, pod št. objave Ob-10787/06, v Uradnem listu EU, št. S 77, z dne 21.04.2006, št. obvestila 2006/S 77-080941, pa je objavil obvestilo o projektnem natečaju za predmetno javno naročilo po omejenem postopku.

Naročnik je izdal obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 07.06.2006, s katerim je priznal le-to 8 (osmim) kandidatom.

Naročnik je v okviru II. faze omejenega postopka z dopisom, z dne 06.07.2006, 8 (osmim) ponudnikom poslal v prilogi razpisno gradivo. Naročnik je dne 22.09.2006 ob 12. uri v svojih prostorih vodil postopek (javnega) odpiranja ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik, ki je bil v nadaljevanju istega dne posredovan ponudnikom.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 26.09.2006 elektronsko sporočilo (brez izdaje imena avtorja), sklicujoč se na zapisnik o odpiranju. Vlagatelj v citiranem sporočilu navaja, da je v skladu z navodili razpisne dokumentacije (točka 2.3.5) bila dne 20.09.2006 na predpisani naslov odposlana anonimna poštna pošiljka znotraj katere se nahaja zaprta ovojnica z izpolnjenim in nalepljenim obrazcem A.14 ter šifro 86868, v ovojnici pa so vsi trije sklopi skladno z razpisno dokumentacijo. Vlagatelj prosi naročnika, da poštno pošiljko odpre in gradivo z navedeno šifro 86868 upošteva kot pravilno označeno in pravočasno dostavljeno. Vlagatelj je na naročnika naslovil tudi dopis (brez datuma; prav tako brez izdaje imena avtorja), ki ga je naročnik prejel 27.09.2006, z isto vsebino kot jo ima citirano elektronsko sporočilo.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.09.2006, vlagatelju obrazložil, zakaj je bila njegova ponudba izločena kot nepravilna, ter ga hkrati pozval, da v kolikor gre njegov dopis smatrati kot zahtevek za revizijo, da ga v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN dopolni oziroma odda.

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, z dne 04.10.2006, v katerem uvodoma pojasnjuje, da je naročnik nepravilno ugotovil dejansko stanje, posledično pa je napačno uporabil tudi materialno pravo, predvsem lastno razpisno dokumentacijo in Splošne pogoje za izvajanje poštnih storitev.
Vlagatelj v nadaljevanju obrazloži, da je iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 22.09.2006, razvidno, da je naročnik prejel ponudbo vlagatelja 21.09.2006, pri čemer je vlagatelj svojo ponudbo oddal na pošto dne 20.09.2006 ob 19.58 uri. Vlagatelj pojasni, da iz citiranega zapisnika sledi, da ponudba pod zaporedno številko 4, ki je vlagateljeva ponudba, ni bila odprta, ker na ovojnici ni bila navedena šifra in jo je zato bilo potrebno izločiti. Vlagatelj meni, da je bila njegova ponudba sestavljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, predvsem v skladu z sporno 2.3.5 točko, česar pa naročnik, glede na dejstvo, da ni odprl zunanje kuverte, sploh ni mogel ugotoviti. Vlagatelj tudi navaja, da je, preden je poslal ponudbo na naslov naročnika, v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije z elektronskim sporočilom pravočasno najavil, da bo ponudbo oddal po pošti. Vlagatelj dodaja, da ker je vezan tudi na splošne pogoje za izvajanje poštnih storitev, je zaprto ovojnico z izpolnjenim in nalepljenim obrazcem A.14 ter šifro 86868 kot določa razpisna dokumentacija, znotraj katere so vsi trije sklopi (A, B in C) ločeni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, iz previdnosti vložil v še eno poštno ovojnico (poštna pošiljka) z namenom, da se vlagateljeva ponudba pri pošiljanju ne poškoduje. Vlagatelj vztraja, da se njegova ponudba odpre in ugotovi, ali je pripravljena v skladu z zahtevami razpisa. Vlagatelj navaja, da je svojo ponudbo iz previdnosti poslal v dodatni ovojnici, vendar ta z ničemer ne nakazuje oziroma razkriva avtorjev in ohranja njihovo anonimnost. Vlagatelj zaključi, da je obstajala utemeljena bojazen, da pošta ponudbe v obliki pošiljke sicer ne bi želela odposlati.
Vlagatelj predlaga naročniku razveljavitev faze odpiranja ponudb in zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 22.09.2006, v delu, v katerem je naročnik ugotovil, da se ponudba pod zaporedno številko 4, ki jo je vložil vlagatelj, ne odpre, ker na ovojnici ni bila navedena šifra.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 06.10.2006, v kateri dodaja zgolj še to, da je bilo v razpisu določeno, da je na vseh elementih šifra v desnem zgornjem kotu, torej tam, kjer je prostor za znamko oziroma potrdilo o plačilu poštnine. Ker se naročnik z vsebino pošiljke (ponudbe) sploh ni seznanil (ker zunanje ovojnice, v kateri je vlagateljeva ponudba, sploh ni odprl), ne more uporabiti izločitvenih razlogov, kot so navedeni v točki 2.3.6.1 razpisne dokumentacije, oziroma ni mogel ugotoviti, ali je ponudba pripravljena v skladu z zahtevami razpisa, ali ne.
Vlagatelj svoj predlog iz zahtevka za revizijo dopolni s tem, da predlaga v skladu s temeljim načelom enakopravnosti odprtje tudi ovojnice in ponudbe po zaporedno številko 4.

Naročnik je z dokumentom, z dne 12.10.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi poudarja, da ponudba vlagatelja pod šifro 86868 ni bila pravilno označena, saj je vlagatelj ni označil v skladu s točko 2.3.5 razpisne dokumentacije. Naročnik pojasni, da je bila vlagateljeva ponudba sicer priložena v skupni zalepljeni ovojnici, ker pa le-ta ni bila označena s šifro elaborata, kot je bilo zahtevano v točki 2.3.5 razpisne dokumentacije, je strokovna komisija za odpiranje ponudb ponudbo vlagatelja pri odpiranju, v skladu s točko 2.3.6.2 razpisne dokumentacije - Kraj in čas odpiranja ponudb, smatrala kot nepravilno označeno in je ni odprla. Naročnik dodaja, da je ravnal v skladu z 2.3.6.1 točko razpisne dokumentacije ter nepravilno označeno ponudbo vlagatelja izločil.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 17.10.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 23.10.2006, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v odločanje.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil prvo pripravljalno vlogo, z dne 25.10.2006, ki jo je slednja prejela 30.10.2006, kot odgovor na sklep naročnika, z dne 12.10.2006, s katerim je slednji odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Vlagatelj navaja, da naročnik nepravilno enači ponudbo, kot je definirana v razpisu, s poštno pošiljko (ovojnina), za kar ni najti ustrezne pravne podlage, predvsem pa je stališče naročnika v nasprotju z 51. členom Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04; v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa vsebino in obliko natečajnega elaborata, ter Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 28/06; v nadaljevanju: Splošni pogoji), ki jasno razlikujejo med ovojnino in vsebino pošiljke (ovojnina mora ustrezno ščititi vsebino pošiljke, kar je še posebno pomembno v obravnavanem primeru, ker naj bi bili pomembni podatki za obravnavanje ponudbe "nalepljeni" na ponudbo - točka 2.3.5 razpisne dokumentacije). Vlagatelj nadalje pojasni, da tako razpisna dokumentacija, kot tudi tretji odstavek 52. člena Pravilnika določa, da se natečajni elaborat izroči neposredno naročniku oziroma razpisovalcu natečaja ali pošlje po pošti, četrti odstavek citiranega člena pa določa, da če se pošlje natečajni elaborat po pošti, ga je treba poslati priporočeno in o tem obvestiti skrbnika, čemur je vlagatelj v celoti sledil. Po vlagateljevem mnenju je samoumevno, da so po pošti odpravljena pisanja odpravljena v zaprtih ovojnicah. Vlagatelj dodaja, da "poslati po pošti" pomeni tudi "zapreti v ustrezno ovojnino". Vlagatelj zahteva, da se presoja pravilnost njegove ponudbe in ne ovojnine, v katero je le-ta zavita.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru (II. faza omejenega postopka za predmetno javno naročilo) je med strankama spor (zgolj) o tem, ali je bila ponudba vlagatelja pravilno označena oziroma ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno iz razloga domnevno nepravilno označene ponudbe vlagatelja.

Vpogled v razpisno dokumentacijo z oznako JN zap. št. 700-05/06-JN 03, junij 2006, s katero je naročnik povabil vse kandidate, ki jim je bila priznana sposobnost, za sodelovanje v II. fazi javnega naročila / omejenega postopka, pokaže, da je naročnik na strani 8 (točka 2.0 - Razpisni pogoji in navodila ponudnikom za pripravo ponudbe) izrecno zapisal, da morajo biti ponudniki posebej pozorni na vse predpisane formalnosti, ter da bodo ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, izločene iz obravnave. Nadalje je naročnik v prvem odstavku točke 2.3.5 - Priprava, oprema in označevanje ponudbe razpisne dokumentacije določil, da mora biti ponudba, ki mora vsebovati sklop A, B, C, predložena v 1 (eni) skupni zalepljeni ovojnici z nalepljenim in izpolnjenim obrazcem v prilogi A.14 (številčna šifra sestavljena iz 5 arabskih števil, ki praviloma ne sme biti višja od 1,5 cm in daljša od 6 cm). Naročnik je v drugem odstavku citirane točke razpisne dokumentacije izrecno določil, da mora biti vsak sestavni del ponudbe predložen v ločeni zapečateni ovojnici (sklop A - ponudba, sklop B - natečajni elaborat in sklop C - naslov za vrnitev) ter da mora biti označen z isto šifro elaborata kot je navedena na skupni zalepljeni ovojnici. Zatem je naročnik v točki 2.3.6.1 - Rok za predložitev ponudb razpisne dokumentacije zapisal v okvirčku, da bo razpisovalec v postopku odpiranja vse nepravočasno predložene ali nepravilno označene ponudbe izločil iz nadaljnje obravnave in jih vrnil ponudniku. Naročnik je v točki 2.3.6.2 - Kraj in čas odpiranja ponudb razpisne dokumentacije določil med drugim, da bo strokovna komisija za odpiranje ponudb in preverjanje izpolnjevanja pogojev za udeležbo in razpisnih pogojev odprla vse pravočasne in pravilno opremljene ponudbe (zadnji stavek prvega odstavka citirane točke), ter da bo na javnem odpiranju strokovna komisija preverila, ali je ponudba anonimna, ali vsebuje vse zahtevane ovojnice, ki morajo biti pravilno označene, in da bodo ponudbe, ki ne bodo predložene v skladu z razpisno dokumentacijo, kot nepravilne izločene in vrnjene ponudnikom (drugi odstavek citirane točke).

Med strankama v tem postopku ni sporno dejstvo, da je vlagatelj svojo ponudbo predložil zavito v še eno skupno zalepljeno ovojnico. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je iz razloga, ker je vezan na Splošne pogoje (ki jasno razlikujejo med ovojnino in vsebino pošiljke - ovojnina mora ustrezno ščititi vsebino pošiljke), zaprto ovojnico z izpolnjenim in nalepljenim obrazcem A.14 ter šifro 86868 kot določa razpisna dokumentacija, znotraj katere so vsi trije sklopi (A, B in C) ločeni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, iz previdnosti vložil v še eno poštno ovojnico (poštna pošiljka) z namenom, da se vlagateljeva ponudba pri pošiljanju ne poškoduje. Naročnik pa vlagateljevi ponudbi oporeka njeno pravilnost (zgolj) iz razloga, ker naj slednja ne bi bila pravilno označena na skupni zalepljeni ovojnici.

Državna revizijska komisija poudarja, da prvi odstavek 15. člena (določbe o opremi in zapiranju pošiljk) Splošnih pogojev določa, da mora ovojnina zagotavljati varnost vsebine pošiljke ter ostalih pošiljk pred morebitnimi poškodbami in okvarami. Drugi odstavek citiranega člena Splošnih pogojev pa določa, da se za ovojnino pošiljke uporablja pisemska ovojnica, škatla, zaboj ali druga primerna ovojnina. Temeljni namen ovojnine po Splošnih pogojih je torej zaščita pošiljke, ki se pošilja, pri čemer pa le-ti ne prepovedujejo v konkretnem primeru označiti ovojnico (oziroma po naročnikovi terminologiji iz razpisne dokumentacije "skupno zalepljeno ovojnico") z isto šifro kot je navedena na kuvertah sklopa A, B in C, ki so sestavni deli ponudbe, kot je to naročnik izrecno opredelil v točki 2.3.5 - Priprava, oprema in označevanje ponudbe (vsak sestavni del ponudbe mora biti predložen v ločeni zapečateni ovojnici - sklop A - ponudba, sklop B - natečajni elaborat in sklop C - naslov za vrnitev - in mora biti označen z isto šifro elaborata kot je navedena na skupni zalepljeni ovojnici) in njenih (pod)točkah 2.3.5.1 (sklop A), 2.3.5.2 (sklop B) in 2.3.5.3 (sklop C) - kuverta oziroma ovitek posameznega sklopa mora biti označen z nazivom sklopa in z isto šifro kot je navedena na skupni zalepljeni ovojnici. Iz citirane točke ter citiranih njenih (pod)točk razpisne dokumentacije namreč izhaja dovolj jasna zahteva naročnika po navedbi šifre elaborata (tudi) na skupni zalepljeni ovojnici.

Nadalje Državna revizijska komisija poudarja, da prvi odstavek 51. člena (oblika in vsebina natečajnega elaborata) Pravilnika določa, da mora biti natečajni elaborat v zaprtem ovoju, iz katerega zunanjščine ne sme biti razvidno, kdo ga je izdelal, in da morajo biti vse sestavine natečajnega elaborata označene z isto šifro ter biti v obliki, zahtevani z natečajnim gradivom. Bistvo citirane določbe je zagotoviti anonimnost avtorja / avtorjev natečajnega elaborata. Dodati gre, da noben od petih odstavkov 51. člena Pravilnika ne prepoveduje predložitve ponudbe za natečaj v eni skupni zalepljeni ovojnici, ki vsebuje ločene zapečatene ovojnice za sklop A - ponudba, sklop B - natečajni elaborat in sklop C - naslov za vrnitev, kot je to določil naročnik v točki 2.3.5 - Priprava, oprema in označevanje ponudbe razpisne dokumentacije.

Zatem Državna revizijska komisija poudarja, da tretji in četrti odstavek 52. člena (rok in način oddaje natečajnega elaborata) Pravilnika, katera omenja vlagatelj v svoji prvi pripravljalni vlogi, določata:
"(3) Natečajni elaborat se izroči neposredno naročniku oziroma razpisovalcu natečaja ali pošlje po pošti.
(4) Če se pošlje natečajni elaborat po pošti, jo je treba poslati priporočeno in hkrati o tem obvestiti skrbnika. Za dan, ko je naročnik oziroma razpisovalec natečaja prejel natečajni elaborat, se šteje dan oddaje na pošto.".
Vezano na vsebino gornjih dveh določb 52. člena Pravilnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da nobena od njiju ni relevantna za konkreten primer (v okviru edinega spora med strankama, ki izhaja iz zahtevka za revizijo, to je, ali je bila ponudba vlagatelja pravilno označena oziroma ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno iz razloga domnevno nepravilno označene ponudbe vlagatelja).

V zvezi z navedbo vlagatelja v prvi pripravljalni vlogi, da je "samoumevno, da so po pošti odpravljena pisanja odpravljena v zaprtih ovojnicah", ter da "''poslati po pošti'' pomeni tudi ''zapreti v ustrezno ovojnino''", Državna revizijska komisija poudarja, da je ravno "zapreti v ustrezno ovojnino" naročnik določil v razpisni dokumentaciji, s tem ko je v slednji zahteval, da mora biti ponudba predložena v 1 (eni) skupni zalepljeni ovojnici z navedbo šifre elaborata, pri čemer je izrecno dopustil možnost oddaje take ovojnine / ovojnice (poleg vročitve v vložišču naročnika) po pošti.

Vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, "da je bila njegova ponudba sestavljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, predvsem v skladu z sporno 2.3.5 točko, česar pa naročnik, glede na dejstvo, da ni odprl zunanje kuverte, sploh ni mogel ugotoviti", ter "da ker je vezan tudi na splošne pogoje za izvajanje poštnih storitev, je zaprto ovojnico z izpolnjenim in nalepljenim obrazcem A.14 ter šifro 86868 kot določa razpisna dokumentacija, znotraj katere so vsi trije sklopi (A, B in C) ločeni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, iz previdnosti vložil v še eno poštno ovojnico (poštna pošiljka) z namenom, da se vlagateljeva ponudba pri pošiljanju ne poškoduje". V kontekstu druge citirane navedbe, ki v zadnjem delu izkazuje vlagateljevo bojazen pred poškodovanjem njegove ponudbe pri pošiljanju, Državna revizijska komisija poudarja, da je vlagatelj svojo ponudbo zavil v očitno ustrezno (zunanjo) ovojnino, vendar pa bi moral na to (zunanjo) ovojnino navesti tudi ustrezno šifro elaborata, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Izhajajoč iz citiranih navedb vlagatelja ter na osnovi vpogleda na zunanjo ovojnico / ovojnino, s katero je vlagatelj v konkretnem postopku na naročnika naslovil svojo ponudbo, gre ugotoviti, da je ponudba vlagatelja (ovojnina oziroma skupna zalepljena ovojnica) opremljena tako, da vsebuje naslov naročnika, nima pa (na ovojnini oziroma skupni zalepljeni ovojnici) navedene šifre elaborata, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.

Glede na vse navedeno, je po mnenju Državne revizijske komisije potrebno pritrditi naročniku v tem, da ponudba vlagatelja ni pravilno označena, in sicer s šifro elaborata (na ovojnini oziroma skupni zalepljeni ovojnici), kot je to zahtevano v točki 2.3.5 razpisne dokumentacije.
Tako naročniki kot ponudniki morajo pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi (v primeru javnih natečajev pa tudi v skladu s Pravilnikom), ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika. Sprejeti stališče, po katerem bi lahko naročnik sprejel ponudbo, ki ni pravilno označena (kot je bilo določeno v razpisni dokumentaciji), pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.
Vsled zapisanega Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu zahtevku za revizijo (oziroma z njim povezanim navedbam vlagatelja) in ga je morala presoditi kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 07.11.2006


Predsednica senata:

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana,
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.