018-417/2006 Center za socialno delo Slovenska Bistrica

Številka: 018-417/2006-42-3338

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo pisarniškega in drugega potrošnega materiala, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center za socialno delo Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 16, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnika z dne 30.10.2006, za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN, dne 07.11.2006

ODLOČILA

Predlog naročnika, št. 403-1/2006-2, z dne 30.10.2006, za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za dobavo pisarniškega in drugega potrošnega materiala dne 18.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer zaradi kršitve določil 4. odstavka 50. člena ZJN-1 ter 2. odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) v zvezi s 4. členom ZJN-1.

Naročnik je dne 30.10.2006 vložil predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Svoj predlog utemeljuje s tem, da je nabava pisarniškega in drugega potrošnega materiala neobhodno potrebna za nemoteno delovanje naročnika.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v 1. odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V 2. odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo takšne zakonske ureditve torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN ne odloča o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo (ali v njem podanih revizijskih navedb), saj je odločanje o utemeljenosti (pred tem pa še dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo namreč predmet ločenega - revizijskega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano gre posebej izpostaviti tudi, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o utemeljenosti (dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo, če pride do nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Zgoraj navedeno pa pomeni tudi, da predstavljajo podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog naročnika navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi teh Državna revizijska komisija opravi tudi tehtanje, kot ga predvideva drugi odstavek 11. člena ZRPJN.

V konkretnem primeru iz obrazložitve naročnikovega predloga za nezadržanje postopka niso razvidni razlogi, na podlagi katerih bi bilo mogoče ocenjevati, ali obstaja možnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve le-te, niti ni razvidno, zakaj naj bi bil v konkretnem primeru javni interes močnejši od interesa vlagatelja, da bi mu bilo zagotovljeno pravno varstvo v obsegu, kot ga zagotavlja ZRPJN. Naročnik v svojem predlogu navaja, da je dobava materiala, ki je predmet javnega naročila male vrednosti, nujno potrebna za njegovo nemoteno delovanje, vendar te okoliščine, na katere se v obravnavanem primeru sklicuje naročnik, niso pogojene z objektivnimi razlogi, katerih naročnik ne bi mogel vnaprej predvideti ali z njimi računati. Naročnik bi pri oddaji javnega naročila moral upoštevati tudi možnost vložitve revizijskega zahtevka in s tem zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, zaradi česar bi lahko s postopkom oddaje javnega naročila pričel bolj zgodaj. Naročnik tudi ni uspel izkazati, da mu zaradi nedobave pisarniškega in drugega potrošnega materiala, ki je predmet konkretnega naročila, nastala resna in nepopravljiva škoda oziroma, da zaradi zadržanja postopka ne more izvajati svoje dejavnosti.

Izhajajoč iz zgoraj podanih zaključkov,Državna revizijska komisija, ugotavlja, da naročnik svojega predloga za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN ni uspel utemeljiti. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija predlog za izdajo sklepa po 2. odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 07.11.2006


Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana
- Center za socialno delo Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 16, Slovenska Bistrica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana