018-382/2006 Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ

Številka: 018-382/2006-45-3122

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, ter članice Sonje Drozdek-šinko in članice Nataše Jeršič kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje izobraževanja notranjih revizorjev v javnem sektorju, ki ga je vložilo podjetje Euro Translate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ, Cankarjeva 8, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.10.2006 soglasno

ODLOČILA

Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 11.9.2006, v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za izvedbo izobraževanja notranjih revizorjev v javnem sektorju objavil v Uradnem listu RS, št. 71, z dne 7.7.2006, pod št. objave Ob-19382/06. Naročnikova komisija je dne 23.8.2006 izdala Poročilo o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe, zaradi česar je v nadaljevanju sprejel odločitev, da se predmetno naročilo ne odda nobenemu izmed ponudnikov.

Vlagatelj je dne 11.9.2006 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugotavlja, da je njegova ponudba pravilna. Vlagatelj pri tem navaja, da je iz 40. člena razpisne dokumentacije jasno razvidno, da v primeru spora vstopi v veljavo slovenska zakonodaja in s tem pravno dejstvo, da se ponudniku omogoči vložitev zahtevka za revizijo. V kolikor se vlagateljevemu zahtevku ne ugodi, ima naročnik po pravilniku GGAPPI možnost ponovitve razpisa za predmetno javno naročilo. Vlagatelj v nadaljevanju opozarja, da je od 100 možnih točk dobil le 76, zaradi česar posledično ne izpolnjuje kriterija (vsaj 80 točk) za nadaljevanje izbire najugodnejšega ponudnika. V delu, kjer razpisna dokumentacija zahteva profesionalne izkušnje, je po navedbah vlagatelja, ta pridobil le 52 od 70 možnih točk. Vlagatelj pri tem opozarja, da je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, da se k vsakemu ključnemu strokovnjaku - prevajalcu predložijo le profesionalne reference gospodarskih subjektov in naslove pisnih prevodov s področja revizije, notranje revizije in računovodstva, ni pa bilo zahtevano, da se predložijo tudi besedila. Pri vsakem od ključnih strokovnjakov je vlagatelj priložil natančen popis referenc 10-15 skupaj z naslovi prevodov, katerih tema je povezana z revizijo, notranjo revizijo in računovodstvom, zato vlagatelja preseneča, da mu naročnikova komisija ni priznala večjega števila točk. Navedeno po mnenju vlagatelja jasno kaže na to, da je komisija subjektivno ocenjevala reference, čeprav so bile slednje nesporno v povezavi z zahtevano tematiko. Poleg tega je vlagatelj tudi v delu, kjer je razpisna dokumentacija zahtevala predložitev terminskega plana, prejel le 6 točk od 10 možnih. Pri tem vlagatelj opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo podanega obrazca, ki natančno in nesporno določa izdelavo terminskega plana, ampak je zgolj podana navedba, naj se ta poda. Vlagatelj v zvezi s tem pojasnjuje, da je oblikoval tabelo, v kateri je za vsak sklop natančno navedel št. dni, ki bi jih potreboval za izdelavo prevodov, ter tako jasno izdelal terminski plan z vsemi zahtevanimi roki, medtem ko naročnik samega načina izdelave terminskega plana ni posebej konkretiziral. Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga, naj se sprejme sklep, s katerim naj se omogoči, da se postopek za vlagatelja pri naročniku nadaljuje.

Naročnik je 21.9.2006 sprejel sklep, št. 4004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da se je ponovno sestala naročnikova ocenjevalna komisija ter ponovno pregledala vlagateljevo ponudbo. Komisija se je soglasno strinjala, da ne more spremeniti svoje ocene glede tehničnega dela ponudbe. Pri tem je ponovno potrdila, da je pri ocenjevanju tehničnega aspekta ponudbe upravičeno z nižjim številom točk ocenila postavko "specifične profesionalne izkušnje" ključnih strokovnjakov. Po mnenju komisije namreč strokovnjaki, ki so bili predlagani za delo na tem področju, ne razpolagajo z zadovoljivimi referencami. Kajti iz naslovov prevodov, ki jih ponudnik navaja pri postavki "specifične profesionalne izkušnje", je po oceni komisije nesporno razvidno, da so pod referenco navedeni naslovi krajši prevodi poročil, kot so letna in finančna poročila, ter krajša poročila s področja revidiranja, ki imajo poudarek zgolj na pravni terminologiji. Ocenjevalna komisija je po naročnikovem mnenju prav tako upravičeno z nižjim številom točk ocenila postavko, ki se nanaša na terminski plan izvedbe projekta. Komisija je namreč ugotovila, da je ta v delu, ki se nanaša na zahtevana poročila, ki so del projektnega vodenja, nedoločljiv in zato pomanjkljiv. Pri tem naročnik še opozarja, da je vlagatelj v svoji ponudbi določil g. R. M. za projektnega vodjo, ki naj bi bil odgovoren za izvedbo vseh v terminskem planu opredeljenih aktivnosti, vendar pa slednji svoje časovne razpoložljivosti s standardnim obrazcem "Statement of Exclusivity and Availability" ni potrdil. Naročnikova komisija je tako ponovno potrdila svojo prvotno odločitev, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje tehničnega dela javnega naročila, kjer mora ponudnik od 100 možnih točk zbrati vsaj 80 točk, da bi izpolnil pogoj za uvrstitev v postopek nadaljnje izbire najbolj ugodnega ponudnika. Naročnik v nadaljevanju še poudarja, da bo zaradi neuspešnega zaključka javnega naročila v najkrajšem možnem času pričel nov postopek javnega naročila.

Naročnik je dne 28.09.2006 vložil predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ter da se naročniku dovoli, da ta prične nov postopek. Predlog naročnik utemeljuje z dejstvom, da vlagateljev zahtevek negativno vpliva na uspešnost izvajanja projekta "Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja-prevajalske storitve" ter potencialno ogroža možnost črpanja sredstev Evropske unije.

Dne 4.10.2006 je naročnik dopolnil svojo vlogo, v kateri je dodatno pojasnil, da vložitev zahtevka negativno vpliva na uspešnost projekta. Krovni projekt z začetkom izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja se je namreč pričel že 3. oktobra 2006. Naročnik je v dokaz navedenemu predložil Brošuro za izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja, podpisano s strani finančnega ministra, ki jasno izkazuje, da se je omenjeno izobraževanje že pričelo. Naročnik opozarja, da je študijsko gradivo v angleškem jeziku od 1. septembra naprej že dosegljivo, medtem ko se dela na prevodih omenjenega gradiva še niso pričela. Tako z vložitvijo zahtevka po naročnikovih navedbah obstaja velika potencialna nevarnost, da bodo udeleženci zaradi nerazpoložljivosti študijskega gradiva v slovenskem jeziku odstopili od nadaljnjega izobraževanja, s čimer pa bi lahko bila ogrožena uspešnost celotnega projekta, ki je financiran s strani Evropske unije. Naročnik v nadaljevanju kot drugo možno posledico vloženega zahtevka navaja, da ta potencialno ogroža možnost črpanja evropskih sredstev, saj mora biti pogodba za izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja-prevajalske storitve do 31. decembra 2006 že podpisana. Naročnik je v zvezi s tem predložil še Odločbo Komisije, z dne 12.11.2004, o finančnem prispevku iz predhodnega vira za okrepitev institucionalne usposobljenosti za Slovenijo in Unallocated Envelope-Transition Facility 2004. Oba dokumenta po naročnikovih navedbah izkazujeta, da je koriščenje sredstev omejeno z dvema rokoma, in sicer s skrajnim rokom za podpis pogodbe 31.12.2006, ter s skrajnim rokom za samo izvedbo pogodbe 31.12.2007. Naročnik pri tem opozarja, da bosta, v kolikor omenjena pogodba v navedenem roku ne bo podpisana, tako naročnik kot RS izgubila pravico koriščenja sredstev. Izguba evropskih sredstev pa po navedbah naročnika ne ogroža zgolj javni interes, temveč pomeni tudi oškodovanje, saj bo RS v tem primeru izgubila 60.000 EUR evropskih sredstev. Na podlagi navedenega naročnik ponovno predlaga izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Dne 4.10.2006 je vlagatelj podal odgovor na naročnikov predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, v katerem navaja, da ni realnih osnov (ogroženo življenje in zdravje), ki bi zahtevale prekinitev zahtevka za revizijo in da ima vlagatelj pravico do revizijskega zahtevka. Vlagatelj še opozarja, da rok izpeljave projekta sega vse do druge polovice leta 2007, Državno revizijsko komisijo pa naproša, da nadaljuje s postopkom po ustaljeni praksi.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v 1. odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V 2. odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila 1. in 2. odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne, v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode, ki se kaže v izgubi sredstev (so)financiranja predmetnega javnega naročila v višini 60.000 EUR ter ogrozitev uspešne izvedbe projekta v skupni vrednosti 430.000 EUR. Kot namreč izhaja iz odločbe Komisije Evropskih skupnosti, z dne 12.11.2004 o finančnem prispevku iz predhodnega vira za okrepitev institucionalne usposobljenosti za Slovenijo, se morajo pogodbe, za katere se uporablja finančni prispevek, podpisati najpozneje do 31.12.2006, medtem ko je rok izvedbe določen do 31.12.2007. Iz priloge omenjene odločbe, je razvidno, da finančni predlog za izvrševanje predhodnega vira za Slovenijo zajema tudi projekt okrepitev notranjega nadzora javnih financ. Pri tem pa je potrebno še upoštevati, da se je sam program izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja za pridobitev naziva notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor v šolskem letu 2006/2007 (kakor je iz predložene dokumentacije tudi razvidno) že pričel. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v celoti sledila navedbam naročnika, da je potrebno z novim postopkom oddaje javnega naročila nemudoma pričeti, saj kakršnokoli odlašanje v predmetni zadevi predstavlja ne samo potencialno nevarnost izgube evropskih sredstev (pogodba mora namreč biti sklenjena najpozneje do 31.12.2006, sama izvedba postopka oddaje javnega naročila pa je lahko dolgotrajna), temveč tudi nevarnost opustitve zastavljenega projekta v celoti. Naročnik se je namreč s sklenitvijo Pogodbe o izobraževanju zavezal, da bo izvedel pilotski projekt izobraževanja notranjih revizorjev v javnem sektorju, udeleženec izobraževanj pa mu bo za to plačal šolnino v višini 2.220 EUR. V kolikor projekt ne bi bil izveden, bi lahko na podlagi 2. člena omenjene pogodbe v celoti ali delno prenehale obveznosti obeh pogodbenih strank, s čimer pa bi bil lahko naročnik poleg izgube evropskih sredstev še dodatno oškodovan.
Tehtanje razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, torej pokaže, da je v obravnavanem primeru v javnem interesu utemeljeno sprejeti sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 10.10.2006
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Ministrstvo za finance RS, Center za razvoj financ, Cankarjeva 8, Ljubljana
- Euro Translate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana