018-399/2006 Ministrstvo za finance

Številka: 018-399/2006-42-3331

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev Canon" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Ilir Servis d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.11.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.09.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za predmetno javno naročilo. Naročnik je z Vabilom k oddaji ponudbe za vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev Canon, z dne 19.09.2006, vlagatelja povabil k sodelovanju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je dne 02.10.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti ter ponovitev razpisa na podlagi razpisne dokumentacije, ki bo omogočala predložitev pravilnih ponudb. Vlagatelj navaja, da je zahteva razpisne dokumentacije, da mora ponudnik predložiti kopijo potrdila, da je pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje Canon, v nasprotju z 42. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Po navedenem členu ZJN-1 namreč predložitev tega potrdila ni nikjer navedena kot pogoj za priznanje sposobnosti ponudnika niti ni pogoj, ki bi lahko bil uvrščen pod peto točko 4. odstavka 42. člena ZJN-1. Vlagatelj zatrjuje, da lahko naročnika zanima le to, ali ponudnik izpolnjuje zakonske pogoje, ki so potrebni za opravo posamezne storitve in ali je sam sposoben opraviti to delo. Ker je naročnik v točki 8 obrazca VSFS/3 razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval potrditev izjave, s katero bi ponudniki dokazali svojo sposobnost opraviti to delo, ni imel nobene podlage v ZJN-1, da bi zahteval predložitev potrdila o tem, da je pooblaščeni serviser. Vlagatelj še navaja, da je naročnik s svojo neutemeljeno zahtevo kršil tudi 5. člen ZJN-1, saj potrdilo o pooblaščenem serviserju predstavlja diskriminatorno merilo, ki omejuje konkurenco. Po mnenju vlagatelja proizvajalec (Canon) preko svojih pooblaščenih predstavnikov pri podeljevanju potrdila o pooblaščenih serviserjih ravna popolnoma samovoljno. Vlagatelj zatrjuje, da proizvajalec nima predpisanega točnega postopka za pridobitev potrdila o pooblaščenem serviserju oziroma t.i. avtorizacije, in da izpolnjuje vsa merila, ki jih proizvajalec sicer objavlja na svoji spletni strani, vendar pa mu le-ta potrdila za leto 2006 noče izdati, niti mu ne navede razlogov za neizdajo potrdila. Vlagatelj zato meni, da takšno ravnanje proizvajalca oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov (Canon Adria, Canon CEE) predstavlja dejanje nelojalne konkurence, ki omejuje prosto konkurenco na trgu, naročnik pa s sklicevanjem na potrdilo pooblaščenega serviserja sodeluje pri omejevanju konkurence. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je s sklepom, sprejetim dne 09.10.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je bil glede na predmet javnega naročila njegov namen pridobiti izvajalca, ki je specializiran za servisiranje in vzdrževanje fotokopirnih strojev znamke Canon. Iz tega razloga je v razpisnem obrazcu VSFS/4 - Vzorec pogodbe (6., 9. in 10. člen) naštel zahteve, ki naj bi jih ponudnik izpolnjeval, za dokazovanje le-teh pa je v 4.e) točki II. poglavja razpisne dokumentacije predvidel predložitev potrdila, da je ponudnik pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon. Ker je šlo za javno naročilo male vrednosti, je v skladu z Navodili Ministrstva za finance za oddajo javnih naročil za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1 od ponudnikov zahteval izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec VSFS/3-Izjava, v katerem so zajeti pogoji, ki za vlagatelja niso sporni. Naročnik navaja, da je pogoj, da mora ponudnik za pravilnost ponudbe predložiti potrdilo, da je pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje Canon, vsebinsko uvrščen v 42.a člen ZJN-1 kot eden izmed tehničnih in kadrovskih pogojev; to dokazilo pa je po mnenju naročnika tudi skladno s predmetom naročila, zato zavrača vlagateljev očitek o kršitvi 42. člena ZJN-1. V nadaljevanju naročnik glede očitane mu kršitve 5. člena ZJN-1 najprej navaja, da predložitev potrdila, da je ponudnik pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon, predstavlja pogoj Za udeležbo in ne merilo za izbor najugodnejše ponudbe. Naročnik tudi meni, da je bila celotna razpisna dokumentacija pripravljena tako, da v nobenem primeru ne omejuje konkurence med ponudniki, saj je bilo vabilo k oddaji ponudbe poslano zadostnemu številu potencialnih ponudnikov, med drugim tudi vlagatelju, s katerim je naročnik za opravljanje istovrstne storitve v preteklosti že imel sklenjene pogodbe. Naročnik še dodaja, da na dejstvo, da sam proizvajalec preko svojih pooblaščenih predstavnikov ravna pri podeljevanju potrdila o pooblaščenih serviserjih popolnoma samovoljno, pa naročnik nima vpliva.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik z dopisom z dne 12.10.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljeve navedbe, da je naročnik z zahtevo po predložitvi potrdila, da je ponudnik pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon, kršil 42. člen ZJN-1 ter 5. člen ZJN-1, ker navedeno potrdilo predstavlja diskriminatorno merilo, ki omejuje konkurenco.

Uvodoma Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. Kljub temu, da zakon za oddajo javnih naročil male vrednosti predvideva poseben režim, pa je naročnik dolžan upoštevati vsa štiri temeljna načela, kot so opredeljena v 4. - 7. člena ZJN-1 (gospodarnost in učinkovitost porabe javnih sredstev, zagotavljanje konkurence med ponudniki, transparentnost porabe javnih sredstev in enakopravnost ponudnikov). Navedeno izhaja (tudi) iz prvega odstavka 125. člena ZJN-1, ki določa, da naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona.

Iz navedenega izhaja, da lahko Državna revizijska komisija v predmetnem postopku oddaje javnega naročila preveri le, ali je naročnik pri določitvi pogojev razpisne dokumentacije ravnal v skladu s svojim notranjim aktom, upoštevanje oziroma usklajenost naročnikovih ravnanj z določbami ZJN-1 pa je mogoče preveriti le v obsegu spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja.

Ob pregledu razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v svojem internem aktu, Navodilu Ministrstva za finance za oddajo javnih naročil, ki ga je sprejel dne 16.11.2004 (v nadaljevanju: Navodilo) in v katerem je uredil oddajo javnih naročil male vrednosti, v 10. členu določil: "Izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1 naročnik preverja s pridobitvijo ustne izjave in z uradnim zaznamkom, v postopku z zbiranjem ponudb pa s pisno izjavo o izpolnjevanju taksativno naštetih pogojev iz 42. člena ZJN-1 (OBR. JNMV-5)." V predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti pa je naročnik v točki 4. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo) med drugim zapisal, da bo za pravilno štel ponudbo, če bo ponudnik predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec VSFS/3-Izjava ter kopijo potrdila, da je ponudnik pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon. V Izjavi (obrazec VSFS-3) je naročnik povzel pogoje iz 42. člena ZJN-1.

V predmetnem postopku je naročnik torej zahteval več priloženih dokazil, s katerimi bi ponudniki dokazovali svojo usposobljenost za sodelovanje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Tako je za izpolnjevanje pogojev zahteval podpisano izjavo (obrazec VSFS-3) ter kopijo potrdila, da je ponudnik pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj napačno zatrjuje, da je naročnik neutemeljeno zahteval, da ponudniki predložijo kopijo potrdila o pooblaščenem servisiranju fotokopirnih strojev znamke Canon, saj naj bi ponudniki svojo usposobljenost za opravljanje dela, ki je predmet konkretnega javnega naročila, dokazali že s predložitvijo podpisane Izjave. Državna revizijska komisija ugotavlja, da pogoji, katerih izpolnjevanje mora ponudnik izkazati s predložitvijo potrdila, da je pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon, niso zajeti v Izjavi (obrazec VSFS-3). Pri tem je potrebno poudariti, da je naročnik avtonomen pri določanju pogojev oziroma zahtev glede predmeta naročila, vendar je njegova avtonomnost omejena z notranjim aktom, ki ga sprejme na podlagi 125. člena ZJN-1, iz s temeljnimi načeli ZJN-1. Tu velja zlasti opozoriti na načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) ter načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen). Iz teh dveh temeljnih načel prava javnih naročil izhaja zahteva, da mora naročnik pogoje kot izključujoče elemente v razpisni dokumentaciji določiti na način, ki ne omejuje konkurence in ki ne diskriminira ponudnikov ter jih postavlja v slabši položaj zaradi okoliščin, ki niso objektivno opravičljive.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z zahtevo po predložitvi potrdila, da je ponudnik pooblaščeni serviser za fotokopirne stroje znamke Canon, iz konkurence izločil ponudbo vlagatelja, ki zahtevanega potrdila nima. Državna revizijska komisija pa poudarja, da je pri tem potrebno upoštevati, da naročnik ne sme določiti pogoja, ki bi bil diskriminatoren v takšni meri, da bi favoriziral določenega ponudnika oziroma, da bi iz objektivno neopravičljivih razlogov neupravičeno onemogočil udeležbo ostalim, sicer usposobljenim ponudnikom. Državna revizijska komisija je, upoštevajoč pravico naročnika do avtonomnega določanja zahtev razpisne dokumentacije, ugotovila, da je zahteva naročnika, da morajo ponudniki predložiti kopijo potrdila, da so pooblaščeni serviserji za fotokopirne stroje znamke Canon, še objektivno opravičljiva in tako skladna s 5. členom ZJN-1. Predmet konkretnega javnega naročila male vrednosti je namreč vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev Canon, naročnikov namen pa je bil pridobiti izvajalca, ki je specializiran za servisiranje in vzdrževanje fotokopirnih strojev te znamke. Ker gre za vzdrževanje in servisiranje fotokopirnih strojev točno določene znamke, je razumljivo, da bo naročnik najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo izbiral med tistimi ponudniki, ki jim z izdajo potrdila nek status strokovnosti in zanesljivosti priznava tudi Canon kot proizvajalec teh fotokopirnih strojev. Taka zahteva po predložitvi potrdila o statusu pooblaščenega serviserja za fotokopirne stroje znamke Canon je tudi smiselno povezana s samim predmetom javnega naročila. V posledici vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve 5. člena ZJN-1.

Glede vlagateljevih trditev o tem, da proizvajalec (Canon) preko svojih pooblaščenih predstavnikov pri podeljevanju avtorizacije ravna popolnoma samovoljno, in da to ravnanje proizvajalca pomeni dejanje nelojalne konkurence, Državna revizijska komisija ni mogla presojati. Državna revizijska komisija poudarja, da je razmerje med vlagateljem kot prosilcem za pridobitev avtorizacije in proizvajalcem, ki te avtorizacije podeljuje, samostojno interno razmerje in odločitev o tem, komu bo proizvajalec podelil avtorizacijo in komu ne, je v celoti na njegovi strani in ne more biti predmet presoje v tem postopku. Kot pravilno zatrjuje naročnik, pa tudi on (naročnik) na to odločitev proizvajalca ne more vplivati. V kolikor pa vlagatelj meni, da dejanja proizvajalca pomenijo dejanje nelojalne konkurence, pa Državna revizijska komisija opozarja, da se v revizijskem postopku v skladu s 1. in. 4. členom ZRPJN zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, medtem ko je varstvo pred nelojalno konkurenco zagotovljeno v postopkih in pred organi, ki jih opredeljujeta Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 in 110/02) oz. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 37/04 in 99/04).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega zahtevka zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 02.11.2006
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana