018-392/2006 Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Številka: 018-392/2006-43-3262

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, ter članov Sama Červeka in Sonje Drozdek šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izbor izvajalcev podpornih storitev na lokalnem nivoju na podlagi Programa dela Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leto 2006 v okviru programa: Krepitev podpornih storitev mreže lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2006" in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Območna obrtna zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.10.2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo vlagatelja se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 62-63/2006 dne 16.06.2006, pod št. objave Ob-17291/06 in v Uradnem glasilu EU, št. 2006/S 110-117960 dne 13.06.2006 objavil javno naročilo po odprtem postopku za oddajo storitve "Izbor izvajalcev podpornih storitev na lokalnem nivoju na podlagi Programa dela Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leto 2006 v okviru programa: Krepitev podpornih storitev mreže lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2006" ter popravek v Uradnem listu RS, št. 76-77/2006 dne 21.07.2006, pod št. objave Ob-21219/06 in v Uradnem glasilu EU, št. 2006/S 141-151007 dne 27.07.2006.

Naročnik je dne 05.09.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila šifra, s katerim je za posamezni sklop izbral najugodnejšega ponudnika.

Zoper odločitev naročnika je vlagatelj dne 15.09.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga ugotovitev, da je njegova ponudba pravilna. Vlagatelj meni, da je naročnik napačno ugotovil nepravilnost vlagateljeve ponudbe v delu, ki se nanaša na ustrezno kadrovsko zasedbo in referenčne projekte. V zvezi z ugotovitvijo naročnika, da svetovalec 2 - informator nima vsaj enega leta delovnih izkušenj s ciljno skupino uporabnikov, vlagatelj navaja, da naročnik očitno napačno enači delovne izkušnje z delovno dobo. Naročnik ni pojasnil, na podlagi katerih dokazov je ugotovil, da informator ne izpolnjuje zahtevanega kriterija enega leta delovnih izkušenj. V zvezi z referencami pa vlagatelj zatrjuje, da je v ponudbi jasno napisal in orisal projekte, ki vsak zase izpolnjujejo zahtevane kriterije. Naročnik v navodilih ni zahteval predložitev dokazil, pač pa je bilo potrebno referenčne projekte le navesti.

Naročnik je dne 03.10.2006 sprejel odločitev, s katero je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil. Naročnik navaja, da je vlagatelju za informatorja Lucijo štancar kot delovne izkušnje na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov priznal 5 mesecev delovnih izkušenj. Vlagatelj je sicer kot opombo v obrazcu navedel tudi, da je informator opravljal tudi dela strokovne sodelavke v podjetju VI-TEL d.o.o. v obdobju od decembra 2005 do junija 2006 in dela administratorja - informatorja pri vlagatelju v obdobju od januarja 2005 do decembra 2005, vendar iz teh navedb ni razvidno, da gre za opravljanje aktivnosti na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov, kar je bila zahteva naročnika. Nadalje, naročnik ugotavlja, da je vlagatelj v ponudbi navedel 6 referenčnih projektov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in 2 referenčna projekta, ki zahtevanih pogojev ne izpolnjujeta, to je, gradnja centra za podjetnike v Ajdovščini in izdajanje informativnega časopisja za podjetništvo Vejtr. Navedena projekta ne izpolnjujeta pogoja razvojnega projekta s področja razvoja podjetništva. Pri pregledu dokazil, ki jih je vlagatelj priložil k zahtevku za revizijo, pa naročnik ugotavlja, da iz le-teh ni mogoče ugotoviti, da gre za razvojne projekte s področja razvoja podjetništva.

Vlagatelj je z dopisom dne 06.10.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj vztraja pri svojih dosedanjih navedbah in dodatno navaja, da se območna obrtna zbornica ukvarja z informiranjem in svetovanjem obrtnikom in podjetnikom in je njeno celokupno in posamično svetovanje usmerjeno tako v pomoč obrtnikom pri izvedbi že obstoječih projektov, snovanje in izpeljavo novih projektov ter osveščanje in pomoč obrtnikom in podjetnikom pri tekočem delu. Po mnenju vlagatelja verjetno ne obstaja nobena druga organizacija, ki bi tako neposredno sodelovala pri projektih podjetnikov. Vloga časopisa Vejtur pa je ne samo informativna, pač pa tudi edukativna, služi vzpodbujanju obrtnikov in podjetnikov k modernemu poimenovanju obrti in podjetništva in s tem ozavešča obrtnike in jih motivira za napredovanje tudi skozi možnosti novih projektov doma in v tujini.

Naročnik je z dopisom z dne 11.10.2006 odstopil zahtevek za revizijo in celotno razpisno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

1. Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je že v več svojih odločitvah (npr. v zadevah 018-160/2005, 018-270/2005, 018-002/2006, 018-073/2006) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc. Če se vlagatelj ne strinja z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu s 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, vendar vlagatelj pri tem ne more navajati novih dejstev in kršitev oziroma postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in kršitvami oziroma zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in zato o njih tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Navedeno pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno njegovo dopolnitev (tudi v primeru dodatnih oziroma novih navedb in kršitev oziroma spremembe ali dopolnitve revizijskega predloga v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli 16. člen ZRPJN, ki ureja odločanje naročnika o zahtevku za revizijo pred odločanjem Državne revizijske komisije o njem.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v dopisu z dne 06.10.2006, s katerim je naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, prepozno uveljavljal nova dejstva, zato jih Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi ni upoštevala.

2. V konkretnem primeru je med naročnikom in vlagateljem spor o dejstvu, ali je ponudba vlagatelja, pravilna, torej, ali je ponudba izpolnila sporne zahteve iz razpisne dokumentacije.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je najprej presodila očitek vlagatelja naročniku, da le-ta ni pravilno upošteval enega leta delovnih izkušenj svetovalca 2 - informatorja, kljub dejstvu, da je vlagatelj navedel, da ima Lucija štancar (svetovalec 2) več kot eno leto delovnih izkušenj in to ravno s ciljno skupino uporabnikov .

Iz vpogleda v razpisno dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila, točko II. "Pogoji za sodelovanje", podtočko 1.1.c) "Kadrovska zasedba", izhaja, da je naročnik za svetovalca 2 (informatorja) kot splošne pogoje navedel: "vsaj 6. stopnja izobrazbe in vsaj 1 leto delovnih izkušenj informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov in v rednem delovnem razmerju s ponudnikom (za določen ali nedoločen čas) na dan objave javnega naročila". Ponudnik je podatke o delovnih izkušnjah moral navesti v Prilogi št. O-IV, v tabeli "Delovne izkušnje na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov".

Vlagatelj je v Prilogi št. O-IV, v tabeli "Delovne izkušnje na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov" za svetovalca 2 navedel Lucijo štrancar in kot delovne izkušnje navedel:
1. Promocija podjetij in podpornih organizacij gospodarstva v Novi Gorici, datum izvajanja: maj 2006, rezultat: pripravljenih 600 promocijskih CD-jev, razdeljenih med udeleženci evropskega gospodarskega foruma,
2. Pomoč pri pripravi in distribuciji informativnega časopisa za podjetništvo, datum izvajanja: marec 06 - julij 06, rezultat: pripravljenih in razposlanih 5.250 izvodov časopisa za podjetništvo med podjetniki v občini Ajdovščina in Vipava,
3. Priprava TV oddaje za promocijo gospodarstva v Občini šempeter - Vrtojba, datum izvajanja: junij 06, rezultat: pripravljena in predvajana 30 minutna TV oddaja za promocijo gospodarstva.

Naročnik v tem delu vlagatelju priznava vsebino referenc. Iz podatkov vlagatelja v tej tabeli pa je mogoče zaključiti, da je Lucija štancar opravljala delo v skupnem trajanju od marca 2006 do julija 2006, to je 5 mesecev, kakor je pravilno ugotovil naročnik.

Vlagatelj je pod prvo tabelo "Svetovalec 2 - informator" zapisal še sledeče: "Lucija štancar je pred zaposlitvijo na Območni obrtni zbornici Ajdovščina opravljala dela strokovne sodelavke v podjetju VI-TEL d.o.o. v obdobju december 05 do junij 06. Pred tem pa kot administrator - informator na Območni obrtni zbornici Ajdovščina v obdobju januar 05-december 05." V tem delu Državna revizijska komisija prav tako pritrjuje ugotovitvi naročnika, da iz navedenih podatkov vlagatelja ni mogoče ugotoviti, da gre za opravljanje dela na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov, saj je vlagatelj navedel le naziv delovnega mesta in delodajalca, ne pa dejanske vrste dela, ki ga naj bi opravljala Lucija štancar.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da naročnik napačno enači delovne izkušnje z delovno dobo in da je vlagatelj za svetovalca 2 navedel, da ima ta več kot eno leto delovnih izkušenj in to ravno s ciljno skupino uporabnikov, to je podjetnikov. V zvezi z navedeno trditvijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku ni obrazložil niti dokazal, zakaj po njegovem mnenju naročnik napačno enači delovne izkušnje z delovno dobo oziroma v čem vidi to izenačevanje. Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja, da iz določila 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja pravilo o trditveno-dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

Vlagatelj je zahtevku za revizijo predložil dokazila, s katerimi naj bi dokazal delovne izkušnje Lucije štancar, in sicer: Vlogo Lucije štancar za opravljanje dela na Območni obrtni zbornici z dne 06.12.2004 s prilogo življenjepis, Pogodbo o zaposlitvi med Lucijo štancar in Območno obrtno zbornico Ajdovščina z dne 12.06.2006, Pogodbo o sodelovanju med Lucijo štancar in Območno obrtno zbornico Ajdovščina z dne 05.01.2005, Potrdilo družbe VI-TEL d.o.o. o opravljenem delu in kopije izdanih računov Agencije M Servis d.o.o. podjetju VI-TEL d.o.o. za opravljeno študentsko delo.

Državna revizijska komisija po presoji predloženih dokazil ugotavlja, da le-ta ne dokazujejo dodatnih delovnih izkušenj svetovalca 2, katerih naročnik vlagatelju ni priznal in katere je vlagatelj navedel pod prvo tabelo "Svetovalec 2 - informator". Iz potrdila družbe Vitel d.o.o. izhaja, da je Lucija štancar od decembra 2005 do junija 2006 opravljala delo strokovne sodelavke, in sicer na področjih administracije, kontaktiranja in informiranja strank ter da je sodelovala pri projektih za promocijo gospodarstva v goriški regiji. Iz potrdila ni razvidno, da bi bile pridobljene delovne izkušnje dejansko na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov. Iz predložene Pogodbe o sodelovanju med Lucijo štancar in Območno obrtno zbornico Ajdovščina z dne 05.01.2005 pa izhaja, da je Lucija štancar sicer pri vlagatelju občasno opravljala tudi aktivnosti na področju informiranja in dela s ciljno skupino uporabnikov, vendar pa ni razvidno obdobje opravljanja tega dela.


3. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala pravilnost ponudbe vlagatelja v delu, ki se nanaša na referenčne projekte.

V razpisni dokumentaciji, točki II. "Pogoji za sodelovanje", podtočka 1.1.d) "Drugi pogoji", izhaja, da je naročnik kot reference zahteval: "Izvedba vsaj 8 referenčnih projektov v letih 2003, 2004, 2005 in 2006 na področju razvoja podjetništva na območju Republike Slovenije v vrednosti posameznega projekta najmanj en milijon tolarjev neto. Izvzeti so projekti, katerih naročnik je bil JAPTI (ali njegov pravni predhodnik PCMG)". Ponudnik je podatke o referenčnih projektih navedel v Prilogi št. O-IX.

Ponudnik je priložil 8 Prilog št. O-IX za 8 referenčnih projektov, od katerih mu naročnik ni priznal dveh, in sicer gradnje centra za podjetnike v Ajdovščini in izdajanje informativnega časopisja Vejtr. Naročnik je zavrnitev navedenih referenc utemeljil z navedbo, da navedena projekta ne izpolnjujeta pogoje razvojnega projekta s področja razvoja podjetništva, saj npr. izdajanje informativnega časopisja z vsebino, ki se nanaša na podjetništvo, ni mogoče šteti za razvojni projekt s področja razvoja podjetništva.

Vlagatelj je zahtevku za revizijo predložil naslednja dokazila v zvezi s predloženimi referencami: Uporabno dovoljenje z dne 02.03.2005, Potrdilo Občine Ajdovščina z dne 14.09.2006 o vodenju administrativnih del pri projektu dodeljevanja kreditov, Pogodba št. 1 o medsebojnem sodelovanju in subvencionirani obrestni meri z dne 08.04.2004, objava javnega razpisa za dodelitev posojil z dne 18.08.2003, Aneks št. 1 k pogodbi o medsebojnem sodelovanju in subvencionirani obrestni meri, Javni razpis za dodelitev subvencij z dne 26.04.2004 in 23.03.2006, Pogodba o medsebojnem sodelovanju in subvencionirani obrestni meri, Aneks št. 1 k pogodbi o medsebojnem sodelovanju in subvencionirani obrestni meri z dne 30.08.2006, Javni razpis za dodelitev kreditov z dne 21.03.2005, Pogodba o medsebojnem sodelovanju in subvencionirani obrestni meri z dne 16.03.2005 ter kopija časopisa Vejtr za april 2004 in april 2005.

Državna revizijska komisija na tem mestu poudarja, da vlagatelj ni konkretiziral niti dokazal kršitev, katere naj bi naročnik storil z nepriznavanjem referenčnih projektov, ki jih je navedel vlagatelj v ponudbi. Vlagatelj bi namreč lahko skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 pred vložitvijo zahtevka za revizijo vložil pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in bi tako ugotovil, katerih referenc mu naročnik ni priznal ter bi nato imel možnost dokazovati nasprotno, torej, zakaj sporna referenčna projekta po njegovem mnenju izpolnjujeta zahtevane kriterije. Vlagatelj v zahtevku zgolj pavšalno navaja, da je v ponudbi jasno napisal in orisal projekte, ki vsak zase izpolnjujejo zahtevane kriterije ter da ni bilo potrebno prilagati dokazil, ni pa svojih navedb obrazložil oziroma z ničemer utemeljil. Državna revizijska komisija zato ni presojala domnevnih naročnikovih kršitev, ki jih uveljavlja vlagatelj na podlagi zgolj pavšalnih navedb. Tudi na tem mestu mora Državna revizijska komisija izpostaviti določbo tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, ki v 5. točki tretjega odstavka določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim podati dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Državna revizijska komisija opozarja, da mora vsak vlagatelj pri oblikovanju zahtevka za revizijo jasno in določno (konkretno) navesti domnevne naročnikove kršitve, zato je puščanje odprtih in nekonkretiziranih navedb neprimerno, ker naročnik nima možnosti učinkovito in celovito ugovarjati vlagatelju ter izpodbijati njegovih navedb. Glede na navedeno, Državna revizijska komisija izpostavlja, da v primeru nepopolnih in pavšalnih navedb ne more meritorno presojati, ali je podana kršitev ali ne.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel dokazati domnevnih kršitev naročnika pri odločitvi o nepravilnosti ponudbe vlagatelja, zato je bilo potrebno zahtevek za revizijo vlagatelja zavrniti kot neutemeljen.

Ker vlagatelj in naročnik v tem postopku nista predlagala povrnitve stroškov, nastalih z revizijo, Državna revizijska komisija o stroških ni odločala.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"26.10.2006
Predsednica senata:
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana
- Območna obrtna zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina
- Razvojna agencija ROD, Gregorčičeva 20, Ajdovščina
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana