018-389/2006 Elektro - Slovenija d.o.o.

Številka: 018-389/2006-45-3226

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Sklop A: RTP 220/110 kV Cirkovce, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe 0,4 kV in sklop B: : RTP 220/110/35 kV Kleče, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe 0,4 kV" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba TSN d.o.o., šentiljska cesta 49, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnica Mira Potočnik Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro - Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.10.2006 soglasno

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila za "Sklop A: RTP 220/110 kV Cirkovce, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe 0,4 kV in sklop B: : RTP 220/110/35 kV Kleče, obnova glavne razdelilne plošče lastne rabe 0,4 kV", objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/2006 dne 25.08.2006, pod št. objave Ob-23736/06, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 90/2006, z dne 25.08.2006, pod številko objave Ob-23736/06.

Vlagatelj je dne 13.09.2006, še pred potekom roka za predložitev ponudb, vložil zahtevek za revizijo zaradi omejitve sodelovanja in s katerim predlaga, da naročnik ustrezno spremeni razpisne pogoje in predlaga povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 28.09.2006 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.


Vlagatelj je z vlogo z dne 02.10.2006 predlagal nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 09.10.2006 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 03.10.2006 (katero je naročnik prejel dne 09.10.2006) dopolnil revizijske navedbe. Naročnik je z dopisom z dne 13.10.2006 odstopil dodatne revizijske navedbe Državni revizijski komisiji in v dopisu podal mnenje glede teh navedb.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17.10.2006 podal umik zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alineji prvega odstavka 23. člena, ki določa, da lahko Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 23.10.2006
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro - Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- Odvetnica Mira Potočnik Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.