018-384/2006 Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.

Številka: 018-384/06-45-3155

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata in članice Nataše Jeršič ter člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nabavo blaga "kovinsko oklopljene zračno izolirane celice z dvosistemskimi zbiralniki za RTP 110/20 kV Ravne - 9 kom" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje TSN d.o.o., šentiljska cesta 49, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Mira Potočnik- Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan Marovt, Prešernova ulica 6, Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 16.10.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "Sklep o oddaji javnega naročila", št.: 7/48814/2006-BP, z dne 25.08.20006.
2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 314.632,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.5.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 55/2006, z dne 26.5.2006, pod številko objave Ob-14644/06 ter (popravek) RS, št. 83/2006, z dne 4.8.2006, pod številko objave Ob-22142/06.

Naročnik je s Sklepom o oddaji javnega naročila, št.: 7/48814/2006-BP, z dne 25.8.20006, vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju ABB d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi obvestila naročnik navaja, da je pravočasno prejel dve ponudbi ter na podlagi njunega pregleda ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne ustreza tehničnim razpisnim pogojem (vlagatelj ni predložil zahtevanega certifikata za ponujeno celico z dvosistemskimi zbiralkami), ponudba izbranega ponudnika pa je pravilna in se mu zato odda naročilo kot edinemu preostalemu ponudniku.

Zoper zgoraj navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 7.9.2006, navaja, da je zahteval vpogled v podano ponudbo izbranega ponudnika in v njej ugotovil naslednje pomanjkljivosti, zaradi katerih le-ta po njegovem prepričanju ni v skladu z razpisnimi pogoji:
- poročila o tipskem preizkušanju celice (certifikat), ki ga je predložil izbrani ponudnik, ni izdal neodvisni laboratorij; poročilo je bilo namreč izdano s strani Technical Laboratory ABB s.r.o., Unit EJF, Videnska 117, CZ 61900 BRNO, torej s strani laboratorija, ki deluje v okviru sistema ABB in ne predstavlja neodvisne zunanje institucije;
- izdajatelj poročila o tipskem preizkušanju celice - Technical Laboratory ABB s.r.o., Unit EJF, Videnska 117, CZ 61900 BRNO - ni akreditiran pri pooblaščeni Evropski instituciji; navedeno dokazuje dejstvo, da na predloženem certifikatu ni navedena številka njegove akreditacije pri pooblaščeni evropski instituciji, spisek pooblaščenih akreditiranih laboratorijev pri pooblaščeni instituciji v Republiki Češki, pridobljen z internetne spletne strani te institucije, pa tudi ne zajema navedenega laboratorija. Navedeno po vlagateljevem mnenju pomeni, da izbrani ponudnik ni oddal ponudbe, ki bi bila skladna razpisnim pogojem, saj je naročnik v pojasnilu, posredovanem vlagatelju dne 15.06.2006, namreč izrecno navedel, da se za vse nudene celice zahteva certifikat o preizkusu celice "test report" od pooblaščene evropske institucije (laboratorija) v skladu z veljavnimi standardi IEC, ki ga je potrebno priložiti za nuden tip in izvedbo celice;
- v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del ponudbe izbranega ponudnika, ni naveden tip ponujene celice in tako ni mogoče ugotoviti skladnosti ponujenega (tipa) celice s tipom celice, za katerega je bil izdan sporni certifikat;
- v certifikatu za vakuumski odklopnik (t.j. certifikat z oznako No. HA 213W04N, ki ga je izdal ABB Calor EMAG, Mittelspannung G.m.b.H., Ratingen, Oberhausener str. 33, 40472 Ratingen, Nemčija), ki ga je predložil izbrani ponudnik, je naveden standard "IEC 60056" namesto v razpisni dokumentaciji zahtevanega standarda "SIST EN IEC 62271- 100"; glede na to, da omenjena standarda vsebinsko nista primerljiva, predloženi certifikat vakuumskega odklopnika po vlagateljevem prepričanju ne izkazuje v razpisni dokumentaciji zahtevanega standarda, kar obenem pomeni, da izbrani ponudnik ni podal ponudbe, ki bi ustrezala razpisnim pogojem. Kljub navedenim pomanjkljivostim je naročnik štel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in pravilna, takšna praksa pa je v nasprotju z zakonskimi predpisi, še z1asti pa je postopanje naročnika nesprejemljivo s stališča razvoja in bodočnosti stroke. V nadaljevanju vlagatelj opozori na širšo problematiko tovrstnega postopanja. Nesprejemljivo je, navaja vlagatelj, da se v razpisno dokumentacijo vključujejo dodatne nerazumljive izključno interesno in ne strokovno pogojene zahteve, katerih namen je že v naprej eliminirati iz izbire tiste gospodarske subjekte, za katere se že v naprej da predvideti, da jih ne bodo mogli izpolniti, in tako dati prednost določenemu proizvajalcu.
Tovrstno šikaniranje domačih proizvajalcev je bilo prisotno že v preteklosti, saj je naročnik kot izključno tehnično ustrezno zahteval vakuumsko stikalo z magnetnim pogonom - to pa je stikalo, ki ga ne zahteva nobeno izmed ostalih štirih slovenskih distribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Primorska d.d. in Elektro Gorenjska d.d.). Sočasno takega vakuumskega stikala v svoji ponudbi nimajo niti vodilni svetovni proizvajalci, kot je npr. Siemens, prav tako pa tudi ne nemška distribucijska podjetja, ki praviloma uporabljajo proizvode Siemensa, nimajo tovrstnih zahtev.
Po vlagateljevem prepričanju je nerazumljivo in negospodarno, da javno podjetje v Sloveniji kupuje opremo v vrednosti cca. 65 mio SIT, čeprav bi jo lahko kupilo za cca. 35 mio SIT od domačega proizvajalca, ki zaposluje približno 600 strokovnjakov oz. delavcev s tega področja, pri čemer je njegova ponujena oprema tehnično povsem ustrezna potrebam naročnika in dosega vse zahtevane standarde kvalitete.
Vlagatelj dodaja, da je sam vodilni slovenski proizvajalec naprav za distribucijo in krmiljenje električne energije, njegovi produkti pa so rezultat lastnega razvoja v okviru Instituta za energetsko stikalno tehniko, v okviru katerega se je vlagatelj pridružil Slovenskemu nacionalnemu raziskovalnemu programu ter je bil pri svojem raziskovalno razvojnem delu finančno podprt s strani države.
Vlagateljevi produkti so praviloma certificirani v mednarodno priznanih in akreditiranih neodvisnih laboratorijih, za posamezna dodatna dokazila o zahtevani kvaliteti pa na željo investitorja vlagatelj angažira Inštitut Milan Vidmar Ljubljana, Infrastrukturni center za energetske storitve v Mariboru, Laboratorija Fakultete za elektrotehniko v Mariboru in Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.
Vlagatelj glede na navedeno meni, da je naročnik v konkretnem primeru ponudbo izbranega ponudnika, ki je bila cenovno za skoraj enkrat višja od njegove ponudbe, presojal nekritično in brez potrebne skrbnosti ter je pri izbiri ravna1 v nasprotju z objavljenimi razpisnimi pogoji.
Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer: za sestavo zahtevka za revizijo (1875 tč.) 206.250,00 SIT, za takso za revizijo 100.000,00 SIT, za končno poročilo stranki (20 tč.) 2.200,00 SIT ter materialne stroške (28,75 tč.) 3.162,50 SIT + 20 % DDV 42.322,50 SIT.

Naročnik je s sklepom, štev. 7/51961/2006-Mi/Kl, z dne 21.9.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da v tehničnih razpisnih pogojih ni zahteval atesta, katerega bi izdala neodvisna evropska institucija, zahteval je tipski certifikat evropske institucije, tipski certifikat pa je izbrani ponudnik priložil in vsebuje vse podatke (naročnik prilaga certifikat E 53 It 08/2001 z dne 10.10.2001 in žigosanje testnega laboratorija za leto 2006 z dne 9.2.2005).
Glede evropske institucije naročnik pojasnjuje da koncern ABB ima naravo institucije, kar ugotavlja že vlagatelj sam v zahtevku za revizijo, saj ima v svetovnem merilu zavidljiv tržni delež na področju odklopnikov in kot takšen predstavlja vodilno ustanovo na tem področju.
Glede vlagateljevega očitka, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, ker v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del njegove ponudbe, ni naveden tip ponujene celice in tako ni mogoče ugotoviti skladnosti ponujenega tipa celice s tipom, za katerega je bil izdan certifikat, naročnik navaja, da je v delu ponudbe "Opis elektro opreme celic s tabelami tehničnih podatkov" tip napisan povsem jasno.
Navedbe vlagatelja glede standardov so po naročnikovem mnenju netočne in zavajajoče, saj je izbrani ponudnik ponudil celico kot celoto, ki je izdelana v skladu s standardom SIST EN 62271-100, odklopnik sam kot del opreme v nudeni celici pa v skladu s standardom IEC 60056.
Naročniku tudi niso jasne navedbe vlagatelja glede šikaniranja domačih proizvajalcev, kajti naročnik nima nobenega namena ovirati ponudnike, ampak si glede na to, da opravlja gospodarsko javno službo in mora zagotavljati nepretrgano in zanesljivo oskrbo z električno energijo, želi za svoj denar kupiti zanesljivo in kvalitetno blago, ne pa blaga po najugodnejši ceni.
Naročnik ne oporeka vlagateljevim navedbam o tem, da so njegovi izdelki certificirani v mednarodno priznanih laboratorijih, opozarja pa, da je bila vlagateljeva ponudba izločena zato, ker vlagatelj za ponujene kovinsko oklopljene celice z dvosistemskimi zbiralkami nima atesta. Naročnik kljub ugodni ceni ne more in ne sme vgrajevati neatestirane opreme, ker bi v tem primeru delal v nasprotju z zakonom in bi s tem ogrožal zdravje in varnost ljudi, ki bodo posluževali te celice.
Naročnik tudi meni, da je vlagateljeva pooblaščenka priglasila previsoke stroške, saj je za sestavo zahtevka za revizijo zaznamovala 1875 odvetniških točk. Ponudba vlagatelja je 35493000,00 SIT, kar pomeni, da je na podlagi tarifne številke 18 odvetniške tarife možno zaznamovati največ 1600 odvetniških točk ali 211000,00 SIT z DDV.
Naročnik zahteva povrnitev naslednjih stroškov revizijskega postopka: za konferenco s stranko 50 tč., za sestavo sklepa z obrazložitvijo 1.600 tč., za končno poročilo stranki 50 tč., za pisemske stroške 30 tč. (skupaj 1.730 tč) - 190.300,00 SIT s stroški poštnine 500.00 SIT - skupaj 190.800,00 SIT z 20% DDV (38.160.00 SIT) - torej skupaj z DDV 228.960,00 SIT, vse z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sestave tega sklepa dalje do plačila.

Vlagatelj je z dopisom z dne 25.9.2006, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom štev. 7/55482/2006-Mi/KI, z dne 29.9.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 2.10.2006, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) v 42. a členu določa, da lahko naročnik za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da je ekonomsko- finančno sposoben ali razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Naročnik je v skladu z 42. a členom ZJN-1 v razpisni dokumentaciji določil tehnične pogoje za priznanje sposobnosti in v okviru teh zahteval certifikat o preizkusu celice.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahtevo za predložitev certifikata o preizkusu celice določil med tehničnimi podatki v poglavju "SN oprema odvodnih celic in celice kompenzacije" naslednje:
"Uporabljeni tehniški normativi za izdelavo celice:
Certifikat o preizkusu celice od Evropske institucije (laboratorija)
Metal-enclosed (M) DIN VDE 0670 part IEC 298.".
Iz listinske dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj dne 15.06.2006 zaprosil naročnika za dodatno pojasnilo zgoraj navedene zahteve razpisne dokumentacije ter navedel naslednje vprašanje:
"V tehničnem delu razpisne dokumentacije pod naslovom "SN oprema odvodnih celic in celice kompenzacije" je navedeno:
"Uporabljeni tehniški normativi za izdelavo celice:
Certifikat o preizkusu celice od Evropske institucije (laboratorija)
Metal enclosed (M) DIN VDE 0670 part IEC 298"
Navedek nam ni razumljiv ne v drugi vrsti in ne v tretji!"
Ali je normativ - standard, ki mora biti uporabljen DIN VDE 0670 del 6 in IEC 62271-200, ki je nadomestil IEC 60298"".

Naročnik je z dopisom št.: 7/35258/2006-Mi/Kr, z dne 15.06.2006, dal na zaprosilo vlagatelja v skladu s 25. členom ZJN-1 vsem ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, naslednje pojasnilo:
"Za vse nudene celice se zahteva certifikat o preizkusu celice "test report" od pooblaščene Evropske institucije (laboratorija) v skladu z veljavnimi standardi IEC, ki ga je potrebno priložiti za nuden tip in izvedbo celice."

Pregled ponudbene dokumentacije pokaže, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi priložil certifikat o preizkusu ponujene celice, ki ga je izdal Technical Laboratory ABB s.r.o., Unit EJF, Videnska 117, CZ 61900 BRNO. Iz predloženega certifikata ni razvidno, da ga je izdala pooblaščena evropska institucija, saj na certifikatu E 53 It 08/2001, z dne 10.10.2001, ni navedena številka akreditacije laboratorija pri evropski instituciji, ki bi jo morala imeti vsaka akreditirana institucija. Prav tako v spisku akreditiranih laboratorijev v Republiki Češki (Czech Accreditation Institute, o.p.s.), ki ga je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj in ga je preverila tudi Državna revizijska komisija, ni navedenega zgoraj citiranega laboratorija ABB. Ker je naročnik v pojasnilu potencialnim ponudnikom, z dne 15.06.2006, jasno zapisal, da zahteva za ponujeni tip in izvedbo celice predložitev certifikata o preizkusu celice "test report" od pooblaščene evropske institucije v skladu z veljavnimi standardi IEC, so bili ponudniki dolžni za pravilnost ponudbe predložiti zahtevani certifikat, ki ga je izdal akreditirani laboratorij. Glede na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in v pojasnilu potencialnim ponudnikom, z dne 15.06.2006, je zato potrebno ugotoviti, da v ponudbi izbranega ponudnika predloženi certifikat o preizkusu ponujene celice teh zahtev ne izpolnjuje.

Zahtevo naročnika po predložitvi certifikata o preizkusu celice od evropske institucije (laboratorija), ki jo je v razpisni dokumentaciji določil naročnik ter jo podrobneje opredelil v pojasnilu, z dne 15.06.2006, kjer je navedel, da za vse nudene celice zahteva certifikat o preizkusu celice "test report" od pooblaščene evropske institucije (laboratorija) v skladu z veljavnimi standardi IEC, je, kot je bilo zgoraj ugotovljeno, šteti kot pogoj za priznanje sposobnosti skladno z 42. a členom ZJN-1 in s tem kot pogoj za sodelovanje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Pogoj pa je v skladu z 10. točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Ker ponudba izbranega ponudnika ni izpolnjevala enega izmed zahtevanih tehničnih pogojev, saj izbrani ponudnik ni predložil certifikata o preizkusu ponujene celice s strani pooblaščene evropske institucije v skladu z veljavnimi standardi IEC, je potrebno ugotoviti, da njegova ponudba v smislu določila 13. točke 3. člena ZJN-1 ni pravilna (pravilna je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije).

Navedbi naročnika v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da v tehničnih razpisnih pogojih ni zahteval atesta, katerega bi izdala neodvisna evropska institucija ter da je zahteval tipski certifikat evropske institucije, tipski certifikat pa je izbrani ponudnik priložil in vsebuje vse podatke, ni mogoče slediti. Naročnik je, kot je bilo zgoraj ugotovljeno, zahteval "certifikat o preizkusu celice "test report" od pooblaščene Evropske institucije (laboratorija) v skladu z veljavnimi standardi IEC, ki ga je potrebno priložiti za nuden tip in izvedbo celice". Navedeno zahtevo je naročnik zapisal v pojasnilu potencialnim ponudnikom, z dne 15.06.2006, pojasnila razpisne dokumentacije pa so kot sprememba ali dopolnitev razpisne dokumentacije skladno s 25. členom ZJN-1 njen sestavni del. Prav tako navedba naročnika, da ima koncern ABB naravo evropske institucije, saj ima v svetovnem merilu zavidljiv tržni delež na področju odklopnikov in kot takšen predstavlja vodilno ustanovo na tem področju, za izpolnjevanje zahtevanega tehničnega pogoja ni relevantna, saj izbrani ponudnik ni dokazal, da je njegov laboratorij akreditirana evropska institucija. Naročnik je bil torej pri pregledu in ocenjevanju ponudb dolžan spoštovati določila lastne razpisne dokumentacije ter glede ponudbe izbranega ponudnika ugotoviti, da ni predložil zahtevanega certifikata o preizkusu celice s strani pooblaščene in s tem neodvisne evropske institucije ter s tem ni izpolnil enega izmed pogojev za priznanje sposobnosti, zato bi moral ponudbo izbranega ponudnika oceniti kot nepravilno.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj navedenega ugotovila, da je zahtevek za revizijo v delu, kjer vlagatelj očita, da ponudba izbranega ponudnika ni v skladu z razpisnimi pogoji zaradi neustreznega poročila o tipskem preizkušanju celice (certifikata), ker ga je izdal laboratorij, ki ni akreditiran pri pooblaščeni evropski instituciji, utemeljen.

Glede navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo, da v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del ponudbe izbranega ponudnika, ni naveden tip ponujene celice, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj ni natančno navedel, v katerem delu tehnične specifikacije izbrani ponudnik ni navedel tipa ponujene celice. Vlagatelj mora namreč skladno s 4. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN v zahtevku za revizijo navesti kršitve, ki jih je ugotovil v postopku oddaje javnega naročila, skladno s 5. točko tretjega odstavka tega člena pa dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Vlagatelj pa je v zahtevku za revizijo domnevno kršitev le nejasno navedel, ni pa podal nobenih dejstev in dokazov. Ugotoviti pa je potrebno, da je izbrani ponudnik tip ponujene celice navedel v tehničnih podatkih, ki jih je priložil svoji ponudbi in sicer v tabeli v okviru poglavja "Opis elektro opreme celic s tabelami tehničnih podatkov". Ker je torej izbrani ponudnik izpolnil zahtevani podatek ter ga vpisal med tehničnimi podatki v tabeli, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je izpolnil zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije. Upoštevaje ugotovljena dejstva je Državna revizijska komisija v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost navedbe vlagatelja, da je
v certifikatu za vakuumski odklopnik (t.j. certifikat z oznako No. HA 213 W 04N, ki ga je izdal ABB Calor EMAG, Mittelspannung G.m.b.H., Ratingen, Oberhausener str. 33, 40472 Ratingen, Nemčija), ki ga je predložil izbrani ponudnik, naveden standard "IEC 60056" namesto v razpisni dokumentaciji zahtevanega standarda "SIST EN IEC 62271- 100"; ker omenjena standarda vsebinsko nista primerljiva, predloženi certifikat vakuumskega odklopnika po vlagateljevem prepričanju ne izkazuje v razpisni dokumentaciji zahtevanega standarda, kar obenem pomeni, da izbrani ponudnik ni podal ponudbe, ki bi ustrezala razpisnim pogojem.

Iz vpogleda v razpisno dokumentacijo je razvidno, da je naročnik v poglavju "Opis elektro opreme celic s tabelami tehničnih podatkov - odklopniki", med tehničnimi pogoji za priznanje sposobnosti v skladu z 42. a členom ZJN-1 zapisal naslednje:
Tripolni vakuumski odklopniki z elektromagnetnim pogonom izvlačljive izvedbe za notranjo montažo.
Poleg zahtev iz Splošnih razpisnih pogojev tega razpisa morajo izpolnjevati še naslednje zahteve:
- odklopniki morajo biti izdelani v skladu s standardi SIST EN 62271-100 pripadajočimi standardi, â??â??".

Izbrani ponudnik je, kot je razvidno iz njegove ponudbe, za vakuumski odklopnik predložil certifikat z oznako No. HA 213 W 04N, ki ga je izdal ABB Calor EMAG, Mittelspannung GmbH., Ratingen, Oberhausener str. 33, 40472 Ratingen, Nemčija. V certifikatu je naveden standard IEC 60056. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval, da morajo biti vakuumski odklopniki izdelani v skladu s standardi SIST EN 62271-100, so bili ponudniki dolžni naročnikovo zahtevo dosledno upoštevati. Tehnična zahteva naročnika, da morajo biti vakuumski odklopniki izdelani v skladu s standardi SIST EN 62271-100, ima skladno z 10. točko 3. člena ZJN-1 status pogoja, ki mora biti v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave, da se lahko ponudba šteje za pravilno. Ker je izbrani ponudnik ponudil vakuumski odklopnik, za katerega je navedel standard IEC 60056, namesto v razpisni dokumentaciji zahtevanega standarda SIST EN 62271-100, je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik pri ponudbi vakuumskega odklopnika ni v celoti izpolnil zahtevanega pogoja naročnika, zato njegove ponudbe v tem delu ni mogoče šteti kot pravilne.

Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti naročniku glede navedbe v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, da so po njegovem mnenju navedbe vlagatelja netočne in zavajajoče, saj je izbrani ponudnik ponudil celico kot celoto, ki je izdelana v skladu s standardom SIST EN 62271-100, odklopnik sam kot del opreme v nudeni celici pa v skladu s standardom IEC 60056. Naročnik je, kot je razvidno iz zgoraj citirane razpisne dokumentacije, povsem jasno in nedvoumno zahteval, da mora ponudnik ponuditi odklopnik,
izdelan v skladu s standardi SIST EN 62271-100. Ob upoštevanju izrecno zapisane zahteve naročnika je zato potrebno ponudbo izbranega ponudnika v tem delu v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 šteti kot nepravilno, saj izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, da mora ponuditi odklopnik, izdelan v skladu s standardi SIST EN 62271-100. Vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na zatrjevano nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, so zato utemeljene.

Ob vsem doslej navedenem Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da je naročnik pri ocenjevanju ponudb kršil načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1), ki od naročnika zahteva, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Naročnik namreč pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika ni sankcioniral enako kot v ponudbi vlagatelja, ki jo je izločil kot nepravilno. Naročnik je zato v postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršil določilo 42.a člena ZJN-1, ki naročnika obvezuje, da mora izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti in prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ker ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil kot nepravilne.

Glede vlagateljevih očitkov, da je naročnik v razpisno dokumentacijo vključil nerazumljive, izključno interesno in ne strokovno pogojene zahteve in s tem dal prednost določenemu proizvajalcu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so z vidika določila petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozni. Vlagatelj namreč po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, torej domnevnih kršitev naročnika, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije. Ker je predmetni postopek oddaje javnega naročila v fazi izbire najugodnejšega ponudnika, predmet tega revizijskega zahtevka ne morejo biti določila razpisne dokumentacije, zato je treba v tem delu zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija v tem revizijskem postopku tudi ne more presojati navedbe vlagatelja, da je naročnik ravnal negospodarno, ker je izbral ponudbo z bistveno višjo ponudbeno ceno. Naročnik je ponudbo vlagatelja zavrnil kot nepravilno (česar vlagatelj niti ne prereka), zato je ob dejstvu, da je ponudbo izbranega ponudnika štel kot pravilno, niti ni mogel izbrati, saj je osnovni pogoj za izbiro najugodnejšega ponudnika pravilnost ponudbe.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da so njegove revizijske navedbe delno utemeljene, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ni pravilna in bi jo naročnik moral po pregledu ponudb iz navedenih razlogov na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 zavrniti, je zahtevku za revizijo ugodila in skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz sklepa o oddaji javnega naročila, štev.: 7/48814/2006-BP, z dne 25.08.20006.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko tega izreka.


Vlagatelj je na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1875 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahtevka za revizijo,
- v protivrednosti 20 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV za končno poročilo stranki,
- v protivrednosti 28,75 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške.

Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala povračilo naslednjih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo:
- v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- v protivrednosti 1600 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahtevka za revizijo, v višini 211.200,00 SIT,
- v višini 2 % od protivrednosti 1000 točk in 1 % od protivrednosti 600 točk, po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za materialne stroške v višini 3.432,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 314.632,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je na podlagi četrtega odstavka 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 16.10.2006Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Ivan Marovt, Prešernova ul. 6, Celje
- Odvetnica Mira Potočnik-Arsevski, Heroja Bračiča 14, Maribor
- ABB d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.


V vednost:
- Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje