018-381/2006 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-381-06-43-3155

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za "dobavo pisarniškega materiala" in na podlagi zahtevkov za revizijo, ki ju je vložil ponudnik Mladinska knjiga d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.10.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo, z dne 05.09.2006 (prvi zahtevek za revizijo) se zavrne kot neutemeljen.

2. Pritožbi, poimenovani "izjava o nadaljevanju postopka odločanja o zahtevku za revizijo" (vezana na zahtevek za revizijo, z dne 18.09.2006), z dne 29.09.2006, se ugodi, tako se razveljavi naročnikov sklep, št. 12-MP/N-773/06, z dne 26.09.2006. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 18.09.2006 (drugi zahtevek za revizijo) se sprejme v obravnavo.

3. Zahtevku za revizijo, z dne 18.09.2006 (drugi zahtevek za revizijo), se ugodi, tako da se razveljavi odločitev naročnika za sklop A, vsebovana v sklepu, št. 12-MP/N-704/06, z dne 05.09.2006.

Ponudniku EXTRA LUX d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana, teče od dneva prejema tega sklepa rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z ZRPJN.

4. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, vezana na zahtevek za revizijo, z dne 05.09.2006 (prvi zahtevek za revizijo), se zavrne kot neutemeljena.

5. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, vezani na zahtevek za revizijo, z dne 18.09.2006 (drugi zahtevek za revizijo), se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je vodil postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za "dobavo pisarniškega materiala". Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 76-77/06, z dne 21.07.2006, pod št. objave Ob-20754/06, razdeljeno v dva sklopa, in sicer sklop A - barve, tonerji in sklop B - papir, tiskovine in pisarniški material.

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 12-MP/N-653/06, z dne 24.08.2006, s katerim je izbral za sklop A ponudnika PAVLIN d.o.o., Grič 9, Ljubljana (v nadaljevanju: PAVLIN d.o.o.), za sklop B pa ponudnika EXTRA LUX d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: EXTRA LUX d.o.o.).

Vlagatelj je dne 05.09.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo za predmetno javno naročilo (v nadaljevanju: prvi zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik prejel 06.09.2006.
Vlagatelj navaja v prvem zahtevku za revizijo, da je iz razpisne dokumentacije in objave javnega naročila razvidno, da je bil rok za oddajo ponudb 17.08.2006 do 8. ure. Vlagatelj pojasnjuje, da je en dan pred rokom za oddajo ponudb, to je dne 16.08.2006, prejel s strani naročnika Pojasnilo razpisne dokumentacije, 12-MP/N618/06, z dne 16.08.2006, s katerim je naročnik podrobno dodatno pojasnil, kako morajo ponudniki oblikovati ponudbo glede posameznih artiklov, s čemer je naročnik kršil tretji odstavek 25. člena ZJN-1.
Prav tako vlagatelj očita naročniku ravnanje v nasprotju z razpisnimi pogoji, kar pomeni, da je naročnik ne glede na zakonska določila v objavljenem razpisu postavil rok za spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 3 dni pred rokom oddaje ponudb, torej 14.08.2006. Ne glede na navedeni razpisni pogoj, je naročnik poslal ponudnikom, ter med njimi tudi vlagatelju, pojasnila, s katerimi je podrobno pojasnil, kako morajo ponudniki oblikovati ponudbo glede posameznih artiklov, šele 16.08.2006. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik z navedenimi pojasnili, z dne 16.08.2006, dopolnil razpisno dokumentacijo, ne glede na to, da je v pojasnilih navedel, da gre zgolj za pojasnila razpisne dokumentacije. Vsebina dopolnitev je takšne narave, da v pretežni meri vpliva na vsebino ponudbe, predvsem na oblikovanje ponudbene cene (primer: pojasnilo pod zap. št. 15 - če ponudnik pred izdajo pojasnila ni vedel, da je enota mere 1 toner in ne 1 škatla, je zelo verjetno podal previsoko ceno za ta artikel). Vlagatelj meni, da je bil naročnik na temelju četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 dolžan ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb, saj je s citiranimi pojasnili dejansko dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vlagatelj teh dopolnitev v obliki odgovorov na vprašanja v citiranih pojasnilih ni mogel upoštevati pri pripravi ponudbe, ker jih ni pravočasno prejel. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da bi ob pravilno izvedenem postopku, to je, če bi naročnik zaradi dopolnitev razpisnih pogojev podaljšal rok za predložitev ponudb ter dodatnih pojasnil ne bi podajal en dan pred iztekom razpisnega roka, bi vlagatelj v dodatnem roku pridobil tudi potrdilo kazenskega oddelka Okrožnega sodišča, da zoper ponudnika ne poteka kazenski postopek (oziroma bi podal nadomestno izjavo v skladu s 44. členom ZJN-1).
Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da je zaradi prepozno posredovanega citiranega pojasnila naročnik kršil poleg tretjega in četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 tudi prvi odstavek 5. člena ZJN-1, saj vlagatelj ni mogel oblikovati in poslati ponudbe v skladu s prepozno podanimi pojasnili, tako da bi bila le-ta skladna z dodatno pojasnjenimi pogoji naročnika.
Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj tudi priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, št. 12-MP/N-704/06, z dne 05.09.2006, preklical obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 12-MP/N-653/06, z dne 24.08.2006, za sklop A in kot najugodnejšemu ponudniku oddal sklop A predmetnega javnega naročila ponudniku EXTRA LUX d.o.o.

Naročnik je s sklepom, št. 12-MP/N-736/06, z dne 18.09.2006, vlagateljev (prvi) zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Naročnik v obrazložitvi poudarja kot razlog za zavrnitev med drugim, da vlagatelj navaja "kršitve" naročnika, ki so mu bile znane pred potekom roka za oddajo ponudb, ter da je bil (prvi) zahtevek za revizijo vložen po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, saj je vlagatelj vložil (prvi) zahtevek za revizijo šele po prejemu obvestila o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik se pri argumentaciji sklicuje na peti odstavek 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 18.09.2006 na naročnika naslovil nov zahtevek za revizijo za predmetno javno naročilo (v nadaljevanju: drugi zahtevek za revizijo), ki ga je naročnik prejel 19.09.2006.
Vlagatelj navaja v drugem zahtevku za revizijo, da je ugotovil nove kršitve v postopku javnega naročanja, saj je naročnik po odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 24.08.2006, izdal sklep, z dne 05.09.2006, s katerim je obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 12-MP/N-653/06, z dne 24.08.2006, preklical za sklop A in za predmetni sklop izdal novo obvestilo o oddaji javnega naročila. Vlagatelj dodaja, da v citiranem sklepu (z dne 05.09.2006) naročnik navaja, da je potrebno ob upoštevanju zahtevka za obrazloženo obvestilo kot najugodnejšo ponudbo za predmetno javno naročilo za sklop A izbrati ponudbo ponudnika EXTRA LUX d.o.o. Vlagatelj ocenjuje, da za spremembo odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop A v postopku oddaje ni bilo nobene zakonite podlage, saj 78. člen ZJN-1 naročniku ne daje nobene podlage za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj meni, da je naročnik kršil določila 78. člena ZJN-1, ko je v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 05.09.2006, preklical svojo (prvotno) odločitev o oddaji in izbral novega ponudnika (za sklop A), to je ponudnika EXTRA LUX d.o.o. Vlagatelj zatrjuje, da mu je bilo na podlagi neposredne kršitve 78. člena ZJN-1 s tem onemogočeno sodelovati v postopku javnega naročila, s čemer je kršen tudi prvi odstavek 5. in prvi odstavek 7. člena ZJN-1.
Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj tudi priglaša stroške revizijskega postopka.

Vlagatelj je naročnika z izjavo o nadaljevanju postopka odločanja o (prvem) zahtevku za revizijo, z dne 21.09.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v citirani izjavi pojasnjuje, da naročnik v obrazložitvi svoje odločitve ne navaja nobenega razloga za svojo ugotovitev, da so bile zatrjevane kršitve vlagatelju znane pred iztekom roka za oddajo ponudb. Vlagatelj dodaja, da je ravnanje naročnika pravno ocenil ter v celoti ugotovil kot uveljavljane kršitve šele s pripravo in vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 05.09.2006. Uporaba določbe petega odstavka 12. člena ZRPJN naj bi bila po mnenju vlagatelja v nasprotju z 22. in 25. členom Ustave RS, prav tako pa tudi v nasprotju s 14. členom Ustave RS.

Naročnik je s sklepom, št. 12-MP/N-773/06, z dne 26.09.2006, vlagateljev (drugi) zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik v obrazložitvi poudarja kot razlog za zavrženje, da vlagatelj ni aktivno legitimiran, da vloži zahtevek za revizijo, saj nima možnosti za dodelitev javnega naročila, ker niti ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije naročnika, da bi strokovna komisija naročnika sploh lahko pristopila k vrednotenju njegove (vlagateljeve) ponudbe. Naročnik se v zvezi z aktivno legitimacijo sklicuje na 9. člen ZRPJN.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 26.09.2006, ki ga je slednja prejela 28.09.2006, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v odločanje.

Vlagatelj je naročnika z izjavo o nadaljevanju postopka odločanja o (drugem) zahtevku za revizijo, z dne 29.09.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v citirani izjavi pojasnjuje, da je naročnik neutemeljeno zavrgel njegov (drugi) zahtevek za revizijo, ker naj ne bi bil aktivno legitimiran.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 04.10.2006, ki ga je slednja prejela 06.10.2006, odstopil dodatno dokumentacijo k že odstopljeni dokumentaciji o predmetnem javnem naročilu v odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljev prvi zahtevek za revizijo. Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljev (prvi) zahtevek za revizijo v izreku sklepa, št. 12-MP/N-736/06, z dne 18.09.2006, zavrgel, pri čemer pa gre ugotoviti, da ga je, glede na vsebino obrazložitve, dejansko zavrnil kot neutemeljenega iz razloga t.i. prepoznosti na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je kot prvega presojala vlagateljev očitek, da je en dan pred rokom za oddajo ponudb, to je dne 16.08.2006, prejel s strani naročnika Pojasnilo razpisne dokumentacije, 12-MP/N-618/06, z dne 16.08.2006, s katerim je naročnik podrobno dodatno pojasnil, kako morajo ponudniki oblikovati ponudbo glede posameznih artiklov, s čemer je naročnik kršil tretji odstavek 25. člena ZJN-1.
Vlagatelj v izjavi o nadaljevanju postopka odločanja o (prvem) zahtevku za revizijo, z dne 21.09.2006, s katero je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, navaja da je od naročnika dne 16.08.2006 ob 8.52 uri po faksu prejel Pojasnilo razpisne dokumentacije, 12-MP/N-618/06. Vlagatelj v citirani izjavi o nadaljevanju postopka odločanja tudi navaja, da zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na citirana pojasnila, objektivno ni bilo mogoče v celoti ugotoviti in pravno oceniti pred iztekom roka za oddajo ponudb, tako da bi lahko pripravil in vložil zahtevek za revizijo iz tega naslova, saj imel od prejema citiranih pojasnil do izteka roka za predložitev ponudb časa manj kot 24 ur.
Vpogled v spisovno dokumentacijo pokaže, da je vlagatelj 16.08.2006 na naročnika naslovil dopis z naslovom "Zadeva: Neupoštevanje navedb dodatnih pojasnil kot po prejetem Pojasnilu razpisne dokumentacije", v katerem se sklicuje na Pojasnilo razpisne dokumentacije, 12-MP/N-618/06, z dne 16.08.2006. Vlagatelj v citiranem dopisu pojasni naročniku, da je dejstvo, da utemeljitev v obliki odgovorov na vprašanja, ki se nanašajo na dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi artikli iz ponudbene specifikacije, ne more upoštevati pri pripravi ponudbe, ker jih ni pravočasno prejel. Nadalje vlagatelj obrazloži v citiranem dopisu, da opredelitev nepravočasnosti izhaja iz naročnikovih navedb v Navodilu za pripravo razpisne dokumentacije, člen V, odstavek 2, cit.: "Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo ponudb.", ZJN-1, člen 25, odstavek 3, ter upoštevanja roka za oddajo ponudb, ki je 17.08.2006 do 8.00 zjutraj.
Iz zgoraj zapisanega izhaja dejstvo, da se je vlagatelj zavedal očitane kršitve iz naslova prepoznosti oziroma nepravočasnega posredovanja pojasnil / dopolnitev razpisne dokumentacije že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, in bi lahko iz tega naslova, ob upoštevanju zgoraj citiranega dopisa, ki ga je naslovil na naročnika dne 16.08.2006, pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Nenazadnje načeloma tudi ne bi bilo potrebno, da bi bil pravočasno vložen zahtevek za revizijo popoln, saj četrti odstavek 12. člena ZRPJN nalaga naročniku obveznost poziva vlagatelja, če vložen zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN. Vlagatelj pa je šel v konkretnem primeru celo tako daleč, da je vložil zahtevek iz predmetnega naslova šele po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 24.08.2006, oziroma praktično celih 20 dni zatem, ko je zaznal očitano kršitev (16.08.2006).
Zahtevek za revizijo se v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ZRPJN ne določata drugače. Peti odstavek 12. člena ZRPJN pa predstavlja odmik od pravila prvega odstavka 12. člena ZRPJN glede možnosti vlaganja zahtevka za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, saj določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Ker se zainteresirani ponudnik z določili razpisne dokumentacije oziroma z vsebino povabila k oddaji ponudbe in / ali drugimi ravnanji naročnika pred rokom za predložitev ponudb seznani praviloma ob prejemu relevantnih dokumentov za posamezen konkreten postopek oddaje javnega naročila, skuša ZRPJN s predhodno navedeno določbo preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi domnevno sporna oziroma nezakonita določila razpisne dokumentacije oziroma povabila k oddaji ponudbe in / ali domnevno sporna ravnanja naročnika pred rokom za predložitev ponudb, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko spozna, da se postopek oddaje javnega naročila zanj ne bo končal ugodno oziroma se ne konča ugodno.
Vsebinska presoja revizijskih navedb o očitani predmetni kršitvi torej v konkretnem primeru ni več mogoča, saj bi moral vlagatelj v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN vložiti zahtevek za revizijo iz naslova te predmetne očitane kršitve že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Vlagateljeve trditve o domnevni kršitvi tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 v tem revizijskem postopku ni več mogoče presojati, saj je postal vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, prekludiran v možnosti navajanja kršitve iz tega naslova.
Vsled gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisnimi pogoji.
Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik ne glede na zakonska določila v objavljenem razpisu postavil rok za spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 3 dni pred rokom oddaje ponudb, torej 14.08.2006. Ne glede na navedeni razpisni pogoj, je naročnik poslal ponudnikom, ter med njimi tudi vlagatelju, pojasnila, s katerimi je podrobno pojasnil, kako morajo ponudniki oblikovati ponudbo glede posameznih artiklov, šele 16.08.2006. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik z navedenimi pojasnili, z dne 16.08.2006, dopolnil razpisno dokumentacijo, ne glede na to, da je v pojasnilih navedel, da gre zgolj za pojasnila razpisne dokumentacije. Vlagatelj meni, da je bil naročnik na temelju četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 dolžan ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb, saj je s citiranimi pojasnili dejansko dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vlagatelj teh dopolnitev v obliki odgovorov na vprašanja v citiranih pojasnilih ni mogel upoštevati pri pripravi ponudbe, ker jih ni pravočasno prejel.
Državna revizijska komisija poudarja, da se je vlagatelj, izhajajoč iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, z očitano predmetno kršitvijo seznanil že pred pretekom roka za predložitev ponudb, kar je podrobno argumentirano v tem sklepu že ob obravnavi predhodnega očitka, vezanega na prvi zahtevek za revizijo. V tem kontekstu je vlagateljeva izjava, da bi ob pravilno izvedenem postopku, to je, če bi naročnik zaradi dopolnitev razpisnih pogojev podaljšal rok za predložitev ponudb ter dodatnih pojasnil ne bi podajal en dan pred iztekom razpisnega roka, vlagatelj v dodatnem roku pridobil tudi potrdilo kazenskega oddelka Okrožnega sodišča, da zoper ponudnika ne poteka kazenski postopek (oziroma bi podal nadomestno izjavo v skladu s 44. členom ZJN-1), nerelevantna. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da med strankama o tem, da vlagatelj v ponudbi ni predložil zgoraj citiranega potrdila, ni spora. Vlagatelj predmetno izjavo zgolj uporabi za argumentacijo, kaj bi se zgodilo (da bi pridobil tudi zgoraj citirano potrdilo, ki ga sicer ni predložil) v primeru, če bi naročnik ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb zaradi prepozno posredovanih citiranih pojasnil v zvezi s posameznimi artikli, pri čemer gre ugotoviti, da se citirana pojasnila niso nanašala na citirano potrdilo.
Glede na vse navedeno je morala Državna revizijska komisija na temelju petega odstavka 12. člena ZRPJN (ki je podrobneje obrazložen v predhodnih izvajanjih Državne revizijske komisije v tem sklepu) vlagateljev predmetni očitek zavrniti kot neutemeljen.

Kot zadnjega (iz prvega zahtevka za revizijo) je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da je zaradi prepozno posredovanega citiranega pojasnila naročnik kršil poleg tretjega in četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 tudi prvi odstavek 5. člena ZJN-1, saj vlagatelj ni mogel oblikovati in poslati ponudbe v skladu s prepozno podanimi pojasnili, tako da bi bila le-ta skladna z dodatno pojasnjenimi pogoji naročnika.
Državna revizijska komisija poudarja, da je očitana domnevna kršitev prvega odstavka 5. člena ZJN-1 zgolj izpeljana iz domnevnih kršitev tretjega in četrtega odstavka 25. člena ZJN-1. Ker je Državna revizijska komisija oba očitka v zvezi z domnevo kršitvijo tretjega in četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 (oziroma da bi moral naročnik zaradi nepravočasnih dopolnitev v obliki odgovorov na vprašanja v pojasnilih ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb na temelju četrtega odstavka 25. člena ZJN-1), kot sledi iz predhodnih izvajanj slednje, na podlagi petega odstavka 12. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljena, je morala prav tako predmetni očitek (v zvezi z domnevno kršitvijo prvega odstavka 5. člena ZJN-1) na temelju petega odstavka 12. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V nadaljevanju je Državna revizijska komisija morala obravnavati vlagateljevo izjavo o nadaljevanju postopka odločanja o (drugem) zahtevku za revizijo, z dne 29.09.2006, v kateri vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik neutemeljeno zavrgel njegov (drugi) zahtevek za revizijo, ker naj ne bi bil aktivno legitimiran.
Vpogled v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu pokaže, da je naročnik s sklepom, št. 12-MP/N-773/06, z dne 26.09.2006, vlagateljev (drugi) zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik v obrazložitvi poudarja kot razlog za zavrženje, da vlagatelj ni aktivno legitimiran, da vloži zahtevek za revizijo, saj nima možnosti za dodelitev javnega naročila, ker niti ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije naročnika, da bi strokovna komisija naročnika sploh lahko pristopila k vrednotenju njegove (vlagateljeve) ponudbe. Naročnik se v zvezi z aktivno legitimacijo sklicuje na 9. člen ZRPJN.
Glede na navedeno gre vlagateljevo izjavo o nadaljevanju postopka odločanja o (drugem) zahtevku za revizijo, z dne 29.09.2006, obravnavati kot pritožbo zaradi odreka aktivne legitimacije vlagatelju.
Na podlagi vpogleda v naročnikov sklep, št. 12-MP/N-736/06, z dne 18.09.2006, s katerim je odločil o vlagateljevem (prvem) zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v slednjem v obrazložitvi navedel, da je zahtevek za revizijo preveril med drugim v skladu z določili 9. in 13. člena ZRPJN in ugotovil, da je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. V konkretnem primeru iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ni razvidno, katere spremenjene okoliščine naj bi nastopile, ki bi terjale, glede na prvotno ugotovitev naročnika v okviru odločanja o prvem zahtevku za revizijo, naročnikovo (novo) ugotovitev, ki sledi iz njegove odločitve o drugem zahtevku za revizijo, da vlagatelj ni aktivno legitimiran (ob upoštevanju istega tožbenega predloga v obeh vlagateljevih zahtevkih za revizijo, to je po razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila).
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi, poimenovani "izjava o nadaljevanju postopka odločanja o zahtevku za revizijo" (vezana na drugi zahtevek za revizijo), z dne 29.09.2006, na temelju 23. člena ZRPJN ugodila, tako da je razveljavila naročnikov sklep, št. 12-MP/N-773/06, z dne 26.09.2006, s katerim je slednji vlagateljev drugi zahtevek za revizijo zavrgel, ker naj le-ta ne bi bil aktivno legitimiran, da vloži zahtevek za revizijo, in sprejela vlagateljev drugi zahtevek za revizijo na podlagi načela hitrosti kot enega od temeljnih načel pravnega varstva ponudnikov v postopkih javnega naročanja (3. člen ZRPJN) v obravnavo, ki je razvidna iz obrazložitve točke 3. izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je zatem obravnavala vlagateljev drugi zahtevek za revizijo. Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v drugem zahtevku za revizijo pojasni, da se v izogib ponavljanju v celoti sklicuje tudi v le-tem na navedbe in dokaze iz (prvega) zahtevka za revizijo, pri čemer doda vlagatelj v drugemu zahtevku za revizijo očitek o neposredni kršitvi 78. člena ZJN-1, izpeljano iz te pa tudi očitek o kršitvi prvega odstavka 5. člena ZJN-1 in prvega odstavka 7. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija poudarja, da so vse navedbe oziroma očitki iz prvega zahtevka za revizijo že obravnavani v obrazložitvi iz 1. točke izreka tega sklepa, zato je bilo potrebno v tem delu obravnavati zgolj očitek o kršitvi 78. člena ZJN-1, izpeljano iz te pa tudi očitek o kršitvi prvega odstavka 5. člena ZJN-1 in prvega odstavka 7. člena ZJN-1.
Vpogled v spisovno dokumentacijo pokaže, da je naročnik izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 12-MP/N-653/06, z dne 24.08.2006, s katerim je izbral za sklop A ponudnika PAVLIN d.o.o., za sklop B pa ponudnika EXTRA LUX d.o.o.
Nadaljnji vpogled v spisovno dokumentacijo pokaže, da je naročnik s sklepom, št. 12-MP/N-704/06, z dne 05.09.2006, preklical obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 12-MP/N-653/06, z dne 24.08.2006, za sklop A in kot najugodnejšemu ponudniku oddal sklop A predmetnega javnega naročila ponudniku EXTRA LUX d.o.o. Naročnik v obrazložitvi sklepa, št. 12-MP/N-704/06, z dne 05.09.2006, navaja, da je neizbrani ponudnik EXTRA LUX d.o.o. na osnovi prejetega obvestila o oddaji javnega naročila, št. 12-MP/N-653/06, z dne 24.08.2006, vložil zahtevek, z dne 29.09.2006, za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika za sklop A, ki je bil izveden 31.08.2006. Nadalje naročnik navaja, da je na osnovi vpogleda ponudnik EXTRA LUX d.o.o. dne 31.08.2006 podal zahtevek za obrazloženo obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, ter da je (naročnik) na podlagi ponovnega pregleda dokumentacije ponudnikov ugotovil med drugim, da ponudba ponudnika PAVLIN d.o.o. po ugotovitvah strokovne komisije naročnika ni pravilna, saj v celoti ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije.
Prvi in drugi odstavek 78. člena ZJN-1 določata:
"(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike.
(2) Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahteva se lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Obrazložitev mora vsebovati:
- razloge za zavrnitev njegove ponudbe;
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev.
Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.".
Skladno z zgoraj citirano normo je podlaga za sprejem odločitve o oddaji naročila pregled in ocenjevanje ponudb. Institut obrazloženega obvestila v skladu z 78. členom ZJN-1 je namenjen podrobnejši obrazložitvi že sprejete odločitve o oddaji naročila, in ne spreminjanju že sprejete odločitve, kot je to storil naročnik v konkretnem primeru. Odločitev o oddaji naročila postane torej neke vrste "viseča" odločitev naročnika oziroma odločitev pod odložnim pogojem. "Visečnost" odločitve oziroma odločitev pod odložnim pogojem (smiselno enako velja tudi za njeno obrazložitev v smislu drugega odstavka 78. člena ZJN-1) je posledica zakonske možnosti vložitve zahtevka za revizijo v skladu z ZRPJN. Če torej ne pride do vložitve zahtevka za revizijo v skladu z ZRPJN, postane naročnikova sprejeta odločitev dokončna. Drugače povedano, podlaga za drugačno / novo odločitev o oddaji naročila, je lahko praviloma le ustrezno zaključen revizijski postopek v skladu z ZRPJN, katerega posledica je ugoditev zahtevku za revizijo. Naročnik v konkretnem primeru ni imel pravne podlage za spremembo svoje (prvotne) odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop A, zato je sprememba odločitve o oddaji za sklop A, vsebovana v sklepu, št. 12-MP/N-704/06, z dne 05.09.2006, nezakonita. Naročnik je v konkretnem primeru ravnal v nasprotju z 78. členom ZJN-1, posledično pa tudi v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena ZJN-1 in prvim odstavkom 7. člena ZJN-1, saj je ponudniku EXTRA LUX omogočil, da je bil izbran (sicer le "visečno" oziroma pod odložnim pogojem), brez da bi le-ta vložil zahtevek za revizijo v skladu z ZRPJN, kateremu bi bilo na osnovi ustrezno zaključenega revizijskega postopka ugodeno.
Vsled gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija sledila predmetnim očitkom vlagatelja (kršitev 78. člena ZJN-1, izpeljano iz te pa tudi kršitev prvega odstavka 5. člena ZJN-1 in prvega odstavka 7. člena ZJN-1).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Glede na to, da utemeljenost določenih očitkov vlagatelja, kot sledi iz gornjih izvajanj Državne revizijske komisije, ne terja sankcije razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ponudniku EXTRA LUX d.o.o. teče od dneva prejema tega sklepa rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v prvem zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila prvi zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek v drugem zahtevku za revizijo priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- strošek v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo,
- stroške fotokopij in poštnine v višini 1.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednji strošek, nastal v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT za takso za revizijo. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da vlagatelj za stroške fotokopij in poštnine v višini 1.000,00 SIT ni predložil nobenih dokazil, zato mu jih slednja ni priznala.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.10.2006Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- Mladinska knjiga d.d., Slovenska 29, Ljubljana,
- PAVLIN d.o.o., Grič 9, Ljubljana,
- EXTRA LUX d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.