018-285/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-285/06-33-3169

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo 18 kosov operacijskih miz s pripadajočo opremo, enega kosa prelagalne mize ter enega kosa dekontaminacijske komore za: SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Izola, SB Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana, in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.10.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.6.2006 sprejel sklep št. 3511-2/2005-210 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, in sicer na podlagi 4. točke prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04 in 36/04; v nadaljevanju: ZJN-1); spremembi tega sklepa je naročnik sprejel dne 16.6.2006 in 23.6.2006.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 23.6.2006 je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel ponudbe štirih ponudnikov (med njimi tudi ponudbo vlagatelja). Po opravljenem postopku s pogajanji in na podlagi prejetih končnih ponudbenih cen, ki so jih ponudniki oddali na podlagi povabila k predložitvi končne ponudbene cene (dokument z dne 27.6.2006), je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. 3511-2/2005-266 z dne 29.6.2006, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika v vseh sklopih izbral ponudnika SOČA OPREMA d.o.o., Linhartova c. 51, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (dokument z dne 12.7.2006) je vlagatelj z vlogo dne 19.7.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: Mollier d.o.o.) nepravilni. Razloge za nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj utemeljuje z naslednjimi navedbami:
1. Izbrani ponudnik vzorcu pogodbe B00 ni priložil Priloge 1 (Specifikacija opreme) in Priloge 2 (Terminski plan). Ti prilogi izrecno predvideva vzorec pogodbe, ki navaja, da sta obe prilogi sestavni del te pogodbe.
2. Na obrazcu ponudbe A07 je izbrani ponudnik s korekturnim lakom popravil znesek 338.943.877,65, vendar korigirani znesek ni podpisan niti žigosan s strani ponudnika, kar je v nasprotju z XII. točko Splošnih navodil ponudnikom.
3. Izbrani ponudnik pod točko C 04 razpisne dokumentacije ni priložil potrdila Carinske uprave RS, iz katere bi izhajalo, da nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, ki so v pristojnosti Carinske uprave RS.
4. V tabeli C08/2-Seznam kupcev in lokacij v koloni 2, ki zahteva naziv kupca in ime kontaktne osebe, izbrani ponudnik ni povsod navedel imena kontaktne osebe.
5. Pri izjavi o pooblaščenem servisu (C10/2) je izbrani ponudnik priložil dopis podjetja Sordina S.p.A. z dne 19.6.2006, ki dokazuje, da ponudnik nima pooblaščenega servisa v času oddaje ponudbe. Iz dopisa izhaja, da Sordina S.p.A. dovoljuje izbranemu ponudniku, da izvaja pooblaščeni servis le, če bo le-ta prej izšolal svoj kader pri Sordini. Izjava je pogojna, kar pa je v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ki zahteva, da ima ponujena oprema od proizvajalca pooblaščen servis že v času oddaje ponudbe in ne pogojno po morebitnem podpisu pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija zahteva pralnost transporterjev v dezinfekcijski komori v razmerah 60o C in 1,6 bara, dopis Sordine S.p.A. z dne 19.6.2006 pa v nasprotju z razpisno dokumentacijo pisno potrjuje samo, da so njihovi posamezni segmenti in blazine operacijskih miz pralni v razmerah 60o C in 1,6 bara, tega pa ne potrjujejo za operacijske plošče in transporterje.
7. Katalogi so žigosani in podpisani s strani izbranega ponudnika le na vsaki drugi strani, čeprav so oznake - ročno vpisane kode za ponujene artikle - navedene na vsaki strani barvnega kataloga Priloga 1 "Technologia per la vita" Sordina.
8. Izbrani ponudnik je v izjavi o sprejemanju obveznosti iz naslova dobave in montaže podal zavajajočo izjavo, saj v njej najprej zagotavlja, da ni potreben nikakršen gradbeni poseg, nato pa govori, da bo popravil tlak za namestitev operacijskih miz, kar je gradbeni poseg. Izjava tudi dokazuje, da izbrani ponudnik ponuja mobilne stebre, ki niso fiksirani v tla, kar pomeni, da v nasprotju z razpisno dokumentacijo ne ponuja fiksnih miz. Vlagatelj zatrjuje, da izraz "fiksen" pomeni pričvrščen na tla in ne zgolj postavljen na tla ali samostoječ. Izbrani ponudnik pa ponuja operacijske mize, ki se lahko z vozičkom v celoti odstranijo - odpeljejo, kar ne bi bilo mogoče, če bi bile pričvrščene na tla (fiksirane). Izbrani ponudnik tudi v tehničnem delu Mape II, kjer navaja podatke iz Sordininega kataloga, ponuja model MT TB, ki je mobilni in ne fiksni. V sklopu 1, Mape II, za SB Murska Sobota, kjer je zahtevan pod oznako OM3 mobilni steber, je izbrani ponudnik ponudil ustrezen model, t.j. MT TB. Ker pa je isti model stebra uporabil tudi pod oznako OM 1, pri katerem se zahteva fiksni steber, je s tem dokazal, da pod oznako OM 1 ni ponudil ustreznega stebra za operacijsko mizo. Mobilni steber, kakršnega ponuja izbrani ponudnik, je po mnenju vlagatelja nesprejemljiv, ker ni v skladu s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj še navaja, da je mobilni steber tudi sicer strokovno nesprejemljiv.
9. Razpisna dokumentacija (Mapa II) v popisu za vsako operacijsko mizo zahteva "nožno stikalo za nastavitev treh funkcij - višine, trendelenburg/antitrendelenburg položaja, stranskega nagiba". Vendar Sordina nima nožnih pedal s tremi funkcijami, kar pomeni, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje te tehnične zahteve. To potrjuje Sordinin katalog, iz katerega je razvidno, da ima Sordinina operacijska miza le zmožnost dvojnega pedala in ne pedala s tremi funkcijami, kot je zahteval naročnik.
10. Izbrani ponudnik je za sk1op 2 pod zahtevo DEKO - dekontaminacijska komora ponudil artikel tipa Turbo box 1000 N, katerega tehnični podatki niso v skladu s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Iz Priloge 4 je namreč razvidno, da je ponujena komora namenjena pranju vozičkov za prevoz perila in sterilizacijskih vozičkov ter temperaturno dezinfekcijo vozičkov za prevoz hrane pri 80° C - 1 min. Po veljavnih predpisih o sterilizaciji in dezinfekciji velja, da je dezinfekcija z nasičeno čisto paro validirana nad 105° C - minimalno 20 minut, sterilizacija z nasičeno čisto paro pa 121° C - minimalno 15 minut. Ko gre za take mobilne naprave, kot je operacijska plošča, je potrebno dezinfekcijo izvajati s pomočjo dezinfekcijskih (kemičnih) sredstev. Iz zgoraj opisanega je razvidno, da ponujena komora ne zagotavlja dezinfekcije operacijskih plošč, čemur je zahtevana postavka namenjena, saj pri 80° C - 1 min ne dosežemo stanja dezinfekcije, kar posledično lahko povzroči bolnišnično okužbo. Prav tako ponujena komora ne ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije v delu velikosti uporabnega prostora, saj ni v toleranci +/- 5%, in nima protokolnega printerja.
11. Izbrani ponudnik ni upošteval naročnikovih pojasnil, ki jih je slednji podal v vprašanjih in odgovorih na razpisno dokumentacijo, in sicer v odgovoru št. 68 z dne 21.6.2006. V tabeli s popisi (v katalogih oziroma prilogah) je navedel zgolj tiste kode - številke pozicij, ki jih je navedel naročnik, ne pa tudi pozicij, ki jih je bil ponudnik dolžan vpisati sam, če jih naročnik sam ni vnesel v tabelo.
V nadaljevanju vlagatelj navaja razloge, zaradi katerih naj bi bila nepravilna tudi ponudba ponudnika Mollier d.o.o.:
1. Vzorcu pogodbe B00 manjkata Priloga 1 (Specifikacija opreme) in Priloga 2 (Terminski plan), ki ju izrecno predvideva vzorec pogodbe.
2. Mollier d.o.o. je k vzorcu izjave banke priložil dopis poslovne banke o razvrstitvi v bonitetni razred, vendar to potrdilo po vsebini ni enako "Vzorcu potrdila poslovne banke o razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred in izjavo o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti" iz razpisne dokumentacije, zato je neustrezno.
3. V terminskem planu, kot ga prilaga ponudnik Mollier d.o.o., ni opisanih del izvedbe, nejasna je tudi oznaka "30- 59" in hkrati ni navedene skale, kaj tabela prikazuje (npr. ure, dneve, tedne, mesece). Vlagatelj navaja, da v kolikor je ponudnik imel v mislih 29 dni za izvedbo del na primer v SB Izola, je to tehnično neizvedljivo, saj je celoten operacijski blok v funkciji 365 dni na leto in bi bil tak izpad nesprejemljiv za bolnišnico. Vlagatelj trdi, da je priloženi terminski plan nepravilen, saj ni v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije E02/3.
4. K izjavi o pooblaščenem servisu mora ponudnik priložiti dokazilo s strani proizvajalca, da je pooblaščen za servisiranje ponujene opreme. Ponudnik Mollier d.o.o. je priložil le dokazilo za proizvajalca Trumpf (operacijske mize) in Belimed (za dezinfekcijsko komoro), ne pa tudi za Trulife (za blazine). Iz dokazila izhaja, da je za proizvajalca Trulife v Sloveniji pooblaščeno podjetje Betatron d.o.o., ki pa ponudniku v tem javnem naročilu ni izdalo pogodbe za servisiranje ponujene opreme. Če ponudnik nima zagotovljenega servisa ponujene opreme, bi moral v ponudbi navesti vsaj, da bo poškodovano opremo zamenjal z novo, navaja vlagatelj.
5. Ponudnik Mollier d.o.o. ni upošteval navodil in pojasnil, kot jih je podal naročnik v vprašanjih in odgovorih na razpisno dokumentacijo (odgovor št. 68 z dne 21.6.2006), in ni v tabeli s popisi navedel v katalogih oziroma prilogah nobene kode - številke pozicij, ki jih je navedel naročnik, in tudi nobene pozicije, ki jih vpiše ponudnik sam, v kolikor jih ni naročnik v tabeli.
6. Pri nekaterih postavkah v več sklopih je zahtevano "nožno stikalo za nastavitev treh funkcij - višine, trendelenburg/antitrendelenburg položaja, stranskega nagiba". Ponudnik Mollier d.o.o. je pri tej postavki ponudil nožno stikalo proizvajalca Trumpf ter v prilogi A v vseh pozicijah, kjer prikazuje omenjeno nožno stikalo, priložil skico, ki pa je nerazločna in kot takšna ne dokazuje ustreznosti ponujenega artikla. Vlagatelj sumi, da je skica trojnega pedala prirejena. Ponudnik Mollier d.o.o. je namreč priložil originalno dokumentacijo proizvajalca Trumpf "Product argumentation", ki vsebuje sliko za artikel z isto kataloško številko, kot jo ima ponujeno nožno stikalo. Priloženi sliki v teh dveh prilogah za artikel z isto kataloško številko se razlikujeta, pri čemer je kot verodostojno mogoče šteti le originalno dokumentacijo proizvajalca Trumpf.
7. Iz ponudbe je razvidno, da je ponudnik Mollier d.o.o., upoštevajoč zahteve razpisne dokumentacije glede segmentov operacijske plošče, pravilno ponudil samo univerzalno operacijsko ploščo z oznako GMW, ne pa tudi njenih segmentov (npr. vzglavna plošča za univerzalno OP ploščo, dvodelna nožna plošča, nastavek za noge za ginekološke operacije, itd.), ki so ponujeni brez oznak W in torej niso pralni ter niso v skladu s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.
8. Ponudnik Mollier d.o.o. ni izpolnil zahteve razpisne dokumentacije "Segmenti OP plošče: dvodelna nožna plošča s hitro spojko za odstranitev plošče. Hitra spojka mora omogočiti enostavno namestitev ali odstranitev dodatne plošče s pritiskom ali zasukom varnostnega zatiča". Hkrati je ponudnik Mollier d.o.o. v prilogi A v delih, kjer je predstavil nožno ploščo, prirejal tehnične podatke dolžine plošč proizvajalca.
9. Ponudnik Mollier d.o.o. v zahtevi razpisne dokumentacije glede segmentov OP plošče za endoskopijo ni ponudil artikla, ki bi ustrezal zahtevanim karakteristikam. Iz opisa ponujenega artikla je razvidno, da je ponujeni artikel radialna pritrdilna sponka in ne adapter za kolenske opornike s senzorjem.
10. Ponudnik Mollier d.o.o. ni ustrezno izpolnil zahteve razpisne dokumentacije v sklopu 2, v postavki DEKO - Dekontaminacijska komora, saj je ponudil artikel proizvajalca Belimed, katerega dejansko odstopanje je večje od (v razpisni dokumentaciji) določenega in dovoljenega odstopanja številčno podanih tehničnih parametrov.
11. Ponudnik Mollier d.o.o. je v sklopu 2, v postavki OPM 06 (ekstenzijska osnovna OP plošča), ponudil artikel, ki je samo podaljšek sedežne plošče za ekstenzijo, ni pa ponudil potrebne osnovne OP plošče, ki je potrebna za uporabo ponujenega podaljška sedežne plošče za ekstenzijo. Da gre za nepravilnosti, potrjuje tudi razlika med cenami, saj je za sklop 2 v delu ekstenzije ponujena cena nekajkrat nižja od cen v sklopu 3 in 5, čeprav gre za enako specifikacijo.
12. Ponudnik Mollier d.o.o. ni ustrezno izpolnil zahteve razpisne dokumentacije v sklopu 2, v postavki OPM 06, OP MIZA (travma + ortopedija), saj je iz prilog in tehničnih opisov ponujenega artikla razvidno, da se hrbtni del ekstenzijske plošče nastavlja samo ročno s pomočjo vitla, kar ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
13. V sklopu 4, v postavki I. in II. OP soba - KARDIOKIRURGIJA, je ponudnik Mollier d.o.o. ponudil artikel, za katerega je iz prilog in tehničnih opisov za le-tega razvidno, da ponujeni artikel s to kataloško številko ne obstaja.
Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga zavrnitev ponudb izbranega ponudnika in ponudnika Mollier d.o.o. kot nepravilnih, razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, ter na podlagi novo ocenjenih preostalih pravilnih ponudb izdajo novega sklepa o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, ki jih je imel s sestavo predmetnega zahtevka za reviziji, v višini 601.280,00 SIT.


Naročnik je s sklepom z dne 26.7.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na posamezne navedbe vlagatelja:
1. Ponudba izbranega ponudnika je v delu, ki se nanaša na vzorec pogodbe (obrazec B 00), pravilna. Zahtevi za predložitev specifikacije, kot je opredeljena v 1.1 točki prvega člena, in za predložitev terminskega plana sta povezani in morata biti izpolnjeni šele v času sklenitve pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, kar je razvidno iz besedila obeh določb.
2. Očitek, da popravljen znesek v obrazcu ponudbe na strani 16/65 poleg popravka nima tudi podpisa, je brezpredmeten in ni vezan na izpolnitev zahteve (točka 6) pod A 04 v točki VI. razpisne dokumentacije. Očitek, da bi moral biti pri korekturi podpis, nima pravne podlage v zahtevah razpisne dokumentacije ali katerem drugem predpisu. Popravek tudi ni na takem mestu, da bi bilo mogoče očitati korigiranje ponudbene cene po predložitvi ponudbe. Končna ponudbena cena ni korigirana. Vse ponudbe so bile odprte javno in javno prebrani zneski iz ponudb, o čemer se je pisa1 zapisnik. Zneski, napisani na korekturnem laku, so identični znesku po zapisniku o javnem odpiranju ponudb, iz česar izhaja, da jih je napisal izbrani ponudnik pred odpiranjem ponudb.
3. Iz zahteve pod točko C 04 ne izhaja, da bi moral ponudnik predložiti potrdilo Carinske uprave RS, zato je ponudba izbranega ponudnika tudi v tem delu pravilna. Naročnik opozarja, da je v postopkih javnega naročanja izoblikovana praksa, po katerih se vedno zahteva zgolj potrdilo DURS o poravnanih obveznostih. Pri tem je potrebno upoštevati tudi namen postavitve takega pogoja in ne subjektivno tolmačenje posameznega ponudnika.
4. Zahteva glede referenc je podana v C 08 delu razpisne dokumentacije, kjer piše, da se za dokazilo šteje s strani proizvajalca potrjen seznam, ki obsega seznam kupcev in lokacij, kjer so bile v zahtevanem obdobju montirane primerljive mize proizvajalca. Tabeli C08/1 in C08/2 sta obrazca, z izpolnitvijo katerih se dokaže izpolnjevanje vsebinskih zahtev iz C08. Navedeno je razvidno tudi iz posebej opredeljene možnosti, ki si jo naročnik pridržuje, in sicer da lahko preveri verodostojnost seznama pri navedenih naročnikih ali proizvajalcih. Res je, da je v obrazcu C08/2 v stolpcu 2 naveden naziv kupca in kontaktna oseba, v stolpcu 6 pa lokacija in bolnišnica-kirurgija, ambulanta-ginekologijaâ?? in da izbrani ponudnik v stolpcu 2 ni na vseh mestih označil kontaktne osebe. Naročnik pojasnjuje, da iz razpisne dokumentacije C08, stran 32, nikjer ne izhaja, da bi ponudniki v ponudbi vpisovali kontaktne osebe ter npr. bolnišnica-kirurgija, ambulanta-ginekologija. Iz zahteve C08, stran 32 in stran 44 razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik predložiti dokazila, da razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi, kar dokazuje s seznamom najvažnejših opravljenih dobav in montaž medicinskih pripomočkov od 1.9.2002 dalje z navedbo vrste dobav, časa dobav, vrednosti pogodb in navedbo naročnikov. Za dokazilo se šteje s strani proizvajalca potrjen seznam, ki obsega seznam kupcev in lokacij, kjer so bile v zahtevanem obdobju montirane primerljive mize tega proizvajalca. Iz navedene zahteve ne izhaja, da bi moral ponudnik vpisovati kontaktne osebe ali dikcijo bolnišnica-kirurgija, ambulanta-ginekologija. To pomeni, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo iz C08, stran 32 razpisne dokumentacije. Podatek, ki naj bi ga zahteval naročnik, tudi ni pogoj v razpisni dokumentaciji. Naročnik opozarja, da podatki, ki naj bi po stališču vlagatelja manjkali v tabeli C08/2, niso relevantni in so dejansko neuporabni, zato jih naročnik tudi ni zahteval.
5. Glede izjave o pooblaščenem servisu naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo glede zagotavljanja servisa za celotno ponujeno opremo, tako kot je bila ta zahtevana in opredeljena v razpisni dokumentaciji. Skladno tej zahtevi je izbrani ponudnik tudi formalno pravilno izpolni priloženi obrazec C 10/2, iz katerega izhaja, da oprema ima zahtevani servis in da ga ponudnik s tem zagotavlja.
6. Izbrani ponudnik in proizvajalec sta potrdila in predložila dokazila, da je pralnost segmentov in blazin operacijskih miz ustrezna razpisnim zahtevam. Naročnik se je o tem prepričal na ogledu pri izbranem ponudniku, pri čemer je vpogledal tudi v servisno dokumentacijo za ponujene operacijske mize.
7. V splošnih navodilih ponudnikom (AO4), tč. VI, je zahtevano, da morajo ponudniki pravilno izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Naročnik poudarja, da katalogi niso obrazci, dokazila ali potrdila, kot to meni vlagatelj. Tudi sicer v sami razpisni dokumentaciji ni nikjer zahteve, da bi ponudnik moral žigosati in podpisovati kataloge. Ne glede na navedeno je naročnik pri analizi ponudb ugotovil, da je izbrani ponudnik žigosal in podpisal vsako stran katalogov, zaradi česar je zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen. Naročnik navaja, da gre za katalog, v katerem se strani ne dajo zamenjati in bi bilo dejansko že z žigosanjem ene strani kataloga zadoščeno namenu, to je nezamenljivosti posameznega lista ponudbene dokumentacije. Ker so katalogi dejansko ožigosani na vsaki strani, ker gre za gradivo, v katerem ni mogoče zamenjati le ene strani in ker je tudi celotna ponudba zvezana z vrvico in ožigosana, je s tem dosežen namen, ki ga je želel doseči naročnik, to je nezamenljivost posameznih delov ponudbe.
8. Glede vprašanja fiksnosti stebra operacijskih miz naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahteve, da mora biti steber fiksiran na pod, kot želi prikazati vlagatelj, pač pa fiksen, torej gre za fiksno mizo nasprotno od mobilne, ki ima svoja kolesa. Naročnik je zahteval fiksne stebre operacijskih miz, kar pa ne pomeni v tla fiksiranih stebrov (slovar slovenskega knjižnega jezika). Naročnik je zahtevo po fiksiranih operacijskih mizah (v smislu kot to zatrjuje vlagatelj) odpravil zaradi diskriminatornosti glede na ostale ponudnike ter glede na dejstvo, da se v EU uporablja čedalje več miz, ki niso fiksirane v tla. Naročnik poudarja, da je pri fiksnih mizah bistvena njena stabilnost, kar je bila zahteva oz. namen naročnika, to pa ponujene operacijske mize izbranega ponudnika zagotavljajo. Zahteva "vrtljivost stebra" (pri fiksnem stebru) opredeljuje le možnost, da je steber, ki je opredeljen kot fiksen, vrtljiv na način, da ga je možno na katerikoli način obračati v več smeri. Način vrtljivosti zaradi izključitve diskriminatomosti ni bil opredeljen, torej je možna in sprejemljiva vrtljivost z vozičkom. Glede čiščenja, higiene in oskrbe je tak fiksen steber, kot ga ponuja izbrani ponudnik, primernejši, manj je možnosti slabega čiščenja in možnosti bolnišničnih okužb kot pri fiksiranem. Samo napajanje se lahko opravi izven časa uporabe in ne predstavlja nobene ovire ali ogrožanja, kot navaja vlagatelj. Fiksen steber, kot ga ponuja izbrani ponudnik, je skupaj z mizo primernejši za natančnejše čiščenje, saj omogoča, da se mizo po potrebi prepelje v drug prostor in se podlaga mnogo bolje očisti kot pri fiksiranem stebru. Na takih mizah uspešno opravljajo različne posege v Ortopedski bolnišnici v Valdoltri. Naročnik opozarja, da se vlagatelj sklicuje na razpis, ki je že bil zaključen in ki je s tem razpisom povezan le v enakem predmetu naročila. Vlagatelj se zato ne more sklicevati na drug postopek v zvezi z razlago besede "fiksno". Naročnik pojasnjuje, da je imel vlagatelj možnost v primeru nejasnosti zahtevati dodatno obrazložitev tega pogoja, da pa sam ne more tolmačiti, kaj je naročnik s tem zahteval. Da je operacijska miza izbranega ponudnika fiksna, ko je enkrat postavljena na izbrano mesto, se je naročnik prepriča1 tudi pri samem ogledu operacijske mize. Le-te niti ob največjih naporih, brez posebnega za to prilagojenega vozička, ni možno premakniti. Naročnik nadaljuje, da je vsak od ponudnikov moral podpisati izjavo o sprejemu obveznosti iz naslova dobave in montaže (obrazec C.11). S tem se je zavezal, da so stroški, posledice in škoda morebitnih naših posegov njegovo breme. Z isto izjavo je bil vsak ponudnik poučen, da mora upoštevati obstoječe stanje. Zato ne drži, da je dodatni strošek, ki bi ga izbrani ponudnik imel, bistvenega pomena za oddajo javnega naročila. Vsak ponudnik se je zavezal, da ga bo pokril sam, ne glede na to kakšen gradbeni ali drug poseg bo potreben za montažo miz. Za naročnika je bistveno, da se mu predstavi struktura cene za dobavljeno opremo, v kar je všteta tudi montaža, pri čemer so dodatna dela na podlagi podpisane izjave breme izbranega ponudnika.
9. Vlagatelj je na osnovi kataloškega prikaza le dveh pedal sklepal, da gre le za dve funkciji, vendar je naročnik pridobil potrdilo in pojasnilo, da so možne vse tri funkcije. Na podlagi ogleda operacijskih miz je naročnik ugotovil, da so možne vse tri funkcije, o čemer je pridobil tudi izrecno pojasnilo izbranega ponudnika ter proizvajalca. Ker se je naročnik prepričal, da ima operacijska miza vse tri funkcije in mu je bilo to v skladu z njegovim zahtevkom tudi pojasnjeno, je štel, da je ponudba izbranega ponudnika tudi v tem delu pravilna.
10. Naročnik se je ob ogledu operacijske mize prepričal tudi o tem, da je dekontaminacijska komora ustrezna in izpolnjuje vse pogoje, opis v katalogu navaja operativni ciklus za pranje vozičkov, potrjena pa je (logično) tudi ustrezna in po razpisu zahtevana sterilizacija operacijskih plošč. Naročnik se je o tem prepričal z vpogledom v servisno dokumentacijo, ki jo je nudil ponudnik na vpogled na kraju samem. Proizvajalec je tudi izrecno potrdil, da bo velikost komore prilagodil potrebam naročnika, kar je sicer tudi običajno pri tovrstnih proizvajalcih.
11. Očitek vlagatelja, da izbrani ponudnik v zahtevi naročnika, str. 63, Mapa I., ni upošteval pojasnila naročnika, je pavšalen in brezpredmeten. A 06/I - Splošni pogoji naročnika je zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev iz razpisa s predložitvijo vseh zahtevanih dokazil, pravilno izpolnjenih izjav in obrazcev, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo. Izbrani ponudnik je navedeno zahtevo v celoti izpolnil, pa tudi sicer je na vsakem dokazilu pri ponujenem elementu opreme čitljivo napisana številka pozicije (koda) opreme iz opisa, na katero se dokazilo nanaša.
Naročnik poudarja, da je pri pregledu pravilnosti ponudbe preveril, ali ponujene operacijske mize dejansko ustrezajo zahtevam naročnika in ugotovil, da je mogoče iz ponujenih listin, dokazil oz. pojasnil kot tudi samega ogleda in preizkusa operacijskih miz ugotoviti, da mize v celoti ustrezajo zahtevam naročnika oz. končnega uporabnika, zato je potrdil svojo odločitev iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. 3511-2/2005-266 z dne 29.6.2006.
Glede vlagateljevih navedb o nepravilnosti ponudbe ponudnika Mollier d.o.o. pa naročnik ugotavlja, da vlagatelj v tem delu ne izkazuje pravnega interesa, zato se do teh navedb tudi ni opredelil.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 28.7.2006 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj v celoti vztraja pri dosedanjih navedbah ter jih dodatno pojasnjuje in odgovarja na navedbe naročnika.

Naročnik je z dopisom z dne 1.8.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN s sklepom št. 018-285/2006-33-2586 z dne 30.8.2006 za izdelavo strokovnega mnenja določila Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 2, Ljubljana, Komisijo za fakultetna izvedenska mnenja, kateri je posredovala celotno dokumentacijo, ki jo je prejela od naročnika (razpisno dokumentacijo, postopkovno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila, ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Mollier d.o.o. ter postopkovno dokumentacijo revizijskega postopka prednaročnikom). Z istim sklepom je Državna revizijska komisija vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za pridobitev strokovnega mnenja v znesku 1.000.000,00 SIT in predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Vlagatelj je z dopisom z dne 8.9.2006 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu predujma v višini 1.000.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje, ki so ga izdelali prof.dr. Jože Balažic, dr. med.,prof.dr. Andrej Baraga, dr. med. in prof.dr. Marko Snoj, dr. med., prejela dne 26.9.2006 in ga istega dne posredovala vlagatelju ter naročniku. Naročnik je z dopisom z dne 2.10.2006 Državni revizijski komisiji sporočil, da na strokovno mnenje nima nobenih pripomb.

Vlagatelj je po prejemu strokovnega mnenja v dopisu z dne 2.10.2006 Državni revizijski komisiji primarno predlagal izločitev Komisije za fakultetna izvedenska mnenja pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in postavitev novega izvedenca, saj naj strokovno mnenje ne bi bilo izdelano v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP). Strokovno mnenje po mnenju vlagatelja ni obrazloženo in iz njega ni razvidno, da bi izvedenci opravili skrben in sistematičen pregled v skladu s pravili stroke. Vlagatelj tudi meni, da naj Komisija za fakultetna izvedenska mnenja pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ne bi bila nepristranska, prav tako naj ne bi bila primerna za izdelavo strokovnega mnenja, saj gre za tehnična vprašanja, na katera bi moral odgovoriti izvedenec s tehničnega področja, ne pa izvedenec z medicinskim znanjem. Podrejeno pa vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, naj od Komisije za fakultetna izvedenska mnenja pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zahteva dodatna pojasnila, in sicer glede vprašanja fiksnosti stebrov operacijskih miz izbranega ponudnika in glede odgovorov na vprašanja o ustreznosti operacijskih miz, ki jih je ponudil ponudnik Mollier d.o.o., zlasti glede vprašanja ustreznosti opreme z vidika zahteve po dvodelni nožni plošči s hitro spojko za odstranitev plošče.

Glede zgornjih vlagateljevih pripomb na strokovno mnenje Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko v skladu z drugim odstavkom 21. člena med drugim pridobi tudi strokovno ali izvedensko mnenje. Drugi odstavek 21. člena ZRPJN torej ločuje strokovno in izvedensko mnenje oz. ju našteva kot dve različni možnosti, ki ju ima Državna revizijska komisija na voljo pri odločanju o zahtevku za revizijo. Podobno tudi Poslovnik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/2005) v 14. členu določa, da lahko Državna revizijska komisija za opravljanje določenih strokovnih opravil v postopku odločanja o zadevi določi neodvisne strokovnjake in izvedence. Medtem ko izvajanje dokazov z izvedencem ureja Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), je strokovno mnenje institut revizijskega postopka, ki ga kot posebnega predvideva ZRPJN. Pridobitev strokovnega mnenja je torej možnost, ki jo ZRPJN izrecno podeljuje Državni revizijski komisiji, ne da bi bila ta pri njegovi pridobitvi vezana na dokazne predloge strank oz. druga določila ZPP, ki se nanašajo na izvajanje dokazov v pravdnem postopku. Ne glede na smiselno uporabo ZPP, ki jo določa peti odstavek 3. člena ZRPJN, se namreč revizijski postopek vodi primarno na podlagi določb ZRPJN. Revizijski postopek ni civilni pravdni postopek in zaradi njegove specifičnosti pravila pravdnega postopka niso vedno neposredno uporabljiva. Strokovno mnenje Državna revizijska komisija pridobi, kadar oceni, da v zvezi s presojo utemeljenosti posameznih revizijskih navedb potrebuje strokovno pomoč, in sicer ne v smislu dokazovanja navedb strank, temveč v smislu pojasnitve posameznih strokovnih vprašanj, ki se postavijo ob presoji utemeljenosti revizijskih navedb. Zato določbe ZPP, ki urejajo postopek dokazovanja z izvedenskim mnenjem v pravdnem postopku, v primeru pridobitve strokovnega mnenja v revizijskem postopku niso v celoti uporabljive. Glede na navedeno ni mogoče slediti vlagatelju, ki se ob nestrinjanju s strokovnim mnenjem sklicuje na določbe ZPP in na njegovi podlagi zahteva izločitev oseb, ki so pripravile strokovno mnenje. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je Komisija za fakultetna izvedenska mnenja pri Medicinski fakulteti v Ljubljani nedvomno institucija, ki razpolaga s strokovnim znanjem, potrebnim za presojo utemeljenosti revizijskih navedb v predmetnem revizijskem postopku. V predmetnem postopku pridobljeno strokovno mnenje pojasnjuje strokovna vprašanja, ki so se pojavila med presojo utemeljenosti vlagateljevih navedb, zato Državna revizijska komisija tudi po preučitvi vlagateljevih pripomb na strokovno mnenje meni, da le-to predstavlja ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter presoji strokovnega mnenja in vlagateljevih pripomb nanj je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo ni utemeljen.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Mollier d.o.o. ne izpolnjujeta vseh formalnih in tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bi ju naročnik moral izločiti. Vlagateljeve navedbe je treba presojati z vidika 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. V primeru, če ugotovi, da ponudba ne izpolnjuje ene ali več zahtev iz razpisne dokumentacije, je naročnik dolžan takšno ponudbo obravnavati kot nepravilno in jo v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrniti ter izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj uvodoma navaja, da vzorcu pogodbe, ki ga je predložil izbrani ponudnik, manjkata priloga 1 - specifikacija opreme in priloga 2 - terminski plan, ki naj bi ju izrecno predvideval vzorec pogodbe. V zvezi s temi navedbami gre ugotoviti, da je naročnik v točki A 00 razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije. Nadalje je naročnik določil, da morajo biti obrazci iz te razpisne dokumentacije izpolnjeni, parafirani, podpisani in žigosani na izvirniku. Podobno je naročnik tudi v točki VI točke A 04 - splošna navodila ponudnikom določil, da morajo ponudniki pravilno izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov. Naročnik je med obrazci razpisne dokumentacije v točki B 00 predvidel tudi vzorec pogodbe, ki so ga morali ponudniki (kot vse druge obrazce) izpolniti, parafirati, podpisati in žigosati. Obrazcu, ki vsebuje vzorec pogodbe, naročnik ni priložil drugih obrazcev, ki bi vsebovali v vzorcu pogodbe omenjene priloge, niti ni nikjer posredno ali neposredno zahteval, da mora ponudnik vzorcu pogodbe priložiti tudi prilogo 1 - specifikacija opreme in prilogo 2 - terminski plan.

Res je sicer, da je v točki 1.1 vzorca pogodbe določeno, da mora biti oprema dobavljena v skladu s specifikacijo, ki je priloga 1 pogodbe, v točki 2.1 vzorca pogodbe pa je določeno, da mora izvajalec po navodilih naročnika izdelati terminski plan, ki je priloga 2 pogodbe. Vendar pa pogodbenih določil iz vzorca pogodbe (razen če ni tako izrecno določeno v razpisni dokumentaciji) ni mogoče šteti kot zahtevo naročnika v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1. Vzorec pogodbe se namreč nanaša na izvedbeno (pogodbeno) fazo javnega naročila, saj vsebuje pogodbena določila, ki bodo zavezovala pogodbeni stranki v primeru sklenitve pogodbe. Z njegovo izpolnitvijo in podpisom v ponudbi ponudnik le potrdi, da je seznanjen z vsebino bodočega pogodbenega razmerja. Napačna izpolnitev vzorca pogodbe sicer lahko pripelje do nepravilnosti ponudbe, če vzorec ni izpolnjen na način, kot je izrecno določen v razpisni dokumentaciji, ali pa če ponudnik v vzorec pogodbe vpiše podatek, ki ne ustreza izrecni zahtevi razpisne dokumentacije (npr. predolg rok izvedbe, prekratek garancijski rok itd.). Vendar pa, kot je bilo že zapisano, vzorčnih pogodbenih določil ob odsotnosti izrecnega naročnikovega napotila ni mogoče obravnavati kot naročnikovih zahtev, zato tudi ni mogoče sprejeti vlagateljevega stališča, da bi morali biti prilogi 1 in 2, ki ju omenjata točki 1.1 in 2.1 vzorca pogodbe, priloženi slednjemu že v času oddaje ponudbe, saj za takšno stališče ni najti podlage v razpisni dokumentaciji. Ponudbe izbranega ponudnika zato zaradi dejstva, da slednji vzorcu pogodbe ni priložil prilog 1 in 2 iz točk 1.1 in 2.1 vzorca pogodbe, ni mogoče obravnavati kot nepravilne.

Takšna razlaga določb razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila je logična tudi ob upoštevanju dejstva, da naročnik specifikacijo opreme in terminski plan zahteva na drugih mestih v razpisni dokumentaciji. Tako je naročnik v točki E 02 razpisne dokumentacije predvidel obrazec E 02/1 "popis opreme s količinami", v katerega so morali ponudniki vpisati za vsako pozicijo opreme proizvajalca, tip, kataloško številko oz. drugo oznako, ki nedvoumno opredeljuje ponujeni proizvod oz. artikel v katalogih proizvajalca. Za listom E 02/2 so morali ponudniki predložiti še tehnično dokumentacijo in prospekte ter ostala dokazila o izpolnjevanju zahtev po popisih. V točki E 03 razpisne dokumentacije pa je naročnik določil, da morajo ponudniki izdelati in predložiti terminski načrt izvedbe s prikazom roka izdelave, dobave in montaže ponujene opreme. Vsebino priloge 1 - specifikacija opreme in priloge 2 - terminski plan, ki ju predvideva vzorec pogodbe, je torej naročnik izrecno zahteval v točkah E 02 in E 03 razpisne dokumentacije, ki ju je mogoče nedvomno šteti kot zahtevo naročnika v smislu 13. točke 3. člena. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je v poglavju E 02 predložil popise opreme s količinami in kataloškimi podatki ter prospekte ponujene opreme, v poglavju E 03 pa je predložil tudi terminski načrt, s čimer je formalno izpolnil naročnikovo zahtevo iz točk E 02 in E 03 razpisne dokumentacije.

Ob zgoraj navedenem gre dodati, da Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-126/2006-33-1405 ni zavzela stališča, da so priloge k vzorcem pogodb sestavni deli ponudbe, kot to napačno navaja vlagatelj. Kljub temu, da je treba posamezno navedbo obravnavati z vidika določil v konkretnem postopku oddaje javnega naročila veljavne razpisne dokumentacije in ob upoštevanju konkretnih okoliščin danega primera, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bilo v zadevi št. 018-126/2006-33-1405 ugotovljeno, da je takratni ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložil dokument "ponudba 1206/2005", ki je predstavljal prilogo 1 k vzorcu pogodbe, v katerem je navedel neustrezen oz. prekratek rok veljavnosti ponudbe, s čimer ni izpolnil ene od izrecnih zahtev naročnika. Državna revizijska komisija torej v zadevi št. 018-126/2006-33-1405 ni odločala o tem, ali je predložitev priloge k vzorcu pogodbe pogoj za pravilnost ponudbe, temveč ali lahko na pravilnost ponudbe vpliva dejstvo, da je v priloženi prilogi podatek, ki ni skladen z izrecno zahtevo razpisne dokumentacije.

Glede vlagateljevih navedb, da je izbrani ponudnik na obrazcu ponudbe s korekturnim lakom popravil znesek cene, pri čemer popravka ni podpisal in žigosal, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni postavil zahteve, na podlagi katere bi moral ponudnik posamezne popravke v ponudbi potrditi s podpisom in žigom. V prvem odstavku XII. točke splošnih navodil ponudnikom, na katerega se sklicuje vlagatelj, je naročnik določil, da mora biti ponudba napisana s pisalom, ki pušča trajno sled, žigosana in podpisana od zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika. Citirana zahteva naročnika se torej ne nanaša na popravke, kot to zatrjuje vlagatelj, temveč na ponudbo kot celoto. Tudi sicer je iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika razvidno, da je v obrazcu ponudbe A 07 v sklopu 2 delno popravil z besedo izpisani znesek ponudbene cene, pri končni ponudbeni ceni s popustom pa je popravil le številčni znesek brez DDV, medtem ko zneska, napisanega z besedo, ni popravljal. Popravljeni zneski so napisani s pisalom, ki pušča trajno sled, obrazec ponudbe je izpolnjen, podpisan in žigosan, zato za ponudbo izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče ugotoviti, da bi bila nepravilna z vidika prvega odstavka XII. točke splošnih navodil ponudnikom. Kolikor gre očitke vlagatelja razumeti tudi na način, da je do spremembe cene prišlo šele po poteku roka za predložitev ponudb, pa gre ugotoviti, da je bila enaka ponudbena cena, kot jo je izbrani ponudnik vpisal v obrazec ponudbe A 07, prebrana tudi na javnem odpiranju ponudb ter vpisana v zapisnik (dokument št. 3511-2/2005-248 z dne 23.6.2006). Tako iz samega popravka, kjer je popravljen le številčni znesek končne ponudbene cene s popustom, ne pa tudi znesek, izpisan z besedo, kot tudi iz dejstva, da je bila enaka ponudbena cena, kot je vpisana v obrazec A 07, vpisana tudi v zapisnik o javnem odpiranju ponudb, je zato razvidno, da ni podlage za ugotovitev o naknadni korekciji ponudbene cene, pri čemer sama korekcija ni bila izvedena v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije.

V zvezi z vlagateljevimi trditvami, da izbrani ponudnik ni predložil potrdila Carinske uprave RS, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poglavju C razpisne dokumentacije naštel dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo, pri čemer je v točki C 04 določil:

"Potrdilo pristojnega organa, ki izkazuje, da ima ponudnik plačane vse davke, prispevke in druge dajatve in sme biti izdano največ 90 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb in se ga predloži v originalu ali kopiji."

Navedeno naročnikovo zahtevo sicer predvideva že 2. točka četrtega odstavka 42. člena ZJN-1, ki določa, da lahko naročnik od ponudnika zahteva, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih je moral poravnati. Za izpolnjevanje tega pogoja lahko naročnik v skladu z 2. točko petega odstavka 42. člena ZJN-1 zahteva potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Zakonska določba torej kot dokaz za izpolnjevanje pogoja poravnanih davkov in prispevkov primarno predvideva potrdilo pristojnega davčnega organa, čeprav naročniku ne prepoveduje, da zahteva tudi potrdilo Carinske uprave ali kakšnega drugega organa o tem, da ima ponudnik poravnane ustrezne dajatve. Vendar bi moral po mnenju Državne revizijske komisije naročnik takšno zahtevo izrecno zapisati v razpisno dokumentacijo.

Iz zgoraj navedene zahteve iz točke C 04 je razvidno, da naročnik zahteva "potrdilo pristojnega organa", iz česar gre razumeti, da ponudnik izpolni obravnavani pogoj s predložitvijo potrdila pristojnega davčnega organa, ki ga predvideva tudi 2. točka petega odstavka 42. člena ZJN-1. Točka C 04 namreč ne zahteva več potrdil, temveč le enega, pri čemer nikjer izrecno ne zahteva potrdila Carinske uprave RS. Slediti razlagi vlagatelja, da so bili ponudniki poleg potrdila Davčne uprave RS dolžni predložiti tudi druga dokazila o neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, bi pomenilo, da so bili dolžni predložiti potrdila vseh pristojnih organov o poravnavi vseh prispevkov in dajatev, ki jih ponudniki plačujejo v skladu s predpisi države, v kateri imajo svoj sedež ali po pravu katere so bili ustanovljeni. To pa bi pomenilo, da bi bili dolžni poleg potrdila Carinske uprave RS predložiti tudi potrdila drugih pristojnih državnih organov oz. organov lokalnih skupnosti. Ker po mnenju Državne revizijske komisije niti iz naročnikove zahteve iz točke C 04 niti iz 2. točke četrtega in petega odstavka 42. člena ZJN-1 ne izhaja, da bi bili ponudniki v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dolžni poleg potrdila pristojnega davčnega organa predložiti tudi potrdila drugih pristojnih organov o poravnavi vseh prispevkov in dajatev, ponudbe izbranega ponudnika, ki je predložil potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije z dne 16.5.2006 o neevidentiranih dospelih neporavnanih davkih in prispevkih, v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne.

Ob preverjanju vlagateljevega očitka o tem, da izbrani ponudnik v tabeli C08/2 v koloni 2, ki zahteva naziv kupca in ime kontaktne osebe, ni povsod navedel imena kontaktne osebe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik pravilno opozarja na besedilo zahteve pod točko C 08 poglavja C razpisne dokumentacije (Dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo), kjer je navedeno, da mora ponudnik predložiti dokazila o tem, "â?? da razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi, kar dokazuje s seznamom najvažnejših opravljenih dobav in montaž medicinskih pripomočkov od 1.9.2002 dalje z navedbo vrste dobav, časa dobav, vrednosti pogodb in navedbo naročnikov" (besedilo na strani 32 razpisne dokumentacije). Iz samega besedila omenjene zahteve namreč ne izhaja, da je naročnik v konkretnem primeru (poleg navedbe vrste dobav, časa dobav, vrednosti pogodb in navedbe naročnikov) kot pogoj za veljavnost ponudbe v smislu 10. točke v povezavi s 13. točko 3. člena ZJN-1 zahteval tudi navedbo kontaktne osebe pri posameznem referenčnem naročniku. Na enak zaključek napotuje tudi besedilo na 44. strani razpisne dokumentacije, ki pojasnjuje, katere listine morajo ponudniki predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod točko C 08 poglavja C razpisne dokumentacije in v katerem je pod točko C 08/1 zapisano:

"Ponudnik z dokazili za proizvajalca izkaže, da je proizvajalec v tem obdobju na območju držav sedanjih članic Evropske Unije prodal in montiral najmanj 50 operacijskih miz, primerljivih s takimi, kot jih ponuja v svoji ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri verodostojnost seznama pri navedenih naročnikih ali proizvajalcih.
Za dokazilo se šteje s strani proizvajalca potrjen seznam, ki obsega seznam kupcev in lokacij z navedbo količin, države EU in pogodbene vrednosti v EUR (podčrtal naročnik - op. Državne revizijske komisije), kjer so bile v zahtevanem obdobju montirane primerljive mize tega proizvajalca.
Ponudnik izpolni priloženo tabelo C 08/2 ali vloži ustrezna dokazila za tem listom".

Iz zgoraj navedenega besedila izhaja, da je naročnik v obravnavanem primeru kot pogoj za veljavnost ponudbe zahteval dokazilo o tem, da je ponudnik v določenem obdobju na območju Evropske Unije prodal in montiral najmanj 50 operacijskih miz, ki so primerljive s ponujenimi. Naročnik je pri tem izrecno navedel, kaj bo štel kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, in sicer: s strani proizvajalca potrjen seznam referenčnih kupcev in lokacij, z navedbo količin, države ter pogodbene vrednosti za vsako opravljeno primerljivo dobavo. Glede oblike zahtevanega dokazila je naročnik jasno zapisal, da lahko ponudnik bodisi izpolni k razpisni dokumentacij priloženo tabelo C 08/2 ali v ponudbo vloži drugo ustrezno dokazilo.

Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da bi torej (ob dejstvu, da je naročnik izrecno dopustil možnost uporabe različnih dokazil o izpolnjevanju pogoja) posamezen ponudnik pogoj iz točke C 08 razpisne dokumentacije izpolnil tudi v primeru, če bi namesto izpolnjene tabele C 08/2 predložil ustrezno dokazilo v drugačni obliki. Takšno dokazilo bi bilo potrebno šteti za ustrezno, če bi vsebovalo vse pod točko C 08/1 zahtevane podatke (t.j. potrjen seznam referenčnih kupcev in lokacij z navedbo količin, države EU in pogodbene vrednosti v EUR, kjer so bile v zahtevanem obdobju montirane primerljive mize določenega proizvajalca), četudi ne bi vsebovalo navedbe kontaktne osebe referenčnega kupca. Navedeno pomeni, da gre pri sporni navedbi kontaktne osebe referenčnega kupca za podatek, ki ga (čeprav je v stolpcu 2 tabele C 08/2 res predviden) ni mogoče šteti kot pogoj za veljavnost ponudbe v smislu 10. točke v povezavi s 13. točko 3. člena ZJN-1, saj takšen podatek ni naveden med podatki, zahtevanimi pod točko C 08 razpisne dokumentacije, niti ga ne zahtevajo določila ZJN-1 in/ali na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Ob opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da je izbrani ponudnik kljub temu, da v drugem stolpcu tabele C 08/2 na nekaterih mestih ni navedel imena kontaktne osebe, v celoti izpolnil pogoj iz točke C 08, kot je opisan na strani 32 in 44 razpisne dokumentacije ter da zaradi navedenega očitka njegove ponudbe ni mogoče označiti kot nepravilne v smislu 10. točke v povezavi s 13. točko 3. člena ZJN-1.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo dalje navaja, da iz izjave izbranega ponudnika o pooblaščenem servisu (C 10/2) izhaja, da slednji nima pooblaščenega servisa v času oddaje ponudbe. Navedeno dokazuje s sklicevanjem na dopis podjetja Sordina S.p.A z dne 19.6.2006, iz katerega naj bi bilo razvidno, da omenjeno podjetje izbranemu ponudniku dovoljuje, da izvaja pooblaščeni servis, vendar le, če bo ta poprej izšolal svoj kader pri njem, kar po vlagateljevem mnenju predstavlja pogojno izjavo, ki ni dovoljena, saj razpisna dokumentacija po njegovem mnenju zahteva, da ima ponujena oprema od proizvajalca pooblaščen servis že v času oddaje ponudbe.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je naročnik v poglavju A 06/2 ("Dodatni pogoji naročnika"), pod točko 3 ("Garancija, servisiranje, dokazila kvalitete") v zvezi s servisiranjem postavil naslednjo zahtevo:

"Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli z odzivnim rokom na obvestilo o napaki 24 ur in rokom za odpravo napake na opremi, v nadaljnjih 48 urah po preteku odzivnega časa.
Ponudbi mora ponudnik predložiti podpisano izjavo, da je ponujeni servis pooblaščen od proizvajalca."

Pisno izjavo iz zgoraj cit. zahteve so morali ponudniki predložiti na vnaprej pripravljenem obrazcu C 10/2 ("Izjava o pooblaščenem servisu"), v katerega je bilo potrebno ob vnaprej pripravljenem tekstu vpisati ime izvajalca pooblaščenega servisa: "Izjavljamo, da ima ponujena oprema od proizvajalca pooblaščen servis s 24 urnim odzivnim časom in 24 urnim časom za odpravo napak. Servis izvaja . Prilagamo dokazilo, da je od proizvajalca pooblaščen za servisiranje opreme".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz zahteve pod točko 3 poglavja A 06/2 razpisne dokumentacije ne izhaja, da mora biti ponudnik (že) v času oddaje ponudbe tudi pooblaščeni serviser proizvajalca ponujene opreme. Tam zapisana naročnikova zahteva glede servisiranja opreme se namreč ne nanaša na ponudnika (obstoj pooblastila za servisiranje že v času oddaje ponudbe), temveč na ponujeno blago - naročnik od ponudnikov zahteva (le) zagotovilo o kvalitetnem servisu in rezervnih delih skladno z vnaprej zahtevanimi pogoji (odzivni rok 24 ur ter odprava napake v nadaljnjih 48-ih urah), katerega mora izvajati od proizvajalca pooblaščeni serviser.

Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta v zvezi z zahtevo iz točke 3 poglavja A 06/2 razpisne dokumentacije v svoji ponudbi predložil izpolnjen obrazec C 10/2., v katerem je v za to predvideno prazno mesto v obrazcu C 10/02 ("Servis izvaja _ ") zapisal: "Soča oprema d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana". Tako izpolnjenemu obrazcu je izbrani ponudnik (kot dokazilo o tem, da je navedeni subjekt "â?? od proizvajalca pooblaščen za servisiranje opreme") priložil dopis podjetja Sordina S.p.A. štev. AM/vf 0704/06 z dne 19.6.2006, v katerem omenjeno podjetje kot proizvajalec medicinske opreme, v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila pooblašča podjetje Soča oprema, Linhartova 51, Ljubljana, da v primeru dodelitve naročila izvaja tehnično pomoč in vzdrževanje operacijskih miz njihove proizvodnje kot tudi proizvodov, proizvedenih s strani Klimamed, Samarit in Matalarredinox z osebjem, podvrženem usposabljanju pri podjetju Sordina. (Izvirni tekst v angleščini se glasi: "We, Sordina S.p.A, established and reputable manufacturers of medical equipment having head office at Vicenza, Italy, Contra Porti 16, and factories at Saonara (PD) Italy, Via Emillia Romagna 9, with reference to the tender for subject, in case of award do hereby authorize Soča oprema, Linhartova 51, Ljubljana (Slovenia), to do technical assistance and maintenance on operating tables manufactured by us and on products manufactured by Klimamed, Samarit in Matalarredinox subject to personnel training by Sordina.")

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju in ob upoštevanju prej navedene zahteve iz točke 3 poglavja A 06/2 razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju v tem, da naj bi naročnik ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije (ter posledično prekršil določilo prvega odstavka 76. člena ZJN-1), ko je ponudbo izbranega ponudnika v spornem delu obravnaval kot pravilno. Res je sicer, da je pooblastilo serviserju, ki izhaja iz dopisa podjetja Sordina S.p.A. štev. AM/vf 0704/06 z dne 19.6.2006, mogoče označiti kot "pogojno" (proizvajalčeva zaveza stopi v veljavo šele v primeru, če bo naslovnik dejansko izbran kot dobavitelj njegove opreme), vendar omenjeno dejstvo ni v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz točke 3 poglavja A 06/2 razpisne dokumentacije, saj ne pušča dvomov o tem, da ponudba izbranega ponudnika vključuje tudi servis ponujene opreme, ki ga bo (v skladu z zahtevami naročnika) izvajal s strani proizvajalca pooblaščeni serviser. Interpretacije naročnikove zahteve iz točke 3 poglavja A 06/2 razpisne dokumentacije, ki jo ponuja vlagatelj (da naj bi moral imeti ponudnik pooblaščen servis že v času oddaje svoje ponudbe), Državna revizijska komisija ni mogla sprejeti. Takšna interpretacija bi namreč v okoliščinah danega primera na eni strani lahko pomenila neupravičeno dajanje prednosti tistim v obravnavanem postopku s pogajanji sodelujočim ponudnikom, ki so (izključni) pooblaščeni dobavitelji tovrstne opreme na slovenskem trgu ter so si s tem v zvezi pridobili tudi proizvajalčevo pooblastilo za servisiranje njegove opreme na tem trgu, na drugi strani pa bi lahko neupravičeno diskriminirala tiste ponudnike, ki na slovenskem trgu še niso prisotni in zato tudi (še) nimajo vzpostavljenega servisa za ponujeno opremo.

Po mnenju Državne revizijske komisije izjave proizvajalca Sordina S.p.A. tudi ni mogoče razlagati na način, kot to zatrjuje vlagatelj, in sicer tako, da naj bi izbrani ponudnik izvajal servis ponujene opreme le v primeru, če bo poprej izšolal svoj kader pri proizvajalcu. Vlagatelj zatrjuje, da je izjava pogojna oz. da bo servis zagotovljen le v primeru (uspešnega) predhodnega usposabljanja serviserjev. Vendar gre po mnenju Državne revizijske komisije angleško besedilo iz dopisa podjetja Sordina S.p.A. štev. AM/vf 0704/06 z dne 19.6.2006 razumeti na način, da bo servis ponujene opreme izvajalo osebje, podvrženo usposabljanju pri proizvajalcu oz. osebje, usposobljeno s strani proizvajalca. Takšna izjava pa sama po sebi ne more biti sporna, saj gre za z vidika poslovne prakse običajno zagotovilo, da bo proizvajalec ustrezno in kvalitetno usposobil servisno osebje. Na podlagi navedenega ni mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na izjavo o pooblaščenem servisu, ne bi izpolnjevala zahteve iz točke 3 poglavja A 06/2 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji - Mapa II, popisi opreme s količinami in kataloškimi podatki proizvajalca (-ev) opreme.

V zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz Mape II in dokazovanjem izpolnjevanja tehničnih zahtev je naročnik v točki E 02 razpisne dokumentacije določil, da ponudnik obrazce E 02 (popisi opreme s količinami) izpolnijo stolpce 4, 5, 6, 7, 9 in 10 (proizvajalec, tip, kataloška številka oz. druga oznaka, ki nedvomno opredeljuje ponujeni proizvod oz. artikel v katalogih proizvajalca za vsako pozicijo opreme. Ponudnik je bil dolžan izpolniti stolpec 1 (kodo) tako, da je sam vpisal številko pozicije samo v primeru, če te že ni vpisal naročnik, vsebine stolpca 2, 3 in 8 pa ni bilo dovoljeno spreminjati. V točki E 02/2 - tehnična dokumentacija in prospekti ter ostala dokazila o izpolnjevanju zahtev po popisih je naročnik določil, da so ponudniki za listom E 02/2 dolžni predložiti navedeno dokumentacijo. Na vsakem dokazilu je morala biti pri ponujenem elementu opreme čitljivo napisana številka pozicije (koda) opreme iz popisa, na katero se dokazilo nanaša. Če naročnik številke pozicije ni vpisal, jo vpiše ponudnik sam. Navedena določila razpisne dokumentacije gre razumeti na način, da so bili ponudniki dolžni izpolniti popise opreme s količinami, v katerih je naročnik določil tehnične specifikacije, izpolnjevanje tehničnih specifikacij pa so dokazovali s tehnično dokumentacijo, prospekti in ostalimi dokazili, ki so jih priložili popisu opreme.

Zahtevo glede pralnosti transporterjev, za katero vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik ni izpolnil, je naročnik določil v Mapi II razpisne dokumentacije, kjer je v posameznih segmentih (npr. str. 7, sklop 1) določil: "transporter mora biti pralen in odporen na ročno čiščenje v dezinfektorju za pranje OP plošč pri 60o C in pritisku 1,6 bar". Izbrani ponudnik je v tem delu popisa opreme navedel, da ponuja transporter proizvajalca Sordina, ki je opisan v prilogi 1 ponudbene dokumentacije. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je slednji že pred prilogo 1, v kateri je predstavljena operacijska miza MT skupaj z njenimi sestavnimi deli, ki vključujejo tudi transportni voziček, priložil dopis št. AM/vf 0704/06 z dne 19.6.2006, v katerem proizvajalec Sordina S.p.A. potrjuje, da so posamezni deli, segmenti in blazine operacijskih miz tipa ST in MT odporni na pranje pri 60o C in pritisku 1,6 bara. Z navedeno izjavo, ki jo je izbrani ponudnik priložil v ponudbeni dokumentaciji, je torej proizvajalec ponujenih operacijskih miz potrdil, da operacijske mize in njeni posamezni deli oz. segmenti izpolnjujejo zahtevo naročnika glede pralnosti. Po mnenju Državne revizijske komisije se ta izjava nanaša tudi na transporter, saj je v prilogi 1, kjer je predstavljena operacijska miza MT, na strani 16 (kar je v popisu opreme označil tudi izbrani ponudnik) kot sestavni del slednje predstavljen tudi transportni voziček.

Navedbo vlagatelja, da naj transporterji, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, ne bi izpolnjevali naročnikove zahteve glede pralnosti, obravnava tudi strokovno mnenje. Iz točke 1 strokovnega mnenja je razvidno, da so strokovnjaki na podlagi pregleda dokumentacije in ogleda ponujene opreme ugotovili, da so operacijske plošče in transporterji, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, odporni na strojno pranje v dezinfektorju pri 60o C in tlaku 1,6 bara, na podlagi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na zahtevo glede pralnosti transporterjev, ni mogoče obravnavati kot nepravilne.

Glede vlagateljeve navedbe, da so katalogi žigosani in podpisani le na vsaki drugi strani, čeprav so oznake - ročno vpisane kode za ponujene artikle navedene na vsaki strani barvnega kataloga Priloge 1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki VI točke A 04 - splošna navodila ponudnikom določil, da morajo ponudniki pravilno izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov. V točki A 00 pa je naročnik določil, da mora ponudnik svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije in da morajo biti obrazci iz te razpisne dokumentacije izpolnjeni, parafirani, podpisani in žigosani na izvirniku. Iz navedenih zahtev razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik zahteval izpolnjevanje, podpisovanje in žigosanje obrazcev razpisne dokumentacije, torej tistih obrazcev, ki so bili del razpisne dokumentacije in na katerih so morali ponudniki predložiti svojo ponudbo, pri čemer naročnik ni zahteval, da se podpiše in žigosa vsaka stran obrazcev. Navedene zahteve prav tako ni mogoče razlagati na način, da bi bili ponudniki dolžni podpisovati in žigosati tudi vse strani katalogov in prospektov, ki v skladu s točko E 02 /2 predstavljajo dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev. Po mnenju Državne revizijske komisije je takšna razlaga naročnikove zahteve logična tudi ob upoštevanju dejstva, da so originalni katalogi, ki jih izda proizvajalec ponujene opreme, že po naravi stvari natisnjeni z oznakami in podatki proizvajalca, zaradi česar ne more biti dvoma o tem, da so podatki, ki jih katalog vsebuje, dejansko uradni podatki proizvajalca opreme.

Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je razvidno, da je slednji popisu opreme priložil originalne barvne kataloge proizvajalca operacijskih miz. V katalogih je izbrani ponudnik pri posameznih kosih opreme ročno vpisoval tudi oznake in kode opreme iz popisa, pri čemer je žigosal vsako stran katalogov, podpisal pa vsako drugo stran. Glede na zgoraj navedene ugotovitve o tem, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval le podpisovanje in žigosanje obrazcev, nikjer pa ni izrecno zahteval podpisovanja in žigosanja originalnih barvnih katalogov proizvajalca opreme ali celo podpisovanja in žigosanja vseh posameznih strani barvnih katalogov proizvajalca opreme, ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehničnih zahtev glede fiksnosti stebra operacijske mize, glede zagotavljanja treh funkcij nožnega stikala ter glede lastnosti dekontaminacijske komore.

Vse tri zgoraj navedene trditve vlagatelja so bile predmet preučitve Komisije za fakultetna izvedenska mnenja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Glede fiksnosti stebra operacijskih miz, ki jih ponuja izbrani ponudnik, je v točki 2 strokovnega mnenja pojasnjeno: "Definicija, ki jo je podal naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo pomeni, da za fiksno mizo ni potrebno, da je pričvrščena v tla (pod), pač pa za razliko od mobilne, nima svojih koles. Gre torej za funkcijo fiksnosti (in ne fiksiranosti), ki je izpolnjena. Ponujene operacijske mize ponudnika ustrezajo zahtevam in potrebam naročnika." Na vprašanje Državne revizijske komisije, kako je mogoče razumeti naročnikovo zahtevo glede fiksnosti stebrov operacijskih miz v določenih segmentih oz. ali mora biti v primeru fiksnega stebra le-ta pričvrščen v tla ali pa je možno fiksnost zagotoviti tudi na drugačen način, je v točki 2.2 strokovnega mnenja pojasnjeno: " â?? fiksni steber ne pomeni fiksiranosti v tla ali pod, temveč je fiksnost mogoče zagotoviti z dovolj stabilnim podnožjem stebra, katerega tako ni potrebno fiksirati, npr. z vijaki v tla." Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali operacijske mize, ki jih je v tistih segmentih, kjer je zahtevan fiksen steber, ponudil izbrani ponudnik, izpolnjujejo zahtevo razpisne dokumentacije glede fiksnosti stebra, pa je v točki 2.3 strokovnega mnenja pojasnjeno, da "operacijske mize, ki jih je ponudila Soča oprema d.o.o., glede na zgornjo razlago izpolnjujejo zahtevo razpisne dokumentacije glede fiksnosti stebra v celoti". Državna revizijska komisija ocenjuje, da strokovno mnenje vsebuje jasne odgovore na zastavljena vprašanja, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje naročnikovo zahtevo glede fiksnosti stebrov operacijske mize, zaradi česar je v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Glede navedb vlagatelja o neustreznosti nožnega stikala operacijskih miz, ki jih ponuja izbrani ponudnik, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Mapi II med tehničnimi specifikacijami zahteval, da ima steber operacijske mize nožno stikalo za nastavitev treh funkcij: višina, trendelenburg/antitrendelenburg položaj, stranski nagib. Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali imajo operacijske mize, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, nožno stikalo za nastavitev treh funkcij: višina, trendelenburg/antitrendelenburg položaj, stranski nagib, strokovno mnenje v točki 3 pojasnjuje, da imajo operacijske mize izbranega ponudnika nožno stikalo za nastavitev vseh treh zahtevanih funkcij. Na podlagi preučitve strokovnega mnenja Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje zahtevo naročnika glede zagotavljanja treh funkcij nožnega stikala, zaradi česar je v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da dekontaminacijska komora, ki jo je izbrani ponudnik ponudil v sklopu 2, ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev. Naročnik je v Mapi II razpisne dokumentacije - popis opreme v sklopu 2 določil naslednje tehnične zahteve glede dekontaminacijske komore:

- Dekontaminacijska komora - enosmerna, za čiščenje OP plošč, pohištvene opreme iz nerjaveče pločevine ter OP obutve,
- Termokemična dekontaminacija se izvaja s pomočjo čistilnega indezinfekcijskega sredstva pri temperaturah od 50 do 60 st. C z gretjem na paro.
- Komora mora imeti sušilni program, zagotoviti mora izpis cikla.
- Uporaben prostor komore: višina 1450 mm, širina 800 mm, globina 1900 mm. Komora je izvedena iz nerjaveče pločevine.
- Priključena na hišne medije, voda, odtok, elektrika, para.
- Maksimalni pritisk 1,6 bara, šobe morajo usmerjati dezinfekcijsko sredstvo v vse smeri.
- Zmogljivost do vsaj 6 ciklov na uro.
- Opomba: Komora mora biti postavljena v lovilno korito. Dimenzija lovilnega korita je 1960x2400 mm, globina korita je 10 cm.
- Lovilno korito je že izvedeno, prav tako pa so izvedeni vsi priključki (voda, elektrika, para in izveden je odtok).

Na vprašanje Državne revizijske komisije, ali dekontaminacijska komora, ki jo v sklopu 2 ponuja izbrani ponudnik, izpolnjuje zgoraj navedene zahteve razpisne dokumentacije, strokovno mnenje v točki 4 pojasnjuje, da izbrani ponudnik v ponudbi zagotavlja, da bo dekontaminacijska komora izdelana po zahtevah naročnika ob upoštevanju vseh funkcionalnih zahtev. Iz priložene dokumentacije je razvidno, da izpolnjuje zahteve glede termokemične dekontaminacije pri zahtevanih temperaturah. Komora ima sušilni program in zagotovljene vse zahtevane funkcije, tudi spominski zapis ciklov. Uporaben prostor komore bo lahko izveden v merah, ki jih je zahteval naročnik, sicer pa so komore v dimenzijah, kot izhaja iz katalogov, za naročnika še ustreznejše. Priključenost na hišne medije je zagotovljena. Tlak je nastavljiv v večjem območju in ga je z reducirnim ventilom mogoče prilagoditi zahtevanemu maksimalnemu tlaku 1,6 bara, kar je za naročnika še ugodnejše, ker je ob možnosti regulacije tlaka do maks. 1,6 bara možna tudi širša uporaba. šobe so usmerjene v vse smeri. Zmogljivost (6 ciklov na uro) ustreza zahtevam naročnika. Dimenzija lovilnega korita ustreza zahtevam dekontaminacijske komore. Iz kataloga izhaja, da proizvajalec zagotavlja izdelavo dekontaminacijske komore po načinu "custom made", kar je znano tudi komisiji. Slednje pomeni in se dejansko izvaja tudi v praksi, da je vsaka dekontaminacijska komora v vseh funkcijah prilagojena potrebam naročnika.

Na podlagi preučitve strokovnega mnenja Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ponudbo izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na dekontaminacijsko komoro v sklopu 2, ni mogoče ugotoviti, da ne bi izpolnjevala naročnikovih tehničnih specifikacij, zaradi česar je v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Vlagatelj v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika še navaja, da slednji ni upošteval pojasnila naročnika in je v tabeli s popisi navedel v katalogih oz. prilogah zgolj tiste kode - številke pozicij, ki jih je navedel naročnik, ne pa tudi pozicij, ki jih je bil ponudnik dolžan vpisati sam.

Pravila izpolnjevanja tabele s popisi del in dokazovanja izpolnjevanja tehničnih specifikacij je naročnik določil v točki E 02/1 - tehnične zahteve predmeta javnega naročila, v kateri je zapisal, da so ponudniki dolžni izpolniti obrazec "popisi opreme s količinami" in ga priložiti ponudbi v natisnjeni obliki ter v elektronski različici, shranjeni na disketi naročnika. Nadalje je naročnik določil, da je obrazec E 02/1 ponudnik dolžan izpolniti tako, da:

- "â?? za vsako pozicijo opreme izpolni stolpce: 4, 5, 6, 7, 9, 10 (podčrtal naročnik, op. Državne revizijske komisije) proizvajalec, tip, kataloška številka (oziroma druga oznaka, ki nedvoumno opredeljuje ponujeni proizvod oziroma artikel v katalogih proizvajalca)
- Ponudnik izpolni stolpec 1 (koda) tako, da sam vpiše številko pozicije samo v primeru, če te ni že vpisal naročnik.
- Vsebine stolpca 2, 3 in 8 ni dovoljeno spreminjati." (podčrtal naročnik, op. Državne revizijske komisije)

V dodatnih pojasnilih z dne 21.6.2006, na katera se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj, je naročnik pri odgovoru na 68. vprašanje, ki ga je sicer naročnik podal že na 36. vprašanje glede izpolnjevanja stolpca "tehnični podatki", navedel:

"Zahteve je potrebno izpolnjevati v skladu s splošnimi navodili ponudnikom, str. 63 mapa I. "Tehnična dokumentacija in prospekti ter ostala dokazila o izpolnjevanju zahtev po popisih, je ponudnik dolžan priložiti vso navedeno dokumentacijo. Na vsakem dokazilu mora biti pri ponujenem elementu opreme čitljivo napisana številka pozicije (koda) opreme iz popisa, na katero se dokazilo nanaša. V kolikor naročnik številke pozicije ni vpisal, jo vpiše ponudnik sam."

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je slednji izpolnil tabelo, v kateri je naročnik popisal zahtevano opremo, pri čemer imajo posamezni osnovni elementi opreme, ki opredeljujejo zaključene dele (npr. OP miza, univerzalni transportni voziček, električni sistem za prelaganje pacienta, dokontaminacijska komora itd.), znotraj določenega sklopa v stolpcu 1 vpisane identifikacijske oznake. Naštete dele opreme je naročnik specificiral z naštevanjem posameznih sestavnih delov in tehničnimi specifikacijami, pri čemer v stolpcu 1 za vsak posamezni sestavni del ni navajal posebnih oznak oz. kod. Ob navedenem je treba ugotoviti, da v skladu z zgoraj navedenimi določili razpisne dokumentacije ponudniki niso bili dolžni (v primeru, če tega ni storil že naročnik) izpolniti stolpca 1 v vseh vrsticah, v katerih so našteti posamezni sestavni deli, temveč le v tistih vrsticah, kjer je opredeljen zaključen del opreme, ki je v tabeli tudi posebej označen z zgoraj in spodaj odebeljenimi črtami. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da so v stolpcu 1 označeni vsi posamezni deli opreme, ki predstavljajo zaključene celote, zaradi česar ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagateljeve navedbe o nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika niso utemeljene, je v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Na podlagi ugotovitve, da ponudbe izbranega ponudnika iz razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, ni mogoče obravnavati kot nepravilne, pa Državna revizijska komisija tudi ni vsebinsko presojala tistih vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe ponudnika Mollier d.o.o.. Vsebinska presoja slednjih tudi v primeru njihove utemeljenosti ne bi več mogla vplivati na ugotovitev o pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika in posledično ne bi mogla privesti do drugačne odločitve Državne revizijske komisije v tem revizijskem postopku. Zgolj morebitna izločitev ponudnika Mollier d.o.o. iz postopka oddaje javnega naročila zaradi zatrjevanih nepravilnosti v zahtevku za revizijo namreč ne bi več mogla v ničemer spremeniti niti položaja vlagatelja niti položaja izbranega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in nadaljnjih vlogah zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval povrnitev 200.000,00 SIT za takso, 3.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk ter 1% materialnih stroškov od presežka, skupaj z 20% DDV. V obvestilu o nadaljevanju postopka je vlagatelj zahteval še povrnitev 50 točk za sestavo vloge skupaj z DDV in 2% materialnimi stroški. V vlogi z dne 2.10.2006, s katero je posredoval pripombe na strokovno mnenje, je vlagatelj zahteval tudi povrnitev predujma v višini 1.000.000,00 SIT, kolikor so znašali tudi dejanski stroški za pridobitev strokovnega mnenja.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17.10.2006

predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana
- SOČA OPREMA d.o.o., Linhartova c. 51, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana