018-373/2006 Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-373/2006-42-2952

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka kot člana senata in članice Vide Kostanjevec kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za servisiranje fotokopirnih strojev znamke Canon izven garancijskega roka in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Biring, d. o. o., Motnica 9, Trzin, ki ga zastopa odvetnica Vlasta Rehar, Hrastovec 21, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 9. 10. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev, kot izhaja iz dokumenta "sklep o oddaji naročila" št. 430-183/2006/ (17141-05) z dne 1. 8. 2006.

2. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 454.628 tolarjev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 19. 5. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega naročila št. 430-183/2006/ (17141-05), javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006, pod številko objave Ob-15580/06, kot tudi v uradnem glasilu Evropskih skupnosti, in sicer z dne 27. 5. 2006, pod številko objave 2006/S 100-107346.

Naročnik je 11. 7. 2006 javno odprl predložene ponudbe, kar je dokumentiral z zapisnikom št. 430-183/2006/ (17141-05). Iz zapisnika izhaja, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Naročnik je 1. 8. 2006 izdal sklep o oddaji naročila št. 430-183/2006/ (17141-05), v katerem je navedel, da so vse tri ponudbe pravilne in da se javno naročilo odda ponudniku Reflect, d. o. o., Podpeška cesta 105, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, kar mu je naročnik omogočil 10. 8. 2006. Vlagatelj je zahteval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila izdal 25. 8. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 8. 2006, s katerim izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika, ker naj bi ta nastopal s podizvajalci, ni pa dokazal izpolnjevanja pogojev zanje kot tudi ni zanje predložil nobenih dokazil. Vlagatelj nadalje trdi, da je družba Canon izbranemu ponudniku izdala potrdilo o usposobljenosti za servisiranje, vendar ga je dala le za določen čas (do 30. 6. 2006), iz česar je razvidno, da na dan, določen za predložitev ponudb (10. 7. 2006), to ni več veljalo. Prav tako naj bi glede na navedeno bilo razvidno, da izbrani ponudnik "ni predložil dokazila o usposobljenosti ponudnika za izvajanje predmeta naročila, potrjenega s strani Canon za čas 140 dni od dneva, določenega za sprejemanje ponudbe", kar naj bi bila zahteva iz točke 7.9.1. razpisne dokumentacije. Zaradi navedenega izbranemu ponudniku ni mogoče priznati sposobnosti. Vlagatelj tudi meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil izjave ponudnika v zvezi z obrtnim dovoljenjem (manjkajo podatki o izbranem ponudniku), kot tudi vzorca pogodbe (manjkajo naslov, ID za DDV in višina bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).

Naročnik je 14. 9. 2006 sprejel sklep št. 430-183/2006/20 (17141-05), s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik najprej podrobno opiše, da je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje pogoja glede kadrovskih zahtev, poleg tega pa izpostavlja, da je izbrani ponudnik možnost nastopanja s podizvajalci le proučeval, vendar se je ni poslužil, kar tudi izhaja iz pojasnila izbranega ponudnika. Naročnik tudi navaja, da se vlagatelj napačno sklicuje na 5. točko četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik podrobno zavrača vlagateljeve revizijske navedbe glede potrdila, ki ga je izbranemu ponudniku izdala družba Canon, ob tem pa se sklicuje tudi na pojasnila Canona Adrie, podrobno pa zavrača kot neutemeljene tudi vlagateljeve revizijske navedbe glede dolžnosti izbranega ponudnika izpolniti sporno izjavo in pogodbo v celoti tudi v izpodbijanih delih.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 18. 9. 2006 obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom št. 430-183/2006/22 (17141-05) z dne 21. 9. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo, da izbrani ponudnik nastopa s podizvajalci, ni pa dokazal izpolnjevanja pogojev zanje kot tudi ni zanje predložil nobenih dokazil, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 7.4 Podizvajalci Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb (v nadaljevanju: Navodila) na strani 9 razpisne dokumentacije določil: "7.4. A V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. II/9); 7.4. B V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora predložiti: Podatke o podizvajalcu (priloga št. II/10), Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. II/11), Izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (priloga št. II/12); OPOMBA: Ponudnik - izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika." Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala tudi v izjavo, kot je ta razvidna iz obrazca v prilogi št. II/9 (V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisiranje fotokopirnih strojev znamke Canon izven garancijskega roka, št. 430-183/2006, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.).

Državna revizijska komisija je nato vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik podpisal in žigosal izjavo, kot je razvidna iz obrazca v prilogi št. II/9. Pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi bili k ponudbi predloženi podatki ali dokazila, ki bi se nanašali na morebitne oziroma domnevne podizvajalce izbranega ponudnika. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je tako nesporno razvidno, da je izbrani ponudnik pripravil svojo ponudbo tako (oziroma na način), kot da v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila ne nastopa s podizvajalci.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da se vlagatelj v zahtevku za revizijo sklicuje na naročnikove navedbe iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, in sicer tistega dela, kjer naročnik navaja, da je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (tekom analize) od izbranega ponudnika zahteval dodatna pojasnila, ker "so bile pri pregledu nekatere nejasnosti v ponudbi ..." Državna revizijska komisija je vpogledala v dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in ugotovila, da je naročnik v njej med drugim zapisal, da je izbrani ponudnik v pojasnilu na naročnikovo zahtevo navedel, da "se je na podlagi podatkov o fotokopirnih strojih in njihovih lokacijah, ob siceršnji možnosti za dogovor s podizvajalci, odločil za centralno servisiranje fotokopirnih strojev â??" Vlagatelj na podlagi prejete dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ugotavlja, da je izbrani ponudnik "navedel možnost dogovora s podizvajalci", zaradi česar bi moral izbrani ponudnik predložiti podatke in dokazila za svoje podizvajalce, kot to zahteva točka 7.4. B na strani 9 razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v pojasnilo z dne 17. 7. 2006 in ugotovila, da je izbrani ponudnik posredoval naročniku pojasnilo, kot je to naročnik od njega zahteval v skladu s 54. členom ZJN-1. Naročnik je namreč izbranemu ponudniku poslal dopis (dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo) št. 430-104/2006/8 (17141-05) z dne 14. 7. 2006 in ga pozval na pojasnila v zvezi z vprašanjem, kako bo z v ponudbi opredeljenim strokovnim kadrom časovno zahtevano zagotavljali servisiranje po lokacijah in posameznih tipih naprav. Izbrani ponudnik je v pojasnilu z dne 17. 7. 2006 med drugim navedel, da "glede na vašo zahtevo in dvom v našo izvedbo servisiranja vam podajamo pojasnila, na kakšen način nameravamo kvalitetno in v navedenih časovnih terminih opraviti vzdrževanje vaših fotokopirnih strojev. Po strokovni preučitvi vseh podanih podatkov o 338 fotokopirnih strojev in njihovih lokacijah smo se odločili za centralno servisiranje le teh. Imeli smo možnost za dogovor s podizvajalci, vendar je naše mnenje, da lahko iz enega centra (â??) veliko bolje nadzorujemo časovne termine za odziv na napake, kakor tudi kvalitetno izvedbo popravila â?? Ponovno poudarjamo, da lahko sami brez pomoči podizvajalcev zelo kakovostno pod velikim samonadzorom opravimo delo, za katerega smo se prijavili â??" Iz podanega pojasnila izbranega ponudnika je nesporno razvidno, da se je izbrani ponudnik odločil nastopiti samostojno brez podizvajalcev. Iz podanega pojasnila izbranega ponudnika je namreč razvidno, da je izbrani ponudnik zgolj proučeval možnost nastopati s podizvajalci, vendar pa se za tako obliko nastopa ni odločil. Iz pojasnila izbranega ponudnika je tudi razvidno, da izbrani ponudnik utemeljuje, da je izvajanje predmeta javnega naročila sposoben izvesti tudi sam oziroma samostojno. Ker se izbrani ponudnik torej ni odločil nastopiti s podizvajalci, ni mogoče utemeljeno trditi, da bi moral izbrani ponudnik za "podizvajalce" (s katerimi sicer niti ne nastopa) predložiti kakršnekoli podatke ali kakršnakoli dokazila.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je vlagatelj napačno interpretiral pojasnila izbranega ponudnika oziroma naročnikov povzetek teh pojasnil, zato je mogoče tudi ugotoviti, da je vlagateljeva argumentacija, ki temelji na takšni interpretaciji pojasnila izbranega ponudnika oziroma naročnikovega povzetka teh pojasnil, v celoti napačna.

Glede na prej navedeno je Državna revizijska komisija to vlagateljevo revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z vlagateljevimi revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na možnost uspešnega servisiranja s samo tremi zaposlenimi serviserji, je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v šesti alinei točke 7.3. Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave ter obrazci Navodil (stran 9 razpisne dokumentacije) navedel, da se bo "ponudbo štelo za popolno, če bo ponudnik predložil" "seznam zadostnega števila kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in njihove reference (priloga št. II/7)". Pri pregledu razpisne dokumentacije je Državna revizijska komisija tudi ugotovila, da je naročnik v 8. točki Kadri Navodil (strani 10-11 razpisne dokumentacije) določil "Ponudnik mora zagotavljati zadostno število kadrov za izvedbo predmetnega javnega naročila. Ponudnik poda imena, strokovno izobrazbo in število let izkušenj na področju predmetnega javnega razpisa za kadre v obrazcu Seznam zadostnega števila kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in njihove reference (priloga št. II/7)". Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v obrazec, kot je razviden iz priloge št. II/7, in ugotovila, da je v besedilu pred seznamom iz tega obrazca navedeno "v zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisiranje fotokopirnih strojev znamke Canon izven garancijskega roka, št. 430-183/2006, navajamo, da bo pri izvajanju predmetnega naročila sodelovalo zadostno število kadrov, in sicer naslednje osebe", sam seznam pa je sestavljen iz treh stolpcev, v katere je treba vpisati podatke "ime in priimek", "stopnja strokovne izobrazbe" in "število let izkušenj na tem področju".

Pri pregledu naročnikove spisovne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik prejel tudi dve vprašanji, ki se nanašata na zahtevo po "zadostnem številu kadrov". Državna revizijska komisija je ugotovila, da je eden izmed ponudnikov z dopisom z dne 22. 6. 2006 naročniku zastavil vprašanje "Kolikšno je zadostno število kadrov oz. ali bodo dali težo končnemu izboru"", na katerega je naročnik odgovoril z dopisom št. 430-183/2006/5 (17141-05) z dne 28. 6. 2006, in sicer "Ponudnik na osnovi zahtev naročnika iz VI. in VII. dela razpisne dokumentacije, podatkov o fotokopirnih strojih ter njihovih lokacijah sam poda potrebno število kadra za izvedbo storitev. Zadostno število kadra je namreč lahko različno med ponudniki, odvisno od razvejanosti servisne mreže ponudnika ter njihove notranje organizacije dela. Seznam zadostnega števila kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in njihove reference je pogoj za priznanje sposobnosti in ne merilo za ocenjevanje ponudb. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena, skladno s točko 14. II. dela razpisne dokumentacije." Drugo vprašanje je postavil vlagatelj, in sicer z dopisom z dne 4. 7. 2006, v katerem naročniku očita, da na bistvo zastavljenega vprašanja, "kakšno je zadostno število kadrov, da bo ponudniku priznana sposobnost", ni odgovoril.Vlagatelj poleg tega v tem vprašanju podaja mnenje, da bi bilo "smiselno jasno postaviti minimalne zahteve po številu kadrov, njihovi strokovni izobrazbi ter številu let izkušenj, da bo ponudniku priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila. V nasprotnem primeru zahteva po navedbi kadrov v točki 8 nima pravega smisla." Naročnik je na zastavljeno vprašanje odgovoril z dopisom št. 430-183/2006/7 (17141-05) z dne 6. 7. 2006, in sicer "Kot je že navedeno v odgovoru na 2. vprašanje, v dodatnih pojasnilih z dne 28.6.2006, ponudnik na osnovi zahtev naročnika iz VI. In VII. razpisne dokumentacije ter podatkov o fotokopirnih strojih in njihovih lokacij sam, glede na lastno organiziranost in razvejanost servisne mreže preceni in poda seznam zadostnega števila kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega razpisa. Iz navedenega sledi, da je pogoj, da ponudnik v ponudbi poda omenjeni seznam, v katerem navede tudi stopnjo strokovne izobrazbe in število let izkušenj na tem področju. Naročnik bo le v primeru dvoma v ustreznost kadrovske zasedbe, od ponudnika zahteval dodatne pojasnitve."

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik izpolnil obrazec, kot je razviden iz priloge št. II/7, tako, da je v seznam vnesel podatke štirih oseb. Izbrani ponudnik je v obrazec (posamezne stolpce) vnesel tudi podatke o kraju in datumu, stopnji strokovne izobrazbe kot tudi številu let izkušenj oseb, navedenih v prvem stolpcu tega seznama. Glede na navedeno in upoštevajoč dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija tega, da bi bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna zaradi morebitnih formalnih kršitev naročnikove zahteve glede izpolnitve, podpisa in žigosanja obrazca, kot je razviden iz priloge št. II/7, Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da bi ponudba izbranega ponudnika v tem delu ne bila pravilna iz prej navedenih formalnih razlogov (tj. izpolnitev, podpis, žig). V tem delu je ponudba izbranega ponudnika očitno za obe stranki pravilna. Državna revizijska komisija pa ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna, ker naj bi izbrani ponudnik ne zadostil tudi naročnikovi zahtevi po "zadostnem številu kadra".

Državna revizijska komisija najprej izpostavlja, da iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik sam določil, kdaj šteje, da je nek ponudnik izpolnil zahtevo zadostnega števila kadra, in torej navedba "zgolj" treh serviserjev sama po sebi še ne pomeni tega, da izbrani ponudnik ni zadostil naročnikovim zahtevam. Ob tem pa je treba tudi ugotoviti, da je že iz naročnikovega odgovora z dne 28. 6. 2006 razvidno, da naročnik izpostavlja, da je lahko zadostno število kadra različno med ponudniki, zato določitev potrebnega števila prepušča ponudnikom. Naročnik namreč ugotavlja, da je določitev zadostnega števila kadra odvisna najprej od tega, da ponudniki preučijo naročnikove zahteve, podatke o fotokopirnih strojih in njihove lokacije, kot tudi od dejavnikov, ki so v celoti v sferi ponudnikov (npr. razvejanost servisne mreže, notranja organizacija dela). Naročnik je nato v odgovoru z dne 6. 7. 2006 na vprašanje, ki ga je zastavil vlagatelj (!), znova enako odgovoril, kot je to storil že v odgovoru z dne 28. 6. 2006, s to razliko, da pa je navedel, da bo v primeru dvoma v ustreznost kadrovske zasedbe od ponudnika zahteval dodatna pojasnila. Naročnik je od izbranega ponudnika "v izogib morebitnim nevšečnostim" zahteval dodatno pojasnilo, iz prejetega pojasnila pa je naročnik ocenil, da izbrani ponudnik izpolnjuje tudi zahtevo po zadostnem številu kadra. Ob navedenem je treba tudi ugotoviti, da kadrovske pogoje za priznanje sposobnosti ureja 42.a člen ZJN-1. Glede na to, da je izbrani ponudnik na podlagi posredovanega pojasnila očitno zadostil naročnikovi zahtevi glede izpolnjevanja kadrovskega pogoja, saj bi ga naročnik sicer izločil (prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, kot sicer smiselno po odgovoru iz dopisa št. 430-183/2006/7 (17141-05) z dne 6. 7. 2006), ne pa izbral, kot tudi sicer je izbrani ponudnik zadostil formalnim zahtevam naročnika, ko je predložil izpolnjen obrazec, kot je razviden iz priloge št. II/7, ni mogoče ugotoviti, da bi bila podana kršitev. Od ponudnika namreč tudi ni mogoče zahtevati več, kot to od njega zahtevajo dokumenti, ki jih v postopku oddaje javnega naročila pripravi naročnik (objava javnega razpisa, razpisna dokumentacija). Naročnik je določil kot ustrezno dokazilo zgolj izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec, kot je razviden iz priloge št. II/7, tej zahtevi pa je izbrani ponudnik sicer tudi sledil. Nenazadnje med strankama ni niti sporno, da bi tega dokazila ne bilo v ponudbi izbranega ponudnika oziroma da ima kakršnekoli (prej navedene formalne) pomanjkljivosti.

Državna revizijska komisija tako tudi izpostavlja, da vnaprej ni mogoče ocenjevati, da bi izbrani ponudnik ne bil sposoben izvajati predmeta javnega naročila. Ugotovljeno je že bilo, da je izbrani ponudnik zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj ne oporeka načinu izvedbe servisiranja, kot ga je izbrani ponudnik podal v pojasnilu naročniku, ampak zgolj številčni neustreznosti kadra, ki bo servisiral fotokopirne stroje. Ob navedenem pa je treba tudi ugotoviti, da ima naročnik v fazi izvajanja predmeta javnega naročila tudi ustrezne institute, če bi se izkazalo, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje svojih obveznosti oziroma da teh obveznosti ne more izpolnjevati (npr. vnovčitev bančne garancije, instituti obligacijskega prava).

Glede na navedeno, kot sicer izhajajoč iz ugotovitve o vlagateljevi napačni interpretaciji pojasnila izbranega ponudnika oziroma naročnikovega povzetka tega pojasnila iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, je Državna revizijska komisija tudi to vlagateljevo revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z revizijsko navedbo glede neustreznosti potrdila, ki ga je Canon izdal izbranemu ponudniku, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je v točki 7.9.1 Navodil (stran 10 razpisne dokumentacije) navedeno "dokazilo o usposobljenosti ponudnika za izvajanje predmeta naročila, potrjeno s strani institucije, ki ga je usposobila za izvajanje". V zvezi s to naročnikovo zahtevo je vlagatelj naročniku postavil vprašanja (V razpisni dokumentaciji v poglavju 7 (Pogoji za priznanje sposobnosti) v točki 7.9.1 zahtevate predložitev Dokazila o usposobljenosti ponudnika za izvajanje predmeta naročila, potrjeno s strani institucije, ki ga je usposobila za izvajanje. Ker je predmet javnega razpisa servisiranje fotokopirnih strojev Canon, sklepamo, da moramo predložiti potrdilo družbe Canon, da smo za opravljanje te storitve tudi dejansko usposobljeni. Ali to drži " Ali moramo pod to točko predložiti še katera druga potrdila"), na katera je naročnik odgovoril z dopisom št. 430-183/2006/7 (17141-05) z dne 6. 7. 2006, in sicer "Kot dokazilo o usposobljenosti ponudnika za izvajanje predmeta javnega naročila ponudnik predloži potrdilo družbe Canon, če ga je le-ta usposobila za izvajanje. Drugačna potrdila pod to točko niso zahtevana."

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil fotokopijo potrdila (certifikata), ki ga je izbranemu ponudniku izdal Canon. Pri pregledu tega potrdila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je poleg osnovnega besedila (This is to certify that Reflect, Brezovica pri Ljubljani has been accredited as authorized service partner for Slovenia Analog Copiers, digital Copiers, Digital Color Copiers, Personal Copiers, Facsimilies, BJ Printers, Laser Beam Printers, Scanners, Multifunctional Devices for the year 2006.) na dnu tega potrdila za podpisoma odgovornih oseb v drobnem tisku zapisano tudi besedilo "(due to the new canon channel partner programme certification, this certificate is valid by the end of June 2006)".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj med drugim navaja, da "je potrdilo dano za omejen čas, in sicer do 30. junija 2006. V točki IV. 3.7. objave javnega naročila Ob-15580/06 v Ur. listu 57/06, je razvidno, da je minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe 140 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudbe, ki je bil 10.07.2007 (očitno gre za pomoto, saj je ta rok bil 10. 7. 2006; op. Državna revizijska komisija). Navedeno pomeni, da ponudnik REFLECT d.o.o. ni predložil dokazila o usposobljenosti ponudnika za izvajanje predmeta naročila, potrjenega s strani CANON za čas 140 dni od dneva določenega za sprejemanje ponudbe". Glede na to, da se vlagatelj sklicuje tudi na rok veljavnosti ponudbe, je Državna revizijska komisija vpogledala tudi v obrazec ponudbe in ugotovila, da je izbrani ponudnik izpolnil rubriko "veljavnost ponudbe (najmanj 140 dni)" z navedbo števila 140, s čimer je v celoti sledil naročnikovi zahtevi, kot izhaja iz točke 5. Veljavnost ponudbe Navodil (stran 6 razpisne dokumentacije), kot sicer opombe iz obrazca ponudbe, da mora ponudba veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb. Državna revizijska komisija ob navedenem pripominja, da v tem konkretnem primeru ni mogoče enačiti veljavnosti ponudbe z veljavnostjo dokazil.

V zvezi z revizijskima navedbama, da je bilo potrdilo dano za omejen čas (do 30. 6. 2006) in da predloženo potrdilo na dan predložitve ponudbe (10. 7. 2006) ni bilo več veljavno, s čimer je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, je Državna revizijska komisija 3. 10. 2006 zaprosila družbo Canon Adria, d. o. o., Dunajska cesta 128a, Ljubljana (v nadaljevanju: Canon Adria) za pojasnilo. Canon Adria je 4. 10. 2006 Državni revizijski komisiji podala pojasnilo, v katerem je navedla, da "Canon Adria vsak začetek leta zbere podatke o obstoječi partnerski mreži (prodajni in servisni) ter na podlagi informacij o delovanju/aktivnostih posameznega partnerja odloči o nadaljnjem statusu. Ker pa se pripravljamo na novo partnersko strukturo, katera bo še detajlneje opisala le to, smo letošnje izdane certifikate časovno omejili do konca junija. Ker pa na žalost zamujamo s pregledom obstoječega trga in prestrukturiranjem, novih certifikatov (še) nismo izdali. Zatorej so certifikati navkljub pretečenemu roku še vedno veljavni. Na naši strani http://www.canon.si/slovenija/index.html lahko tudi vidite aktualen spisek pooblaščenih partnerjev, kateri je hkrati tudi veljaven." Državna revizijska komisija je dobila enako pojasnilo, kot ga je dobil že naročnik. Glede na podano pojasnilo Canona Adrie se ni mogoče strinjati z vlagateljevima revizijskima navedbama. Kljub zatrjevani časovni omejitvi, zapisani na potrdilu, Canon Adria zatrjuje, da je tako potrdilo še vedno veljavno.

Državna revizijska komisija je tudi preverila podatke na posredovanem spletnem naslovu oziroma nadaljnji povezavi http://www.canon.si/servis.php (Servisna mesta) in ugotovila, da je izbrani ponudnik (ravno tako, kot je vlagatelj) vključen v seznamu pod rubriko Service Partner, kot tudi to, da opravlja servisno dejavnost v produktni skupini, za katero je podeljena avtorizacija. Iskalnik na tej povezavi pokaže, da izbrani ponudnik opravlja servisno dejavnost za fotokopirne stroje, in sicer v skupinah osebni fotokopirni aparati, analogni fotokopirni stroji (NP), digitalni fotokopirni stroji (iR) in barvni fotokopirni stroji (iRC & CLC).

Glede na navedene ugotovitve ni mogoče zagovarjati vlagateljevega stališča, da je v tem delu ponudba izbranega ponudnika nepravilna, zato je Državna revizijska komisija to vlagateljevo revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo, da izbrani ponudnik ni navedel svojih podatkov v izjavi ponudnika v zvezi z obrtnim dovoljenjem, zaradi česar je njegova ponudba nepravilna, saj je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju s točko 7.3 Navodil, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo, in sicer točko 7.3 Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave ter obrazci Navodil (strani 8âˆ"9 razpisne dokumentacije). V prvi alinei točke 7.3 razpisne dokumentacije v povezavi s točko 7. Navodil je navedeno "ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil izpolnjene, podpisane in žigosane izjave ter obrazce: izjavo ponudnika v zvezi z obrtnim dovoljenjem (priloga št. II/2)". Državna revizijska komisija je nato vpogledala tudi v izjavo, kot je razvidna iz obrazca v prilogi št. II/2 (V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za servisiranje fotokopirnih strojev znamke Canon izven garancijskega roka, št. 430-183/2006, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (ponudnik točki a, b ustrezno obkroži in izpolni): a) Da mora izvajalec âˆ" (vpisati: ponudnik/podizvajalec) za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem javnem razpisu, na podlagi Obrtnega zakona âˆ" ObrZ-UPB1 pridobiti obrtno dovoljenje, zato v ponudbi v skladu s točko 7.2.5 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, prilagamo obrtno dovoljenje za izvajalca teh dejavnosti, in sicer _ (navesti: naziv izvajalca) ...; poudarila Državna revizijska komisija).

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik izpolnil obrazec, kot je razviden iz priloge št. II/2, tako, da je na dnu obrazca navedel podatke o kraju in datumu, ponudniku, se podpisal in odtisnil svoj žig. Izbrani ponudnik je obkrožil točko a), torej točko pred tisto izjavo, iz katere izhaja, da mora pridobiti obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Iz navedenega obrazca je nadalje razvidno, da izbrani ponudnik ni vpisal nobenih podatkov na prazni črti, ampak je podčrtal besedi "ponudnik" in "naziv izvajalca" v oklepajih za tema praznima črtama.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da podatki na omenjenih črtah niso vpisani, sporno pa je dejstvo, ali bi moral naročnik, ker ti črti nista izpolnjeni, ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno zavrniti. V 13. točki 3. člena ZJN-1 je določeno, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Čeprav naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo utemeljuje, da je izbrani ponudnik že s podčrtanjem posameznih besed izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije, je kljub temu mogoče ugotoviti, da prva alinea točke 7.3 Navodil v povezavi s točko 7. Navodil predstavlja naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki bi jo moral izbrani ponudnik izpolniti tako, kot se ta glasi. Nadalje je treba tudi ugotoviti, da iz spornega obrazca izhajajo še nadaljnje naročnikove zahteve (tj. ponudnik ustrezno obkroži in izpolni, vpisati, navesti). Glede na to, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo biti izjave izpolnjene (gl. točka 7.3 Navodil), kot tudi to, da je v sami izjavi postavil še nadaljnje izrecne zahteve, je mogoče ugotoviti, da bi moral izbrani ponudnik na prvo prazno črto podatke vpisati (gl. drugi oklepaj z navodili) oziroma jih navesti (kar je enako kot pojem vpisati; gl. tretji oklepaj z navodili), ne pa podčrtati dela vsebine teh dveh oklepajev. Ker iz izjave, predložene ponudbi izbranega ponudnika, izhaja, da sta prazni črti ostali prazni, kljub izrecno drugačnim naročnikovim zahtevam, je mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik pri pripravi svoje ponudbe ni v celoti sledil naročnikovim strogim formalističnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo revizijsko navedbo označila kot utemeljeno.

Ob navedenem je treba tudi ugotoviti, da je naročnik v 10. točki Izločitev ponudbe Navodil (stran 11 razpisne dokumentacije) tudi določil, da "vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za priznanje sposobnosti, bodo izločene". Iz navedenega opozorila (oziroma njegovega prvega dela) je razvidno, da si je naročnik tudi sicer sam normiral strog pristop pri presojanju izpolnjevanja lastnih zahtev.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo, da izbrani ponudnik ni navedel tudi nekaterih podatkov v vzorcu pogodbe, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v točki 7.7 Navodil (stran 10 razpisne dokumentacije) določil, da "vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe".

Vlagatelj najprej izpostavlja, da izbrani ponudnik v vzorec pogodbe ni vpisal svojega naslova. Državna revizijska komisija je vpogledala v vzorec pogodbe, predložen ponudbi izbranega ponudnika, in ugotovila, da je iz njega razvidno, da izbrani ponudnik res ni vpisal tudi svojega naslova, hkrati pa ni mogoče niti ugotoviti, zakaj bi izbrani ponudnik moral svoj naslov sploh vpisati, saj taka naročnikova zahteva izrecno ne izhaja ne iz vzorca pogodbe ne iz Navodil. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da naročnik za vpis podatkov v uvodnem delu vzorca pogodbe ni podal nobenih natančnejših oziroma podrobnejših zahtev, iz same zahteve iz točke 7.7 Navodil pa tudi ni mogoče potegniti nedvoumnega zaključka, da bi moral izbrani ponudnik vpisati tudi svoj naslov. Izbrani ponudnik je vpisal svojo firmo, glede na razpisno dokumentacijo pa vlagatelj podrobneje ne utemeljuje, zakaj bi moral izbrani ponudnik vpisati tudi svoj naslov. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da bi moral izbrani ponudnik svoj naslov tudi vpisati, zato je to vlagateljevo revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

V zvezi z revizijsko navedbo, da izbrani ponudnik v vzorec pogodbe ni vpisal tudi ID za DDV, je Državna revizijska komisija vpogledala v sporni vzorec pogodbe, predložen ponudbi izbranega ponudnika, in ugotovila, da je rubrika, ki je sicer tudi izrecno označena oziroma poimenovana (identifikacijska številka), prazna (neizpolnjena). Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da ta podatek ni vpisan, sporno pa je dejstvo, ali bi moral naročnik, ker ta podatek ni vpisan, ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno zavrniti. V 13. točki 3. člena ZJN-1 je določeno, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Čeprav naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo utemeljuje, da ta podatek izhaja iz drugih delov ponudbe izbranega ponudnika, kot tega, da vlagatelj s svojimi navedbami v bistvu priznava namen vzorca pogodbe, je kljub temu mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik pri pripravi svoje ponudbe ni v celoti sledil naročnikovim strogim formalističnim zahtevam iz razpisne dokumentacije (točka 7.7 Navodil v povezavi z uvodnim delom vzorca pogodbe). Naročnik je namreč zahteval, da morajo ponudniki vzorec pogodbe izpolniti, nedvoumno pa je tudi mogoče ugotoviti, da je naročnik rubriko poimenoval (identifikacijska številka) in za vpis sporne številke določil tudi ustrezen prostor. Že iz same strukture vzorca pogodbe je razvidno, da je naročnik pričakoval, da bodo ponudniki vpisali tudi sporno številko. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija to vlagateljevo revizijsko navedbo označila kot utemeljeno.

V zvezi z revizijsko navedbo, da izbrani ponudnik v vzorec pogodbe ni vpisal tudi višine bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je Državna revizijska komisija vpogledala v ta vzorec pogodbe, predložen ponudbi izbranega ponudnika, in ugotovila, da je v prvem odstavku 10. člena vzorca pogodbe, predloženega ponudbi izbranega ponudnika, (prvi) prostorček prazen (neizpolnjen). Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v nadaljevanju besedila zapisano besedilo "/Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe./", zaradi česar je mogoče ugotoviti, da tega podatka izbranemu ponudniku dejansko ni bilo treba izpolniti že v ponudbi, kot utemeljeno navaja naročnik. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija to vlagateljevo revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Ob tem pa Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik v odgovoru na zahtevek za revizijo v zvezi z revizijsko navedbo glede nevpisa višine obravnavane bančne garancije celo navaja, da je izbrani ponudnik "ravnal povsem pravilno in v skladu z navodili naročnika, saj je poleg prostora, namenjenega za vnos tega podatka, navedena opomba naročnika - zapisana ležeče â??", s čimer naročnik priznava, da je v vzorec pogodbe vnesel dodatna navodila, ki pomenijo vodilo za pravilno izpolnitev pogodbe. Državna revizijska komisija tako tudi ugotavlja, da omenjena navodila po svojem bistvu predstavljajo zahteve iz razpisne dokumentacije, kot so sicer opredeljena v 13. točki 3. člena ZJN-1.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija da naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Z razveljavitvijo sklepa o oddaji javnega naročila se postopek pri naročniku vrne v fazo ponovnega pregleda prispelih ponudb in njihovega ocenjevanja. Naročnik bo moral tako pred izdajo nove odločitve o oddaji javnega naročila ponovno pregledati predložene ponudbe in upoštevati obveznosti, ki jih naročniku nalaga 76. člena ZJN-1, oziroma upoštevati 77. člen ZJN-1, če bi se odločil, da zavrne vse ponudbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo sodne takse (vlagatelj očitno uveljavlja povračilo vplačane takse za vložitev zahtevka za revizijo; op. Državna revizijska komisija) v višini 200.000 tolarjev, stroškov za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2.000 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kot tudi pavšalne stroške po 13. členu Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/2003 in 70/2003 - popr.; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) v višini 2 % oziroma 40 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV.

Državna revizijska komisija skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter upoštevajoč Odvetniško tarifo in vrednost ponudbe izbranega ponudnika (51.458.054,40 tolarjev z DDV; podatek iz dokumenta "sklep o oddaji naročila" št. 430-183/2006/ (17141-05) z dne 1. 8. 2006) vlagatelju priznava povračilo stroškov za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.900 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kar znese 250.800 tolarjev, materialne stroške v višini 2 % od protivrednosti 1.000 odvetniških točk in 1 % od protivrednosti 900 odvetniških točk, torej v skupni višini 29 odvetniških točk (20 + 9), povečane za 20 % DDV, kar znese 3.828 tolarjev, in znesek vplačane takse. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj za tako priznanje podlage v veljavni Odvetniški tarifi ni mogoče najti. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ne priznava presežka nad priznanimi stroški za sestavo zahtevka za revizijo, saj glede na ugotovljeno vrednost spornega predmeta to ne bi bilo utemeljeno.

Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 454.628 tolarjev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 9. 10. 2006

Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Vlasta Rehar, Hrastovec 21, 1236 Trzin,
- Reflect, d. o. o., Podpeška cesta 105, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.