018-347/2006 Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-347/2006-42-3068

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku z opisom "izbira usposobljenih kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške opreme - osebnih računalnikov in zaslonov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BIROTEHNA, servis in vzdrževanje računalniške opreme, d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.10.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 06.09.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o ustavitvi revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 07.07.2006, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 430-4/2006/145, z dne 31.08.2006. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 07.07.2006, se sprejme v obravnavo.

2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

3. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 56, z dne 10.06.2005, pod številko objave Ob-16113/05, objavil postopek oddaje javnega naročila po omejenem postopku za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške strojne opreme - osebnih računalnikov in zaslonov, z oznako OMRZ-1/2005-1, po sklopih.

Naročnik je z dokumentom Odločitev o oddaji naročila, z dne 12.05.2006, in Popravkom odločitve o oddaji javnega naročila za javni razpis z oznako OMRZ-1/2005-1, z dne 05.06.2006, vse sodelujoče obvestil o izbiri ponudnikov po posameznih sklopih. Kot najugodnejšega ponudnika za Sklop 1: ekonomični osebni računalniki je naročnik izbral podjetje MARAND INŽENIRING d.o.o., Koprska ulica 100, Ljubljana.

Dne 12.06.2006 je vlagatelj od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti, ki mu jo je naročnik posredoval z dopisom, z dne 28.06.2006.

Vlagatelj je dne 07.07.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je naknadno, po oddaji povabila v drugi fazi predmetnega postopka, za Sklop 1: ekonomični osebni računalniki, v delu tehničnih specifikacij spremenil razpisno dokumentacijo, ko je v Obrazložitvi odločitve o oddaji naročila trdil, da je zahteval vsaj 2 PCI vgradni mesti in eno PCI Express vgradno mesto. Vlagatelj navaja, da iz razpisne dokumentacije nikjer ne izhaja, da naročnik zahteva tri slote - vgradna mesta različnih vrst (t.j. PCI in PCI Express), ampak samo dva slota - vgradna mesta, ne glede na možni vrsti. Naročnik je v svoji obrazložitvi z napačno interpretacijo s strani enega od ponudnikov zastavljenega vprašanja, ki se je nanašal na višino in vrsto možne vrste slota (PCI Express slot) in ne na število zahtevanih slotov, izključil dva ponudnika, kakor tudi vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, s čimer je omejil konkurenco med ponudniki in tako kršil 5. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj meni, da naknadno spremenjena razpisna dokumentacija pomeni kršitev 25. člena ZJN-1, prvega odstavka 32. člena ZJN-1 ter kršitev drugega in tretjega odstavka 50. člena ZJN-1, v povezavi s 7. členom ZJN-1. Vlagatelj predlaga, da se ugotovi, da je naročnik naknadno, po oddaji povabila v omejenem postopku, spremenil razpisno dokumentacijo, ter zahteva razveljavitev postopka predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na Sklop 1, ter naj se naročniku naloži, da pripravi jasno razpisno dokumentacijo na način, da bo le-ta ustrezala določilom ZJN-1. Vlagatelj je tudi priglasil strošek plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je po prejemu sklepa Državne revizijske komisije št. 018-280/2006-34-2234, z dne 01.08.2006, s katerim mu je bilo naloženo, da skladno z določilom 16. člena ZJN-1 odloči o zahtevku za revizijo, dne 17.08.2006 sprejel sklep št. 430-4/2006/144, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da bi moral naročnik zoper domnevne kršitve naročnika v zvezi z razpisno dokumentacijo, skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN, ugovarjati pred rokom za oddajo ponudb, saj je bil odgovor št. 17 objavljen na internetnih straneh že 07.04.2006 ob 8:32 uri, rok za oddajo ponudbe pa je bil 13.04.2006 do vključno 14:00 ure. Vlagatelj namreč ni dokazal, da zatrjevanih kršitev ni bilo mogoče ugotoviti pred rokom za predložitev ponudb. Sicer pa naročnik navaja, da je z vprašanjem št. 17 samo podal pojasnilo o višini PCI Express slota in z odgovorom ni spremenil razpisne dokumentacije oziroma specifikacij za opremo iz Sklopa 1 in ni povečal števila PCI slotov iz 2 na 3, saj je z odgovorom na vprašanje št. 17 pojasnil, da mora biti tudi PCI Express slot polne višine. Naročnik navaja, da so tako tehničnim specifikacijam zadostile matične plošče z najmanj enim PCI slotom in enim PCI Express slotom in tudi matične plošče z dvema PCI slotoma in enim PCI Express slotom, pri čemer so morali biti vsi sloti polne višine (full height).

Dne 22.08.2006 je vlagatelj vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 31.08.2006 sprejel sklep št. 430-4/2006/145 o ustavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je vlagatelj dne 21.08.2006 prejel sklep št. 430-4/2006/144, z dne 17.08.2006, ter da v treh dneh od vlagateljevega prejema naročnikovega sklepa ni prejel pisnega obvestila, da bo vlagatelj nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je dne 06.09.2006 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper naročnikov sklep o ustavitvi postopka, št. 430-4/2006/145, z dne 31.08.2006. Vlagatelj navaja, da je dne 23.08.2006 naročniku in Državni revizijski komisiji poslal "Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo, v nadaljevanju: (Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije)". Vlagatelj pojasnjuje, da je Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije poslal naročniku s kurirjem, vendar je očitno prišlo do pomote pri kurirski službi, saj je bilo obvestilo s kurirjem prinešeno na Državno revizijsko komisijo in ne naročniku. Vlagatelj je pravočasno, v tridnevnem roku, poslal Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije naročniku in Državni revizijski komisiji, vendar je prišlo do zamude pri dostavi obvestila naročniku, ne po krivdi vlagatelja, pač pa kurirske službe. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep št. 430-4/2006/145, z dne 31.08.2006, s kateri je naročnik postopek revizije ustavil oziroma nadaljuje postopek za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v okviru predmetnega postopka najprej obravnavala vlagateljevo pritožbo zoper naročnikov sklep o ustavitvi revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, št. 430-4/2006/144, z dne 31.08.2006. Ob tem je ugotovila, da je vlagateljeva pritožba, z dne 30.08.2006, utemeljena.

Skladno z določilom 17. člena ZRPJN mora vlagatelj najkasneje v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo naročnika pisno obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa. Iz navedenega določila ZPRJN izhaja, da mora vlagatelj, v kolikor želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, o tem naročnika pisno obvestiti v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da je dne 23.08.2006 po kurirju in dne 24.08.2006 po pošti prejela vlagateljevo Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije. Kakor izhaja iz naročnikovega sklepa o ustavitvi postopka revizije, št. 430-4/2006/145, z dne 31.08.2006, naročnik tega obvestila ni prejel. Na tem mestu Državna revizijska komisija izpostavlja določilo 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006 v nadaljevanju: ZPP), katerega določila se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporablja na podlagi določila petega odstavka 3. člena ZRPJN. V petem odstavku 112. člena ZPP je opredeljeno "če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.".
Kakor je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo št. 430-4/2006/144, z dne 17.08.2006, prejel dne 21.08.2006. Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije je bilo Državni revizijski komisiji vročeno dne 23.08.2006. Kot naslovnik Obvestila o nadaljevanju postopka revizije je naveden naročnik, medtem ko je dopis Državni revizijski komisiji namenjen zgolj v vednost. Kurir je dne 23.08.2006 Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije, naslovljeno na naročnika, prinesel na Državno revizijsko komisijo (Državna komisija pa je obvestilo o nadaljevanju postopka revizije prejela tudi po pošti, dne 24.08.2006), zato gre ugotoviti, da je pri prenosu pošte prišlo do očitne pomote. Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije je Državna revizijska komisija prejela dne 23.08.2006 (torej v roku treh dni od vlagateljevega prejema sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo), zato gre potrebno upoštevajoč dejstvo, da je pri prenosu po kurirski službi prišlo do očitne pomote ter upoštevajoč določilo 112. člena ZPP, zaključiti, da je bilo Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije vloženo pravočasno.
Iz zgoraj navedenih dejstev izhaja, da je vlagateljevo Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo navkljub temu, da je bila namesto naročniku poslana na Državno revizijsko komisijo, nesporno prispela pred iztekom roka za njeno podajo in je tako pravočasna.

Vlagatelj je pravočasno zahteval nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, zato ni mogla nastopiti domneva umika njegovega revizijskega zahtevka, kot jo opredeljuje prvi odstavek 17. člena ZRPJN, zaradi česar gre ugotoviti, da naročnikov sklep o ustavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročil, št. 430-4/2006/145, z dne 31.08.2006 ne izkazuje upoštevne pravne podlage.

Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi, z dne 06.09.2006, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o ustavitvi revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 07.07. 2006, kot izhaja iz naročnikovega Sklep št. 430-4/2006/145, z dne 31.08.2006. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 07.07.2006, je Državna revizijska komisija sprejela v obravnavo.

O stroških pritožbenega postopka Državna revizijska komisija ni odločala, ker teh ni priglasila nobena od strank.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da je naročnik z naknadno spremembo razpisne dokumentacije kršil določilo 5., 7., 25., 32. in 50. člena ZJN-1.

Iz razpisne dokumentacije (Specifikacije namizne in ostale opreme) izhaja, da je naročnik za Sklop 1: Osebni računalniki med drugim zahteval, da mora imeti minimalna konfiguracija PCI/PCI Express matična plošča s 533/800 MHz vodilom, SATA krmilnik za trde diske, kot opcijo pa je v točki H določil small form factor ohišje z dvema PCI slotoma polne višine (full height).
Skladno z določilom 25. člena ZJN-1 (Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) mora katerikoli ponudnik, ki zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik mu mora pisni odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh. Naročnik mora posredovati obvestilo vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. Iz omenjenega določila ZJN-1 tako izhaja, da mora naročnik obvestilo o morebitni spremembi razpisne dokumentacije brezplačno posredovati tistim ponudnikom, ki so jo že prejeli. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 07.04.2006 od enega izmed ponudnikov, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, prejel vprašanje: "Pri sklopu 1 zahtevate PCI/PCI Express matično ploščo in SFF ohišje z dvema PCI slotoma polne višine. Ali to pomeni (ob upoštevanju, da bomo sčasoma novejši PCI Express sloti povsem zamenjali PCI slote), da mora biti tudi PCI Express slot polne višine"". Naročnikov odgovor na to vprašanje (odgovor številka 17.) se je glasil: "Da, tudi PCI slot mora biti polne višine.". Naročnik je omenjen odgovor dne 07.04.2006 objavil na svojih spletnih straneh in ga elektronski pošti posredoval ponudnikom, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo. Rok za oddajo ponudb je bil s spremembami razpisne dokumentacije, z dne 31.03.2006, določen na dan 13.04.2006 do vključno 14.ure. Nastala sprememba razpisne dokumentacije, kot izhaja iz odgovora št. 17, tako predstavlja sestavni del razpisne dokumentacije. Z vsebino razpisne dokumentacije so se ponudniki seznanili že pred rokom za oddajo ponudb.

ZRPJN v petem odstavku 12. člena določa, da "â?? vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so vlagatelju bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom." Pravilo uveljavlja načelo hitrosti. Upravičenec do vložitve zahtevka za revizijo mora zoper domnevno kršitev reagirati takoj, ko jo opazi, s čimer je omogočeno sprotno odpravljanje morebitnih ugotovljenih nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Pravilo skuša preprečiti tudi morebitne špekulacije, ko ponudnik ne reagira zoper kršitev, ker meni, da bo morda imel od nje korist ter zavezuje ponudnike, da pozorno spremljajo morebitne kršitve naročnika, obenem pa jih pri možnosti vlaganja zahtevkov za revizijo v veliki meri omejuje.

V obravnavanem primeru je vlagatelju dejstvo, da naročnikova zahteva, da mora biti tudi PCI slot polne višine predstavlja sestavni del razpisne dokumentacije za predmetni razpis, znano že od dne, ko je naročnik odgovor št. 17., z dne 07.04.2006, objavil na svojih internetnih straneh oziroma najkasneje od dne, ko je vlagatelj od njega prejel odgovor št. 17. po elektronski pošti dne 07.04.2006. Vlagatelj sporne zahteve naročnika v teku postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni problematiziral in je na datum za predložitev ponudb svojo ponudbo oddal. Vlagatelj je vprašanje z domnevno sporno zahtevo razpisne dokumentacije sprožil šele v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 07.07.2006 - torej nesporno šele potem, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila, z dne 12.05.2006, oziroma popravek te odločitve, z dne 05.06.2006.

Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da ocena o tem, ali gre pri kršitvi, ki jo vlagatelj očita naročniku, za domnevno sporno postopanje naročnika, ki je vlagatelju bilo znano že pred potekom roka določenega za predložitev ponudb, ne more biti vprašljiva. V kolikor je vlagatelj menil, da je naročnikova zahteva, da mora biti tudi PCI slot polne višine na predmetnem javnem razpisu postavljena v nasprotju z določili ZJN-1 ter da bi jo zato moral naročnik v razpisni dokumentaciji odpraviti ali vsaj spremeniti, bi moral zahtevati revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila že v času, ko bi revizijska presoja še lahko privedla do odprave očitane nepravilnosti v razpisni dokumentaciji (seveda le v primeru, če bi se ugotovilo, da so očitki vlagatelja v tej smeri utemeljeni). Vlagatelj je izrazil svoje očitke naročniku, ki se nanašajo na domnevno sporno spremembo razpisne dokumentacije šele potem, ko je naročnik že zaključil postopek oddaje javnega naročila s sprejemom odločitve o oddaji naročila, z dne 12.05.2006, oziroma njenega popravka, z dne 05.06.2006, zato je potrebno šteti, da so navedeni očitki vlagatelja v smislu določila petega odstavka 12. člena ZRPJN formalno prepozni, oziroma da je njegov zahtevek za revizijo v tem smislu zamujen ter da vlagateljevih očitkov iz tega razloga po vsebini ni več mogoče meritorno obravnavati.

Čeprav v nadaljevanju navedeno ne vpliva na odločitev v tej zadevi in vlagatelj v zvezi s tem kršitev niti ne zatrjuje, pa Državna revizijska komisija vendarle dodaja, da mora naročnik skladno z določilom četrtega odstavka 25. člena ZJN-1 v primeru, da spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb. Državna revizijska komisija pa tudi dodaja, da lahko naročnik po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila svojo odločitev spremeni le v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez izrecno vloženega pravnega sredstva svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti (oziroma izdati popravka odločitve o oddaji javnega naročila, kot je to storil naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila). Ob zapisanem gre izpostaviti tudi, da naročnik skladno z določilom 16. člena ZRPJN, po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da "v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo".

Ob vsem opisanem je bilo potrebno zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 3. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 04.10.2006Predsednica senata:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- BIROTEHNA, servis in vzdrževanje računalniške opreme, d.o.o., šmartinska cesta 106, Ljubljana
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- MARAND INŽENIRING d.o.o., Koprska ulica 100, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana