018-328/2006 Osnovna šola Medvode, Vrtec Medvode, Osnovna šola Preska, Osnovna šola Pirniče, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik

Številka: 018-328/06-33-2577

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov za potrebe naročnikov in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila družba Valtex & Co., d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode, Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, Medvode, Osnovna šola Preska, Preška cesta 22, Medvode, Osnovna šola Pirniče, Zg. Pirniče 37b, Medvode, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73, Smlednik in Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, Smlednik (v nadaljnjem besedilu: naročniki), dne 29.8.2006

ODLOČILA

1. Pritožba z dne 18.8.2006 se zavrne kot neutemeljena.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročniki so javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavili v Uradnem listu RS, št. 57/2006, z dne 2.6.2006, pod št. objave 15142/06.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30.6.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da so določila razpisne dokumentacije v nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročniki oz. njihov pooblaščenec odvetnik Janez Tekavc so vlagatelja z dopisom z dne 5.7.2006 pozvali, naj v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo v roku treh dni od prejema poziva dopolni z dokazilom o vplačani taksi.

Vlagatelj je takso v višini 100.000,00 SIT plačal dne 6.7.2006, dokazilo o plačilu takse pa je poslal z dopisom, ki ga je, kot je razvidno iz popisa oddanih pošiljk, na pošto oddal dne 10.7.2006, pri čemer je v glavi dopisa navedel nazive naročnikov, pod katere je pripisal:
"Po pooblastilu
Drago Čučnik, odvetnik
Stari trg 2
1000 Ljubljana."

Naročniki so dne 13.7.2006 izdali sklep, s katerim so zahtevek za revizijo zavrgli. V obrazložitvi navajajo, da so vlagatelja po vložitvi zahtevka za revizijo pozvali, naj slednjega v roku treh dni dopolni s potrdilom o vplačani taksi. Naročniki navajajo, da je iz povratnic razvidno, da je vlagatelj poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 6.7.2006, kar pomeni, da se je rok za dopolnitev iztekel 9.7.2006. Ker je bil ta dan nedelja, se je rok, skladno z določbo četrtega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), iztekel v ponedeljek, dne 10.7.2006. Ker vlagatelj zahtevka za revizijo v roku ni dopolnil, so naročniki njegov zahtevek za revizijo v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN zavrgli.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18.8.2006 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri navaja, da je dne 6.7.2006 prejel poziv za dopolnitev zahtevka, pri čemer je poziv podpisal odvetnik Janez Tekavc, ki naj bi zastopal naročnike. Poziv je bil poslan priporočeno s povratnico, vendar mu podpisnik odvetnik Janez Tekavc ni priložil pooblastil naročnikov. Vlagatelj je dne 10.7.2006 dopolnil zahtevek za revizijo z dokazilom o plačilu takse, ki jo je plačal dne 6.7.2006. Pri pošiljanju dopolnitve vloge z dokazilom o plačilu takse je prišlo do očitne pomote, saj je vlagatelj poslal vlogo z dokazilom pravočasno odvetniku Dragu Čučniku na naslov Stari trg 2, Ljubljana, ki je vlogo prejel dne 12.7.2006. Do očitne napake je prišlo zato, ker je v istem času vlagatelj vložil zahtevek za revizijo tudi zoper naročnike Oš Ivana Cankarja Ljutomer, Oš Stročja vas, Oš Janka Ribiča Cezanjevci, Oš Mala Nedelja, Oš Razkrižje in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, katere je po pooblastilu zastopala družba Altus consulting d.o.o., ki prav tako zastopa v delu razpisne dokumentacije tudi zgoraj navedene naročnike, v delu odločanja o zahtevku za revizijo pa odvetnik Drago Čučnik iz Ljubljane. Vlagatelj navaja, da je v vlogi pravilno navedel naročnike, očitno pa se je zmotil pri navedbi pooblaščenca, na katerega je naslovil pisanje in mu ga tudi vročil. Po vlagateljevem mnenju je prišlo do očitne pomote, saj je bila vloga pravočasno poslana pooblaščencu, ki je bil pooblaščen v identičnem primeru. Odvetnik Drago Čučnik je potrdil, da je vlogo prejel in jo je nemudoma odstopil družbi Altus consulting d.o.o.. Vlagatelj je kopijo vloge poslal tudi ministrstvu za finance in Državni revizijski komisiji. Pooblaščena družba Altus consulting d.o.o. je bila tako seznanjena z vlogo vlagatelja kot tudi z dokazilom o plačilu takse. Po mnenju vlagatelja je treba v skladu s šestim odstavkom 112 člena ZPP ugotoviti, da je šlo v obravnavanem primeru za očitno pomoto oz. lapsus in ne za neznanje ali neskrbnost, zaradi česar je treba šteti, da je bila vloga poslana pravočasno. Vlagatelj še navaja, da pri javnih naročilih, ki jih za naročnike pripravlja družba Altus consulting d.o.o. večkrat prihaja do zmede na področju pooblastilnih razmerij. Vlagatelj je pravilno označil naročnike, do očitne pomote je prišlo le pri navedbi pooblaščenca.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnikov je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožba ni utemeljena.

Vlagatelj mora v skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN v zahtevku za revizijo predložiti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Iz besedila tretjega odstavka 12. člena ZRPJN je razvidno, da je procesna predpostavka popolnosti zahtevka za revizijo (pravočasna) predložitev potrdila o vplačilu takse, ne pa zgolj njeno plačilo. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, mora vlagatelja v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN nemudoma pozvati, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Vprašanje pravočasnosti pošiljanja vlog v predmetnem revizijskem postopku je treba v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN presojati z vidika prvega, drugega in šestega odstavka 112. člena ZPP. Če je vloga vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena ZPP, ali očitni pomoti vložnika.

Uvodoma gre ugotoviti, da vlagatelj v pritožbi zatrjuje očitno pomoto pri pošiljanju dopolnitve zahtevka za revizijo, zaradi katere naj bi bilo treba njegovo vlogo v skladu s šestim odstavkom 112. člena ZPP obravnavati kot pravočasno, ne navaja pa morebitnih kršitev v zvezi s pošiljanjem oz. prejemom poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo. V tem pritožbenem postopku torej ni sporno, da je vlagatelj poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse dejansko prejel.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z vlogo z dne 30.6.2006 vložil zahtevek za revizijo, ki ni vseboval potrdila o plačilu takse iz 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN. Naročniki oz. njihov pooblaščenec so vlagatelja z dopisom z dne 5.7.2006 pozvali, naj zahtevek za revizijo v roku treh dni od prejema poziva dopolni s potrdilom o plačilu takse. Kot navaja sam vlagatelj in kot je razvidno iz dokumentacije, je vlagatelj navedeni dopis prejel dne 6.7.2006, kar ob upoštevanju drugega in četrtega odstavka 111. člena ZPP pomeni, da se je vlagatelju rok za posredovanja potrdila o plačilu takse iztekel dne 10.7.2006. Vlagatelj je takso v višini 100.000,00 SIT plačal dne 6.7.2006, potrdilo o plačilu takse pa je, kot navaja sam vlagatelj in kot je razvidno tudi iz poštnih povratnic ter popisa oddanih pošiljk, dne 10.7.2006 posredoval odvetniku Dragu Čučniku, ne pa naročnikom oz. njihovemu pooblaščencu. Iz dokumentacije, zlasti pa iz navedb samega vlagatelja, je tako mogoče ugotoviti, da je vlagatelj potrdilo o plačilu takse poslal pravočasno, in sicer dne 10.7.2006 priporočeno po pošti, vendar pa je vlogo, v kateri je bilo potrdilo o plačilu takse, naslovil na napačno osebo, ki je vlogo prejela in posredovala naprej dne 12.7.2006, torej po izteku roka za dopolnitev zahtevka za revizijo.

Čeprav so v skladu s prvim in drugim odstavkom 112. člena ZPP upoštevne le tiste vloge, vezane na prekluzivni rok, ki so vložene pravočasno pri pristojnem organu, je, kot je bilo že navedeno, v šestem odstavku 112. člena ZPP določena tudi izjema. Za vlogo, ki je vezana na prekluziven rok in je bila izročena ali poslana napačnemu organu pred iztekom roka, k pristojnemu organu pa prispe po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena ZPP, ali očitni pomoti vložnika. V obravnavanem primeru bi se lahko torej vloga vlagatelja, s katero je ta dne 10.7.2006 dopolnil zahtevek za revizijo, štela za pravočasno, če bi se lahko pripisala očitni pomoti vlagatelja.

Vendar pa pooblaščena odvetnica vlagatelja vloge, s katero je dopolnila zahtevek za revizijo, ni le poslala nepristojnemu organu oz. nepooblaščeni osebi, ampak je tudi na sami vlogi kot pooblaščenca naročnikov zapisala odvetnika Draga Čučnika. Vloga je bila torej napačno naslovljena in napačno vložena. Take napake ni mogoče opredeliti kot očitne pomote, vloge pa posledično ni mogoče obravnavati kot pravočasne. Utemeljitev, da bi šlo za očitno pomoto, bi bila pri odvetniku kot pravnemu strokovnjaku možna le v primeru, ko bi bil sam naročnik oz. pooblaščena oseba v vlogi pravilno opredeljena, napačen naziv pa bi bil zapisan le na pisemski ovojnici, zaradi česar bi bilo mogoče takšno pomoto pripisati administraciji, ne pa neskrbnosti odvetnika. Ker v konkretnem primeru ni šlo za očitno pomoto, je treba šteti, da vlagatelj svojega zahtevka za revizijo ni dopolnil v zakonsko določenem roku.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbo zavrnila kot neutemeljeno.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v pritožbi z dne 18.8.2006 zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali s pritožbo. Določba 22. člena ZRPJN ureja le povrnitev stroškov revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru, skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljajo določbe ZPP. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno, je obenem, skladno z določilom prvega odstavka 165. člena ZPP, odločila tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi s pritožbo, ter na podlagi prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi z določilom 366. člena ZPP vlagateljevo zahtevo za povračilo odvetniških stroškov zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.8.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode
- Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, Medvode
- Osnovna šola Preska, Preška cesta 22, Medvode
- Osnovna šola Pirniče, Zg. Pirniče 37b, Medvode
- Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73, Smlednik
- Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, Smlednik
- odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana