018-328/2006 Osnovna šola Medvode, Vrtec Medvode, Osnovna šola Preska, Osnovna šola Pirniče, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik

Številka: 018-328/06-44-2768

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 325. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov za potrebe naročnikov in na podlagi predloga za izdajo dopolnilnega sklepa vlagatelja Valtex & Co., d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnikov Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode, Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, Medvode, Osnovna šola Preska, Preška cesta 22, Medvode, Osnovna šola Pirniče, Zg. Pirniče 37b, Medvode, Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73, Smlednik in Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, Smlednik (v nadaljnjem besedilu: naročniki), dne 12.9.2006

ODLOČILA

Predlog za izdajo dopolnilnega sklepa se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročniki so javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavili v Uradnem listu RS, št. 57/2006, z dne 2.6.2006, pod št. objave 15142/06.

Po vložitvi zahtevka za revizijo (vloga z dne 30.6.2006), v katerem je vlagatelj ugovarjal zoper določila razpisne dokumentacije, je vlagatelj z vlogo z dne 10.7.2006 dopolnil zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse. Naročniki so dne 13.7.2006 izdali sklep, s katerim so zahtevek za revizijo zavrgli, in sicer z obrazložitvijo, da vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil pravočasno.

Zoper navedeni sklep je vlagatelj z vlogo z dne 18.8.2006 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, v kateri navaja, da je ravnanje naročnika nepravilno, in sicer zato, ker je vlagatelj takso pravočasno plačal in potrdilo o tem pravočasno posredoval naročnikom, vendar ga je po očitni pomoti naslovil na napačen naslov, pa tudi zato, ker se pooblaščenec naročnikov ni izkazal s pooblastilo, zaradi česar bi bilo treba šteti, da poziva za doplačilo takse sploh še ni bilo. Na podlagi teh navedb je vlagatelj predlagal, da se pritožbi ugodi in razveljavi sklep naročnika z dne 13.7.2006 ter da naročniki o zahtevku za revizijo odločijo v skladu z določbami ZRPJN, zahteval pa je tudi povračilo stroškov, nastalih s pritožbo.

Državna revizijska komisija je dne 29.8.2006 izdala sklep št. 018-328/06-33-2577, s katerim je vlagateljevo pritožbo z dne 18.8.2006 zavrnila kot neutemeljeno, zavrnila pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 4.9.2006 od Državne revizijske komisije zahteval izdajo dopolnilnega sklepa. V vlogi vlagatelj navaja, da je vložil pritožbo iz dveh razlogov, in sicer zato, ker je prišlo pri vlagatelju do očitne pomote pri pošiljanju vloge z dokazili glede plačane takse, ter zato, ker za poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo kot tudi za sklep o zavrženju zahtevka za revizijo pooblaščenec ni imel priloženega pooblastila naročnikov. Vlagatelj navaja, da se Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-328/06-33-2577 z dne 29.8.2006 ni opredelila do vseh dokazov in navedb iz I. točke pritožbe, pri čemer je sprejela enako odločitev kot v zadevi 018-205/06-33-1886, čeprav gre za popolnoma drugačno zadevo, zaradi česar bo vlagatelj izkoristil sodno varstvo v skladu s petim odstavkom 23. člena ZRPJN. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da se Državna revizijska komisija niti z besedo ni opredelila z zvezi z navedbami pod točko II pritožbe, kjer je bilo navedeno, da pooblaščenec za zastopanje ni imel pooblastil, na podlagi katerih bi Državna revizijska komisija morala ugoditi predlogu vlagatelja tako, da bi razveljavila sklep naročnika o zavrženju z dne 13.7.2006. Glede na to, da se Državna revizijska komisija ni opredelila oz. odločila o zahtevku iz točke II pritožbe, vlagatelj predlaga, da bi z dopolnilnim sklepom naknadno odločila o zahtevku, o katerem ni bilo odločeno. Državna revizijska komisija ni odločala o pritožbi vlagatelja v delu, ki se nanaša na pooblaščenca brez pooblastila, ki je za naročnike opravljal pomembna procesna dejanja. Državna revizijska komisija je opustila odločitev v točki II pritožbe, bi pa morala o navedbah odločiti in posledično ugoditi predlogu vlagatelja ter razveljaviti sklep naročnika z dne 13.7.2006. S svojo odločitvijo je Državna revizijska komisija ravnala protizakonito, saj ni odločala o celotnem zahtevku vlagatelja. Morala bi preizkusiti, ali so procesna dejanja bila opravljena po pooblaščencu naročnikov, česar ni storila. Državna revizijska komisija je pri odločanju o pritožbi storila tudi bistveno kršitev določb pravdnega postopka v skladu z 11. točko 339. člena ZPP. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme dopolnilni sklep, s katerim pritožbi ugodi in razveljavi sklep naročnika o zavrženju z dne 13.7.2006, da naročnik odloči v skladu z določbami ZRPJN in da mu povrne stroške za sestavo pritožbe.

Po pregledu dokumentacije o revizijskem postopku ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska vlagateljev predlog za izdajo dopolnilnega sklepa zavrnila kot neutemeljen.

V skladu s prvim odstavkom 325. člena ZPP se dopolnilna sodba izda na predlog stranke v primeru, če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti, ali ni odločilo o delu zahtevka. Z zahtevkom (tožbenim predlogom) stranka opredeli vsebino pravnega varstva, ki ga želi. V pritožbenem postopku vlagatelj z zahtevkom (pritožbenim predlogom) opiše pravno razmerje, ki je v revizijskem postopku nastalo med njim in naročnikom, ter kako naj se to razmerje prekine ali preoblikuje. Od zahtevka (predloga) je treba ločiti dejstva, na katera je zahtevek oprt, oz. dejansko stanje, iz katerega naj bi pri pravilni uporabi pravnih pravil izvirala pravna posledica, kot je zahtevana v zahtevku.

Kot je razvidno iz vlagateljeve pritožbe (vloga z dne 18.8.2006) je vlagatelj zahtevek (pritožbeni predlog) oblikoval na naslednji način:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika o zavrženju z dne 13.7.2006 pod opr. št. 1/06-2/06-3/06-10/06-21/06.
2. Naročniki morajo o zahtevku za revizijo z dne 30.6.2006 odločiti v skladu z določbami ZRPJN.
3. Naročniki so dolžni vlagatelju povrniti odvetniške stroške za sestavo pritožbe v višini 1000 odvetniških točk po 18. tar št. ODT in 2% materialnih stroškov v višini 20 odvetniških točk, kar z vključenim davkom na dodano vrednost znaša 134.640,00 SIT.

Vlagateljev predlog se torej nanaša na razveljavitev naročnikove odločitve, da se zahtevek za revizijo zavrže in na ponovno odločanje o zahtevku za revizijo, ta predlog pa je v pritožbi utemeljil na dveh dejanskih stanovih, in sicer na okoliščino, da je pri vlagatelju prišlo do očitne pomote pri pošiljanju dopolnilne vloge, ter na okoliščino, da so bile pri naročnikovem procesnem ravnanju pomanjkljivosti glede pooblastilnega razmerja. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-328/06-33-2577 z dne 29.8.2006 vlagateljevo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno, kar pomeni, da je zavrnila vlagateljev zahtevek za pravno varstvo oz. predlog, naj se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo in posledično da naj naročnik ponovno odloča o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je torej v celoti odločila o vlagateljevem zahtevku oz. pritožbenem predlogu. V primeru, ko bi Državna revizijska komisija izdala dopolnilni sklep, kot to predlaga vlagatelj, bi ponovno odločala o istem pritožbenem predlogu, ne pa o zahtevku, o katerem še ni odločila. To je razvidno tudi iz samih vlagateljevih navedb iz vloge z dne 4.9.2006, v kateri predlaga, da bi morala "glede na utemeljene navedbe vlagatelja v točki II Državna revizijska komisija ugoditi predlogu vlagatelja tako, da bi razveljavila sklep naročnika o zavrženju z dne 13.7.2006 pod opr. št. 1/06-2/06-3/06-10/06-21/06". Vlagatelj torej v predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa predlaga, da Državna revizijska komisija ponovno odloči o istem pritožbenem predlogu - razveljavitvi naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, o katerem je s sklepom št. 018-328/06-33-2577 z dne 29.8.2006 že odločila.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 325. člena ZPP predlog vlagatelja za izdajo dopolnilnega sklepa zavrnila, saj zanj glede na dejstvo, da je bilo o njegovem pritožbenem predlogu za razveljavitev naročnikove odločitve (pa tudi o zahtevku za povračilo stroškov) že odločeno, ni pravne podlage.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.9.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode
- Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, Medvode
- Osnovna šola Preska, Preška cesta 22, Medvode
- Osnovna šola Pirniče, Zg. Pirniče 37b, Medvode
- Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73, Smlednik
- Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, Smlednik
- odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana