018-309/2006 Občina Sevnica

Številka: 018-309/06-44-2542

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata ter predsednika Sama Červeka in članice Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki obsega izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 m" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.08.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki obsega izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 m". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 55/06, z dne 26.05.2006, pod številko objave Ob-14669/06 in v Uradnem glasilu EU, št. S 99, z dne 26.05.2006.
Naročnik je dne 24.07.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila (dokument št. 35300-0043/1999), s katerim je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju STADIJ d.o.o, Postojna, ki je oddal (skupno) ponudbo s partnerjem VODOTEHNIKA d.d., Zagreb (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Dne 27.07.2006 je vlagatelj zahteval vpogled v naročnikovo spisovno dokumentacijo in v ponudbo izbranega ponudnika (v tistih delih, ki ne predstavljajo poslovne skrivnosti). Vpogled v dokumentacijo je bil vlagatelju omogočen dne 28.07.2006, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 03.08.2006 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je 5 ponudnikov (od skupno šestih) podalo občutno višje cene od ocenjene vrednosti in da znaša razkorak med najnižjo in najvišjo ponudbeno vrednostjo 1.510.980.837,19 SIT. Iz navedenega sledi, zatrjuje vlagatelj, da bi moral naročnik preveriti neobičajno nizko ceno, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, saj bi se le tako lahko prepričal, ali bo slednji za ponujeno ceno dejansko lahko izpolnil vse pogodbene obveznosti. Navedeno, zatrjuje vlagatelj, je relevantno predvsem zato, ker je izbrani ponudnik manjša pravna oseba z majhnim številom zaposlenih.
Vlagatelj ugotavlja, da so ponudniki s podpisano Izjavo 1 sprejeli pogoje razpisa, ki med drugim kot pogoj za sodelovanje navaja izpolnjevanje tehničnih sposobnosti za izvedbo naročila, kamor sodi tudi ključno osebje. Vlagatelj še navaja, da 42. a člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) določa, da mora ponudnik razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, iz javno dostopnih uradnih evidenc pa je razvidno, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. Glavni ponudnik (v skupni ponudbi izbranega ponudnika), ki izvaja 85% vrednosti vseh del, ima v letu 2005 16 zaposlenih, v letu 2004 14 zaposlenih in v letu 2003 9 zaposlenih. Glavni ponudnik med ključnim osebjem nima nobenega svojega zaposlenega, niti ni predviden podizvajalec nad 10% ponudbene vrednosti kar, zatrjuje vlagatelj, napotuje na ugotovitev, da izbrani ponudnik ni izpolnjeval pogojev iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj nadalje navaja, da je izbrani ponudnik kot reference navajal dela, ki jih je opravljal za izvajalca kot podizvajalec in ne referenc, ki bi jih potrdil glavni investitor, ki je edini merodajen za izdajo referenc v skladu z razpisno dokumentacijo.

Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma podredno razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo v višini 400.000,00 SIT za plačilo revizijske takse in 2.000,00 SIT za administrativne stroške.

Naročnik je dne 09.08.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je bila ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila navedena tako v objavi javnega razpisa kot tudi v razpisni dokumentaciji in da slednja temelji na pripravljenem idejnem projektu in v njem vsebovanem projektantskem predračunu, katerega postavke so bile zajete v razpisno dokumentacijo. Glede na navedene podlage, navaja naročnik, njegova komisija ni ocenila, da je ponudbena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka. Naročnik pa je natančno preveril, ali je izbrani ponudnik v predloženem ponudbenem predračunu ponudil cene, ki so skladne z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter ugotavljal, ali le-te vsebujejo kakršnekoli računske napake. Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da cena, ki jo je ponudil izbrani ponudnik pri njem ni vzbudila nikakršnega dvoma o (ne)zmožnosti izvedbe javnega naročila.
Naročnik nadalje navaja, da je pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, določil v Podpoglavju 1.2. Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Pogoje za ključno osebje ponudnika je navedel v točkah 1.2.12 (za odgovornega vodjo del), 1.2.13 (za odgovornega projektanta za čistilno napravo) in 1.2.14 (za odgovornega projektanta za kanalizacijo). V predmetnih točkah, navaja naročnik, je ponudnike opozoril, da morajo v dokaz izpolnitve pogojev priložiti Obrazec 5.13, Obrazec 5.14 in Obrazec 5.16. Nadalje je naročnik, in sicer v 13. in 14. točki Podpoglavja 1.4 Poglavja 1 zapisal, da so sestavni deli ponudbe tudi Obrazec 5.12 (ključno osebje) in Obrazec 5.15 (Reference odgovornega projektanta). Naročnik zatrjuje, da je izbrani ponudnik glede na postavljene kadrovske pogoje, s predloženimi dokumenti izkazal izpolnjevanje vseh postavljenih pogojev.
Glede vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na predložitev referenčnih potrdil, naročnik najprej ugotavlja, da vlagatelj za svoje trditve ni predložil nikakršnega konkretnega dokaza. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da je za izpolnjevanje pogojev navedenih v točkah 1.2.10 in 1.2.11 zahteval predložitev Obrazca 5.11 oziroma referenčna potrdila v smislu vsebine tega obrazca. V 12. točki Podpoglavja 1.4 Poglavja 1 pa je zahteval, da morajo biti referenčna potrdila potrjena s strani investitorjev. Pri pregledu referenčnih potrdil, ki jih je predložil izbrani ponudnik, je naročnik ugotovil, da le-ta med drugim vsebujejo navedbo investitorja, potrditev, da je ponudnik (glavni ponudnik ali njegov konzorcijski partner) uspešno opravil določeno delo ter potrditev osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu investitorja. Naročnik še dodaja, da se njegovi komisiji, v kateri je sodelovalo sedem tehničnih strokovnjakov iz razpisanega področja in so jim poznani tako že izvedeni in aktualni projekti na področju odvodnje in čiščenja odpadnih vod, tekom preverbe ponudb ni vzbudi nikakršen dvom v pravilnost predloženih referenčnih potrdil izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.08.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 16.08.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je dne 21.08.2006 od naročnika zahtevala še sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki ji ga je naročnik posredoval še istega dne.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da ni preveril neobičajno nizke cene, ki jo je ponudil izbrani ponudnik ter hkrati zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na kadrovske zmogljivosti in v delu, ki se nanaša na predložena referenčna potrdila.

Kar zadeva vlagateljeve očitke (ki se nanašajo izključno na ponudbo izbranega ponudnika), Državna revizijska komisija ugotavlja, da (celo v primeru, če bi se njegovi očitki v tej smeri izkazali za utemeljene) vlagatelju ni bila in mu tudi ne bi mogla biti povzročena nikakršna škoda, zaradi česar mu ni mogoče priznati aktivne legitimacije za vodenje revizijskega postopka.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku revizije) določa, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj citiranega določila izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka, hkrati (kumulativno) izpolnjena naslednja dva pogoja: (1.) interes za dodelitev naročila in (2.) realna stopnja verjetnosti nastanka škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika).
Medtem, ko v obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, pa je vendarle potrebno ugotoviti, da je možnost nastanka škode vlagatelju, zaradi domnevnih kršitev, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika (vlagatelj očita naročniku, da pri izbranem ponudniku ni preveril neobičajno nizke cene in da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1), dejansko izključena. Kot je ugotovil naročnik v fazi formalnega pregleda vseh prispelih ponudb, so bile v tem postopku od šestih pravočasnih ponudb, štiri ponudbe tudi pravilne, vlagatelj pa je bil, upoštevaje edino merilo za ocenitev ponudb - to je merilo "najnižja cena", uvrščen šele na tretje mesto. Ker je bil torej vlagatelj od štirih pravilnih ponudb uvrščen šele na tretje mesto in ker hkrati ni izpodbijal pravilnosti drugo uvrščene ponudbe (to je ponudbe, ki so jo oddali skupni ponudniki SCT d.d., Ljubljana + Begrad d.d., Novo mesto + Allgemeine Baugesellschaft - A.PORR Aktiengesellschaft, Dunaj + CPM d.d., Maribor + CGP d.d., Novo mesto), je potrebno ugotoviti, da vlagatelj dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v tem postopku izbran kot najugodnejši ponudnik. Ker bi torej celo v primeru, če bi se očitki vlagatelja izkazali kot utemeljeni, naročniku še vedno ostala pravilna (skupna) ponudba podjetij SCT d.d., Ljubljana + Begrad d.d., Novo mesto + Allgemeine Baugesellschaft - A.PORR Aktiengesellschaft, Dunaj + CPM d.d., Maribor + CGP d.d., Novo mesto, torej (skupna) ponudba, iz katere izhaja za 38.127.201,95 nižja cena od cene, ki jo je ponudil vlagatelj (vlagatelj je podal ceno v višini 2.586.073.613,57 SIT drugo uvrščeni ponudnik pa ceno v višini 2.547.946.411,62), je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ne izkazuje pravnega interesa za presojo njegovih očitkov, saj presoja slednjih v ničemer ne vpliva na njegov pravni položaj.

Ob navedenem je Državna revizijska komisija, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (v višini 400.000,00 SIT za plačilo revizijske takse in 2.000,00 SIT za administrativne stroške).
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 28.08.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
- NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Lava 11, Celje
- STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50 a, Postojna
- VODOTEHNIKA d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana