018-351/2006 Občina Brezovica

Številka: 018-351-06-43-3002

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za "Prevoze učencev za šolski leti 2006/7 in 2007/8" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brezovica, Tržaška 390, Brezovica (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.09.2006

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi, tako da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila za "Prevoze učencev za šolski leti 2006/7 in 2007/8" za sklop 2 - Oš Preserje v celoti.

Obrazložitev

Naročnik je vodil postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za "Prevoze učencev za šolski leti 2006/7 in 2007/8". Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 71/06, z dne 07.07.2006, pod št. objave Ob-19570/06, razdeljeno v tri sklope, in sicer sklop 1 - za Oš Brezovica, sklop 2 - za Oš Preserje in sklop 3 - za Oš Log-Dragomer.

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 2-06/06, z dne 17.08.2006, ki ga je vlagatelj prejel 18.08.2006, s katerim je izbral za sklop 1 in 3 vlagatelja, za sklop 2 pa ponudnika Benotours, Turistična agencija in prevozi, Bernard Jesenko s.p., Tržaška 118, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 28.08.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo za predmetno javno naročilo za sklop 2 - Oš Preserje, ki ga je naročnik prejel 29.08.2006.
Vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, da je njegov pooblaščeni predstavnik že na samem odpiranju ponudb podal pripombo, da ponudba izbranega ponudnika ni bila zvezana z vrvico, vendar naročnik tega v zapisniku ni navedel.
Vlagatelj navaja, da je hkrati v istem zapisniku med pomanjkljivostmi navedeno, da ponudba ponudnika Vučko Tours ni povezana s trakom.
Vlagatelj nadalje očita naročniku, da na samem odpiranju ponudb le-teh ni evidentiral, niti ni številčil vsebine in sosledja dokumentov v posamezni ponudbi.
Zatem vlagatelj očita, da ponudba izbranega ponudnika ni bila pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj pogodba ni bila izpolnjena, kot je bilo zahtevano v točki V.14 razpisne dokumentacije.
Vlagatelj očita naročniku tudi kršenje načela transparentnosti kot enega od najpomembnejših načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja, kar utemeljuje z navedbo, da je ponudba izbranega ponudnika vsebovala izjavo o plačilnem roku naročnika, ki pa v razpisni dokumentaciji ni bila ne navedena, niti zahtevana. Vlagatelj se sklicuje na številko strani 41, pri čemer je sam prejel razpisno dokumentacijo, ki ima zgolj 40 strani. Vlagatelj navaja, da je prepričan, da je bila citirana izjava vstavljena naknadno, prav tako pa se zaradi ravnanja naročnika poraja dvom o pravilnosti kot tudi o sami prisotnosti preostalih zahtevanih dokumentov v ponudbi na dan odpiranja ponudb. S spreminjanjem vsebine ponudbe se nepravilne ali nekonkurenčne ponudbe napravi za pravilne in konkurenčne.
Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za sklop 2 ter ponovitev razpisa za ta sklop.

Naročnik je s sklepom, št. 73/06-131, z dne 30.08.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa zavrača očitek glede izjave o plačilnem roku kot brezpredmeten oziroma z argumentom, da bi moral vlagatelj na to "tiskarsko" pomanjkljivost opozoriti že v fazi pred odpiranjem ponudb. Naročnik pojasni, da povezanost ponudbene dokumentacije s posebno vrvico ni kot pogoj zakonitosti ponudbe določena niti z ZJN-1 niti te obveznosti ne določa razpisna dokumentacija v konkretnem primeru. Naročnik navedbo o naknadnem vstavljanju izjave o plačilnem roku ocenjuje za žaljivo in neutemeljeno, kar dokazujeta podpisa predstavnikov vlagatelja na javnem odpiranju ponudb. Naročnik zaključuje, da vlagatelj revizijski zahtevek utemeljuje praktično le na vrvici, ki pa sploh ni bila zahtevana.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 01.09.2006, sklicujoč se na njegov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 08.09.2006, ki ga je slednja prejela 11.09.2006, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija se je najprej opredeljevala do vlagateljevega očitka, da je njegov pooblaščeni predstavnik že na samem odpiranju ponudb podal pripombo, da ponudba izbranega ponudnika ni bila zvezana z vrvico, vendar naročnik tega v zapisniku ni navedel.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v zapisnik o javnem odpiranju ponudb za predmetno javno naročilo, z dne 16.08.2006, in ugotovila, da je v točki III - Pripombe predstavnikov ponudnikov zapisano "Predstavnik ponudnika JP LPP opozori na to, da ponudba ponudnika Beno Tours ni zvezana z vrvico.".
Posledično na podlagi gornje ugotovitve Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zapisal pripombo pooblaščenega predstavnika vlagatelja. Vsled tega vlagateljevemu predmetnemu očitku Državna revizijska komisija ni mogla slediti in ga je zavrnila kot neutemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da je hkrati v zapisniku o javnem odpiranju ponudb med pomanjkljivostmi navedeno, da ponudba ponudnika Vučko Tours ni povezana s trakom.
Na podlagi vpogleda v zapisnik o javnem odpiranju ponudb za predmetno javno naročilo, z dne 16.08.2006, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na drugi strani slednjega pri ponudbi ponudnika Vučko Tours, Vukojevič Željko s.p., Pot v zeleni gaj 25a, Ljubljana (v nadaljevanju: Vučko Tours), navedena kot morebitna pomanjkljivost ponudbe, "da ponudba ni povezana s trakom oziroma opremljena v skladu z navodili". Nadalje izhaja iz spisovne dokumentacije o postopku oddaje predmetnega javnega naročila, da je naročnik ponudniku Vučko Tours posredoval sklep o zavrnitvi (njegove) ponudbe, v katerem je pojasnil, da so bile na javnem odpiranju ponudb ugotovljene predvsem naslednje pomanjkljivosti (njegove) ponudbe: "ponudnik ni predložil potrdila o tem, da ni v kazenskem postopku, ponudnik ni predložil nobene reference in posamezni listi pogodbe niso žigosani ter parafirani.".
Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da kot razlog za izločitev ponudbe ponudnika Vučko Tours ni bila t.i. "nepovezanost s trakom". V posledici te ugotovitve je Državna revizijska komisija štela vlagateljev predmetni očitek kot neutemeljen.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da naročnik na samem odpiranju ponudb ni evidentiral, niti ni številčil vsebine in sosledja dokumentov v posamezni ponudbi.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo (datirana junij 2006) ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo biti ponudbe v postopku predložene tako, da so zvezane z vrvico. Slednje priznava tudi vlagatelj, saj sam izrecno zapiše v obrazložitvi zahtevka za revizijo, da naročnik v sami razpisni dokumentaciji dejansko ni zahteval, da morajo biti ponudbe zvezane z vrvico. Prav tako t.i. povezanosti ponudb z vrvico ne terjata niti ZJN-1 niti Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/01; v nadaljevanju: Navodilo). Četrti odstavek 5. člena Navodila določa zgolj, da se med odpiranjem lahko označi vse dele ponudbe tako, da se prepreči možnost poznejše zamenjave (na primer preluknja in zveže, podpiše ali na drug način označi). Naročnik torej lahko označi vse dele ponudbe s preluknjanjem in vezanjem ter podpisovanjem ali drugim načinom označitve, ni pa tega dolžan storiti.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek spoznala kot neutemeljen.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni bila pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj pogodba ni bila izpolnjena, kot je bilo zahtevano v točki V.14 razpisne dokumentacije.
Na osnovi vpogleda v razpisno dokumentacijo za postopek oddaje predmetnega javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da slednja v točki V.14 (stran 2, Dokazila za ugotavljanje sposobnosti ponudnika) določa "v skladu s ponudbo izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter opremljena z datumom ponudbe". Nadalje iz vpogleda v spisovno dokumentacijo v konkretnem primeru sledi, da iz zapisnika o vpogledu predstavnikov vlagatelja v dokumentacijo o izvedenem postopku ter ponudbe ponudnikov, z dne 24.08.2006 ob 9:00 uri, izhaja pripomba predstavnikov vlagatelja, da v vzorcu pogodbe v 3. členu ni izpolnjeno število dni - rok plačila računa s strani naročnika. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika ter ugotovila, da je slednji v prvem odstavku 3. člena Pogodbe za prevoze učencev za šolski leti 2006/7 in 2007/8 (Obračunavanje prevozov), kjer je navedeno "..., naročnik pa je dolžan plačati račun v ... dneh po prejemu računa.", pustil pri številu dni prazen prostor oziroma da števila dni ni vpisal. Naročnik je s citirano točko V.14 razpisne dokumentacije zahteval tudi izpolnitev pogodbe, česar pa izbrani ponudnik, kot izhaja iz gornjih ugotovitev, ni v celoti storil. Ponudba, ki ni pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, je nepravilna (arg. 13. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1 oziroma 3. alineja 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo - Uradni list RS, št. 33/04).
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja spoznala kot utemeljen.

Kot zadnjega je Državna revizijska komisija obravnavala očitek vlagatelja glede kršenja načela transparentnosti kot enega od najpomembnejših načel javnega naročanja, preko katerega se zagotavlja uresničevanje drugih načel javnega naročanja.
Vlagatelj utemeljuje predmetni očitek z navedbo, da je ponudba izbranega ponudnika vsebovala izjavo o plačilnem roku naročnika, ki pa v razpisni dokumentaciji ni bila ne navedena, niti zahtevana. Vlagatelj se sklicuje na številko strani 41, pri čemer je sam prejel razpisno dokumentacijo, ki ima zgolj 40 strani.
Na osnovi vpogleda v spisovno dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da ima razpisna dokumentacija v konkretnem primeru 40 strani in kot taka "izjave o plačilnem roku" kot obrazca ne vsebuje. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika pa sledi, da vsebuje ponudba le-tega tudi dokument "izjava ponudnika o plačilnem roku" z navedbo naslednjega teksta v glavi tega dokumenta: "Naročnik: OBČINA BREZOVICA, Tržaška 390, 1351 Brezovica, Javno naročilo št. 1/06-PREVOZI UČENCEV V šOLSKEM LETU 2006/7 in 2007/8" (ki je enak tekstu v glavi vseh 40 strani relevantne razpisne dokumentacije). Citirani dokument v ponudbi izbranega ponudnika ima v spodnjem delu izpisano številko strani "41".
Glede na gornja dejstva gre ugotoviti, da naročnik postopka oddaje za predmetno javno naročilo ni vodil dovolj transparentno in jasno, sicer se ne bi pojavljala hkrati (v tem postopku oddaje predmetnega javnega naročila) razpisna dokumentacija s 40 stranmi, ki ne zajema "izjave o plačilnem roku" kot obrazca, in hkrati v ponudbi izbranega ponudnika dokument "izjava ponudnika o plačilnem roku" z izpisano številko strani "41" in z navedbo naslednjega teksta v glavi: "Naročnik: OBČINA BREZOVICA, Tržaška 390, 1351 Brezovica, Javno naročilo št. 1/06-PREVOZI UČENCEV V šOLSKEM LETU 2006/7 in 2007/8". Ne dovolj jasno oziroma ne dovolj transparentno vodenje postopka lahko vsekakor vodi posledično v kršenje načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).
Vsled zapisanega je Državna revizijska komisija sledila predmetnemu očitku vlagatelja.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za sklop 2 ter ponovitev razpisa za ta sklop. Glede na to, da kršitve iz naslova ne dovolj jasnega in ne dovolj transparentnega vodenja postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni mogoče v konkretnem primeru sanirati z delno razveljavitvijo postopka oddaje za sklop 2 (z razveljavitvijo odločitve o izbiri za sklop 2), je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 26.09.2006Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Brezovica, Tržaška 390, Brezovica,
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana,
- Benotours, Turistična agencija in prevozi, Bernard Jesenko s.p., Tržaška 118, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.