018-334/2006 Komunala, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-334/2006-41-3058

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članic Nataše Jeršič in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov - blata oziroma mulja iz centralne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Letnik Saubermacher, podjetje za odstranjevanje odpadkov, d.o.o., Spodnji Porčič 4a, Lenart, ki ga zastopa odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner, Gledališki trg 8/1, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala, javno podjetje, d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.10.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 11.08.2006, se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila "prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov- blata oziroma mulja iz centralne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št. JN-001/06-13, z dne 24.07.2006.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 106.732,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.03.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov - blata oziroma mulja iz centralne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 45, z dne 28.04.2006, pod številko objave Ob-11998/06.

Dne 24.07.2006 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št. JN-001/06-13, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku KOGAL Karli Udovičič, proizvodnja- trgovina- storitve, s.p., Slovenska 43, šentilj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz dokumenta izhaja tudi, da je naročnik prejel skupno štiri ponudbe, od katerih je kot pravilni ocenil dve.

Dne 26.07.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 03.08.2006, ob čemer je v njej med drugim pojasnil, da je bila med pravilnima tudi vlagateljeva ponudba, v kateri pa je bila ponujena višja cena. Dne 07.08.2006 je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Z vlogo, z dne 11.08.2006, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne predstavlja popolne in pravilne ponudbe, naročnik pa naj bi z oddajo naročila temu ponudniku kršil 7., 76. ter 78. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj kot prvi razlog za zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika navaja, da slednji v le-tej na obrazcu OBR-2 (ponudbeni predračun) ni izpolnil rubrike, ki zahteva vnos stroškov transporta v SIT/kg*km. Kot drugi razlog za zatrjevano nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da slednji v le-tej ni predložil zahtevanega dokazila, da ima za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, veljavno dovoljenje, niti izjave, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno. Vlagatelj predlaga, da naročnik "delno, torej le v delu izbire najugodnejšega ponudnika in oddaje javnega naročila razveljavi postopek oddaje javnega naročila". Vlagatelj v svoji vlogi zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pri čemer pa v vlogi navaja le plačilo takse za revizijo, v višini 100.000,00 SIT, ne pa tudi drugih stroškov.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 18.08.2006, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno, predložil pa je tudi vse potrebna dokazila. Njegova ponudba je vsebovala ponudbeni predračun z izpolnjeno skupno ponudbeno ceno, to pomeni, da je bila cena, ki je bila merilo za izbiro, podana. Izbrani ponudnik pa je na zahtevo podal tudi ceno za transport iz postavke ponudbeni predračun, in sicer še pred oddajo javnega naročila. Ta cena pa nima odločujočega pomena pri oddaji javnega naročila. Naročnik dalje navaja, da je dokazilo, s katerim izbrani ponudnik izkazuje, da lahko opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila, izpisek iz sodnega registra na dan 07.06.2006. Izbrani ponudnik je vpisan v sodni register v skladu z 72. členom "Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)"- kot podjetnik in lahko začne opravljati dejavnost, ko izpolni pogoje iz 74. člena "ZGD". Izbrani ponudnik tako izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Z vlogo, z dne 24.08.2006, je vlagatelj naročnika po pooblaščencu obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. O tem je v revizijski postopek priglasil tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer za sestavo izjave o nadaljevanju postopka- stroške v protivrednosti 250 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za stališče do zavrnilnega sklepa- stroške v protivrednosti 500 točk po Odvetniški tarifi, za administrativne stroške- stroške v protivrednosti 15 točk po Odvetniški tarifi, pod postavko "porto"- stroške v protivrednosti 6 točk po Odvetniški tarifi ter za končno poročilo- stroške v protivrednosti 20 točk po Odvetniški tarifi, vse navedeno povečano za 20% DDV.

Z vlogo, z dne 25.08.2006, je vlagatelj po pooblaščencu na naročnika naslovil vlogo, v kateri pojasnjuje svoje stališče do naročnikove zavrnitve njegovega revizijskega zahtevka.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 31.08.2006, je naročnik slednji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Ob predhodnem preizkusu vlagateljevega revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta nepopoln, saj ni vseboval potrdila o plačilu takse za revizijo skladno z 22. členom ZRPJN. Državna revizijska komisija je dne 13.09.2006 izdala sklep, št. 018-334/2006-41-2836, s katerim je vlagatelja pozvala k dopolnitvi revizijskega zahtevka. Vlagatelj je revizijski zahtevek pravočasno in ustrezno dopolnil z vlogo, z dne 18.09.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen.

Vlagatelj kot prvi razlog za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika navaja, da slednji v le-tej na obrazcu OBR-2 (ponudbeni predračun) ni izpolnil rubrike, ki zahteva vnos stroškov transporta v SIT/kg*km.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v okviru le-te, pod oznako "OBR - 2", podal tudi obrazec "Ponudbeni predračun". Z vpogledom v omenjeni obrazec gre ugotoviti, da je na njem naročnik med drugim predvidel tudi vpis transportne cene v SIT/kg x km. Naročnik je v zvezi s tem na obrazcu podal naslednjo opombo: "Predračun se izpolni na tem obrazcu tako, da se vpišejo zneski za postavke z morebitnim popustom. Cena mora biti podana v slovenskih tolarjih.". Z vpogledom v preostale dele razpisne dokumentacije gre ugotoviti, da naročnik še na več mestih le-te postavlja zahtevo po izpolnitvi obrazca "OBR - 2" (IV. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), VI. točka Navodil).

Med strankama v zadevi je nesporno, to dejstvo pa potrjuje tudi vpogled v ponudbeno dokumentacijo, da izbrani ponudnik na obrazec "OBR - 2", predložen v okviru njegove ponudbe, transportne cene v SIT/kg x km ni vpisal.

Iz določil 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 izhaja, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Izhajajoč iz zgoraj navedenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije; v njej je bil namreč predložen obrazec "OBR - 2", ki v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije ni bil v celoti izpolnjen. Ponudba izbranega ponudnika je posledično nepravilna, naročnik pa bi jo moral, skladno s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrniti. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju z omenjenim členom ZJN-1, s tem povezane revizijske navedbe pa so utemeljene.

V tej zvezi Državna revizijska komisija pripominja še, da sme naročnik, skladno s 54. členom ZJN-1, zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik pa ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.

V konkretnem primeru je naročnik s tem, ko je vlagatelju dopustil naknadno posredovanje transportne cene, omogočil spreminjanje nepravilne v pravilno ponudbo (če drugih nepravilnosti le-te ne bi bilo), s tem pa je ravnal v neskladju s 54. členom ZJN-1.


Kot drugi razlog za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da slednji v le-tej ni predložil zahtevanega dokazila, da ima za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, veljavno dovoljenje, niti izjave, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.

Ker je Državna revizijska komisija ob presoji revizijskih navedb vlagatelja že ugotovila, da je slednji uspel izkazati nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika (glej argumente zgoraj), obravnava revizijskih navedb, s katerimi vlagatelj zatrjuje nepravilnost te ponudbe tudi iz drugega razloga, ni bila potrebna; tudi v primeru, če bi se s tem povezane revizijske navedbe izkazale za utemeljene, to namreč ne bi moglo v ničemer vplivati na položaj izbranega ponudnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (katerega ponudba je ugotovljeno nepravilna), presoja utemeljenosti takšnih navedb pa tako ne bi bila skladna z načeloma hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka.


V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati neskladje naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila s predpisi s področja oddaje javnih naročil; izkazal je namreč, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, posledično pa tudi, da je naročnik, ki takšne ponudbe ni zavrnil, ravnal v nasprotju z 76. členom ZJN-1.

Izhajajoč iz navedenega je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 11.08.2006, ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov- blata oziroma mulja iz centralne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila", št. JN-001/06-13, z dne 24.07.2006.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za plačilo takse za revizijo- 100.000,00 SIT,
- za sestavo izjave o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo- stroške v protivrednosti 250 točk po Odvetniški tarifi,
- za "stališče do zavrnilnega sklepa"- stroške v protivrednosti 500 točk po Odvetniški tarifi,
- za administrativne stroške- stroške v protivrednosti 15 točk po Odvetniški tarifi,
- pod postavko "porto"- stroške v protivrednosti 6 točk po Odvetniški tarifi ter
- za končno poročilo- stroške v protivrednosti 20 točk po Odvetniški tarifi,

vse navedeno povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za takso za revizijski postopek- stroške v višini 100.000,00 SIT,
- za izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo- stroške v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj v višini 6.600,00 SIT,
- za materialne ("administrativne") stroške- stroške v višini 2% od protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 132,00 SIT.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava:
- presežka nad priznanimi stroški izjave o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj za priznanje le-tega podlage v Odvetniški tarifi ni najti (Tar. št. 39),
- presežka nad priznanimi materialnimi ("administrativnimi") stroški, saj za priznanje le-tega podlage v Odvetniški tarifi ni najti (13. člen Odvetniške tarife),
- stroškov pod postavko "stališče do zavrnilnega sklepa", saj le-teh ne ocenjuje za potrebne, priglašeni pa so bili še preden naj bi sploh nastali (datum priglasitve stroškov- 24.08.2006, datum podaje "stališča"- 25.08.2006),
- stroškov pod postavko "porto", saj ta postavka stroškov niti po temelju niti po višini ni obrazložena,
- stroškov končnega poročila, saj le-teh ne ocenjuje za potrebne.

O morebitnih ostalih stroških revizijskega postopka (npr. o stroških doplačila takse za revizijski postopek) Državna revizijska komisija ni odločala, saj le-ti niso bili priglašeni v revizijski postopek.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 106.732,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 04.10.2006

Predsednik senata: Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Komunala, javno podjetje, d.o.o., Kopališka cesta 2, Murska Sobota,
- Odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner, Gledališki trg 8/1, Celje,
- KOGAL Karli Udovičič, proizvodnja- trgovina- storitve, s.p., Slovenska 43, šentilj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.