018-317/2006 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-317/2006-42-2811

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter članice Nataše Jeršič in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup šivalnega materiala in staplerjev (spenjalnikov)" in na podlagi zahtevka za revizijo, vloženega po pooblaščencu Matiji šešoku, Gradaška 20, Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.09.2006 soglasno

ODLOČILA

Revizijski zahtevek, z dne 21.07.2006, vložen po pooblaščencu Matiji šešoku, Gradaška 20, Ljubljana, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.01.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 9, z dne 27.01.2006, pod številko objave Ob-1277/06 (popravka v Uradnem listu RS, št. 28/2006, z dne 17.03.2006, pod številko objave Ob-7572/06, in v Uradnem listu RS, št. 31/2006, z dne 24.03.2006, pod številko objave Ob-8477/06) ter v Uradnem listu EU, št. S 19, z dne 28.01.2006, pod številko objave 20835 (popravka v Uradnem listu EU, št. S 50, z dne 14.03.2006, pod številko objave 51730, in v Uradnem listu EU, št. S 58, z dne 24.03.2006, pod številko objave 59745).

Dne 07.07.2006 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila", iz katerega med drugim izhaja, da se javno naročilo (v enem ali več sklopih) odda ponudnikom Johnson & Johnson, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o., šmartinska cesta 140, Ljubljana (v nadaljevanju: Johnson & Johnson, d.o.o.), Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana, ter Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana.
Dne 21.07.2006 je bil na naročnika po pooblaščencu naslovljen zahtevek za revizijo. Iz zahtevka izhaja, da naj bi pooblaščenec slednjega vložil po pooblastilu družbe Johnson & Johnson, d.o.o..

Dne 25.07.2006 je bila na naročnika naslovljena dopolnitev revizijskega zahtevka, in sicer prav tako po pooblaščencu. Iz podane vloge izhaja, da naj bi bila le-ta vložena po pooblastilu Johnson & Johnson, d.o.o..

Naročnik je o revizijskem zahtevku, z dne 21.07.2006, odločil s sklepom, z dne 08.08.2006, s katerim je le-tega v celoti zavrnil.

Dne 14.08.2006 je bil naročnik po pooblaščencu obveščen, da želi Johnson & Johnson, d.o.o., revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Vloga naj bi bila vložena po pooblastilu Johnson & Johnson, d.o.o.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, na podlagi 98. člena ZPP, katerega določbe se v revizijskem postopku smiselno uporabljajo na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Iz določil 86. člena ZPP izhaja, da smejo stranke dejanja v revizijskem postopku opravljati osebno ali po pooblaščencu. Pooblastilo da stranka, skladno s 97. členom ZPP, pisno.

Iz določil prvega in drugega odstavka 98. člena ZPP dalje izhaja: "Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju. Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja.".

Ob predhodnem preizkusu revizijskega zahtevka, z dne 21.07.2006, vloženega po pooblaščencu, je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevku za revizijo ni predloženo pravno relevantno pooblastilo za zastopanje, iz katerega bi izhajalo upravičenje pooblaščenca za vložitev revizijskega zahtevka v imenu in za račun Johnson & Johnson, d.o.o.. Ob vpogledu v pooblastili, kot sta bili sicer priloženi revizijskemu zahtevku, je bilo namreč ugotovljeno, da je s prvim pooblastilom, z datumom overitve pooblastiteljevega podpisa 09.05.2006, direktor družbe Johnson & Johnson, d.o.o., pooblastil M.N., da v njegovem imenu "podpiše vso dokumentacijo in listine, potrebne za oddajo ponudbe in prijavo na javna naročila, na katerih sodeluje družba Johnson & Johnson d.o.o.". Iz podanega pooblastila izhaja tudi, da se le-to "nanaša tudi na opravo vseh drugih dejanj, ki so neposredno povezana z izvedbo prijave družbe Johnson & Johnson d.o.o. na posamezno javno naročilo", ravno tako pa iz pooblastila izhaja tudi, da je le-to "neprenosljivo in velja do preklica". Iz drugega pooblastila, z dne 19.07.2006, ki je bilo ravno tako priloženo zahtevku za revizijo, izhaja, da je M.N. pooblastila pooblaščenca "za zastopanje v postopku revizije javnega naročilaâ??".

Na podlagi pregleda tako podanih pooblastil je Državna revizijska komisija ugotovila, da pooblaščenec ni izkazal obstoja pravno relevantnega pooblastila, s katerim bi ga Johnson & Johnson, d.o.o., pooblastil za vložitev revizijskega zahtevka. Ugotovljeno je bilo namreč, da je bilo pooblaščencu pooblastilo za vložitev revizijskega zahtevka podano s strani osebe (M.N.), ki je bila sama sicer pooblaščena za "opravo vseh drugih dejanj, ki so neposredno povezana z izvedbo prijave družbe Johnson & Johnson d.o.o. na posamezno javno naročilo", hkrati pa ni bila upravičena prenesti takšnega pooblastila na druge osebe (to nedvoumno izhaja iz zapisa "To pooblastilo je neprenosljivo in velja do preklica", na pooblastilu podanem M.N. s strani direktorja družbe Johnson & Johnson, d.o.o.).

Ker pooblastilo za vložitev revizijskega zahtevka tako ni bilo izkazano, je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-317/06-42-2675, z dne 05.09.2006, pooblaščenca pozvala, da v roku 5 dni od prejema sklepa zahtevek za revizijo, z dne 21.07.2006, dopolni s predložitvijo pravno relevantnega pooblastila za vložitev revizijskega zahtevka. Sklep Državne revizijske komisije je bil pooblaščencu vročen dne 06.09.2006.

V postavljenem mu roku, ki se je iztekel dne 11.09.2006, pooblaščenec revizijskega zahtevka, z dne 21.07.2006, ni dopolnil. Na tem mestu gre sicer zgolj omeniti, da je po poteku postavljenega mu roka, in sicer dne 12.09.2006, pooblaščenec Državni revizijski komisiji posredoval dve pooblastili, ki pa sta po svoji vsebini identični pooblastiloma, kot sta že bili predloženi ob vložitvi revizijskega zahtevka.

Iz določil četrtega odstavka 98. člena ZPP izhaja, da v primeru, če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže.

Ker pooblaščenec v postavljenem mu roku ni predložil pravno relevantnega pooblastila za vložitev revizijskega zahtevka, je Državna revizijska komisija, na podlagi četrtega odstavka 98. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, revizijski zahtevek, z dne 21.07.2006, vložen po pooblaščencu, zavrgla.

V posledici te odločitve Državna revizijska komisija ni obravnavala kasnejših vlog, podanih po pooblaščencu, in sicer dopolnitve zahtevka za revizijo, z dne 25.07.2006 (ki se ne nanaša na zgoraj ugotovljeno pomanjkljivost zahtevka), ter obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 14.08.2006.

Državna revizijska komisija v posledici zgornje odločitev ravno tako ni obravnavala prve pripravljalne vloge, kot je bila v predmetni revizijski postopek vložena s strani odvetnika Aleša Avbrehta, Slomškova ulica 12a, Ljubljana, zatrjevano po pooblastilu Johnson & Johnson, d.o.o.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13.09.2006

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Johnson & Johnson, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o., šmartinska cesta 140, Ljubljana,
- Matija šešok, Gradaška 20, Ljubljana, na naslov Taxgroup Pravno svetovanje, d.o.o., Vodovodna 109, Ljubljana,
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana,
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana. .