018-370/2006 Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Številka: 018-370/06-45-3046

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje varnostno-receptorskih storitev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Nova Panorama d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, Domžale (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.10.2006

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.06.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z opisom "varnostno-receptorske storitve", št. JR 05/06. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu, št. 80, z dne 28.07.2006, pod številko objave Ob-21462/06.

Vlagatelj je dne 22.08.2006 naročnika zaprosil za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. Naročnik je dne 28.08.2006 z dopisom Obrazložitev, JR 05/06 - varnostno-receptorske storitve, datiranim z dne 25.08.2006, posredoval odgovor vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.

Vlagatelj je pred rokom za oddajo ponudb (do 29.08.2006 do 9.00 ure) dne 28.08.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev tretjega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da je dne 22.08.2006, torej v zakonitem roku, naročnika zaprosil za dodatna pojasnila, vendar pa mu naročnik zahtevanih odgovorov in pojasnil ni posredoval v naslednjih treh dneh, kot je to določeno v ZJN-1. Vlagatelj zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila za opravljanje varnostno - receptorskih storitev, št. JR - 05/06.

Naročnik je vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na višino vplačane takse, ki ga je vlagatelj dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je v sklepu, ki ga je sprejel dne 12.09.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da se je zakoniti rok za posredovanje dodatnih pojasnil iztekel na soboto, vendar pa je, upoštevajoč subsidiarno rabo Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP) potrebno šteti, da se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prosti dan, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Zato je naročnikova dolžnost odgovoriti na navedbe vlagatelja dospela v ponedeljek, 28.08.2006, t.j. istega dne, ko je naročnik vlagatelju poslal dodatna pojasnila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.09.2006, obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.09.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem postopku revizije je torej potrebno ugotoviti, ali je naročnik z dopisom Obrazložitev, JR 05/06 - varnostno-receptorske storitve, s katerim je dne 28.08.2006 (t.j. ponedeljek) odgovoril na vlagateljevo zahtevo za dodatna pojasnila, odgovoril v zakonskem roku, določenem v tretjem odstavku 25. člena ZJN-1, po katerem mora naročnik podati pisni odgovor v treh dneh od prejema zahteve za dodatno pojasnilo. Vlagatelj namreč navaja, da se je ta rok iztekel na dan 26.08.2006 (t.j. sobota), naročnik pa trdi, da kljub temu, da je zakoniti rok iztekel na soboto, potrebno subsidiarno upoštevati določbe ZPP glede štetja rokov in tako šteti, da je rok iztekel na ponedeljek, 28.08.2006.

ZJN-1 v tretjem odstavku 25. člena določa, da mora kateri koli ponudnik, ki zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, zanj zaprositi pravočasno oziroma pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb, naročniku pa nalaga obveznost, da temu ponudniku posreduje pisni odgovor najkasneje v naslednjih treh dneh. Naročnik mora obvestilo posredovati tudi vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.

Za računanje rokov, ki jih določa ZJN-1 in zanje ne določa drugačne ureditve, je pomembna Uredba Sveta (EGS, Euratom), št. 1182/71, z dne 3. junija 1971 (O.J., C 51, z dne 29.4.1970) o uvedbi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (v nadaljevanju: Uredba) , na uporabo katere odkazujeta dve direktivi, ki sta jih dne 31. marca 2004 sprejela Evropski parlament in Svet: Direktiva 2004/17/EC o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (preambula, točka 57) ter Direktiva 2004/18/EC o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (preambula, točka 50). Uredba med drugim določa, da se rok, določen v dnevih, prične z začetkom naslednjega dne po dogodku, na katerega se rok nanaša, in se konča z iztekom zadnjega dne roka, upoštevajo pa se dela prosti dnevi, nedelje in sobote, razen če so izrecno izključeni ali če je rok določen v delovnih dneh. Kot pomembno je treba izpostaviti pravilo Uredbe, da v primeru, če je zadnji dan roka, ki je določen v dnevih, "dela prost dan, nedelja ali sobota, se rok konča z iztekom zadnje ure naslednjega delovnega dne."(četrti odstavek 3. člena Uredbe). Ker je navedena Uredba kot akt sekundarne zakonodaje EU splošno veljavna, v celoti zavezujoča in neposredno uporabna v Republiki Sloveniji, ZJN-1 pa v svojih določbah glede štetja rokov v postopkih oddaje javnih naročil niti ne odkazuje na uporabo ZPP ali kakšnega drugega zakona, ki ureja računanje rokov, jo je v predmetnem postopku potrebno uporabiti kot upoštevni pravni predpis za presojo (ne)pravočasnosti naročnikovega odgovora na vlagateljevo zastavljeno zahtevo za dodatna pojasnila.

Državna revizijska komisija na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je vlagatelj skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 pravočasno podal zahtevo za dodatna pojasnila. Kot izhaja iz predloženega Potrdila o oddaji pošiljke, je vlagatelj zahtevo za dodatna pojasnila oddal na pošto dne 22.08.2006, torej sedem dni pred rokom za odpiranje ponudb, naročnik pa je zadevni dopis prejel dne 23.08.2006. Naročnik je odgovor na vlagateljevo zahtevo za dodatna pojasnila priporočeno s povratnico poslal vlagatelju v ponedeljek, dne 28.08.2006.

Določba tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 določa, da mora naročnik ponudniku (in vsem ostalim, ki so prejeli razpisno dokumentacijo) na njegovo dodatno pojasnilo pisno odgovoriti v treh dneh od njegovega prejema, kar pomeni, da je bil v obravnavanem primeru zadnji dan roka za posredovanje naročnikovega odgovora sobota, dne 26.08.2006. Ob upoštevanju Uredbe, ki določa, da se v primeru, če je zadnji dan roka, ki je določen v dnevih, dela prost dan, nedelja ali sobota, rok konča z iztekom zadnje ure naslednjega delovnega dne, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je rok za posredovanje naročnikovega pisnega odgovora na vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev iztekel v ponedeljek, dne 28.08.2006. Ker je naročnik vlagatelju (in vsem ostalim, ki so dvignili razpisno dokumentacijo), pisni odgovor na njegovo zahtevo za dodatna pojasnila poslal v ponedeljek, dne 28.08.2006, se šteje, da je naročnik v obravnavanem primeru upošteval zakoniti tridnevni rok, zapisan v tretjem odstavku 25. člena ZJN-1.

Upoštevajoč vse zgoraj zapisano, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik s tem, ko je vlagatelju pisni odgovor posredoval dne 28.08.2006, ni ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1, kot to zatrjuje vlagatelj, zato je skladno z določilom druge alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


Čeprav v nadaljevanju zapisano ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, pa Državna revizijska komisija naročnika opominja, da je njegov odgovor na vlagateljevo zahtevo za dodatna pojasnila, z dne 28.08.2006, v določenih delih mogoče šteti kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Ker je do te spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije prišlo v času šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, pa bi moral naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, tudi ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb, kot to veleva četrti odstavek 25. člena ZJN-1.

S tem je utemeljena odložitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 04.10.2006Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Nova Panorama d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana
- Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana