018-301/2006 Splošna bolnišnica Celje

Številka: številka:018-301/06-44-2778

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Sonje Drozdek - šinko in Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIND d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12/I., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.09.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 16. avgusta 2006 se v delu, v katerem se nanaša na sklop 3 (specialni respirator za novorojenčke in dojenčke z oscilacijsko ventilacijo), zavrže.

2. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 16. avgusta 2006 se v delu, v katerem se nanaša na sklop 1 (respirator za odrasle, ki omogoča vse načine sodobne ventilacije) in sklop 4 (respirator za neinvazivno ventilacijo), ugodi in se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji naročila številka 01-200/5-06, z dne 26. julija 2006, v delu, v katerem se nanaša na sklop 1 in sklop 4.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15. dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25. maja 2006 sprejel "Sklep z zaporedno številko 31/06 o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku" za nakup respiratorjev, javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 57/06, z dne 02. junija 2006, pod številko objave Ob-15445/06 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Predmetno javno naročilo je naročnik razdelil na štiri sklope in sicer:
- Sklop 1: respirator za odrasle, ki omogoča vse načine sodobne ventilacije;
- Sklop 2: oscilacijski respirator;
- Sklop 3: specialni respirator za novorojenčke in dojenčke z oscilacijsko ventilacijo;
- Sklop 4: respirator za neinvazivno ventilacijo.

Naročnik je dne 26. julija 2006 izdal odločitev o oddaji naročila številka 01-200/5-06 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), s katero je kot najugodnejšega ponudnika za sklope 1, 3 in 4 izbral ponudnika MEDICOTEHNA, d. o. o., Zadobrovška cesta 42 a, 1000 Ljubljana, za sklop 2 pa vlagatelja.

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 01. avgusta 2006, dne 03. avgusta 2006 pa je priporočeno (s povratnico) na pošto oddal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ter prošnjo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo ponudnikov MEDICOTEHNA, d. o. o., Zadobrovška cesta 42 a, 1000 Ljubljana, ter MEDICOENGINEERING, d. o. o., Prevale 1, 1236 Trzin. Naročnik je dne 04. avgusta 2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, številka 01-200/6-06, ki jo je vlagatelj prejel dne 08. avgusta 2006, vlagatelju pa dne 09. avgusta 2006 omogočil vpogled v ponudbi prej navedenih ponudnikov.

Vlagatelj je po prejemu odločitve o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 17. avgusta 2006. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zaradi kršitev 45. in 76. člena ZJN-1 ter zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, predlaga oziroma zahteva, da se odločitve o oddaji javnega naročila za sklope 1, 3 in 4 razveljavijo, naročilo za sklopa 1 in 4 dodeli vlagatelju, za sklop 3 pa mora naročnik postopek javnega naročila ponoviti. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kršitve glede ponudnika MEDICOTEHNA, d. o. o., Zadobrovška cesta 42 a, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik), in sicer meni, da:
1. izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve po nepreklicni, brezpogojni bančni garanciji za resnost ponudbe, saj navedenega predložena bančna garancija za resnost ponudbe ne vsebuje oziroma ne navaja;
2. je izbrani ponudnik predložil zelo star dokument Potrdilo o vpisu v register (dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki), izdan dne 28. novembra 2003. Čeprav je dokument notarsko overjen dne 28. junija 2006, to po mnenju vlagatelja ne spremeni dejstva, da gre za dokument, ki prikazuje ponudnikovo stanje v letu 2003 in ne ob oddaji ponudbe;
3. izbrani ponudnik OBRAZCA 04 (predračun) ni izpolnil v celoti, saj manjkata številka predračuna in njegov datum;
4. izbrani ponudnik ni priložil zahtevane Priloge 2 - Terminski načrt za izvedbo pogodbe k vzorcu pogodbe;
5. je izbrani ponudnik v Prilogi 2 k Obrazcu 3 za sklop 1 neustrezno označil izpolnjevanje zahtevane karakteristike št. 10 - možnost kasnejšega dodajanja novih načinov ventilacije. Po mnenju vlagatelja je izbrani ponudnik označil obstoječe štiri module, ki jih ponuja za doplačilo, pri čemer bi moral dva od teh (Tube Compensation in BiLevel) že vključiti v ponudbo, saj navedene lastnosti aparata zahteva razpis v osnovi.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi predlaga dokaze in zahteva od naročnika, da mu povrne stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 31. avgusta 2006 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, številka 01-200/13-05 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po vrnitvi stroškov. Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo najprej povzema navedbe vlagatelja, v nadaljevanju pa obrazlaga in utemeljuje svojo odločitev na naslednji način:
1. ne strinja se z ugotovitvijo vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika v delu predložene bančne garancije za resnost ponudbe nepravilna, saj sta izbrani ponudnik in banka po mnenju naročnika v celoti sledila vzorcu bančne garancije iz razpisne dokumentacije, prav tako pa bančna garancija zagotavlja izplačilo po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka in brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja (sicer gre po mnenju naročnika za drugačno besedno zvezo vendar z enakim pomenom oziroma učinkom kot nepreklicno oziroma brezpogojno);
2. ne strinja se z ugotovitvijo vlagatelja in vztraja pri tem, da predložen dokument pod točko 3 Obrazca 01 (dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki) izpolnjuje zahtevo naročnika. Izbrani ponudnik je namreč vpisan v register dobaviteljev pod zaporedno številko 225, kar pomeni, da izpolnjuje zahtevani pogoj naročnika;
3. izbrani ponudnik na Obrazcu 04 (predračun) dejansko ni vpisal številke predračuna in datum predračuna, vendar neupoštevanje navedene pomanjkljivosti ne predstavlja kršitve 76. člena ZJN-1 (naročnik je namreč iz ponudbe izbranega ponudnika na več mestih lahko razbral številke predračuna in njihov datum). Ponudnik je že v Obrazcu 01 navedel številke in datum predračunov ter Obrazcu 04 priložil še predračune za posamezen ponujen sklop s številkami in datumi;
4. izbrani ponudnik ni izpolnil Priloge 2 - Terminski načrt za izvedbo pogodbe k vzorcu pogodbe, vendar je naročnik v Obrazcu 05 v opozorilu navedel, da s podpisom Obrazca 03 ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino, pogodbe pa ni potrebno izpolnjevati. Ker sta Priloga 1 in Priloga 2 sestavni del pogodbe, je po mnenju naročnika logično, da opozorilo iz Obrazca 05 velja tudi za prilogi. Naročnik tudi ni nikjer navedel, da je terminski plan obvezna sestavina ponudbe;
5. izbrani ponudnik je označil mesto v prospektu, iz katerega je razvidno, da ponujeni aparat izpolnjuje zahtevano karakteristiko - označil je štiri module od katerih je dva modula (Tube Compensation in BiLevel) vključil v ponudbo, ker to zahtevajo strokovne zahteve naročnika, dva modula (NeoMode in Volume Ventilation Plus) pa v ponudbo nista vključena. Vendar pa ju je, kot izhaja iz prospekta, možno dograditi.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 04. septembra 2006, istega dne pa je priporočeno na pošto oddal "Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženega zahtevka za revizijo glede odločitve o oddaji naročila za "Nakup respiratorjev ", ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57 z dne 02.06.2006, št. Ob-15445/06,".

Naročnik je z dopisom številka 01-200/14-06, izdanim dne 08. septembra 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja v skladu s 4. členom ZRPJN pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. Ponudniki oziroma osebe, ki imajo ali so imele interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkažejo, da jim je bila ali da bi jim lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo. Postopek revizije postopka javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo (17. člen ZRPJN).

Pred vsebinskim (in merito) odločanjem o zahtevku za revizijo je Državna revizijska komisija preverila, ali je zahtevek za revizijo v smislu določbe 9. člena ZRPJN dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila". Iz citiranega določila 9. člena ZRPJN izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati (kumulativno) izpolnjena naslednja dva pogoja: (1.) interes za dodelitev naročila in (2.) realna stopnja verjetnosti nastanka (ali vsaj možnosti nastanka) škode, katero je posledično mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika).

Z vpogledom v vlagateljevo ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je slednji ponudbo oddal zgolj za sklop 1 (respirator za odrasle, ki omogoča vse načine sodobne ventilacije), sklop 2 (oscilacijski respirator) in sklop 4 (respirator za neinvazivno ventilacijo), ne pa tudi za sklop 3 (specialni respirator za novorojenčke in dojenčke z oscilacijsko ventilacijo). Navedeno izhaja tudi iz "ZAPISNIKA O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB ZA NAKUP RESPIRATORJEV OB 15445/06 Ur. l. Rs št. 57 z dne 02.06.2006" (stran 2) ter naročnikove odločitve o oddaji naročila (stran 1). Ker lahko po roku za oddajo ponudb (in toliko bolj po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila) pravni interes za dodelitev naročila praviloma uspešno izkaže le oseba, ki je oddala ponudbo, vlagatelj pa ponudbe za izpodbijani sklop 3 (specialni respirator za novorojenčke in dojenčke z oscilacijsko ventilacijo) ni predložil, mu tako skladno z zgoraj navedeno utemeljitvijo v sklopu 3 (specialni respirator za novorojenčke in dojenčke z oscilacijsko ventilacijo) ni mogoče priznati aktivne legitimacije.

V povezavi z navedenim gre zaključiti, da vlagatelj za vložitev zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na sklop 3, ni uspel izkazati aktivne legitimacije, zaradi česar je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, njegov revizijski zahtevek v delu, kjer se nanaša na omenjeni sklop, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija nadalje poudarja, da je vlagateljeve očitke presojala po točkah oziroma zaporedju, kot jih/ga je navedel vlagatelj v zahtevku za revizijo. Najprej je tako Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve po nepreklicni, brezpogojni bančni garanciji za resnost ponudbe, saj navedenega po mnenju vlagatelja predložena bančna garancija za resnost ponudbe ne vsebuje oziroma ne navaja. V povezavi z izpostavljenimi navedbami vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik
- pod poglavjem "5. PRIPRAVA PONUDB", podpoglavjem "5.1.Sestavljanje ponudbe", v peti alinei jasno zapisal, da mora ponudba, da bo štela za pravilno, vsebovati tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe;
- v obrazcu 02 "DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOV" pod točko "14. Garancije - bančne, nepreklicne, brezpogojne, na prvi poziv:" zapisal, "Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe mora biti izdana"â??;
- na obrazcu "VRSTE FINANČNEGA ZAVAROVANJA (UR. L. RS šT. 43/00) OBRAZEC 06" pa zapisal tudi, da "Vzorec (garancije za resnost ponudbe; opomba Državne revizijske komisije) služi za informativni namen".

Državna revizijska komisija je, skladno z zapisanim, vpogledala v bančno garancijo (za resnost ponudbe) številka 070879-047, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, ter ugotovila, da je v njenem delu zapisana sledeča zaveza banke: "Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek (1.792.418,59 SIT; opomba Državne revizijske komisije) brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.". Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v vzorec bančne garancije za resnost ponudbe, ki ga je v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila predvidel naročnik, ter ugotovila, da je besedilo vzorca pogodbe za resnost ponudbe v izpostavljenem delu praktično identično zgoraj citiranemu besedilu bančne garancije številka 070879-047, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da v bančni garanciji, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, ni izrecno zapisano, da je nepreklicna in brezpogojna, vendar pa skladno z vsem doslej zapisanim obenem poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila tudi ni zahteval, da bi moralo biti dejstvo, da je bančna garancija brezpogojna in nepreklicna, v njej izrecno zapisano prav z besedno zvezo "brezpogojna in nepreklicna", temveč je zahteval brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo po njeni vsebini. Glede na to, da se besedilo bančne garancije številka 070879-047, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, v izpostavljenem delu praktično popolnoma ujema s tistim, ki izhaja iz vzorca bančne garancije v razpisni dokumentaciji, je razumeti, da je njeno besedilo ustrezno tistemu, ki ga je zahteval naročnik, sicer takšnega besedila v vzorcu bančne garancije, za katero je naročnik obenem (v obrazcu 02 "DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOV" pod točko "14. Garancije - bančne, nepreklicne, brezpogojne, na prvi poziv:") izrecno zapisal, da mora biti nepreklicna in brezpogojna, ne bi predvidel. Predložena bančna garancija številka 070879-047, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, po prepričanju Državne revizijske komisije tudi ne vsebuje drugih elementov, ki bi kazali na to, da bančna garancija ne bi ustrezala naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije po njeni brezpogojnosti in nepreklicnosti.

V prid sklepu, da je bančna garancija številka 070879-047, ki jo je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, skladna z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije (brezpogojna in nepreklicna), govori tudi "Pogodba o garanciji za resnost ponudbe številka 070879-047" (na njeni podlagi je bila namreč vlagatelju izdana predmetna bančna garancija številka 070879-047), ki jo je naročniku posredoval izbrani ponudnik, saj je v njenem prvem odstavku 2. člena navedeno "Predmet te pogodbe je izdaja nepreklicne in brezpogojne garancije"â?? (številka 070879-047), v prvem odstavku 3. člena pa "Banka se zavezuje, da bo v primeru unovčenja bančne garancije nepreklicno in brezpogojno na prvi poziv izplačala upravičencu garancije zahtevani znesek"... Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da je izbrani ponudnik predložil zelo star dokument Potrdilo o vpisu v register (dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki), izdan dne 28. novembra 2003. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da je naročnik v poglavju "2. POGOJI ZA UDELEŽBO" določil, da bo ponudnik izpolnjevanje pogojev "dokazoval z listinami navedenimi v OBRAZCU 01. V primeru, da ponudnik predloži neveljavne dokumente ali poda zavajajoče podatke o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepravilno izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.". Iz navedene določbe razpisne dokumentacije izhaja, da so morali ponudniki za izkazovanje pogojev predložiti dokumente, ki so veljavni (podatki o izpolnjevanju pogojev na njih pa ne smejo biti zavajajoči). Tovrsten zaključek izhaja tudi iz
- poglavja "5. PRIPRAVA PONUDB", podpoglavja "5.1.Sestavljanje ponudbe", koder je naročnik v prvi alinei jasno zapisal, da mora ponudba, da bo štela za pravilno, vsebovati tudi vse zahtevane listine iz OBRAZCA 01, v povezavi z navedenim pa tudi iz
- OBRAZCA 01, v katerem je naročnik v uvodnem napovednem stavku zapisal "PONUDNIK MORA IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI" ter "PONUDNIK V PONUDBI:" "1. PRILOŽI IZVIRNE ALI NOTARSKO OVERJENE LISTINE ZA DOKAZOVANJE POGOJEV OD 1 - 7", pod točko 2 pa ponudnikom postavil pogoj "da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila", pri čemer je kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja predvidel predložitev veljavnega dovoljenja za promet z medicinskimi pripomočki.

Državna revizijska komisija je v ta namen vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej predložil Potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov za promet z medicinskimi pripomočki na debelo - razred I., II.a, II.b in aktivnimi pripomočki razreda III, ki nosi številko 5371-215/2003, izdano dne 28. novambra 2003, notarsko overjeno pri notarki Marini Ružič-Tratnik dne 28. junija 2006 (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov). Iz določbe prvega in drugega odstavka 14. člena Pravilnika o medicinskih pripomočkih (Uradni list Republike Slovenije, številka 71/2003, 51/2004 in 98/2006; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o medicinskih pripomočkih) izhaja, da se morajo pravne ali fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti izdelave ali sterilizacije medicinskih pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, pri pristojnem organu priglasiti za vpis v register izdelovalcev oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Pravna ali fizična oseba lahko začne z opravljanjem dejavnosti, ko s strani pristojnega organa pridobi potrdilo o vpisu v register. Skladno z 10. točko Dodatka XIV k Pravilniku o medicinskih pripomočkih pristojni organ pravne ali fizične osebe izbriše iz registra izdelovalcev oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov:
- na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti skladno s predpisi in določili tega dodatka;
- na podlagi pisne vloge predlagatelja.

Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da veljavnost potrdila o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ni vezana na rok, temveč velja do izbrisa iz registra dobaviteljev medicinskih pripomočkov, če je podan kateri izmed razlogov, navedenih v alineah iz prejšnjega odstavka. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v Seznam dobaviteljev medicinskih pripomočkov in IVD medicinskih pripomočkov na debelo (spletna stran Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke: http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf/f1"OpenFrameSet&Frame= main&Src=/mz/mz-splet.nsf/0/BF66C76ED96A7AAEC1256FE80029C323"OpenDocument, http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf/V/K17B00B7E0F72B235C1256FAB0040A1F3/$file/ Seznam_dobaviteljev%20MP_IVD%20MP%20na%20debelo.pdf) ter ugotovila, da je izbrani ponudnik v Seznamu dobaviteljev medicinskih pripomočkov in IVD medicinskih pripomočkov na debelo (z dne 19. septembra 2006) vpisan pod zaporedno številko 226. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji, kakor je bilo to ugotovljeno že v dosedanji obrazložitvi tega sklepa, postavil pogoj, "da ima (ponudnik; opomba Državne revizijske komisije) potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila", kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja pa predvidel predložitev veljavnega dovoljenja za promet z medicinskimi pripomočki, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik zadostil določbam naročnikove razpisne dokumentacije, saj je v ponudbo predložil veljavno potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Državna revizijska komisija poleg navedenega ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje, da potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, ni veljavno, niti, da je izbrani ponudnik izbrisan iz registra izdelovalcev oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov. Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da OBRAZCA 04 (predračun) izbrani ponudnik ni izpolnil v celoti, saj manjkata številka predračuna in njegov datum. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim ugotavlja, da je naročnik v poglavju "5. PRIPRAVA PONUDB", podpoglavjem "5.1.Sestavljanje ponudbe", v tretji alinei jasno zapisal, da mora ponudba, da bo štela za pravilno, vsebovati tudi "izpolnjen OBRAZEC 04". Podobna zahteva naročnika izhaja tudi iz poglavja "6. OBLIKA PONUDBE", podpoglavja "6.1.Izvirnik in kopije", koder je naročnik jasno zapisal, da mora ponudnik "pripraviti en izvirnik ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge". Državna revizijska komisija na podlagi izpostavljenega zaključuje, da je naročnik za to, da bo ponudba štela za pravilno, v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo, da mora ponudba vsebovati tudi izpolnjen OBRAZEC 04. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, natančneje v OBRAZEC 04, ter ugotovila, da izbrani ponudnik OBRAZCA 04 ni izpolnil v delu, kjer je zapisano "PREDRAČUN št." in "Datum:".

Državna revizijska komisija ob zapisanem poudarja, da morajo tako naročniki kot tudi ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb kakor tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Ponudniki so torej tisti, ki morajo ravnati v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, le-te pa vežejo tudi naročnika skozi celoten postopek oddaje javnega naročila in jih mora upoštevati v razmerju do vseh udeleženih ponudnikov. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, kar pomeni, da je potrebno vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije obravnavati kot enako pomembne, in sicer ne glede nato, ali se nanašajo na njeno vsebino ali na njeno obliko in da za ugotovitev o tem, da določena ponudba ni pravilna, zadostuje že neizpolnjevanje ene same naročnikove izrecne zahteve iz razpisne dokumentacije. Oziroma v konkretnem primeru, glede na to, da je naročnik v obravnavanem konkretnem javnem naročilu sam postavil dokaj stroga formalna pravila (tudi) v delu, ki se nanašajo na izpolnjevanje OBRAZCA 04 (ter drugih obrazcev), je bil dolžan ta pravila tudi upoštevati in sicer enako strogo do vseh ponudnikov. Le na tak način bi naročnik ravnal v skladu z načelom enakopravnosti ponudnikov (ki izhaja iz 7. člena ZJN-1) in katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Ker izbrani ponudnik v navedenem delu ni izpolnil OBRAZCA 04 je kršil določbe razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija pa je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v tem delu ugodila.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik ni priložil zahtevane Priloge 2 - Terminski načrt za izvedbo pogodbe k vzorcu pogodbe. Državna revizijska komisija je, skladno s predmetno vlagateljevo navedbo, vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil Prilogo 2 - Terminski načrt za izvedbo pogodbe (na četrti strani ponudbe, šteto od zadaj naprej, se namreč nahaja "Priloga 2 Terminski načrt za izvedbo pogodbe"). Predmetna priloga sicer ni izpolnjena, vendar vlagatelj tega v svojem zahtevku za revizijo niti ne izpodbija, saj navaja le: "Naslednja nepravilnost pri ponudniku MEDICOTEHNA d.o.o je tudi ta, da ni priložil zahtevane Priloge 2 - Terminski načrt za izvedbo pogodbe k vzorcu pogodbe". Državna revizijska komisija ob navedenem spominja vlagatelja, da, skladno z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN, odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo pa tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Kot slednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da je izbrani ponudnik v Prilogi 2 k Obrazcu 3 za sklop 1 neustrezno označil izpolnjevanje zahtevane karakteristike št. 10 - možnost kasnejšega dodajanja novih načinov ventilacije. Po mnenju vlagatelja je izbrani ponudnik označil obstoječe štiri module, ki jih ponuja za doplačilo, pri čemer bi moral dva od teh (Tube Compensation in BiLevel) že vključiti v ponudbo, saj navedene lastnosti aparata zahteva razpis v osnovi. Državna revizijska komisija je, skladno z navedenim, vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik v "PRILOGI 2 K OBRAZCU 3 - TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PONUJENEGA APARATA" "SKLOP 1 - respirator za odrasle, ki omogoča vse načine sodobne ventilacije" za ponujeni aparat NPB 840 proizvajalca Tyco Nellcor Puritan Bennett v stolpcu 2 zapisal
- v vrstici "4. ventilacija na dveh nivojih tlaka, ki omogoča tudi spontano dihanje na obeh nivojih tlaka": "BI LEVEL" (pri čemer tudi iz navodil za uporabo, priloženih v ponudbi, izhaja, da v primeru opcije BiLevel "na obeh nivojih lahko bolnik diha spontano, spontani vdihi so lahko tudi tlačno podprti (PS - pressure support)");
- v vrstici "6. kompenzacija upornosti umetne dihalne poti" pa je zapisal: "TUBE COMPENSATION (TC)" (pri čemer tudi iz navodil za uporabo, priloženih v ponudbi, izhaja, da gre v primeru opcije Tube Compensation za "kompenzacijo umetne dihalne poti").

Iz opozorila, ki je zapisano na samem koncu "PRILOGE 2 K OBRAZCU 3 - TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PONUJENEGA APARATA" "SKLOP 1 - respirator za odrasle, ki omogoča vse načine sodobne ventilacije", izhaja, da mora ponudnik "v tabelo za vsako posamezno karakteristiko"â?? â??"vpisati v stolpec 2 dejanske podatke za ponujeni aparat"â?? V povezavi z navedbo "BI LEVEL" v četrti vrstici stolpca 2 in navedbo "TUBE COMPENSATION (TC)" v šesti vrstici stolpca 2 gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi dejansko ponudil obe navedeni opciji ("software options"), saj (kot zapisano) iz opozorila na predmetni prilogi izhaja, da so morali ponudniki v stolpec 2 vpisati dejanske podatke za ponujeni aparat. Navedbo izbranega ponudnika "SOFTWARE OPTIONS" v vrstici "10. možnost kasnejšega dodajanja novih načinov ventilacije" je tako po mnenju Državne revizijske komisije nedvoumno razumeti na način, da izbrani ponudnik kot možnost kasnejšega dodajanja novih načinov ventilacije ponuja (preostali) opciji, "NeoModeâ"˘" in "Volume Ventilation Plusâ"˘". Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo v tudi tem delu zavrnila kot neutemeljen.

Skladno z določili trinajste točke 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list Republike Slovenije, številka 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1 mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Ob vsem zgoraj opisanem je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudba izbranega ponudnika (za sklop 1 in sklop 4) ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu določil ZJN-1. Kot že zapisano ZJN-1 izrecno določa, da je "pravilna" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (trinajsta točka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru ponudba izbranega ponudnika (za sklop 1 in sklop 4) ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik (v navedenih sklopih) na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno (predračun, ki ni izpolnjen v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, se namreč nanaša tako na sklop 1 kot na sklop 4).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj še predlaga, da se "dodeli naročilo za sklopa 1 in 4 ponudniku AMS MEDING d.o.o. ( vlagatelj)". V zvezi z navedenim predlogom Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ima kot neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila (in ne reformatoričnih pooblastil), kar pomeni, da lahko ugotovi (ne)zakonitost naročnikovega ravnanja, ne more pa nadomestiti naročnikovih odločitev ali ravnanj.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva od naročnika, da mu povrne stroške, nastale z revizijo, in sicer stroške vplačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, po katerem mora naročnik, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, vlagatelju priznala strošek vplačane takse v višini 100.000 tolarjev, saj je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel v dveh od treh sklopov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03. oktobra 2006


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
- AMS MEDING, d. o. o., Ljubljanska cesta 6/a, 3230 šentjur
- MEDICOTEHNA, d. o. o., Zadobrovška cesta 42 a, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana