018-340/2006 Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-340/06-43-3021

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999; 90/1999 - popravek; 110/2002; 42/2004; 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter članov Vide Kostanjevec in Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za dobavo opreme za nadzor državne meje in druge tehnične opreme in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba 3 DIM, d. o. o., Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27. septembra 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 10. avgusta 2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21. februarja 2006 sprejel "SKLEP o začetku postopka oddaje javnega naročila, imenovanju vodje izvedbe javnega naročila in strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme za nadzor državne meje in druge tehnične opreme", šifra 430-49/2006/1 (17141-04), javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bil razdeljen na 18 sklopov in objavljen v
- Uradnem listu Republike Slovenije številka 23/06, z dne 03. marca 2006, pod številko objave Ob-6064/06, ter
- Uradnem listu EU številka 2006/S 40, z dne 28. februarja 2006, pod številko objave 042876
(v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 21. julija 2006 izdal "SKLEPE O IZIDU NAROČILA", številka 430-49/2006 (17141-04), med katerimi je tudi sklep številka 430-49/2006-3 za sklop 3: Dobava ročnih svetilk (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila). Iz sklepa za sklop 3: Dobava ročnih svetilk izhaja, da je k naročniku za sklop 3: Dobava ročnih svetilk prispela le ena pravočasna ponudba in sicer ponudba vlagatelja, ki pa je bila izločena. Naročnik je odločitev o oddaji naročila, skupaj s spremnim dopisom "ZADEVA: SKLEPI O IZIDU NAROČILA" številka 430-49/2006/19 (17141-04), poslal naslovnikom, ki so na njem navedeni, predmetni dopis z odločitvijo o oddaji naročila (kot njegovo prilogo) pa je vlagatelj prejel dne 03. avgusta 2006.

Vlagatelj je dne 10. avgusta 2006, to je po prejemu odločitve o oddaji naročila, priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji naročila za sklop 3: Dobava ročnih svetilk (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila za sklop 3), v njem pa navaja, da je naročnik izločil vlagateljevo ponudbo za dobavo ročnih svetilk z obrazložitvijo, da svetilnost ponujane svetilke ne ustreza. Navedenemu dejstvu vlagatelj oporeka. Vlagatelj v povezavi z doslej zapisanim navaja, da v sami ponudbi podatka o svetilnosti ni navedel, prav tako pa ni bil opozorjen, da gre za izločitveni kriterij, niti ni imel možnosti podatka o svetilnosti uradno pridobiti od proizvajalca ter ga posredovati razpisni komisiji kot dopolnitev tehničnih podatkov. Vlagatelj še dodaja, da je po prejemu odločitve o oddaji naročila za sklop 3 od njegovega dobavitelja prejel točen podatek o svetilnosti ponujenih svetilk Meglite RX4019E, ki znaša 51.700 kandel. Do pomote v navedbi svetilnosti je prišlo, ker še ni bila porabljena stara embalaža z odtisnjeno staro svetilnostjo, ki pa od junija 2005 ne drži več. Vlagatelj še navaja, da ga je nekaj dni po odpiranju prispelih ponudb poklical nekdo (katerega imena si žal ni zapomnil) s strani naročnika in ga vprašal o svetilnosti ponujenih svetilk, vlagatelj pa mu je, ker mu uradni podatek s strani proizvajalca ni bil znan, navedel svetilnost, ki je bila odtisnjena na embalaži, to je 40.000 kandel. Vlagatelj prilaga tri priloge ter potrdilo o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT, hkrati pa pod polno kazensko odgovornostjo izjavlja, da bo po predmetnem javnem naročilu dobavil najnovejše svetilke RX4019E s svetilnostjo 51.700 kandel.

Naročnik je dne 25. avgusta 2006 izdal odločitev o zahtevku za revizijo številka 430-49/2006/31 (17141-04), s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik najprej na kratko povzema dotedanji potek oddaje javnega naročila, nato pa dodaja:
- da je v razpisni dokumentaciji podana zahteva, da mora ponudnik v ponudbi predložiti celovito tehnično dokumentacijo proizvajalca opreme, iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujene opreme oziroma to, ali ponujena oprema izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične karakteristike;
- da je bila glede ročnih svetilk zahtevana svetilnost 50.000 kandel, vlagatelj pa je v svoji ponudbi predložil tehnično dokumentacijo za ročne baterijske svetilke Meglite, pri katerih je v tabeli specifikacije naveden podatek o svetilnosti in sicer 40.000 kandel;
- da so navodila in zahteve v razpisni dokumentaciji jasno in natančno podane;
- da je ponudnik tisti, ki je odgovoren za oddajo pravilne ponudbe;
- da mu "pogovor po telefonu" med naročnikom in vlagateljem ni znan, vendar pa v primeru, da je do tovrstne komunikacije res prišlo, vsebina razgovora, ki jo je vlagatelj navedel v zahtevku za revizijo, očitno nakazuje, da je vlagatelj tudi v času po oddaji ponudbe trdil, da je ponudil svetilko s svetilnostjo 40.000 kandel;
- da naročnik na podlagi 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000; 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, ki bi iz nepravilne le-to naredila pravilno;
- da je obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, njena zavrnitev.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 30. avgusta 2006, dne 31. avgusta 2006 pa je priporočeno na pošto oddal pisno sporočilo, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj še meni, da ponujena svetilka Meglite RX4019E ustreza vsem zahtevam po predmetnem razpisu, pa tudi, da je s potrditvijo razpisne dokumentacije za sklop 3 potrdil tudi svetilnost 50.000 kandel.

Naročnik je z dokumentom "ODSTOP DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z REVIZIJSKIM ZAHTEVKOM VLAGATELJA 3 DIM d.o.o., ZALOšKA CESTA 269, 1000 LJUBLJANA" šifra 430-49/2006/33 (17141-04), izdanim dne 04. septembra 2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Dne 11. septembra 2006 je naročnik z dokumentom "ODSTOP DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z REVIZIJSKIM ZAHTEVKOM VLAGATELJA 3 DIM d.o.o., ZALOšKA CESTA 269, 1000 LJUBLJANA" šifra 430-49/2006/35 (17141-04), izdanim dne 11. septembra 2006, Državni revizijski komisiji odstopil še
- fotokopijo vlagateljeve kuverte zahtevka za revizijo;
- fotokopijo povratnice - obvestila o vročitvi;
- fotokopijo kuverte obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom, izdanim dne 12. septembra 2006, pozvala, da v roku petih dni od prejema sklepa zahtevek za revizijo dopolni
- tako, da Državni revizijski komisiji navede ustrezno potrdilo o vplačilu takse za revizijo iz 22. člena ZRPJN,
- z oblikovanjem ustreznega zahtevka (tožbenega predloga).
Vlagatelj je predmetni sklep prejel dne 13. septembra 2006, dne 18. septembra 2006 pa je priporočeno na pošto oddal dopolnitev zahtevka za revizijo, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku (tožbenem predlogu) predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi zgolj postopek pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, vključno s sklepom o oddaji javnega naročila številka 430-49/2006-3, z dne 27. julija 2006, za sklop 3: Dobava ročnih svetilk. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v svoji odločitvi o oddaji naročila, to je sklepu številka 430-49/2006-3, izdanem za sklop 3: Dobava ročnih svetilk, zapisal sledeče: "Pri nadaljnji analizi ponudbe (vlagatelja; opomba Državne revizijske komisije) je naročnik preveril tehnično ustreznost ponujene opreme, pri čemer je bilo ugotovljeno:
â"˘ Ponudnik 3 DIM d.o.o. je v ponudbi ponudil ročno baterijsko svetilko s polnilcem MAG - lite, s svetilnostjo 40.000 kandel, kar je v nasprotju z zahtevo 5. točke tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije za predmetno opremo, kjer je bila zahtevana "svetilnost 50.000 kandel".
Ponudba ponudnika 3 DIM d.o.o. je bila zaradi zgoraj navedenega izločena."

Iz četrtega odstavka naročnikove Razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) na strani 4, pod poglavjem "II. DEL: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB" (v nadaljnjem besedilu: navodila ponudnikom za izdelavo ponudb), podpoglavjem "1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA", izhaja, da je predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) podrobneje opredeljen v VI. in VII. delu razpisne dokumentacije, iz podpoglavja "2. VRSTA IN KOLIČINA" pa, da so vrsta, opis in količine opreme podane v VI. in VII. delu razpisne dokumentacije pod imenom: Vrsta, opis, tehnične značilnosti in ustreznost blaga, količina ter ostale zahteve naročnika. Nadalje
- iz točke 7.9.1 podpoglavja "7. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI", naslova "7.9.Drugo:", izhaja tudi, da se bo ponudba štela za popolno, če bo ponudnik predložil "Celovito tehnično dokumentacijo proizvajalca opreme za vso ponujeno opremo (ponudnik ne sme priložiti le prospektnega materiala), iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujene opreme oziroma iz katere je razvidno, ali ponujena oprema izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične karakteristike",
- iz poglavja "IV. DEL: POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA" izhaja, da bo naročnik usposobljenost ponudnika po 42.a členu ZJN-1-UPB1 preveril iz "tehnične dokumentacije ponujene opreme"...,
- iz podpoglavja "9. IZLOČITEV PONUDBE" pa izhaja, da bodo vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene skladno z razpisno dokumentacijo, oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za priznanje sposobnosti, izločene.

Razpisna dokumentacija se
- v poglavju "VI. DEL in VII DEL: VRSTA, OPIS, TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN USTREZNOST BLAGA , KOLIČINA TER OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA" pod "tehnično specifikacijo opreme" prav tako določa, da mora ponujena oprema ustrezati opisom in tehničnim lastnostim, kot je navedeno v tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije v tem delu, ponujena oprema pa mora imeti vsaj lastnosti, navedene v tehnični specifikaciji,
- na njeni 48. strani, ki se nanaša na sklop 3: Ročna baterijska svetilka s polnilcem, pod peto alineo nedvoumno določa "svetilnost 50.000 kandel".

Državna revizijska komisija ob doslej zapisanem ugotavlja, da iz razpisne dokumentacije nedvoumno izhaja
- da se bo ponudba štela za popolno, če bo ponudnik predložil celovito tehnično dokumentacijo proizvajalca opreme za vso ponujeno opremo (ponudnik ne sme priložiti le prospektnega materiala), iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujene opreme oziroma iz katere je razvidno, ali ponujena oprema izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične karakteristike, ter
- da mora znašati svetilnost ročne baterijske svetilke s polnilcem vsaj 50.000 kandel (saj mora imeti ponujena oprema "vsaj lastnosti, navedene v tehnični specifikaciji").

Prvi odstavek 76. člena ZJN-1 določa, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne, drugi odstavek istega člena pa, da v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo. Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili tretje alinee 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list Republike Slovenije, številka 33/2004), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je pri razreševanju vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko vlagateljevo ponudbo izločil iz razloga, ker "je v ponudbi ponudil ročno baterijsko svetilko s polnilcem MAG - lite, s svetilnostjo 40.000 kandel", vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je vlagatelj v njej ponudil ročno baterijsko svetilko Mag-Lite. Državna revizijska komisija je ugotovila tudi, da iz dokumenta "Tehnični podatki in opis ročne baterijske svetilke Maglite RX4019E", ki ga je v svoji ponudbi predložil vlagatelj, v nobeni od njegovih točk izrecno ne izhaja navedba njene svetilnosti, je pa svetilnost predmetne ročne baterijske svetilke razvidna z 12. strani priloženega prospekta, iz katerega v kvadratu zgoraj desno (druga kolumna) izhaja, da znaša svetilnost 40.000 kandel (40,000 peak beam candlepower). Da je vlagatelj v svoji ponudbi ponudil naročniku ročno baterijsko svetilko Mag-Lite svetilnosti 40.000 kandel, izhaja posredno tudi iz zahtevka za revizijo, v katerem je vlagatelj zapisal: "Ker nam uraden podatek s strani proizvajalca ni bil poznan, smo mu (naročniku; opomba Državne revizijske komisije) navedli svetilnost, ki je bila odtisnjena na embalaži - to je 40.000 kandel. Da je to izločitveni kriterij nismo bili opozorjeni"â??, nato pa še: "Po prejemu sklepa s katerim je naša ponudba izločena, smo od našega dobavitelja"â?? â??"on pa od proizvajalca"â?? â??"prejeli točen podatek o svetilnosti ponujenih svetilk Maglite RX4019E, ki znaša 51.700 kandel".

Skladno z vsem v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa zapisanim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj podatek o tem, da znaša svetilnost ponujene ročne baterijske svetilke 51.700 kandel pridobil šele po prejemu sklepa, s katerim je bila njegova ponudba izločena, kar pomeni, da vlagatelj svetilnosti 51.700 kandel nikakor ni mogel ponuditi v svoji ponudbi, ki je k naročniku prispela dne 14. aprila 2006 (ob 13.30. uri), kakor to izhaja iz druge strani Zapisnika o odpiranju ponudb šifra 430-49/2006 (17141-04), z dne 19. aprila 2006. Tovrsten zaključek potrjuje tudi dejstvo, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo sam navaja, da je bila na embalaži odtisnjena svetilnost 40.000 kandel, nato pa dodaja: "Do pomote v navedbi svetilnosti je prišlo, ker še ni bila porabljena stara embalaža z odtisnjeno staro svetilnostjo"â??

Glede na navedeno je razvidno, da vlagatelj v ponudbi ni dokazal oziroma izkazal, da ponuja ročno baterijsko svetilko svetilnosti vsaj 50.000 kandel. Vlagatelj je zahtevku za revizijo sicer med drugimi priložil prilogo številka 3 (natisnjeno s spletne strani http://www.maglite.com/product.asp"psc=RECHARGE&pt=R), iz katere izhaja svetilnost 51.700 kandel ("51,700 Peak Beam Candlepower"), vendar pa navedenega dokumenta v njegovi ponudbi ni najti. Državna revizijska komisija poudarja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj ter preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako že vnaprej preprečiti možne zlorabe.

V zvezi z doslej navedenim je potrebno opozoriti vlagatelja, da je ponudnik tisti, ki je odgovoren za oddajo pravilne ponudbe. Naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 sicer lahko zahteva od ponudnikov dodatna pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu in primerjavi ponudb, vendar pa pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne le-to naredila pravilno. Navedeno določilo je potrebno razumeti na način, da naročnik med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ne sme pozvati k dopolnitvi ponudbe s podatkom (in/ali manjkajočo vsebino), ki ga ponudnik, kljub temu, da je bil le-ta izrecno zahtevan, ponudbi ni priložil oziroma je le-tega priložil nepravilno. Z opisanim ravnanjem bi naročnik naknadno pozvanega ponudnika obravnaval bolj ugodno od preostalih ponudnikov in bi tako kršil tudi načelo enakopravnosti vseh ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila (7. člen ZJN-1). Na navedeno je potrebno opozoriti vlagatelja iz razloga, ker se v zahtevku za revizijo sklicuje na to, da ni imel priložnosti, da podatek o svetilnosti uradno pridobi od proizvajalca in ga posreduje razpisni komisiji kot dopolnitev tehničnih podatkov. Hkrati pa gre ugotoviti, da bi se zgoraj opisano neskladje med svetilnostjo ročne baterijske svetilke, kakršna izhaja iz vlagateljeve ponudbe (40.000 kandel), ter s strani vlagatelja zatrjevano svetilnostjo, kakršna za ročno baterijsko svetilko iz ponudbe ne izhaja (51.700 kandel), lahko odpravilo le s spremembo svetilnosti 40.000 kandel v 51.700 kandel, kar pa bi pomenilo nedopustno spremembo ponudbe, ki bi iz nepravilne to naredila pravilno (54. člen ZJN-1).

Glede vlagateljevih navedb v delu zahtevka za revizijo, v katerem je zapisal â??"40.000 kandel. Da je to izločitveni kriterij nismo bili opozorjeni"â??, Državna revizijska komisija še dodaja, da naročnik, skladno z določbami ZJN-1, ponudnikov (vlagatelja) ni dolžan (posebej) opozarjati na izločitvene kriterije oziroma pogoje. šteti je namreč, da se je naročnik z izločitvenimi kriteriji (pogoji) seznanil že z dnem oziroma od dne dviga razpisne dokumentacije pri naročniku (dalje), pri čemer gre vlagatelja obenem opozoriti, da je ponudnik (vlagatelj) tisti, ki je odgovoren za oddajo pravilne ponudbe. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko vlagatelja ni (posebej) opozoril na izločitvene kriterije (pogoje), ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-1, podzakonskih predpisov na področju javnega naročanja in razpisne dokumentacije.

Ob opisanem dejanskem stanju je naročnik na podlagi razpisnih pogojev ravnal povsem pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. ZJN-1 v trinajsti točki 3. člena namreč (kot že poudarjeno) pojasnjuje, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Zavrnitev nepravilne ponudbe je torej naročnikova dolžnost, ki izhaja iz izrecne zakonske določbe in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji. Zaradi vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom, izdanim dne 12. septembra 2006, pozvala, da svoj zahtevek za revizijo dopolni tudi z oblikovanjem ustreznega zahtevka (tožbenega predloga). Vlagatelj je v dopolnjenem zahtevku za revizijo predlagal povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27. septembra 2006


predsednica senata
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
- 3 DIM, d. o. o., Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana