018-379/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-379/2006-41-3025

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. in 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) po Samu Červeku, predsedniku Državne revizijske komisije, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku revizije oddaje javnega naročila za II. fazo oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo zdravil za prvo šestmesečno obdobje, začetega na podlagi zahtevkov za revizijo vlagateljev Bayer Pharma, d. o. o., Celovška 135, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji, o. p., d. n. o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), Salus, d. d. Ljubljana, Mašera SpasiÄ"eva ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), in GlaxoSmithKline, d. o. o., Knezov štradon 90, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Taborska 13, Grosuplje (v nadaljevanju: tretji vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN dne 29. 9. 2006

ODLOČILA

1. Predlog naročnika za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN se zavrne.

2. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je s povabilom z dne 8. 8. 2006 kandidate povabil k predložitvi ponudb v II. fazi oddaje naročila blaga po omejenem postopku za dobavo zdravil za prvo šestmesečno obdobje.

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 9. 2006, drugi vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 14. 9. 2006, tretji vlagatelj pa zahtevek za revizijo z dne 19. 9. 2006. Vsi trije vlagatelji predlagajo oziroma zahtevajo razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti, tretji vlagatelj pa podrejeno razveljavitev II. faze postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji na podlagi 11. člena ZRPJN z vlogami št. 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006, 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006 in 5020-8/2004-109 z dne 20. 9. 2006, predlagal, da sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zdravil do odločitve o izbiri ponudnika. Državna revizijska komisija je 20. 9. 2006 sprejela sklepe št. 018-366/2006-41-2868, 018-366/2006-41-2872 in 018-366/2006-41-2882, s katerimi je vsakega izmed vloženih predlogov za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zavrnila.

Drugi vlagatelj je vložil vlogo "dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 14.09.2006 (opr. št. 018-366/2006-41-2872) podrejeno nov zahtevek za revizijo" z dne 25. 9. 2006, v kateri predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti. V tej vlogi vlagatelj očita naročniku kršitev prvega odstavka 11. člena ZRPJN in tudi četrtega odstavka 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1).

Naročnik je 26. 9. 2006 Državni revizijski komisiji na podlagi 11. člena ZRPJN z vlogo št. 5020-8/2004-109-1715 z dne 26. 9. 2006, ponovno predlagal, da sprejme sklep, da "vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zdravil do odločitve o izbiri ponudnika". Naročnik predlog utemeljuje z dejstvi, da bi z zadržanjem postopka lahko nastale škodljive posledice za bolnike, ki ne bi pravočasno prejeli zdravil za zdravljenje, da je namen postopka čim hitrejša, kvalitetna in učinkovita dobava potrebnega materiala naročnikom - slovenskim zdravstvenim ustanovam, kot tudi postopna odprava nespoštovanja področne zakonodaje javnih zdravstvenih zavodov, da bi zadržanje postopka pomenilo, da bi si morali javni zdravstveni zavodi v vmesnem času dnevno potrebna zdravila zagotavljati sami, verjetno tudi z naročilnicami, kar je v določenih primerih lahko protizakonito in povzroča večje stroške, da skupna javna naročila pomenijo prihranek stroškov javnim zdravstvenim zavodom zaradi nižjih cen artiklov, da je razpisna dokumentacija v II. fazi pripravljena skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije, da je vlagatelj v obvestilu razveljavil le II. fazo postopka skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije, da vlagatelj vlaga zahtevek za revizijo iz enakega razloga, o katerem se je Državna revizijska komisija že izrekla s sklepom št. 018-166/06-35-1761 z dne 23. 6. 2006, da se vlagatelj s tem posredno pritožuje zoper navedeni sklep Državne revizijske komisije, zoper katerega pa pritožbe ni, poleg tega pa naročnik posebej poudarja, da obstoječa zakonodaja na področju javnih naročil ne more in ne sme ščititi ponudnikov, ki s pravnim pluralizmom in poudarjenim formalizmom skušajo dokazati svoj pravni interes oziroma svojo aktivno legitimacijo, zato naročnik meni, da bi bilo primerno v primeru nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo predhodno preizkusiti tudi upravičenost vložitve zahtevka za revizijo v smislu 13. člena ZRPJN v povezavi z 9. členom ZRPJN, saj ni izkazana nevarnost ali kakršnakoli možnost, da bi zaradi očitanih nepravilnosti, ki jih navaja zahtevek za revizijo, vlagatelj bila povzročena škoda. Dogaja se namreč ravno nasprotno, saj ponudniki z vztrajnim vlaganjem zahtevkov za revizijo onemogočajo izvedbo tega javnega naročila. Naročnik meni, da ponudniki institut pravnega varstva očitno zlorabljajo na račun javnega interesa.

Drugi vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval svoje mnenje z dne 28. 9. 2006, v njem pa utemeljuje, da naročnik ni dokazal, da je javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila večji, kot bi bile škodljive posledice zadržanja postopka.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ne odloča o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo (ali v njem podanih revizijskih navedb), za njeno odločitev o takšnem predlogu pa so tako irelevantna tudi stališča naročnika do revizijskega zahtevka; odločanje o utemeljenosti (pred tem pa še dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo je namreč predmet ločenega - revizijskega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano gre posebej izpostaviti tudi, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o utemeljenosti (dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo, če pride do nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Zgoraj navedeno pa pomeni tudi, da predstavljajo podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog naročnika navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi teh Državna revizijska komisija opravi tudi tehtanje, kot ga predvideva drugi odstavek 11. člena ZRPJN.

Kot je bilo v tem sklepu že navedeno, je naročnik na podlagi zahtevkov za revizijo prvega, drugega in tretjega vlagatelja z vlogami št. 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006, 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006 in 5020-8/2004-109 z dne 20. 9. 2006 Državni revizijski komisiji predlagal, da sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje tega javnega naročila do odločitve o izbiri ponudnika. Državna revizijska komisija je omenjeni naročnikov predlog s sklepi št. 018-366/2006-41-2868, 018-366/2006-41-2872 in 018-366/2006-41-2882, vsi izdani 20. 9. 2006, zavrnila kot neutemeljen. Ker naročnik tudi v tokratnem predlogu uveljavlja razloge, ki jih je uveljavljal že v vlogah št. 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006, 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006 in 5020-8/2004-109 z dne 20. 9. 2006, se Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju svojih utemeljitev iz sklepov št. 018-366/2006-41-2868, 018-366/2006-41-2872 in 018-366/2006-41-2882, vsi izdani 20. 9. 2006, v celoti sklicuje nanje.

V zvezi z utemeljitvijo iz 8. točke naročnikovega predloga, ki je tudi edina, ki je naročnik ni uveljavljal že v svojih vlogah št. 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006, 5020-8/2004-109 z dne 19. 9. 2006 in 5020-8/2004-109 z dne 20. 9. 2006, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v tej utemeljitvi podaja svoje stališče, poleg tega pa navaja, da "bi bilo primerno v primeru nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo predhodno preizkusiti tudi samo upravičenost vložitve zahtevka â??". Naročnik torej uveljavlja razloge, ki jih v postopku izdaje sklepa Državne revizijske komisije po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ni mogoče upoštevati, saj se pri izdaji predlaganega sklepa ne obravnava tudi vprašanje dopustnosti zahtevka za revizijo.

Izhajajoč iz zgoraj podanih zaključkov, po opravljenem tehtanju razmerja med izkazanimi škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, Državna revizijska komisija, ugotavlja, da naročnik svojega predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ni uspel zadostno utemeljiti. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Drugi vlagatelj je uveljavljal tudi povračilo stroškov, nastalih s pripravo podanega mnenja. ZRPJN posebej ne opredeljuje povrnitve stroškov zaradi podanega vlagateljevega mnenja glede naročnikovega predloga za izdajo sklepa po 11. členu ZRPJN, vendar je mogoče ugotoviti, da 22. člen ZRPJN govori o "stroških revizijskega postopka", podano mnenje pa je bilo dano ravno v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. V skladu z 22. členom ZRPJN o stroških, nastalih z revizijo, odločita naročnik oziroma Državna revizijska komisija ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, zato je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 29. 9. 2006

Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana,
- odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji, o. p., d. n. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8, 1000 Ljubljana,
- odvetniška družba Čeferin, o. p., d. n. o., Taborska 13, 1290 Grosuplje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.