018-309/2006 Občina Sevnica

Številka: 018-309/06-44-2644

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata ter predsednika Sama Červeka in članice Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki obsega izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 m" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana, in sicer po pooblastilu partnerjev v skupni ponudbi podjetij Begrad d.d., Novo mesto, Allgemeine Baugesellschaft - A.PORR Aktiengesellschaft, Dunaj, CPM d.d., Maribor in CGP cestno in gradbeno podjetje d.d., Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.09.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika kot izhaja iz Obvestila o oddaji javnega naročila, št. 35300-0043/1999, z dne 24.07.2006.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo, stroške nastale v zvezi z revizijo, v znesku 400.000,00 SIT, v roku 15 - ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki obsega izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 m". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 55/06, z dne 26.05.2006, pod številko objave Ob-14669/06 in v Uradnem glasilu EU, št. S 99, z dne 26.05.2006.
Naročnik je dne 24.07.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila (dokument št. 35300-0043/1999), s katerim je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju STADIJ d.o.o, Postojna in podjetju VODOTEHNIKA d.d., Zagreb, ki sta oddala skupno ponudbo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 31.07.2006 je vlagatelj zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Istega dne je vlagatelj zahteval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je vlagatelju dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila posredoval dne 03.08.2006. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil vlagatelju omogočen dne 04.08.2006, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 10.08.2006 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil naslednje nepravilnosti:
1. Izbrani ponudnik (oziroma partner v skupni ponudbi, to je podjetje Vodotehnika d.d., Zagreb) je priložil dokumente, ki so sicer prevedeni v slovenski jezik, vendar na prevodu le-teh ni žiga in podpisa sodnega tolmača za slovenski jezik oziroma katerekoli druge osebe, ki je listine prevedla. Navedeno se nanaša na naslednje dokumente: 1. potrdilo o registraciji, 2. obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta po NKD-ju 2002, 3. potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih združbah, za korupcijo, goljufijo, pranje denarja ali za podkupovanje, 4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, 5. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, 6. poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, 7. bilance uspeha in bilance stanja za leta 2003, 2004 in 2005, 8. podatki o solventnosti oziroma izjava, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni v zadnjih 6 mesecih, 9. referenčno potrdilo, ki ga je izdala družba Vodooskrba i odvodnja d.o.o., z dne 06.07.2006, in 10. certifikat kakovosti
2. Izbrani ponudnik je v smislu vsebine Obrazca 5.9 (Pismo o nameri) le-tega sicer priložil, vendar pa pri zahtevanem znesku (450.000.000,00 SIT) ni navedel denarne enote.
3. Izbrani ponudnik je kot odgovornega vodjo del (g. Marjan Bračko, inž.gr.) in za odgovornega projektanta za kanalizacijo (g. Boris Rep) imenoval osebi, ki nista zaposleni pri njem, zanju pa ni razvidno, da bi bila v kakršnemkoli pogodbenem razmerju z njim.
4. Izbrani ponudnik je kot odgovornega projektanta navedel mag. Darka Kočarja, za katerega ni predložil referenc. Izbrani ponudnik je tako za isti projekt imenoval dva različna odgovorna projektanta, od katerih za enega ni priložil referenc. Poleg tega za mag. Darka Kočarja ne izhaja, da bi bil v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju z izbranim ponudnikom.
5. Izbrani ponudnik je k Obrazcu 5.22 (Program dela) priložil dva identična terminska plana, kar pomeni, da je Diagram kritičnih poti in mejnikov le identična kopija osnovnega terminskega plana.
6. Kot prilogo k Obrazcu 5.22 je izbrani ponudnik priložil izjavo sklenjeno s Krajevno skupnostjo Krmelj, ki ni pravna oseba. Kot je vlagatelju znano, Krajevna skupnost Krmelj nima dovoljenja za zbiranje, predelovanje in odstranjevanje gradbenih odpadkov, ker ni na seznamu zbiralcev, predelovalcev in/ali odstranjevalcev odpadkov.
Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila ter ugotovi, da je njegova ponudba najugodnejša.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (stroške plačane revizijske takse in vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo), in sicer skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve do dneva plačila, v 15-ih dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je dne 18.08.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je partner v skupni ponudbi izbranega ponudnika (podjetje Vodotehnika d.d., Zagreb) predložil vso zahtevano dokumentacijo v hrvaškem jeziku le-to pa je prevedel tudi v slovenski jezik, kar je skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj naročnik nikjer ni zahteval, da morajo biti prevodi opravljeni in potrjeni s strani uradnih prevajalcev.
Glede Pisma o nameri, ki ga je priložil izbrani ponudnik, naročnik priznava, da je priloženo brez denarne enote. Kljub temu pa je naročnik, ob upoštevanju tako razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da je valuta v ponudbi v slovenskih tolarjih (tudi Obrazec 5.9 - Pismo o nameri, vsebuje denarno enoto SIT) ter zlasti dejstev, da je znesek v spornem dokumentu podan v zahtevani višini in "tiskarska napaka" povzročena s strani banke (in ne izbranega ponudnika) sporni dokument štel kot pravilen oziroma podan v skladu z razpisno dokumentacijo.
Naročnik zavrača tudi očitek iz 3. točke zahtevka za revizijo in navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval izkazov o delovno pravnih razmerjih ravno tako pa v zvezi s tem nobenemu izmed sodelujočih ponudnikov ni postavil nobenih dodatnih zahtev.
Naročnik še navaja, da v ponudbi izbranega ponudnika mag. Darko Kočar nastopa kot odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij, ki je sestavni del idejne zasnove, razpisna dokumentacija pa ni zahtevala predložitve referenc odgovornega osebja izdelovalcev idejne zasnove, temveč le predložitev idejne zasnove za projekt. V zvezi s tem naročnik še zatrjuje, da lahko kot odgovorni projektanti idejne zasnove, PGD in PZI nastopajo različne osebe.
Naročnik nadalje navaja, da je bilo potrebno k Obrazcu 5.22 (Program dela) priložiti tudi Diagram kritičnih poti in mejnikov, na katerem ponudnik predstavi svoj program za izvedbo del. V le-tem je bilo potrebno predstaviti relevantne dejavnosti, datume in razporeditev materiala in opreme â??, kar pa ne pomeni, da Program za izvedbo del ne more biti identičen Diagramu kritičnih poti in mejnikov. Naročnik še dodaja, da je Program za izvedbo del, ki ga je priložil izbrani ponudnik izdelan tako popolno, da hkrati izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji postavljene zahteve dokumenta Diagram kritičnih poti in mejnikov.
Glede zadnjega očitka vlagatelja naročnik navaja, da je Krajevna skupnost Krmelj, skladno s Statutom Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05) pravna oseba javnega prava in da ima občina Sevnica z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98 in 44/04) določena 4 območja krajevnih skupnosti, kjer se nahajajo območja odlagališč, in sicer na območju krajevnih skupnosti Boštanj, Krmelj, Studenec in Sevnica.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.08.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 25.08.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je izbrani ponudnik ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali je oddal pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo navedel šest razlogov, zaradi katerih naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna.
Država revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi torej presojala utemeljenost vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika in/ali ugotavljala, ali je naročnik ravnal pravilno in v skladu z zakonom s tem, ko je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo izbranemu ponudniku.
Kar zadeva vlagateljev očitek, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna iz razloga, ker prevodi predloženih dokumentov (ki se nanašajo na partnerja v skupni ponudbi, to je na podjetje Vodotehnika d.d., Zagreb) niso žigosani in podpisani s strani tolmačev za slovenski jezik oziroma druge osebe, ki jih je prevedla, je potrebno ugotoviti, da ni utemeljen.
Med strankama v tem postopku ni sporno dejstvo, da je izbrani ponudnik (oziroma partner v skupni ponudbi, to je podjetje Vodotehnika d.d., Zagreb) predložil vse zahtevane dokumente in da so le-ti tudi prevedeni v slovenski jezik. Kot izhaja iz razpisne dokumentacije je naročnik, in sicer v podtočki 11.1 točke 11 (Jezik v ponudbi) zapisal: "Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku." V podtočki 11.2 iste točke je naročnik zapisal še "Vsa dokazila in tiskana literatura (razen tehnično-prospektna dokumentacija ponujene opreme), s katero ponudnik opremi ponudbo, so lahko v drugem jeziku, vendar pa mora ponudnik poskrbeti za pravilen prevod v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija v slovenskem jeziku".
Iz dikcije citiranih navodil torej izhaja, da je naročnik dopustil, da so lahko dokumenti v ponudbi predloženi v kateremkoli tujem jeziku, vendar so morali ponudniki v tem primeru poskrbeti za prevod. Iz le-teh pa izhaja tudi opozorilo naročnika, da se bodo v primeru neskladja med dokumenti v tujem in slovenskem jeziku upoštevali slednji, kar pomeni, da na ta način ponudniki sami prevzamejo odgovornost za pravilen in korekten prevod.
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da so vse listine, ki se nanašajo na podjetje Vodotehnika d.d., Zagreb predložene v hrvaščini, za vsako izmed njih pa je priložen tudi prevod v slovenski jezik. Ker je izbrani ponudnik z opisanim v celoti ravnal v skladu z zgoraj citiranimi navodili, so s tem povezane vlagateljeve navedbe neutemeljene. Državna revizijska komisija je namreč že večkrat zavzela stališče, da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več kot je od njih terjala (vnaprej) pripravljena razpisna dokumentacija. Ob upoštevanju navedenega je potrebno šteti, da je sporni pogoj izpolnjen (že) s predložitvijo prevodov, ki niso opravljeni in potrjeni s strani sodnih tolmačev.

Ravno tako so neutemeljeni vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na odgovornega vodjo del in na odgovornega projektanta za kanalizacijo. Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika sta v le-tej, kot odgovorni vodja del in kot odgovorni vodja kanalizacije navedena g. Marjan Bračko, inž.gr. (odgovorni vodja del) in g. Boris Rep (odgovorni projektant za kanalizacijo).
Zahteve za ključno osebje ponudnika je naročnik zapisal v točkah 1.2.12 (za odgovornega vodja del), 1.2.13 (za odgovornega projektanta za čistilno napravo) in 1.2.14 (za odgovornega projektanta za kanalizacijo. V le-teh je naročnik postavil več zahtev, in sicer so morali vsi (trije) predložiti Obrazec za življenjepise (Obrazec 5.13) in Referenčna potrdila, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije (odgovorni vodja del Obrazec 5.14, v katerem je moral izkazati, da ima v zadnjih petih letih izkušnje pri izvedbi dveh objektov, primerljivih po naravi in kompleksnosti razpisanim delom - izgradnja čistilne naprave za vsaj 5.000 PE ali izgradnja kanalizacijskega sistema dolžine vsaj 4.000 m, z objekti in določeno hidromehansko opremo - črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni bazeni, odgovorni projektant za čistilno napravo in odgovorni projektant za kanalizacijo pa Obrazec 5.16, v katerem sta morala izkazati vsak po dva opravljena referenčna objekta v zadnjih petih letih - odgovorni projektant za čistilno napravo je moral izkazati, da je projektiral dve čistilni napravi, od katerih je ena vsaj 10.000 PE in ena vsaj 6.000 PE, odgovorni projektant za kanalizacijo pa projektiranje dveh kanalizacijskih sistemov dolžine vsaj 4000m, z objekti in določeno hidromehansko opremo - črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni bazeni). Le v primeru, da je odgovorni vodja del tujec pa je moral ponudnik zanj priložiti še Potrdilo, da v domicilni državi ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen, če je veljavnost tega dokumenta že potekla.
Ker je izbrani ponudnik ravnal v skladu z vsemi zgoraj navedenimi zahtevami naročnika in ker iz le-teh ne izhaja, da bi moral ponudnik za odgovornega vodjo del in za odgovornega projektanta za kanalizacijo priložiti kakršnekoli druge dokumente (tudi v primeru, če slednja nista zaposlena pri njemu), je Državna revizijska komisija očitek vlagatelja, ki se nanaša na nepredložitev izkazov o njunem delovno pravnem razmerju, zavrnila.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker je v njej, kot odgovornega projektanta, navedel mag. Darka Kočarja, za katerega ni predložil referenc in hkrati, ker za le-tega ni predloženih nikakršnih listin, ki bi izkazovale, da je v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju z izbranim ponudnikom.
V zvezi z obravnavanim očitkom se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da lahko kot odgovorni projektant idejne zasnove na eni strani in kot odgovorni projektanti PGD in PZI na drugi strani, nastopajo različne osebe ter hkrati, da razpisna dokumentacija ni zahtevala predložitev referenc (tudi) za odgovornega projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki je del idejne zasnove. Ker je izbrani ponudnik, kot je navedeno v predhodnem odstavku, izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na kadre, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi predmetni očitek.
Državna revizijska komisija zavrača tudi očitek vlagatelja, ki se nanaša na nepredložitev listin, ki bi izkazovale obstoj delovnega ali drugega pogodbenega razmerja med izbranim ponudnikom in mag. Darkom Kočarjem in se v izogib ponavljanju v zvezi s tem sklicuje na svoje navedbe iz predhodnega odstavka te obrazložitve.

Ravno tako ni utemeljen vlagateljev očitek iz 5. točke zahtevka za revizijo. Izbrani ponudnik je namreč, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, v celoti ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo (tudi) v delu, ki se nanaša na Obrazec 5.22 (Program dela) in tozadevno priložil vseh pet zahtevanih dokumentov, in med slednjimi tudi "Program za izvedbo del" in "Diagram kritičnih poti in mejnikov. Kot izhaja že iz njunih naslovov (in iz njune nadaljnje definicije) se oba nanašata na izvajanje del, ki so predmet tega razpisa in (zlasti tudi) na njihovo terminsko določitev in/ali opredelitev. Zgolj iz razloga, ker sta dokumenta identična (oziroma, ker dokument Program dela vsebuje tudi zahteve iz dokumenta Diagram kritičnih poti in mejnikov in obratno) pa ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot nepravilne.

Eden izmed petih dokumentov, ki so jih morali predložiti ponudniki na podlagi naročnikovih zahtev iz Obrazca 5.22 (Program dela) je tudi "Pisna izjava o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo" (izjavo je moral potrditi lastnik deponije iz le-te pa je moralo biti razvidno, da ima ponudnik na lastne stroške zagotovljeno zemljišče za odlagališče oziroma deponijo. Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je s predloženo izjavo v celoti ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Sicer pa mu je (kot pravilno navaja tudi naročnik) predmetno izjavo potrdila Krajevna skupnost Krmelj (ki je, skladno s statutom Občine Sevnica - Uradni list RS, št 78/05, pravna oseba javnega prava), Občina Sevnica pa ima, skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Sevnice (Uradni list RS, št. 66/59, 43/98 in 44/04) določena štiri območja krajevnih skupnosti, kjer se nahajajo območja odlagališč (eno izmed njih tudi na območju Krajevne skupnosti Krmelj).

Pač pa se je mogoče strinjati z vlagateljem v tem, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot pravilne v delu, ki se nanaša na predložen Obrazec 5.9 (Pismo o nameri). V skladu z navodili iz razpisne dokumentacije so morali ponudniki predložiti dokazilo v smislu vsebine predmetnega obrazca (točka 33 Podpoglavja 1.5 Poglavja 1), "izdano s strani poslovne banke ali zavarovalne in/ali kreditne družbe, v katerem le-ta potrjuje, da ima ponudnik dostop do kreditne linije v višini vsaj 450.000.000,00 SIT".
Bistvo predmetnega dokumenta je torej v danem zagotovilu (s strani banke ali zavarovalne in/ali kreditne družbe), da bo imel ponudnik (če bo na predmetnem javnem razpisu uspel) v času trajanja izvedbe del dostop do kreditnih sredstev vsaj v znesku 450 MIO SIT.
Med strankama v tem postopku ni sporno dejstvo, da Pismo o nameri (izdano dne 07.07.2006, s strani ABANKE VIPE d.d., Ljubljana), ki ga je predložil izbrani ponudnik ne vsebuje navedbe denarne enote ("Izjavljamo, da vam bomo v primeru, da boste izbrani na javnem razpisu, odobrili kredit v višini 450.000.000,00 in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko Abanke").
Ker sporni dokument, brez vpisane denarne enote, ni pripravljen v skladu z zgoraj citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije (niti po obliki še manj pa po sami vsebini) oziroma ker izbrani ponudnik zgolj z vpisano "številko" ni podal zagotovila o tem, da bo imel dostop do kreditnih sredstev v zahtevani valuti (torej v višini 450 MIO SIT), je po mnenju Državne revizijske komisije potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 namreč izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi (v prvem odstavku 76. člena ZJN-1), da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.
Tako naročniki kot ponudniki morajo pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika. Sprejeti stališče, po katerem bi lahko naročnik zgolj na podlagi lastne presoje odločal, katere izmed postavljenih zahtev ne bo upošteval (čeprav je v razpisni dokumentaciji izrecno zapisal, da bo ponudba obravnavana kot nepravilna, če ne bo v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije - točka 29 - Preverjanje ponudb in njihove pravilnosti), pa bi pomenilo ne le kršitev lastnih navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj. Ob upoštevanju zapisanega (tudi) naročnikova navedba o tem, da je sporni dokument pripravila banka in ne izbrani ponudnik, ne more vzdržati revizijske presoje, saj je ponudnik tisti, ki je v celoti odgovoren za pravilnost predložene ponudbe, ne glede na to, kdo (mu) je pripravil posamezne dokumente.

Ker je bilo v obravnavani revizijski zadevi ugotovljeno, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (v višini 400.000,00 SIT za plačilo revizijske takse in "vse druge stroške v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo").
Skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo (peti odstavek 22. člena ZJN-1). Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, stroške pa specificiral le v delu, ki se nanašajo na plačilo revizijske takse je Državna revizijska komisija vlagatelju priznava (zgolj) stroške v višini plačane revizijske takse (400.000,00 SIT), višjo stroškovno zahtevo vlagatelja pa zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 04.09.2006Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
- SCT d.d., Slovenska 56, Ljubljana
- Begrad d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto
- Allgemeine Baugesellschaft - A.PORR Aktiengesellschaft, Absberggastrasse 47, Dunaj
- CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor
- CGP cestno in gradbeno podjetje d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto
- STADIJ d.o.o., Tržaška cesta 50 a, Postojna
- VODOTEHNIKA d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana