018-365/2006 RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Številka: 018-365/2006-44-2943

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za storitev "Ureditev ceste Opekarna - Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik AGM, Avtoprevozi, gostinstvo, mehanizacija, Primož Nemec s.p., Sedraž 3, Laško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.09.2006

ODLOČILA

Pritožba, poimenovana "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo" datirana na dan 20.09.2006, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 33-34 dne 31.03.2006, pod št. objave Ob-9082/06 objavil javno naročilo po odprtem postopku za storitev "Ureditev ceste Opekarna - Nasipi in odvodnjavanja na območju Nasipov". Naročnik je dne 28.07.2006 sprejel Odločitev o oddaji naročila, na podlagi katere je predmetno naročil oddal ponudnikoma SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska 15, Trbovlje in IBT PIN d.o.o. Trbovlje, Opekarna 28a, Trbovlje, ki nastopata skupaj kot Joint Venture (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). O izbiri je naročnik obvestil ponudnike z obvestilom z dne 03.08.2006.

Naročnik je vlagatelju dne 17.08.2006 na njegovo prošnjo z dne 09.08.2006 posredoval dodatno obrazložitev o oddaji naročila, iz katere izhaja, da je ponudba izbranega ponudnika v celoti pravilna. Vlagatelj je dne 29.08.2006 posredoval prošnjo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, na podlagi katere je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 31.08.2006 obvestil, da lahko vpogled opravi dne 01.09.2006. Navedenega dne je vlagatelj na sedežu naročnika vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika in v ponudbi tudi ugotovil določene nepravilnosti.

Vlagatelj je z vlogo, datirano dne 04.09.2006 podal predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom za vložitev zahtevka za revizijo, katerega utemeljuje z dejstvom, da mu je naročnik omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika šele dne 01.09.2006, po preteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, zaradi česar je bilo pravno varstvo vlagatelju v roku onemogočeno.

Hkrati s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje je vlagatelj z vlogo, datirano dne 04.09.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, iz razloga, ker je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in bi jo naročnik moral izločiti iz nadaljnje obravnave. Ponudba je po mnenju vlagatelja nepravilna, ker ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil iz razpisne dokumentacije. Ponudbi je priloženo obrtno dovoljenje le za SGP Zasavje d.d. in ne za IBT PIN d.o.o.; za slednjega tudi ni priložena izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti ni potrebno. Vrednost delavnikov po kvalifikacijski strukturi in cenik storitev za izvedbo del sta predložena samo za IBT PIN d.o.o., cene storitev z gradbeno mehanizacijo in kamioni pa le za SGP Zasavje d.d.. Kot zadnjo nepravilnost vlagatelj navaja, da v predlogu pogodbe ni vpisan datum podpisa in izvajalec.

Naročnik je dne 08.09.2006 sprejel sklep, s katerim ni ugodil predlogu za vrnitev v prejšnje stanje in zahtevek za revizijo vlagatelja kot prepoznega zavrgel. Svojo odločitev naročnik utemeljuje z dejstvom, da je bil vlagatelj z vročitvijo obvestila o oddaji naročila seznanjen z rokom, v katerem lahko vloži zahtevek za revizijo, zaradi česar bi moral vlagatelj sam poskrbeti, da se znotraj tega roka seznani z morebitnimi kršitvami naročnika. Ni dolžnost naročnika, da pazi na rok, v katerem imajo morebitni ponudniki pravico do pravnega varstva. Vlagatelj je zaprosil za vpogled šele en dan pred potekom roka, naročnik pa mu je vpogled tudi omogočil v najkrajšem možnem času. Naročnik je ugotovil, da na strani vlagatelja ne obstajajo upravičeni razlogi za zamudo, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo kot prepoznega zavrgl.

Vlagatelj je dne 14.09.2006 z vlogo, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", datirano na dan 20.09.2006, Državno revizijsko komisijo in naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj vztraja pri vseh svojih dosedanjih navedbah in zahteva, da naročnik posreduje predlog za vrnitev v prejšnje stanje in zahtevek za revizijo v nadaljnje odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je z dopisom z dne 18.09.2006 odstopil dokumentacijo v predmetni zadevi v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

(1) Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je treba vlagateljevo vlogo, poimenovano "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", datirano na dan 20.09.2006, šteti za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN in ne kot nadaljevanje postopka po prvem odstavku 17. člena ZRPJN. Naročnik namreč o zahtevku ni meritorno odločal, ampak ga je na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN s sklepom z dne 08.09.2006 kot prepoznega zavrgel. Skladno z navedenim členom ZRPJN lahko vlagatelj, v kolikor meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Naročnik je v sklepu z dne 08.09.2006 vlagatelja tudi pravilno opozoril na možnost pravnega varstva s pritožbo na Državno revizijsko komisijo v roku 3 dni od prejema tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj izpodbijani sklep prejel dne 11.09.2006, kar je razvidno iz priložene poštne povratnice in je v roku, dne 14.09.2006 na naslov Državne revizijske komisije in naročnika posredoval pritožbo zoper odločitev naročnika.

(2) Nadalje je Državna revizijska komisija presodila, ali je bila naročnikova odločitev o neutemeljenosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje in posledično zavrženje zahtevka za revizija kot prepoznega, utemeljena.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Rok je prekluziven in začne teči od prejema odločitve o oddaji javnega naročila, oziroma, če je ponudnik od naročnika pravočasno zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-1, (najkasneje) od prejema obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila.

ZRPJN v 13. členu (Predhodni preizkus zahtevka za revizijo) določa, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona (prvi odstavek 13. člena ZRPJN). Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh (drugi odstavek 13. člena ZRPJN).


Pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo mora torej naročnik preveriti, če so v skladu z ZRPJN podane vse procesne predpostavke za odločanje, med njimi tudi pravočasnost vložitve zahtevka za revizijo.

Kot izhaja iz izpodbijanega sklepa z dne 08.09.2006, je naročnik z le-tem vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega, pri čemer je svojo odločitev oprl na določilo 13. člena ZRPJN. Iz izpodbijanega sklepa izhaja, da je vlagatelj vložil revizijski zahtevek šele dne 05.09.2006, čeprav se je (skrajni) rok za vložitev slednjega iztekel (že) dne 31.08.2006.

Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno zaključiti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo nedvomno vložen po poteku prekluzivnega desetdnevnega roka iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN in je zato v procesnem smislu vložen prepozno.

Nadalje, iz izpodbijanega sklepa izhaja, da je naročnik vlagateljev predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z rokom za vložitev zahtevka za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, ker je ugotovil, da v obravnavanem primeru niso podani upravičeni razlogi za ugoditev podanemu predlogu.

Skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporablja določila zakona, ki ureja pravdni postopek. ZRPJN ne ureja instituta vrnitve v prejšnje stanje, zato je glede navedenega instituta potrebno smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP). ZPP ureja institut vrnitve v prejšnje stanje v določbah od 116. do 121. člena. Skladno s 116. členom ZPP sodišče v primeru, če stranka zamudi narok ali rok za kakšno pravno dejanje in izgubi zaradi tega pravico opraviti to dejanje, na predlog stranke dovoli, da to dejanje opravi pozneje, če spozna, da je stranka zamudila narok oziroma rok iz upravičenega vzroka.

ZPP pojma "upravičeni vzrok" ni natančneje opredelil. Upravičeni vzrok za vrnitev v prejšnje stanje so lahko takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih stranka sama ni mogla predvideti
niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. Presoja, ali je upravičen vzrok v danem primeru podan, je zato del materialnopravnega preizkusa.

Državna revizijska komisija je zato v nadaljevanju presodila, ali je vzrok, na katerega se sklicuje vlagatelj, upravičen vzrok iz prvega odstavka 117. člena ZPP za zamudo vložitve zahtevka za revizijo.

Vlagatelj utemeljuje predlog za vrnitev v prejšnje stanje z ravnanjem naročnika, ki vlagatelju ni pravočasno omogočil vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in mu tako onemogočil seznanitev z dejstvi, ki so predmet zahtevka za revizijo. Iz vpogleda v dokumentacijo izhaja, da je vlagatelj naročnikovo obrazloženo odločitev o oddaji naročila prejel dne 21.08.2006, naročnik pa je vlagateljevo zahtevo za vpogled v ponudbeno dokumentacijo prejel dne 30.08.2006, en dan pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo in vlagatelju omogočil vpogled dne 01.09.2006.

Po presoji Državne revizijske komisije naročnik utemeljeno ni ugodil vlagateljevemu predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, saj vlagatelj ni dokazal, da je zaradi
upravičenega vzroka zamudil rok. Državna revizijska komisija se strinja z razlogi, ki jih je za svojo odločitev navedel naročnik v sklepu z dne 08.09.2006. Vlagatelj bi moral namreč sam poskrbeti, da znotraj desetdnevnega roka, v okviru katerega mu je bilo zagotovljeno pravno varstvo in o čemer je bil tudi izrecno seznanjen z izpodbijanim sklepom, vloži zahtevek za revizijo in v ta namen po potrebi zaprosi za vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Vlagatelj z ničemer ni pojasnil, zakaj je zaprosil za vpogled šele nekaj dni pred iztekom roka, oziroma ni izkazal morebitne višje sile, ki bi mu onemogočila vložitev prošnje prej, kot sicer. Ker bi se vlagatelj moral zavedati, da lahko prav nepredvidljiv dogodek povzroči zamudo roka, bi moral poskrbeti, da s svojimi procesnimi dejanji ne odlaša do njegovega izteka. Vlagatelj tudi ni izkazal, da je naročnika morebiti opozoril na potek roka in morebitne posledice nemožnosti vpogleda v ponudbeno dokumentacijo v roku. Zakon tudi ne določa roka, v katerem mora naročnik ponudniku omogočiti vpogled v ponudbeno dokumentacijo, prav tako pa ni naročnik tisti, ki mora paziti na iztek roka za uveljavljanje pravnega varstva za vsakega ponudnika. Državna revizijska komisija glede na navedeno pritrjuje naročniku v tem, da je nastalo situacijo pripisati ravnanju vlagatelja, ki ni z zadostno skrbnostjo pazil na potek roka za uveljavljanje pravnega varstva.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija zavrnila pritožbo vlagatelja kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 25.09.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje
- AGM, Avtoprevozi, gostinstvo, mehanizacija, Primož Nemec s.p., Sedraž 3, Laško
- SGP Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska 15, Trbovlje
- IBT PIN d.o.o. Trbovlje, Opekarna 28a, Trbovlje
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana