018-377/2006 Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.

Številka: 018-377/2006-45-2970

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3, 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sanitarno in meteorno kanalizacijo v ureditvenem območju naselja Vaše ter na podlagi pritožbe vlagatelja SCT, d. d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 26. 9. 2006

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev, kot izhaja iz dokumenta "Sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju naselja Vaše" št. DD-10993 z dne 20. 9. 2006.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 25. 9. 2006 prejela vlagateljevo pritožbo zoper ravnanje naročnika v postopku izvedbe javnega naročila za sanitarno in meteorno kanalizacijo v ureditvenem območju naselja Vaše.

Pritožnik v pritožbi navaja, da je naročnik s sklepom zavrgel pritožnikov zahtevek za revizijo zaradi neustreznosti vlagateljevih referenc, predloženih v ponudbi. Vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, saj ga ni zavrgel zaradi tega, ker bi bil neupravičen ali ker bi ga vložila oseba, ki ni izkazala aktivne legitimacije, temveč je naročnik to storil zaradi materialnih predpostavk. Vlagatelj meni, da bi naročnik zahtevku za revizijo lahko ugodil ali pa ga zavrnil kot neutemeljenega, vlagatelja pa pozval, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, če se z odločitvijo ne bi strinjal. Vlagatelj navaja, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, čeprav je iz obrazložitve naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo razvidno, da za tako odločitev sploh ni imel ustrezne pravne podlage. Naročnik namreč v obrazložitvi svoje odločitve navaja, da je zahtevek za revizijo zavrgel zaradi neustreznosti vlagateljevih referenc, kar pa je lahko le razlog, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN in ne zavrže v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in sklep št. DD-10993 z dne 20. 9. 2006 v celoti razveljavi.

Državna revizijska komisija je od naročnika 26. 9. 2006 prejela zaprošeno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je vpogledala v naročnikovo odločitev, kot izhaja iz dokumenta "Sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju naselja Vaše" št. DD-10993 z dne 20. 9. 2006, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, v obrazložitvi pa najprej navedel, da je "zahtevek za revizijo preveril v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZRPJN in ugotovil spodaj navedeno", nato pa natančno pojasnjuje, zakaj ne more izmed šestih predloženih referenc štirih šteti kot ustreznih. Naročnik v tem dokumentu ne navaja drugih razlogov za svojo odločitev.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je zahtevek za revizijo dopustno zavreči zgolj v primerih, ki jih predvideva ZRPJN, to pa je v primerih, ko niso izpolnjene procesne predpostavke za njegovo vsebinsko (meritorno) obravnavo. V obravnavanem primeru pa je razvidno, da je naročnik svojo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo, utemeljil na razlogih, ki temeljijo na vsebinski obravnavi vlagateljeve ponudbe (ustreznost predloženih referenc v vlagateljevi ponudbi). Naročnik se sicer sklicuje, da je "zahtevek za revizijo preveril v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZRPJN", vendar iz obrazložitve ne izhaja, da je naročnik ugotovil, da bi zahtevek za revizijo ne bil pravočasen (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) ali pa da bi ugotovil, da ga je vložila oseba, ki ne izkazuje aktivne legitimacije (9. člen ZRPJN). Iz navedene obrazložitve naročnikove odločitve je tako razvidno, da ne utemeljuje izreka. V obravnavanem primeru bi moral naročnik v primeru, da je ugotovil, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, ker vlagateljeve revizijske navedbe glede ustreznosti predloženih referenc niso utemeljene, zahtevek za revizijo zavrniti in ne zavreči. Ker naročnik v svoji odločitvi, kot izhaja iz dokumenta "Sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju naselja Vaše" št. DD-10993 z dne 20. 9. 2006 ne navaja nobenega drugega argumenta, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ni utemeljena.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, kot izhaja iz dokumenta "Sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju naselja Vaše" št. DD-10993 z dne 20. 9. 2006.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 26. 9. 2006

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
- SCT, d. d., Slovenska cesta 56, 100 Ljubljana,
- Komunalne gradnje, d. o. o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.