018-215/2006 Občina Kamnik

Številka: 018-215/2006-33-1875

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Nataše Jeršič in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo novega vrtca na Perovem z opisom "1. izgradnja novega vrtca, dovozne poti; 2. dobava in montaža opreme" , in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik GRADBINEC GIP D.O.O., Nazorjeva 1, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.07.2006 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila "1. izgradnja novega vrtca, dovozne poti, 2. dobava in montaža opreme" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.04.2006 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo novega vrtca z opremo. Predmetni javni razpis je naročnik po sklopih (Sklop 1 - izgradnja novega vrtca, dovozne poti; Sklop 2 - dobava in montaža opreme), objavil v Uradnem listu RS, št. 40/2006, z dne 14.04.2006, pod št. objave Ob-10518/06, spremembo objave javnega razpisa pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 46/2006, z dne 05.05.2006, št. objave Ob-12758/06.

Naročnik je izdal Obvestilo o izidu razpisa za oddajo javnega naročila, št. 351-20/2006-1/3, z dne 25.05.2006, iz katerega je razvidno, da je v sklopu 1 kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika SGP GRADITELJ D.D., Maistrova ulica 7, Kamnik, v sklopu 2 pa je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik BRUMA d.o.o., Vrhpolje 250, Kamnik.

Vlagatelj je dne 05.06.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 07.06.2006 pozval, da naj zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo potrdila o vplačilu revizijske takse in predložitvijo pooblastila zastopniku. Vlagatelj je zahtevek za revizijo dopolnil z dopisom, z dne 07.06.2006.

Naročnik je s sklepom, št. 351-20/2006-1/3, z dne 15.06.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 22.06.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 26.06.2006 odstopil dokumentacijo predmetnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 28.06.2006, Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo ter predlaga, da se postopek ustavi.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 04.07.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Marko Drinovec, Glavni trg 15, Kranj
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
- SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik
- BRUMA d.o.o., Vrhpolje 250, Kamnik.
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana