018-363/2006 Občina Loška dolina

Številka: 018-363/2006-42-2886

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3, 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) in 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PGD, PZI za sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Loška dolina ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AGJ - Rebernik Goran, s. p., Pot na Kamenšak 2, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: naročnik) dne 21. 9. 2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 12. 9. 2006 se kot prepozna zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PRG, PZI za sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Loška dolina, in sicer je k predložitvi ponudbe povabil vse ponudnike, ki so sodelovali v predhodno izvedenem in neuspešno zaključenem odprtem postopku.

Iz zapisnika št. 354-6/2006-3 z dne 27. 7. 2006 je razvidno, da je naročnik prejel tri ponudbe in da je izvedel tudi pogajanja. Naročnik je 1. 8. 2006 sprejel odločitev, da javno naročilo odda ponudnikoma Stadij, d. o. o., Tržaška cesta 50a, Postojna in Imos Geateh, d. o. o., Opekarska cesta 11, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika 7. 8. 2006 naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 354-6/2006-4-3 z dne 14. 8. 2006, vlagatelju pa je omogočil vpogled 22. 8. 2006. Naročnik je vpogled dokumentiral z zapisnikom.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 8. 2006, v katerem predlaga, da naročnik odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, vlagatelju pa povrne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik s tem, ko je zmanjšal število zahtevanih referenc, bistveno spremenil vsebino razpisne dokumentacije v postopku s pogajanji, kar predstavlja kršitev 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1), kot tudi kršitev 7. člena ZJN-1. Vlagatelj tudi navaja, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v celotno ponudbo izbranega ponudnika, s čimer je naročnik kršil 78. člen ZJN-1. Vlagatelj kot sporno izpostavlja, da je ponudbo predložil le ponudnik Stadij, d. o. o., ne pa tudi partner, kljub pogodbi o sodelovanju, naročnik pa navaja, da sta predložila skupno ponudbo. Vlagatelj tudi izpostavlja, da partner ni predložil dokazil v skladu s prvim odstavkom 42. člena ZJN-1.

Naročnik je sprejel sklep št. 354-6/2006-7 z dne 7. 9. 2006, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa podrobneje utemelji, zakaj meni, da so vlagateljeve revizijske navedbe neutemeljene, poleg tega pa zapiše, da je pri izvedbi postopka deloval skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja. Naročnik je v pravnem pouku zapisal, da na podlagi 17. člena ZRPJN vlagatelja poziva, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa o odločitvi o zahtevku za revizijo sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Naročnik je svojo odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelju vročil 8. 9. 2006 (razvidno iz vročilnice, pripete k temu sklepu in vložene v naročnikov fascikel s spisovno dokumentacijo).

Vlagatelj je naročnika z dopisom "Obvestilo o nadaljevanju zahtevka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo" z dne 12. 9. 2006 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je ta dopis prejel 13. 9. 2006 (razvidno iz prejemne štampiljke, odtisnjene v zgornjem desnem kotu prejetega dopisa). Vlagatelj je omenjeni dopis poslal 12. 9. 2006 v vednost tudi Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je ta dopis prejela 13. 9. 2006.

Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval dokumentacijo kot prilogo k dopisu št. 354-6/2006-8 z dne 15. 9. 2006. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela 18. 9. 2006. Državna revizijska komisija je naročnika 20. 9. 2006 zaprosila za posredovanje še dodatne dokumentacije. Naročnik je dodatno zahtevano dokumentacijo posredoval Državni revizijski komisiji po telefaksu 20. 9. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju vročil svojo odločitev o zahtevku za revizijo 8. 9. 2006 (petek), kar je razvidno iz vročilnice, pripete k tej odločitvi, ki je tudi vložena v naročnikov fascikel s spisovno dokumentacijo. V skladu s pravnim poukom kot hkrati sicer prvim odstavkom 17. člena ZRPJN velja, da mora vlagatelj najkasneje v treh dneh od prejema odločitve o zahtevku za revizijo naročniku pisno sporočiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo začel teči naslednji dan po vročitvi odločitve o zahtevku za revizijo, torej 9. 9. 2006 (sobota), iztekel pa se je 11. 9. 2006 (ponedeljek). V skladu z drugim odstavkom 112. člena ZPP, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevo za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo naslovil na naročnika in jo oddal na pošto 12. 9. 2006 (torek), kar je razvidno iz poštne nalepke na kuverti, v kateri je bila naročniku poslana zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je bila zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo vložena po preteku z zakonom določenega roka, torej prepozno. Glede na navedeno zahtevka za revizijo ni dopustno vsebinsko obravnavati, zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo pa je treba kot prepozno zavreči.

Ob tem pa Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da bi moral ob prejemu zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo slediti zahtevam iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ki navaja, da, "če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije", ne pa odstopiti dokumentacije Državni revizijski komisiji.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo kot prepozno zavrgla, je v skladu s 154. členom ZPP, ki se smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 21. 9. 2006

predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
- AGJ - Rebernik Goran, s. p., Pot na Kamenšak 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
- Stadij, d. o. o., Tržaška cesta 50a, 6230 Postojna,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.