018-352/2006 Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Številka: številka:018-352/06-45-2914

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) članici Vidi Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "nabavo pisarniškega materiala" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje DZS, založništvo in trgovina, d.d., Letališka cesta 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.9.2006

ODLOČILA

1. O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je 1.6.2006 sprejel sklep, št. 1/06/2006-MK, o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je na podlagi Povabila k oddaji ponudbe, z dne 1.6.2006, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejša ponudnika izbral BIRO CENTER d.o.o., Ljubljana in GREJOX, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrana ponudnika).

Vlagatelj je dne 3.8.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, ki ga naročnik ni prevzel. Vlagatelj je 22.8.2006 pred Državno revizijsko komisijo podal zahtevo za nadaljevanje postopka revizije. V navedeni zahtevi vlagatelj naročniku očita nepopolno ugotovitev dejanskega stanja in nepravilno uporabo materialnega prava, ter nedopustno ravnanje naročnika, s katerim je bila vlagatelju kršena pravica do pravnega varstva. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je dne 3.8.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo priporočeno s povratnico. Vlagatelj je s strani Ministrstva za finance prejel podpisano povratnico, iz katere je razviden datum prevzema pošte, to je 4.8.2006, medtem ko s strani naročnika potrjene povratnice kot dokazilo o prejemu zahtevka ni prejel. Vlagatelj je zato 17.8.2006 pri Pošti Slovenije sprožil preiskavo o prejemu zahtevka za revizijo. Dne 22.8.2006 je vlagatelj dobil vrnjeno priporočeno pošto z nepodpisano povratnico, iz katere je razvidno, da naročnik predmetne pošiljke ni dvignil, zaradi česar jo je pošta po preteku 15 dni pošiljatelju tudi vrnila. Vlagatelj ponovno poudarja, da vztraja pri svojih navedbah, kot jih je podal v revizijskem zahtevku z dne 3.8.2006, ter zahteva povrnitev vseh stroškov nastalih z vložitvijo zahtevka in nadaljevanjem pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija poudarja, da mora skladno z določili ZRPJN o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Po prejemu zahtevka za revizijo je naročnik zavezan k opravi določenih procesnih dejanj, in sicer mora skladno z določilom 9. člena ZRPJN preveriti, ali je zahtevek za revizijo vložila upravičena oseba, ter skladno z določilom 12. člena ZRPJN še preveriti, ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen ter vložen pravočasno. Po preverjanju procesnih predpostavk je naročnik skladno z določilom 16. člena ZRPJN zavezan sprejeti meritorno odločitev o zahtevku za revizijo, pri čemer mora biti njegova odločitev glede na določilo 324. oziroma 331. člena Zakona v pravdnem postopku (Uradni list RS, 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05) v povezavi z določilom 5. odstavka 3. člena ZRPJN obrazložena. Naročnik mora odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo, ter jo v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo. Naročnik lahko po preverjanju procesnih predpostavk odloči o zahtevku za revizijo na podlagi določbe 1. odstavka 16. člena ZRPJN tako, da bodisi v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne.

V predmetnem revizijskem postopku na podlagi predložene dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik vlagateljevih navedb revizijskega zahtevka, v katerih so mu očitane kršitve določil ZJN-1, ni niti vsebinsko obravnaval niti se do zahtevka za revizijo ni meritorno opredeljeval. Kajti iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da naročnik vlagateljevega zahtevka, ki je bil sicer pri naročniku pravilno vložen (skladno z 2. odstavkom 12. člena ZRPJN), ni prevzel. Vendar Državna revizijska komisija kljub naročnikovemu spornemu ravnanju, s svojo odločitvijo naročnikovih odločitev ali ravnanj ne more nadomestiti, oziroma sprejeti druge odločitve namesto naročnika, saj ima zgolj kasatorično ne pa tudi reformatorično pooblastilo. Kar pomeni, da lahko zgolj presoja in ugotavlja zakonitost ali nezakonitost naročnikove sprejete odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Poleg tega se lahko revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določbi 2. odstavka 16. člena in 1. odstavka 17. člena ZRPJN, in sicer v primeru ko vlagatelj v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejeme naročnikove odločitve in v primeru nadaljevanja postopka po naročnikovi odločitvi. V obravnavanem primeru omenjeni pogoji za nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo niso izpolnjeni, zaradi česar je bilo potrebno zahtevek v nadaljevanju vrniti naročniku v odločanje.

Državna revizijska komisija pa na podlagi 3. odstavka 23. člena naročnika opozarja, da bi moral ta po prejemu obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (dne 23.8.2006), kolikor naročnik že s samo vložitvijo zahtevka pred prejemom omenjenega obvestila ni bil seznanjen, nemudoma prenehati z vsakršnimi aktivnostmi v postopku oddaje javnega naročila v smislu sprejemanja odločitev. Kajti na podlagi 1. odstavka 11. člena ZRPJN vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je bil naročnik s prejemom obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo seznanjen, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Naročnikova naknadna odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 28.8.2006 je tako sprejeta v nasprotju z omenjeno določbo 11. člena ZRPJN in je kot taka brez pravnega učinka. Naročnik bo lahko sprejel odločitev v postopku oddaje javnega naročila šele po zaključenem revizijskem postopku, in sicer po tem, ko bo skladno z določbami 4. odstavka 12. člena ZRPJN ter 1. in 3. odstavkom 16. člena ZRPJN sprejel oz. izdal obrazloženo odločitev, ali šele po odločanju Državne revizijske komisije v primeru, če bo vlagatelj skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN s postopkom revizije nadaljeval.

S tem je utemeljena odločitev iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.9.2006

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- BIRO CENTER d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana
- GREJOX, d.o.o., Hacquetova 4, Ljubljana
- DZS, založništvo in trgovina, d.d., Letališka cesta 30, 1538 Ljubljana
- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1113 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.