018-369/2006 Občina Ajdovščina

Številka: 018-369/2006-43-2907

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3, 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka kot člana senata in članice Vide Kostanjevec kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture za obrtno cono Pod letališčem in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Keting, d. o. o., Goriška cesta 65, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) dne 21. 9. 2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je 7. 6. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila po odprtem postopku št. 4301-5/06, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 62-63/2006 z dne 16. 6. 2005, pod številko objave Ob-17004/06.

Naročnik je 14. 7. 2006 javno odprl predložene ponudbe, kar je dokumentiral z zapisnikom št. 4301-5/06. Iz zapisnika je razvidno, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe.

Naročnik je 7. 8. 2006 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 4301-5/2006, v kateri je navedel, da so vse štiri predložene ponudbe pravilne in da se javno naročilo odda ponudniku B Avtocenter, d. o. o., Goriška cesta 75, Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom z dne 14. 8. 2006 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je izdal dodatno obrazložitev št. 4301-5/2006 z dne 21. 8. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 1. 9. 2006, v katerem predlaga, da "komisija, pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, razveljavi izbor ter ga ponovi". Vlagatelj navaja, da je v razpisanem roku oddal ponudbo, iz katere je razvidno, da je v celoti izpolnil vsa merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, poleg tega pa je izmed štirih ponudnikov ponudil najnižjo ceno in reference, ki bi po njegovi oceni morale zadostovati za pridobitev maksimalnega števila točk. Vlagatelj navaja, da se že vrsto let ukvarja z gradbeno dejavnostjo, katerih vrednost objektov presega 20 milijonov tolarjev, med take objekte pa nedvomno sodijo tudi infrastrukturni objekti, ki jih je vlagatelj že opravljal v občini Ajdovščina kot tudi Občini Vipava. Poleg tega pa vlagatelj navaja, da je v zadnjem letu zgradil tudi vrsto gradbenih objektov stanovanjske gradnje, ki po vrednosti krepko presegajo 20 milijonov tolarjev, kar bi morala komisija pri dodeljevanju točk na podlagi predloženih referenc upoštevati. Tudi dane reference v ponudbi po vrednosti močno presegajo vsote, saj samo en zgrajen objekt Med trtami 3 v Kromberku zadostuje za maksimalno število točk. Vlagatelj tudi ugovarja samemu odgovoru na zahtevo za dodatno obrazložitev obvestila o oddaji javnega naročila, saj v njem ni podan podroben odgovor, v čem so bile prednosti sprejete ponudbe v razmerju do vlagateljeve ponudbe. Naročnik v obrazložitvi ne navaja, katere so konkretne reference, ki so po drugem kriteriju izbranemu ponudniku prinesle maksimalno število točk. Ponudnik iz teh razlogov dvomi, da izbrani ponudnik po višini zahtevane vrednosti izpolnjuje vsa merila.

Naročnik je 5. 9. 2006 sprejel odločitev št. 4301-5/06, da zahtevek za revizijo zavrne. Naročnik navaja, da je bila vlagateljeva ponudba na podlagi merila cene ocenjena najvišje, in sicer je prejela maksimalno število točk, pri ocenjevanju referenc pa je strokovna komisija vlagatelju priznala samo eno referenco več, kot je bil izločilni pogoj. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da so izločilni pogoj najmanj tri opravljena dela (izvedba komunalne infrastrukture) v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev, pri merilih pa je točkoval vsako referenco nad izločilnim pogojem. Vlagatelj je v ponudbi navedel štiri reference nad 15 milijonov tolarjev za izvedena dela na komunalni infrastrukturi, zato je naročnik priznal tri reference za izpolnitev izločilnega pogoja, četrto referenco pa je točkoval na podlagi določenega merila (ena referenca več, kot je izločilni pogoj, prejme 5 točk). Naročnik nadalje navaja, da je v dodatni obrazložitvi podal primerjalno tabelo, iz katere je razvidno točkovanje vseh prejetih ponudb in število točk, ki jih je dobila ponudba iz merila cene in merila referenc. Naročnik nadalje navaja, da ni dolžan navajati konkretnih referenc izbranega ponudnika, saj ima vsak ponudnik pravico vpogleda v ponudbeno dokumentacijo drugih ponudnikov in na podlagi 8. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1) vpogledati v vse tiste dele ponudbene dokumentacije, ki niso označeni kot zaupni.

Vlagatelj je naročnika z dopisom "pritožba zoper odločitev o zahtevku za revizijo št. 4301-5/06" obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4301-5/2006 z dne 19. 9. 2006 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo glede predloženih referenc je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 3.2.3. Dokumenti, obvezni za dokazovanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti na strani 9 razpisne dokumentacije glede referenc v prvi alinei pod podnaslovom Dokazovanje tehničnih pogojev določil "seznam najpomembnejših opravljenih del v zadnjih treh letih na podobnih delih - komunalna infrastruktura v vrednosti nad 15 mio SIT, z zneski, datumi in seznamom naročnikov ter s priloženo potrditvijo naročnikov glede kvalitete opravljenega dela (priloga 8); izločilni pogoj: so najmanj tri opravljena dela - izvedba komunalne infrastrukture v vrednosti nad 15.000.000 SIT". Enaka zahteva izhaja tudi s strani 16 razpisne dokumentacije. Naročnik je pod 4. točko Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika na strani 11 razpisne dokumentacije določil dve merili (oziroma ocenjevalna kriterija, kot ju poimenuje naročnik), in sicer 1. najnižja cena pogodbenih del (največ 85 točk) in 2. reference ponudnika (največ 15 točk). Glede na navedeno je razvidno, da je naročnik določil, da bo ocenjeval predložene ponudbe v skladu z merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe (drugi odstavek 51. člena ZJN-1). V točki 4.2. Reference na strani 11 razpisne dokumentacije je naročnik določil način dodeljevanja točk za predložene reference, in sicer "Reference se ocenjujejo na podlagi podpisanih referenčnih izjav investitorjev za izvedeno komunalno infrastrukturo v vrednosti nad 15 mio SIT. Vrednotijo se s številom točk v odvisnosti od tega, koliko del, potrjenih od naročnikov, je ponudnik izvedel v zadnjih treh letih, in sicer (odbijejo se tri referenčna dela nad 15 mio SIT, ki so zahtevana kot izločilni pogoj): ena referenca nad 20 mio SIT 5 točk, dve referenci nad 20 mio SIT 10 točk, tri in več referenc nad 20 mio SIT 15 točk. Dodeli se največ 15 točk." Naročnik je ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, z dopisom št. 4301-5/2006 z dne 30. 6. 2006 obvestil, da je "pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo komunalne infrastrukture za obrtno cono Pod letališčem prišlo na strani 11 do napake pri navedbi načina ocenjevanja referenc. Ocenjevale se bodo reference nad 15 mio SIT, tako kot to izhaja iz drugih delov razpisne dokumentacije in ne reference nad 20 mio SIT." Glede na samo umestitev besedila in druge dele razpisne dokumentacije je razvidno, da gre v obravnavanem primeru dejansko za napako in ne spreminjanje meril.

Iz zgoraj podanih ugotovitev glede razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik določil, da morajo ponudniki predložiti tri reference za izvedeno komunalno infrastrukturo v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev, da bi jim bilo mogoče sploh priznati sposobnost. Predložitev treh referenc pomeni torej pogoj, ki mora biti izpolnjen, da je ponudbo mogoče tudi v tem delu označiti kot pravilno. Iz točke 4.2. na strani 11 razpisne dokumentacije pa je razvidno, da je naročnik določil, da bo točkoval le četrto in vsako nadaljnjo referenco za izvedeno komunalno infrastrukturo v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev ter da je mogoče pri uporabi tega ocenjevalnega kriterija doseči največ 15 točk. Glede na navedeno je razvidno, da naročnik ni predvidel točkovanja tudi predložene prve, druge in tretje reference za izvedeno komunalno infrastrukturo v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev.

Državna revizijska komisija je nato vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je vlagatelj predložil štiri reference. Upoštevajoč zahtevo iz razpisne dokumentacije (točka 3.2.3. Dokumenti, obvezni za dokazovanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti na strani 9 razpisne dokumentacije, prva alinea pod podnaslovom Dokazovanje tehničnih pogojev) je mogoče ugotoviti, da izmed teh štirih predloženih referenc tri reference pomenijo zadostitev zahtevi za priznanje sposobnosti in se ne točkujejo (točka 4.2. Reference na strani 11 razpisne dokumentacije). Naročnik je v skladu z razpisno dokumentacijo lahko točkoval oziroma smel točkovati le četrto predloženo referenco. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da je pri dodelitvi točk vlagatelju ravnal nezakonito ali v nasprotju z razpisno dokumentacijo. Naročnik je tako torej ravnal pravilno, ker je vlagatelju za četrto predloženo referenco prisodil le 5 točk, saj v skladu z razpisno dokumentacijo več točk ni niti mogel podeliti.

Ob navedenem pa Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je v zadnjih letih zgradil tudi številne druge objekte, vendar je treba vlagatelja opozoriti, da so bile v ponudbi predložene le štiri reference (1. izgradnja vodovoda Budanje, 2. izvedba komunalne infrastrukture v OC Kobarid - 1. faza, 3. izvedba komunalne infrastrukture v OC Kobarid - 2. faza in 4. kanalizacija v Vipavi), zato naročnik ni mogel ocenjevati referenc, ki jih v predloženi ponudbi ni.

Državna revizijska komisija pa tudi izpostavlja, da je naročnik določil, da bo ocenjeval zgolj reference za izvedeno komunalno infrastrukturo v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev, torej (a contrario) ne tudi morebitne reference za gradnje, ki ne predstavljajo izvedbe komunalne infrastrukture v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev. Poleg tega pa je treba tudi ugotoviti, da naročnik ni določil, da bo ocenjeval reference v smislu njihove čim višje vrednosti, kot si to v zahtevku za revizijo napačno tolmači vlagatelj (â?? močno presegajo vsote â?? zadostuje za maksimalno število točk).

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija to vlagateljevo revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Ob navedenem Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik vlagatelju pravilno dodelil zgolj 90 skupnih točk. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da se vlagatelj ne strinja zgolj z odločitvijo glede dodeljevanja točk izbranemu ponudniku, ne oporeka pa točkovanja ponudb drugouvrščenega (97,6 točk) in tretjeuvrščenega (92,7 točk) ponudnika, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da to dejstvo med strankama ni sporno. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija kot neutemeljeno zavrnila tudi vlagateljevo revizijsko navedbo, da "je v celoti izpolnil vsa merila za izbiro najugodnejšega ponudnika".

V zvezi z revizijsko navedbo glede domnevnih naročnikovih nepravilnosti glede izdaje dodatne obrazložitve pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj dvomi v pravilnost točkovanja ponudbe izbranega ponudnika. Iz navedenega je razvidno, da vlagatelj ne oporeka tudi morebitni pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika v smislu neizpolnitve pogoja predložitve treh referenc za izvedeno komunalno infrastrukturo v vrednosti nad 15 milijonov tolarjev. Glede na navedeno Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da med strankama navedeno dejstvo ni sporno. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da tudi vlagatelj očitno šteje, da je tudi ponudba izbranega ponudnika pravilna.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je predložil šest referenc. Glede na zgoraj navedeno je mogoče šteti, da tri reference vlagatelju niso sporne, zato bi tudi ob ugotovitvi, da nadaljnjih treh referenc, ki jih je naročnik točkoval s 15 točkami (trikrat po 5 točk), ni mogoče iz kateregakoli razloga upoštevati - kar bi pomenilo, da bi moral naročnik izbranemu ponudniku za te reference dodeliti 0 (nič) točk - bi izbrani ponudnik sicer dobil manj točk (82,9 točk), kar je res manj kot jih je zbral vlagatelj (90 točk), vendar bi v tem primeru bila še drugouvrščeni in tretjeuvrščeni ponudnik z višjim številom dodeljenih točk na boljšem položaju za dodelitev javnega naročila kot vlagatelj. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da domnevna naročnikova kršitev v tem konkretnem primeru ne vpliva oziroma ne more vplivati na vlagateljev pravni položaj, kar tudi pomeni, da vlagatelju zaradi takega naročnikovega ravnanja ne more nastati škoda, zato Državna revizijska komisija zahtevka za revizijo v tem delu ni vsebinsko obravnavala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 21. 9. 2006

Predsednica senata
Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina,
- Keting, d. o. o., Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina,
- B Avtocenter, d. o. o., Goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.