018-343/2006 Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-343/06-45-2932

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter članic Sonje Drozdek šinko in Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pomivalnih strojev in na podlagi zahtevka za revizijo BIRO R d.o.o., Zaloška cesta 161, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova ulica 55, Ljubljana, dne 21.9.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS št. 46/2006, z dne 5.5.2006, pod številko objave Ob-6551/05. Dne 29.6.2006 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila št. 430-87/2006-30, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika v vseh treh sklopih izbral podjetje Winterhalter gastronom d.o.o., Adamičeva 40, Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 10.7.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in bi morala biti zavrnjena. V sklopu 1 očita vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika naslednje nepravilnosti:
1. Ponudba ne izpolnjuje zahteve naročnika za artikel pod št. 1 - stroj za pomivanje posode z zunanjim mehčalcem vode (točka 17 razpisne dokumentacije), da so pomivalne roke stroja izdelane iz nerjavečega materiala, saj je izbrani ponudnik ponudil pomivalne roke iz plastike.
2. Podatki v originalnem prospektu in opisu v ponudbi izbranega ponudnika so glede priključne vrednosti stroja za pomivanje posode (zahteva naročnika v točki 6 in 7, priloga 10) nasprotujoči, saj znaša skupna priključna vrednost pri priključku na toplo vodo 45o 12,8 kW in ne 9,8 kW, kot navaja prospekt. Izbrani ponudnik s priloženim prospektom ni dokazal, da ima ponujeni artikel lastnosti, kot je to navedel v svoji ponudbi, čeprav je naročnik zahteval (priloga 10, stran 22), da so navedeni tehnični podatki, vpisani v koloni 3, razvidni v priloženi tehnični dokumentaciji.
3. Tudi pri poziciji 2 in 3, kjer je izbrani ponudnik ponudil pomivalni stroj MTF 3-3500 LLM, je naročnik zahteval pomivalne roke iz nerjavečega materiala, izbrani ponudnik pa je ponudil pomivalne roke iz specialnega PVC materiala.
4. V predloženem prospektu izbranega ponudnika obstaja le tehnični podatek o moči sušilca (zahteva naročnika iz točke 5.5 in 5.6). Podatek iz prospekta in opisni podatek iz ponudbe si glede tega nasprotujeta, zato je ponudba nepravilna.
5. Tudi podatek, ki kaže na porabo sveže vode, je nasprotujoč, saj je iz certifikata razvidno, da je specificirana poraba vode 300 l/h, v prospektu pa je za porabo vode navedeno 290 l/h.
V sklopu 2 je ponudba izbranega ponudnika po mnenju vlagatelja nepravilna zaradi naslednjih razlogov:
1. Zahteva naročnika je bila, da so pomivalne roke iz nerjavečega materiala, pomivalni stroj GS 650, ki ga ponuja izbrani ponudnik, pa ima pomivalne roke iz plastike.
2. Podatki v ponudbi in prospektu izbranega ponudnika si nasprotujejo glede priključne moči stroja pri priklopu na toplo vodo â"Ą40o.
3. Zahteva naročnika iz točke 22 (oprema za pomivalnico kuhinjske posode) je bila enodelno korito (ca. 1000 x 500 x 350 mm), spodaj polica, v polici po potrebi izrez za mehčalec vode (po meri ponujenega mehčalca za vodo). Iz podatkov v ponudbi izbranega ponudnika je razvidno, da ponujenega ni mogoče dobaviti, saj je ponujena višina elementa le 900 mm.
Tudi v sklopu 3 je ponudba izbranega ponudnika po vlagateljevem mnenju nepravilna zaradi neizpolnjevanja zahteve, da morajo biti roke iz nerjavečega materiala. Vlagatelj še navaja, da prereka vse navedbe naročnika, iz katerih izhaja, da je njegova ponudba nepravilna v 3. sklopu. Po mnenju vlagatelja naročnik teh svojih navedb ni z ničemer dokazal. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. 340-87/2006-30 z dne 29.6.2006 v vseh treh sklopih, zahteva pa tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 1.9.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je za potrditev podatkov iz tabele "tehnične zahteve" v poglavju IV pod točko 9 razpisne dokumentacije zahteval, da ima ponudnik za vsak posamezen ponujeni artikel priloženo natančno tehnično specifikacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeni artikel zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam, sicer se ponudba po posameznem sklopu zavrne - izloči. Ponudba izbranega ponudnika v vseh sklopih ponudbe vsebuje zahtevano natančno tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ponujeni artikli zadoščajo tehničnim zahtevam. Ponudbi so priloženi tudi prospekti, ki so zgolj informativne narave, in ne vsebujejo vseh tehničnih podatkov, ki jih je zahteval naročnik. V nadaljevanju naročnik odgovarja na posamezne navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na sklop 1:
1. Glede očitka, da pomivalne roke artiklov izbranega ponudnika niso iz nerjavečega materiala, naročnik odgovarja, da termin "nerjaveč" ne definira vrste materiala, ampak njegovo lastnost. Če bi naročnik zahteval pomivalne roke samo iz nerjaveče kovine ali samo iz umetne mase, bi omejil konkurenco. Izbrani ponudnik je ponudil pomivalne roke iz umetne mase, torej materiala, ki ni podvržen rjavenju. Če je učinek pomivanja primerljiv ne glede na material, iz katerega so izdelane roke, potem tudi argument vlagatelja, da so pomivalne roke iz nerjaveče kovine dražje, ni utemeljen.
2. Glede očitkov o nasprotujočih podatkih o moči grelca za segrevanje hladne vstopne vode in opisa za posodo naročnik pojasnjuje, da je v odgovoru na vprašanje (dokument z dne 17.5.2006) spremenil tehnično zahtevo za podatek iz priloge št. 10 zap. št. 6, in sicer da je dovoljena minimalna moč grelca 12 kW. Naročnik je ugotovil, da je vpisani podatek razviden iz tehnične specifikacije, ki je priložena ponudbi. Osnova za naročnikov pregled ustreznosti ponudbe je bila izpolnjena tabela s priloženimi tehničnimi podatki in ne splošni prospektni material, ki je le informativne narave.
3. Glede očitkov o neustreznih pomivalnih rokah artikla izbranega ponudnika, ponujenega pod št. 2, se naročnik sklicuje na prej navedeni odgovor.
4. Na očitke o neustreznosti ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na moč sušilnega grelca, naročnik pojasnjuje, da je pod točko 5.6 zahteval moč grelca od 6 do 16 kW. Sušilni tunel dolžine 700 mm ima standardno vgrajeno moč 6 kW. Izbrani ponudnik se je s svojo navedbo obvezal, da bo v sušilni modul dolžine 700 mm vgradil moč 12kW (opcija 2 x 6 kW). Ker gre pri pomivalnih strojih za variantne sestavljanke naprav za pomivanje, je naročnik na podlagi izpolnjene tabele in podanih tehničnih podatkov ugotovil, da je ponujeni stroj v tej točki tehnično ustrezen.
5. Glede očitkov o neskladnosti podatkov o porabi vode naročnik odgovarja, da je pri ponovnem pregledu ponudbe ugotovil, da se vpisani podatki za tip stroja MTF 3-3500 s kapaciteto 2600 krožnikov/h v tabeli popolnoma ujemajo s podanimi tehničnimi podatki in originalnim prospektnim materialom. Certifikat SGS, ki ga omenja vlagatelj, se ne nanaša na ponujeni stroj MTF 3-3500, ampak na stroje MTF s kapaciteto 1800 krožnikov/h, ki pa niso predmet naročila.
Na očitke, ki se nanašajo na sklop 2, naročnik odgovarja z naslednjo utemeljitvijo:
1. Glede navedb o pomivalnih rokah iz neustreznega materiala se naročnik sklicuje na zgornjo obrazložitev.
2. Na očitke o neujemanju tehničnih podatkov iz prospekta in tabele ter načrta priključkov naročnik odgovarja, da je ugotovil, da je izbrani ponudnik v tehnični specifikaciji na straneh 1 - 5 dokazal vse navedeno v tabeli za 2. sklop. Izpolnjena tabela s priloženimi tehničnimi podatki je bila osnova za naročnikov pregled, prospektni material pa je le informativne narave.
3. Glede očitkov o neustreznosti opreme za pomivalnico naročnik odgovarja, da je v tehničnih zahtevah pod točko 22 navedel okvirne dimenzije, hkrati pa je navedel, da bodo ponudniki točne dimenzije ponudili glede na dimenzije ponujenega stroja in po opravljenem ogledu prostora. Ponudba izbranega ponudnika je ustrezna, ker je z drugačno montažo mehčalca za vodo mogoče doseči podane dimenzije opreme po skici.
Tudi v sklopu 3 se naročnik v zvezi z očitki o neustreznih pomivalnih rokah sklicuje na zgornjo obrazložitev ter dodaja, da je iz odločitve naročnika z dne 29.6.2006 natančno razvidno, iz katerih tehničnih razlogov vlagateljeva ponudba ni ustrezala zahtevam naročnika.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 6.9.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo neutemeljen.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh naročnikovih tehničnih zahtev. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) so tehnične specifikacije obvezni sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik s tehničnimi specifikacijami objektivno opiše predmet, ki ga naroča, hkrati pa z njimi postavi tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponujeni artikel, da bi se lahko ponudba označila kot pravilna. Tehnična zahteva je torej zahteva v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. V primeru, če ugotovi, da ponudba ne izpolnjuje ene ali več zahtev iz razpisne dokumentacije, je naročnik dolžan takšno ponudbo obravnavati kot nepravilno in jo v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrniti ter izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika v vseh treh sklopih očita, da vsi ponujeni artikli ne izpolnjujejo naročnikove zahteve, da morajo biti pomivalne roke izdelane iz nerjavečega materiala. Navedeno zahtevo je naročnik določil v prilogah 10, 11, 12 in 13 razpisne dokumentacije, v katerih je naštel tehnične specifikacije, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema, in sicer v točki 17 za artikel 1 iz sklopa 1, v točki 5.1 za artikel 2 iz sklopa 1, v točki 17 za edini artikel iz sklopa 2 in v točki 20 za edini artikel iz sklopa 3. V teh točkah je naročnik zahteval, da morajo biti pomivalne roke iz "nerjavečega materiala". Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora glede dejanskega stanja, t.j. glede vprašanja, iz kakšnega materiala so pomivalne roke izbranega ponudnika oz. ali so pomivalne roke, kot jih ponuja izbrani ponudnik, podvržene procesu rjavenja. Nesporno je namreč, da izbrani ponudnik ponuja pomivalne roke iz umetnega materiala - plastike, ki je, kot navaja tudi sam vlagatelj, nerjaveča. Pač pa je spor glede vprašanja interpretacije naročnikove zahteve, da so pomivalne roke iz nerjavečega materiala - medtem ko je vlagatelja razumeti, da bi bilo treba obravnavano naročnikovo zahtevo interpretirati na način, ki dopušča le pomivalne roke iz nerjaveče kovine, pa naročnik zatrjuje, da se termin "nerjaveč" ne nanaša na vrsto materiala, temveč na njegovo lastnost. Interpretacija (uporaba, razumevanje) določbe razpisne dokumentacije ne pomeni ugotavljanja dejanskega stanja. Gre za uporabo materialnega prava, ki sodi v zgornjo premiso pravnega silogizma, zato Državna revizijska komisija tudi ni sledila vlagatelju, ki je v tem delu predlagal pridobitev strokovnega mnenja.

Po mnenju Državne revizijske komisije je že iz same dikcije naročnikove zahteve, da morajo biti pomivalne roke iz nerjavečega materiala, razvidno, da so dopuščene ne samo pomivalne roke iz nerjaveče kovine, temveč tudi pomivalne roke iz materiala, ki ne rjavi. Niti besede "nerjaveč" niti besede "material" namreč ni mogoče razumeti na način, da bi bodisi neposredno bodisi posredno izključevali uporabo umetnih mas oz. da bi se nanašali izključno le na kovino. Tudi plastika namreč nedvomno izpolnjuje zahtevo glede nerjavnosti, poleg tega pa gre za material oz. snov, t.j. tvarino, ki se uporablja tudi za izdelavo pomivalnih rok. V tem smislu gre zato slediti naročniku, da obravnavana zahteva ne definira vrste materiala, temveč njegovo lastnost, t.j. nerjavnost, zaradi česar gre ugotoviti, da ponudbe izbranega ponudnika, ki je v vseh treh sklopih in pri vseh artiklih ponudil pomivalne roke iz umetne mase, v tem delu ni mogoče obravnavati kot nepravilne. Ob tem gre dodati, da bi razlaga, ki jo ponuja vlagatelj, da lahko pride v poštev samo nerjaveča kovina, pomenila omejitev konkurence, ki bi lahko bila dopustna le v primeru, če bi naročnik takšno zahtevo izrecno določil ter če bi imel zanjo objektivno opravičljive razloge. V tem konkretnem primeru pa naročnik nasprotno navaja razloge, zaradi katerih se je odločil, da bo dopustil tudi druge materiale, ne le kovino, če izpolnjujejo zahtevo glede nerjavnosti.

Glede vlagateljevega očitka o nasprotujočih podatkih iz originalnega prospekta in opisa v ponudbi gre najprej splošno ugotoviti, da njegova navedba, da so bili ponudniki dolžni podati opis stroja oz. vpisati osnovne tehnične podatke o ponujenem artiklu in predložiti prospektni material, s katerimi so dokazovali resničnost kakovosti stroja in tehničnih podatkov, ni povsem točna. Naročnik je namreč v 2. točki razpisne dokumentacije določil, da mora imeti vsak posamezni ponujeni artikel priloženo natančno tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeni artikel zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam. Nadalje je naročnik v 8. in 9. točki na strani 12 razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik priložiti izpolnjeno, žigosano in podpisano prilogo "tehnične zahteve" št. in/ali 10,11,12,13 ter da ima za vsak posamezen ponujeni artikel priloženo natančno tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeni artikel zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam. Iz navedenih določb razpisne dokumentacije je torej razvidno, da naročnik v tem postopku oddaje javnega naročila kot dokazilo za izpolnjevanje tehničnih zahtev ni zahteval prospektnega materiala, torej materiala, ki je namenjen reklamiranju oz. obveščanju, temveč natančno tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku. Glede na dejstvo, da ponudniki v prospektnem materialu, ki je praviloma namenjen širšemu oz. nedoločenemu krogu naslovnikov, predstavijo le (po njihovem mnenju) najpomembnejše splošne značilnosti svojih artiklov, ki običajno ne vsebujejo vseh za posameznega naročnika relevantnih podatkov in ki se lahko glede na specifične zahteve naročnika tudi prilagajajo oz. spreminjajo, gre slediti naročniku, ki navaja, da so lahko priloženi prospekti zgolj informativne narave, saj niti ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih je zahteval naročnik. Ob upoštevanju navedenega in izhajajoč iz konkretnih določb predmetne razpisne dokumentacije gre zato ugotoviti, da je naročnik kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev, predvidel natančno tehnično dokumentacijo, ne pa splošnega prospektnega materiala.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je slednji izpolnil, žigosal in podpisal priloge "tehnične zahteve" št. 10, 11, 12 in 13. V njih je vpisal zahtevane podatke in potrdil, da njegova oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika, navedel pa je tudi strani v tehnični dokumentaciji, v katerih je opisal tehnične rešitve ponujene opreme. Prilogam št. 10, 11, 12 in 13 je izbrani ponudnik priložil tudi tehnično dokumentacijo, v kateri so navedeni tehnični podatki ponujenih artiklov, priložil pa je tudi prospektni material, ki pa ga je, ob upoštevanju zgoraj navedenih določb razpisne dokumentacije, treba obravnavati le kot dodatek. Ob tem gre opozoriti, da se ponudnik z izpolnitvijo prilog št. 10, 11, 12 in 13, v katerih potrdi izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev, ter priloženo tehnično dokumentacijo zaveže, da bo imelo blago točno takšne lastnosti, kot so navedene v ponudbi. To namreč izhaja iz 2. člena osnutka pogodbe, ki določa, da bo dobavitelj naročniku dobavil pomivalne stroje, jih montiral oz. strokovno priklopil in izvedel praktično predstavitev uporabe v skladu s ponudbo. Naročnik pa ima v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1) pravico in dolžnost, da s potrebno skrbnostjo preveri, ali ima dobavljeno blago res takšne značilnosti, ter da v primeru odstopanj uveljavi ustrezne pogodbene oz. garancijske zahtevke.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila, ali je izbrani ponudnik v priloženi tehnični specifikaciji izkazal izpolnjevanje tistih naročnikovih zahtev, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kot sporne.

Glede vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ni dokazal ustreznosti ponujenega artikla št. 1 v delu, ki se nanaša na zahteve iz točke 6 in 7 v sklopu 1, gre ugotoviti, da je naročnik v tem delu razpisne dokumentacije določil:

"6. Bojler za gretje izpiralne vode z močjo grelca za segrevanje hladne vstopne vode: min. 14 kW
7. Posoda (tank) za pomivalno vodo:
a.) izdelan mora biti brez ostrih kotov in robov, ki bi onemogočali čiščenje stroja (globoki vlek posode).
b.) Volumen tanka mora biti min. 100 lit.
c.) Grelec za vzdrževanje temperature vode pri 55o do 65o C mora biti min. moči 5,5 kW
d.) Vgrajeni 2 črpalki za pomivanje min. moči 2 x 2,8 kW ALI: vgrajeno 1 črpalko za pomivanje min. moči 3,5 kW".

V zvezi z zahtevo iz točke 6 je treba upoštevati, da je naročnik v odgovorih na vprašanja (dokument z dne 17.5.2006) zapisal, da lahko ponudnik ponudi tudi tip stroja, ki ima min. moč grelca 12 kW in da je moč 12 kW spodnja meja za ponujeno moč grelca zahtevanega stroja. S tem pojasnilom je naročnik torej spremenil tehnično zahtevo za artikel št. 1 iz 6. točke 1. sklopa.

Izbrani ponudnik je izpolnil prilogo št. 10 ter v točko 6 zapisal, da je moč grelca za segrevanje hladne vstopne vode 12 kW, v točki 7 pa je potrdil, da ima ponujeni artikel takšne tehnične lastnosti, ki ustrezajo v tej točki navedenim tehničnim zahtevam. Navedeni podatki so, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija, potrjeni tudi v tehnični prilogi izbranega ponudnika na strani 4. Zato ni mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik v delu, ki se nanaša artikel št. 1, točki 6 in 7 , sklop 1, ni izkazal izpolnjevanja tehničnih zahtev na način, kot ga je zahteval naročnik.

Nadalje vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da si tehnični podatek o moči sušilca v prospektu in opisni podatek v ponudbi izbranega ponudnika nasprotujeta. Naročnik je v prilogi 11 v točki 5.6 za artikel št. 2 iz sklopa 1 določil tehnične zahteve za sušilec in med drugim v 1. alineji zapisal, da mora biti električno gretje moči od 6 do 16 kW. Izbrani ponudnik je prilogo 11 izpolnil in v točko 5.6 zapisal, da ponuja električno gretje moči 12 kW. Navedeni podatek je izbrani ponudnik potrdil na strani 5 priložene tehnične dokumentacije. Glede na navedeno in ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da izbrani ponudnik v delu, ki se nanaša na artikel št. 2 iz sklopa 1, ne bi izkazal izpolnjevanja tehnične zahteve za moč sušilca na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji.

Podobno je Državna revizijska komisija ugotovila tudi ob preverjanju vlagateljeve navedbe, da si podatka o porabi sveže vode iz certifikata SGS in prospektnega materiala nasprotujeta. Izbrani ponudnik je v sklopu 1 za artikel pod št. 2, kjer je naročnik v točki 5.4 zahteval porabo sveže vode za izpiranje 320 lit/h Â" 20 lit, vpisal podatek 310 lit/h, ta podatek pa je potrdil tudi v priloženi tehnični dokumentaciji na strani 5, s čimer je izpolnjevanje te tehnične zahteve izkazal na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji.

Za sklop 2 vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika med drugim nepravilna zaradi neizpolnjevanja zahteve naročnika za priključno moč stroja pri priklopu stroja na toplo vodo â"Ą40oC oz. zaradi nasprotovanja podatkov iz ponudbe in prospekta. Državna revizijska komisija je vpogledala v prilogo št. 12, ki jo je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, in ugotovila, da držijo navedbe naročnika o tem, da je izbrani ponudnik prilogo izpolnil ter potrdil izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, ti podatki pa so potrjeni tudi v priloženi tehnični dokumentaciji. Zato ni mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 2 ne bi izpolnjevala zahtev naročnika na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji. Do podobne ugotovitve je Državna revizijska komisija prišla ob presoji vlagateljevih navedb, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev iz točke 22 priloge št. 12 v sklopu 2. V tej točki je naročnik določil zahteve za opremo za pomivalnico kuhinjske posode, pri čemer je navedel približne vrednosti, izrecno pa je tudi zapisal, da bodo ponudniki točne dimenzije ponudili glede na ponujeni stroj po opravljenem ogledu prostora na lokaciji. Izbrani ponudnik je v točko 22 priloge št. 12 vpisal podatke in v tehnični dokumentaciji potrdil, da ponujeni artikel izpolnjuje naročnikove zahteve. Glede na navedeno, zlasti pa ob upoštevanju dejstva, da je naročnik navedel približne vrednosti in da je ponudnikom dopustil določitev natančnejših dimenzij po opravljenem ogledu prostora, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudbi izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče očitati, da ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije.

Vlagatelj na koncu še navaja, da prereka vse navedbe naročnika, iz katerih izhaja, da njegova ponudba ni pravilna, in dodaja, da naročnik svojih navedb ni z ničemer dokazal, zato jih šteje kot pavšalne.

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila (dokument z dne 29.6.2006) je naročnik za vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 ugotovil, da ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, in sicer zato, ker ponujena ventilacijska napa za odvod pare ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev. Naročnik je torej navedel razlog, zaradi katerega je ugotovil nepravilnost vlagateljeve ponudbe, vlagatelj pa je imel v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 možnost, da zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri bi bil naročnik dolžan podrobneje pojasniti razloge za zavrnitev njegove ponudbe. Iz dokumentacije, ki jo je prejela Državna revizijska komisija, ni razvidno, da bi vlagatelj to možnost izkoristil. Po drugi strani vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja le to, da v celoti prereka navedbe naročnika, ki se nanašajo na nepravilnost njegove ponudbe, ne navaja pa nobenih konkretnih kršitev, dejstev ali dokazov, ki bi jih v skladu s 4. in 5. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN moral navesti, da bi lahko bila ta njegova navedba predmet vsebinske presoje. Državna revizijska komisija zato na podlagi pravila o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena navedbe vlagatelja v tem delu niti ni mogla vsebinsko preverjati.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz delov ponudbe izbranega ponudnika, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja kot sporne, ni razvidno, da izbrani ponudnik ne bi izkazal izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, zato je na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.9.2006predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova ulica 55, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Winterhalter gastronom d.o.o., Adamičeva 40, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana