018-342/2006 Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.

Številka: 018-342/2006-45-2891

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "Izvedbo 1. sklopa aktivnosti projekta Višja strokovna šola - smer informatika Murska Sobota - nabava računalniške opreme" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Minicom napredne tehnologije d.o.o., Čopova 28, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.09.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. JN-04a/06 z dne 05.07.2006.

2. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je s sklepom št. JN-04a/06 dne 21.06.2006 začel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za "Izvedbo 1. sklopa aktivnosti projekta Višja strokovna šola - smer informatika Murska Sobota - nabava računalniške opreme". Naročnik je dne 05.07.2006 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN-04a/06, na podlagi katerega je naročilo oddal ponudniku Kapion d.o.o., Ciril Metodova ulica 19, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 24.07.2006 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, glede oznake firm in modelov za opremo iz razpisa, ali je ponujen operacijski sistem in kateri je ponujen ter vrednost ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 01.08.2006 vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri je navedel podatke o višini ponudbene cene izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 16.08.2006 vložil zahtevo za revizijo, in sicer iz razloga, ker naročnik ni predhodno preveril izpolnjevanja vseh pogojev ponudbe izbranega ponudnika skladno z razpisno dokumentacijo, saj ponudba izbranega ponudnika ne ustreza v celoti tehničnim specifikacijam iz povabila k oddaji ponudbe. Ponudba izbranega ponudba ni popolna v opisu opreme "Osebni računalnik - zmogljiv (opis 1.1)" in "Osebni računalnik - zelo zmogljiv (opis 1.2)", saj je izbrani ponudnik navedel le, da ponuja "Dell Optiplex GX 620 MT z monitorjem", iz česa ni mogoče razbrati, kakšen monitor je ponujen. Nadalje pri opremi "Digitalni projektor (opis 1.3)" izbrani ponudnik navaja projektor znamke "Benq model PB 6240", ki ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam glede delovnega šuma, saj presega zahtevani šum 30 dB za 1dB. Polet tega žarnica nima zahtevane življenjske dobe 3000 ur v vseh načinih delovanja, temveč le v ECO načinu delovanja. Izbrani ponudnik bi sicer lahko ponudil tako žarnico, vendar bi moral izrecno navesti, da daje tri leta garancije na prvo žarnico. Kot zadnje vlagatelj nasprotuje ustreznosti opreme "Laserski tiskalnik (opis 1.4)", ker izbrani ponudnik ponuja tiskalnik znamke Samsung model ML 1610, ki ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam, ker ima resolucijo 600x600 dpi namesto zahtevanih 1200x1200 dpi. Kot dokaz vlagatelj prilaga prospekte s tehničnimi karakteristikami proizvajalca. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve naročnika o dodelitvi naročila izbranemu ponudniku.

Naročnik je dne 18.08.2006 od izbranega ponudnika zahteval predložitev tehničnih specifikacij ponujene opreme, katere je le-ta predložil dne 23.08.2006. Naročnik je nato dne 23.08.2006 zaprosil za mnenje ustreznosti ponujene opreme s tehničnimi specifikacijami v povabilu k oddaji ponudbe šolski center Velenje, Višjo strokovno šolo, ki je končni upravičenec opreme, ki je predmet naročila; le-ta je dne 25.08.2006 podal mnenje, da ponujena oprema izbranega ponudnika ustreza tehničnim specifikacijam iz povabila k oddaji ponudbe, izbrani ponudnik pa je napačno označil model monitorja; pravilen model je "LG L1718S", kar je potrdil tudi izbrani ponudnik.

Naročnik je dne 29.08.2006 vlagateljev zahtevek zavrnil. V obrazložitvi se naročnik sklicuje na mnenje šolskega centra Velenje z dne 25.08.2006, kot uradnega nosilca programa "Višja strokovna šola - smer informatika" ter na ponovni pregled tehničnih specifikacij, ki jih je izbrani ponudnik predložil dne 23.08.2006.

Vlagatelj je dne 01.09.2006 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V obvestilu je tudi podal odgovor na zadnje navedbe naročnika v odločitvi o zavrnitvi njegovega zahtevka z dne 29.08.2006. Vlagatelj navaja, da se naročnik ni konkretno opredelil do navedb vlagatelja v revizijskem zahtevku, ampak je svojo odločitev sprejel le na podlagi dopisa šolskega centra Velenje (v nadaljevanju: šolski center) in dopisa izbranega ponudnika, v katerem le-ta zatrjuje, da njegova ponudba ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam. Naročnik je tudi spregledal dejstvo, da sta izbrani ponudnik in šolski center povezani osebi, saj direktor izbranega ponudnika honorarno predava na šolskem centru. Izbrani ponudnik tudi ni predložil nobenih dokazil proizvajalca glede opreme, ki jo ponuja. Naročnik je ravnal napačno, ko je sprejel tezo izbranega ponudnika, da je kot tehnične specifikacije potrebno upoštevati le od njega podane specifikacije in ne od proizvajalcev. Sicer pa vlagatelj glede na predložene tehnične specifikacije izbranega ponudnika z dne 23.08.2006 dodatno navaja, da ponujeni model monitorja "LG 1718S" nima zahtevanega certifikata TCO03, ampak le TCO99, niti standarda ISO 13406 prvi ali drugi razred. V zvezi z opremo digitalni projektor vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik sicer ponudil, da bo zmanjšal šum z uporabo šibkejše žarnice, ki ima slabše karakteristike, vendar nadalje navaja karakteristike z uporabo normalne serijske žarnice, pri kateri šum presega zahtevanega. Poleg tega ne ponuja triletne brezpogojne garancije na prvo žarnico (dovoljena opcija, ker ni ponudil rezervne), temveč omejeno garancijo na 500 delovnih ur. V zvezi z opremo laserski tiskalnik vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v tehničnih specifikacijah z dne 23.08.2006 spremenil ponudbo, ker je namesto ponujenega modela "Samsung ML1610" ponudil model "Samsung ML2010".

Naročnik je dne 05.09.2006 na podlagi 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

(1) Državna revizijska komisija uvodoma izpostavlja, da je že v več svojih odločitvah (npr. v zadevah 018-160/2005, 018-270/2005, 018-002/2006, 018-073/2006) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc. Če se vlagatelj ne strinja z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu s 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, vendar vlagatelj pri tem ne more navajati novih dejstev in kršitev oziroma postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in kršitvami oziroma zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in zato o njih tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Navedeno pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno njegovo dopolnitev (tudi v primeru dodatnih oziroma novih navedb in kršitev oziroma spremembe ali dopolnitve revizijskega predloga v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli 16. člen ZRPJN, ki ureja odločanje naročnika o zahtevku za revizijo pred odločanjem Državne revizijske komisije o njem.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 01.09.2006 prepozno uveljavljal nova dejstva in nove kršitve, zato o njih Državna revizijska komisija ni meritorno odločala, spremenjenega revizijskega predloga pa ni mogla upoštevati.

(2) Naročnik je obravnavano javno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1)), od katere dalje je potreben javni razpis. Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa, da naročnik s svojim notranjim aktom uredi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona in Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/04; v nadaljevanju: uredba). Ker so v zakonu za oddajo javnih naročil male vrednosti predvidene posebne določbe, ki za tovrstna naročila iz razlogov ekonomičnosti ne zahteva posebnih formalnosti, Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje naročil male vrednosti ugotavlja, ali okoliščine konkretnega primera opravičujejo oddajo javnega naročila po postopku za oddajo naročila male vrednosti (poglavje 3.5 ZJN-1), ali je naročnik uredil oddajo javnih naročil male vrednosti z notranjim predpisom (124. člena ZJN-1) ter če je naročnik ravnal v tem postopku v skladu z notranjim predpisom in temeljnimi načeli ZJN-1.

V obravnavanem primeru gre za postopek oddaje javnega naročila z ocenjeno vrednostjo, ki ne presega z zakonom določenega vrednostnega praga 10.000.000,00 SIT za blago, od katerega dalje je potrebno izvesti javni razpis. Naročnik je Državni revizijski komisiji posredoval tudi Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga je sprejel dne 19.06.2006, in s katerimi je uredil oddajo javnih naročil male vrednosti, kot mu to nalaga 124. člen ZJN-1. Za javna naročila z vrednostjo nad 1.000.000,00 SIT do 10.000.000,00 SIT je v 14. členu določil, da se uporablja postopek zbiranja ponudb. Iz vpogleda v dokumentacijo izhaja, da je ob upoštevanju ocenjene vrednosti v višini 7.916.667,00 SIT (brez DDV) naročnik ravnal skladno s 14. členom pravilnikom, ko je uporabil postopek zbiranja ponudb.

(3) Nadalje je Državna revizijska komisija ob upoštevanju določil pravilnika preverila utemeljenost vlagateljevih trditev v revizijskem zahtevku, da naročnik pred oddajo naročila ni preveril ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami v povabilu k oddaji ponudbe.

Pravilnik v 3. členu določa, da mora naročnik pri oddaji naročil male vrednosti ceno in kakovost predmeta javnega naročila posebej skrbno preveriti in to preverjanje izkazati v svoji dokumentaciji. Skladno s 16. členom pravilnika odgovorna oseba naročnika za izvedbo javnih naročil male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo, ki obsega povabilo k oddaji ponudbe, ki med drugim vsebuje tudi predmet javnega naročila z ustreznimi specifikacijami ali tehničnimi podatki, če so glede na naravo javnega naročila smiselne. Skladno z 18. členom pravilnika naročnik po preteku roka, določenega za oddajo ponudb, preveri, če prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem in oceni ponudbe v skladu z vnaprej določenimi merili.

Ker je v obravnavanem primeru kot pogoj za pravilnost ponudbe bila podana tudi skladnost ponujene opreme s tehničnimi specifikacijami v povabilu k oddaji ponudbe, je bil naročnik dolžan preveriti, ali prispele ponudbe ustrezajo vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam, pri čemer je lahko naročnik skladno s četrtim odstavkom 19. člena pravilnika pred oddajo javnega naročila zahteval tudi dodatna pojasnila ponudb, če iz ponudbene dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali so ponudniki sposobni izvesti javno naročilo. Pri tem pa skladno z 8. členom pravilnika ponudniki ne morejo spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti, umakniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti.

Naročnik v povabilu k oddaji ponudb v obrazcu "Ponudba - OBR A" in v obrazcu "Predračun za dobavo blaga - OBR B" ni zahteval, da ponudniki opišejo ali predložijo tehnične specifikacije ponujene opreme, ampak je pod 01. točko ponudbe zahteval le opis predmeta javnega naročila, enako v obrazcu predračuna. Iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo predloženih ponudb, to je vlagatelja, izbranega ponudnika in družbe Vizual d.o.o. izhaja, da sta vlagatelj in Vizual d.o.o. priložila ponudbi tehnične specifikacije ponujene opreme, medtem ko je izbrani ponudnik navedel le kratek opis opreme. Vendar zaradi navedenega ponudba izbranega ponudnika še ni nepravilna, saj naročnik v povabilu k oddaji ponudbe ni zahteval, da ponudniki opišejo ali predložijo tehnične specifikacije ponujene opreme. Ker pa je naročnik skladno s prej citiranimi določili pravilnika dolžan preveriti ustreznost ponujene opreme s tehničnimi specifikacijami v povabilu k oddaji ponudbe, bi moral pri vseh ponudbah še pred oddajo naročila preveriti ustreznost ponujene opreme; kolikor po mnenju naročnika predloženi opisi ponujene opreme ne zadostuje za preveritev njene ustreznosti, pa bi lahko od ponudnikov skladno s četrtim odstavkom 19. člena pravilnika zahteval dodatna pojasnila, seveda v okviru 8. člena pravilnika.

Iz predložene dokumentacije ne izhaja, da bi naročnik pred oddajo naročila preveril ustreznost ponujene opreme ponudnikov, zaradi česar je naročnik v tem delu kršil določbo 3. člena pravilnika, ker ni preveril kakovosti predmeta in preverjanja izkazal v svoji dokumentaciji, kršil pa je tudi določbo 18. člena pravilnika, ker ni preveril, če prispele ponudbe ustrezajo vsem pogojem. Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe v tem delu utemeljene, saj naročnik ni opravil predhodnega preverjanja skladnosti ponujene opreme izbranega ponudnika z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, zaradi česar odločitev naročnika o oddaji naročila z dne 05.07.2006 temelji na nepopolno ugotovljenih dejstvih.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je naročnik od izbranega ponudnika zahteval dodatna pojasnila - tehnične specifikacije šele dne 18.08.2006, to je po vloženem zahtevku za revizijo vlagatelja ter nato na podlagi predloženih tehničnih specifikacij izbranega ponudnika z dne 23.08.2006 in mnenja šolskega centra Velenja z dne 25.08.2006 zaključil, da tehnične specifikacije ponujene opreme ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam v povabilu k oddaji ponudb, kar je bila tudi podlaga za zavrnitev zahtevka za revizijo v odločitvi z dne 29.08.2006. Takšno naročnikovo ravnanje ni skladno z zakonom. Naročnik v postopku revizije sicer lahko (ponovno) pregleda prispele ponudbe v smislu preverjanja revizijskih navedb (torej zato, da preveri morebitno utemeljenost vlagateljevih očitkov in na tej podlagi sprejme odločitev o zahtevku za revizijo) - ne more pa v revizijskem postopku nadomestiti tistih potrebnih dejanj v postopku oddaje javnega naročila, ki jih dotlej, čeprav jih je bil dolžan, (sploh) ni opravil. V obravnavanem primeru je naročnik, namesto da bi v skladu z 18. in 19. členom pravilnika preveril pravilnost ponudbe izbranega ponudnika (skladnost ponujene opreme s tehničnimi specifikacijami v povabilu k oddaji ponudb) še pred sprejemom odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe, to storil (šele) v teku revizijskega postopka - to je potem, ko ga je vlagatelj (na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo) opozoril na domnevne nepravilnosti v izbrani ponudbi. S takšnim postopanjem pa je naročnik vlagatelju (in preostalim sodelujočim ponudnikom) obenem tudi onemogočil učinkovito uveljavljanje pravnega varstva. Kot je bilo že pojasnjeno pod točko 1) obrazložitve tega sklepa, je namreč kot podlago za odločanje o zahtevku za revizijo mogoče vzeti le tiste trditve (dejstva, dokaze, zahtevke), ki so bile navedene do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom - kasnejših (novih) trditev pa Državna revizijska komisija pri svojem odločanju ne sme upoštevati. Ker je naročnik v obravnavanem primeru svojo odločitev o zahtevku za revizijo z dne 29.08.2006 oprl izključno na novo ugotovljena dejstva (naknadno predložene tehnične specifikacije s strani izbranega ponudnika), vlagatelj (kot tudi ostali ponudniki) glede teh ugotovitev naročnika ni imel možnosti uveljavljati učinkovito pravno varstvo oziroma možnosti, da izpodbija na novo ugotovljena dejstva naročnika o pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika.

(4) Državna revizijska komisija je na koncu presojala še trditve vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza v celoti tehničnim specifikacijam, ki jih je naročnik zahteval v povabilu k oddaji ponudbe.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pravilna trditev vlagatelja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel vrste monitorja pri opremi "Osebni računalnik - zmogljiv" in "Osebni računalnik - zelo zmogljiv" (naročnik pa pred oddajo naročila od njega tudi ni zahteval nobenih dodatnih pojasnil), zato Državna revizijska komisija v tem delu ni mogla presojati skladnosti ponudbe izbranega ponudnika z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami.

V zvezi z opremo digitalni projektor in laserski tiskalnik prav tako iz ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče ugotoviti tehničnih specifikacij ponujene opreme, saj je naveden le tip opreme brez opisa specifikacij, zaradi česar Državna revizijska komisija tudi na tem mestu ni mogla presojati ustreznosti ponujene opreme izbranega ponudnika.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik v predmetnem postopku ravnal v nasprotju s pravilnikom, ker pred oddajo naročila ni preveril kakovosti predmeta naročila oziroma skladnosti ponudbe izbranega ponudnika z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami v povabilu k oddaji ponudbe in preverjanja izkazal v svoji dokumentaciji, zaradi česar je bilo potrebno odločitev naročnika o oddaji naročila z dne 05.07.2006 razveljaviti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu s 3. odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija je ugotovila, da naročnik ni dovolj natančno raziskal dejansko stanje v zvezi z ustreznostjo predloženih ponudb s tehničnimi specifikacijami iz povabila k oddaji ponudbe. Naročnik bo zato moral v spornem delu ponovno pregledati vsebino vseh treh ponudb in po potrebi zahtevati dodatna pojasnila od ponudnikov (pri čemer naročnik ne sme dopustiti spremembe ponudb) ter ugotoviti, ali ponujena oprema ustreza vsem zahtevanim pogojem in preverjanje tudi ustrezno izkazati v svoji dokumentaciji. Naročnik mora nedvoumno ugotoviti ustreznost ponudb v vseh postavkah zahtevanih tehničnih specifikacijah, morebitna odstopanja v ponudbah pa ustrezno utemeljiti. Na podlagi opravljenega pregleda bo naročnik ocenil ponudbe, ki ustrezajo vsem zahtevam, in sprejel ustrezno odločitev o oddaji naročila.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške za takso za revizijo v višini 100.000,00 SIT, katere mu Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN v celoti priznava.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 20.09.2006

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota
- Minicom napredne tehnologije d.o.o., Čopova 28, Murska Sobota
- Kapion d.o.o., Ciril Metodova ulica 19, 9000 Murska Sobota
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana