018-285/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-285/2006-33-2600

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo 18 kosov operacijskih miz s pripadajočo opremo, enega kosa prelagalne mize ter enega kosa dekontaminacijske komore za: SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Izola, SB Maribor in Onkološki inštitut Ljubljana, in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.8.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.6.2006 sprejel sklep št. 3511-2/2005-210 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, in sicer na podlagi 4. točke prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04 in 36/04; v nadaljevanju: ZJN-1); spremembi tega sklepa je naročnik sprejel dne 16.6.2006 in 23.6.2006.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 23.6.2006 je razvidno, da je naročnik pravočasno prejel ponudbe štirih ponudnikov (med njimi tudi ponudbo vlagatelja). Po opravljenem postopku s pogajanji in na podlagi prejetih končnih ponudbenih cen, ki so jih ponudniki oddali na podlagi povabila k predložitvi končne ponudbene cene (dokument z dne 27.6.2006), je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila št. 3511-2/2005-266 z dne 29.6.2006, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika v vseh sklopih izbral ponudnika SOČA OPREMA d.o.o., Linhartova c. 51, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila (dokument z dne 6.7.2006) je vlagatelj z vlogo z dne 14.7.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika MOLLIER d.o.o., Opekarniška 3, Celje nepravilni zaradi številnih tehničnih in formalnih pomanjkljivosti in bi ju moral naročnik izločiti kot nepravilni. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik razveljavi svojo odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila št. 3511-2/2005-266 z dne 29.6.2006, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Mollier d.o.o., Celje zavrne kot nepravilni in predmetno javno naročilo odda njemu. Prav tako zahteva povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 26.7.2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 14.7.2006 zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na očitke vlagatelja v zvezi z nepravilnostmi ponudbe izbranega ponudnika, glede očitkov v zvezi s ponudbo ponudnika Mollier d.o.o., Celje pa se naročnik ni opredelil, saj je ugotovil, da vlagatelj v tem delu ne izkazuje pravnega interesa.

Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 27.7.2006), je naročnik z dopisom z dne 31.7.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po presoji navedb vlagatelja in naročnika ter pregledu in preučitvi dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije za vložitev predmetnega zahtevka za revizijo.

ZRPJN v prvem odstavku 9. člena (Aktivna legitimacija v postopku revizije) določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. V skladu z navedeno določbo mora vlagatelj zahtevka za revizijo za to, da bi se mu priznalo procesno upravičenje za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. Obstoj aktivne legitimacije se presoja na podlagi konkretnih okoliščin posameznega primera, kar pomeni, da je treba status vlagatelja v procesnem smislu presojati na podlagi vrste spremenljivk, kot so vrsta postopka oddaje javnega naročila, faza, v kateri se nahaja postopek v trenutku vložitve zahtevka za revizijo, konkretne navedbe in/ali očitki v zahtevku za revizijo itd.. Če se pri tem ugotovi, da vlagatelj zaradi konkretnih okoliščin posameznega primera in glede na v zahtevku za revizijo očitane kršitve tudi v primeru utemeljenosti njegovih navedb nima nobenih dejanskih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik in da bi s tem pridobil konkretno javno naročilo, mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo, saj ne izkazuje verjetnosti nastanka škode kot enega izmed kumulativnih elementov aktivne legitimacije iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN.

V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o oddaji naročila, pri čemer svoj pravni interes utemeljuje z obrazložitvijo, da ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Mollier d.o.o. ne izpolnjujeta vseh tehničnih in formalnih zahtev razpisne dokumentacije, zaradi česar bi ju moral naročnik izločiti iz postopka. Posledično bi moral naročnik po mnenju vlagatelja svojo odločitev o oddaji javnega naročila razveljaviti in ponoviti postopek izbire, v ponovljenem postopku pa bi imel vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil pravilno in pravočasno ponudbo, interes in dejanske možnosti, da se mu kot najugodnejšemu ponudniku odda predmetno javno naročilo, tako po posameznih sklopih kot tudi v celoti.

Vlagateljevi obrazložitvi obstoja aktivne legitimacije glede na njegove revizijske navedbe in konkretne okoliščine predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni mogoče slediti. Naročnik je predmetno javno naročilo razdelil na 5 sklopov. V točki XXI splošnih navodil ponudnikom je naročnik določil, da "bo izbral ponudnika, katerega ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in bo imela najugodnejšo ceno doseženo v pogajanjih. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Naročnik bo javno naročilo oddal najcenejšim ponudnikom po posameznih sklopih oziroma za celoto.". V predmetnem postopku oddaje javnega naročila so sodelovali štirje ponudniki, za ponudbe katerih je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Kot je razvidno iz dokumenta "zapisnik javnega odpiranja ovojnic s končnim ponudbenim predračunom oziroma končne ponudbene cene" z dne 28.6.2006 je najnižje cene v vseh sklopih ponudil izbrani ponudnik, drugi najugodnejši je bil ponudnik Mollier d.o.o., Celje, tretji najugodnejši je bil ponudnik Sanolabor d.d., Ljubljana, vlagatelj pa je v vseh sklopih ponudil najvišjo ceno izmed vseh štirih ponudnikov. Navedeno pomeni, da predmetno javno naročilo tudi v primeru, če bi bil vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti utemeljen in bi bilo treba ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Mollier d.o.o., Celje izločiti kot nepravilni, niti v posameznem sklopu niti kot celota ne bi bilo dodeljeno vlagatelju, temveč ponudniku Sanolabor d.d., Ljubljana, ki je v vseh sklopih ponudil nižje cene kot vlagatelj. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da bi bila tudi ponudba ponudnika Sanolabor d.d., Ljubljana nepravilna in da bi jo bilo treba posledično izločiti iz postopka. Tudi v primeru, če bi bil njegov zahtevek za revizijo v celoti utemeljen, vlagatelj torej nima dejanskih možnosti, da bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik ter mu tako zaradi zatrjevanih nepravilnosti tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda, zaradi česar mu posledično ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN in prvo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 31.8.2006
predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- SOČA OPREMA d.o.o., Linhartova c. 51, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana