018-304/2006 Agencija za radioaktivne odpadke

Številka: 018-304/06- 42-2848

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo programa začetnih raziskav geosfere in hidrosfere za potencialno lokacijo Globoko in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 14, Ljubljana, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana in Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor, ki jih zastopa Odvetniška družba Dobravc - Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.09.2006.

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.12.2005 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbor kvalificiranih kandidatov za izvajanje terenskih raziskav na potencialnih lokacijah v Republiki Sloveniji, za prostorsko umestitev odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN) za odlagališče NSRAO po kvalifikacijskem sistemu. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 120-121, z dne 30.12.2005, pod številko objave Ob-36722/05 in v Uradnem glasilu EU št. S 248, z dne 24.12.2005.
Naročnik je dne 14.03.2006 vse kandidate s priznano sposobnostjo povabil k oddaji ponudb in jim v ta namen posredoval razpisno dokumentacijo (Tender za izvedbo programa začetnih terenskih raziskav geosfere in hidrosfere za potencialno lokacijo Globoko - marec 2006).

Naročnik je dne 09.06.2006 sprejel Sklep o oddaji javnega naročila (dokument št. ARAO-T-2116/623/060609/MV), s katerim je javno naročilo v 1. sklopu oddal v izvedbo skupini izvajalcev s skupno ponudbo, in sicer HGEM d.o.o., Ljubljana + Premogovnik Velenje d.d., Velenje + Geologija d.o.o., Idrija (v nadaljevanju: prvo izbrani ponudnik), v 6. sklopu pa ponudniku Premogovnik Velenje d.d., Velenje (v nadaljevanju: drugo izbrani ponudnik).

Dne 16.06.2006 je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Naročnik mu je zahtevan dokument posredoval dne 26.06.2006. Vpogled v dokumentacijo je bil vlagatelju omogočen dne 27.06.2006, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 10.07.2006 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je bila njegova ponudba zavrnjena, ker naj bi mesto v Vzorcu ponudbe, ki je bilo določeno za podpis, namesto s podpisom podpisnika ponudbe, kot je bilo zahtevano, izpolnil le z navedbo imena in priimka podpisnika. Prav tako naj bi na mestu, kjer je bil predviden žig ponudnika, obrazec ostal neizpolnjen.
Vlagatelj zatrjuje, da sama navodila ("napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami") od ponudnikov zahtevajo, da zadnji odstavek izpolnijo čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Vlagatelj zatrjuje, da je razlaga naročnika o tem, da bi se moral na prvem praznem mestu v zadnjem odstavku nahajati podpis ponudnika, v nasprotju z navodili obrazca, saj podpis odraslih ljudi po naravi stvari v nobenem primeru ni čitljiv in napisan z velikimi tiskanimi črkami. Tako je očitno, ugotavlja vlagatelj, da sta besedilo zadnjega odstavka in navodilo za njegovo izpolnitev neusklajena in med seboj v nasprotju. Kot zatrjuje vlagatelj, zadnjega odstavka, ob upoštevanju predhodno navedenih ugotovitev, ni mogoče formalno brezhibno izpolniti, zaradi česar je naročnikova odločitev, ki nejasna navodila razlaga v škodo ponudnikov, nepravilna. Vlagatelj še navaja, da je zadnjo stran Obrazca ponudbe izpolnil na edini mogoči način, ki je formalno in tudi vsebinsko pravilen. Naročnik še dodaja, da bi moral naročnik njegovo ponudbo označiti za pravilno tudi glede na ustaljeno prakso Državne revizijske komisije v podobnih primerih. V skladu s slednjo, zatrjuje vlagatelj, ponudnik ni oblikovno vezan na ponudbeni obrazec, ki ga pripravi naročnik, je pa ponudnik v tem primeru dolžan oddati ponudbo tako, da izjava volje, ki jo oblikuje, vsebinsko v celoti ustreza izjavi, ki je bila predvidena v vnaprej pripravljenem obrazcu.
Vlagatelj navaja, da so formalizmi naročnika o tem, kje točno se mora nahajati žig ponudnika povsem nezakoniti, saj je za vsebino same ponudbe popolnoma vseeno, ali se žig nahaja tik pod tekstom ali malo nižje, pomembna je zgolj vsebina tako podane volje ponudnika, ki pa v konkretnem primeru ni sporna. Glede na navedeno vlagatelj meni, da bi moral naročnik njegovo ponudbo oceniti kot pravilno ter mu oddati javno naročila, saj je njegova ponudba, najugodnejša.
Vlagatelj nadalje navaja, da je nepravilna tudi ponudba prvo izbranega ponudnika (v 1. sklopu), in sicer iz naslednjih razlogov:
1. Prvo izbrani ponudnik v dokumentacijo ni predložil zahtevanih pojasnil.
2. Vzorec ponudbe je datiran z dne 24.03.2006, v Vzorcu pogodbe pa je naveden datum 23.03.2006, pri čemer bi moral biti datum v pogodbi kasnejši od datuma v ponudbi.
3. V Ponudbenem predračunu (Priloga 2 - Rekapitulacija del po sklopih) ni navedena zbirna vrednost vseh del na potencialni lokaciji Globoko.
4. V obrazcu Seznam tehnične opreme (Priloga A) prvo izbrani ponudnik ni navedel vse zahtevane tehnične opreme; manjka oprema za izvedbo črpalnih poizkusov (npr. črpalke) in tlačnih poizkusov (manjkajo hidravlična tesnila). Poleg tega je naročnik tudi zahteval, da mora ponudnik razpolagati s terenskimi vozili, prvo izbrani ponudnik pa tega ni izkazal.
5. Prvo izbrani ponudnik je Vzorec ponudbe datiral, z dnem 24.03.2006, pri čemer je naročnik dne 22.03.2006 ustavil postopek oddaje naročila zaradi vloženega zahtevka za revizijo ter ga nadaljeval 16.05.2006, istega dne pa je ponudnikom posredoval še Dodatek št.1. Vzorec ponudbe bi moral biti datiran po izdaji tega dodatka.
Vlagatelj še navaja, da je nepravilna tudi ponudba drugo izbranega ponudnika (v sklopu 6), in sicer:
1. Drugo izbrani ponudnik je Vzorec ponudbe datiral, z dnem 23.03.2006, pri čemer je naročnik dne 22.03.2006 ustavil postopek oddaje naročila zaradi vloženega zahtevka za revizijo ter ga nadaljeval 16.05.2006, istega dne pa je ponudnikom posredoval še Dodatek št 1. Vzorec ponudbe bi moral biti datiran po izdaji tega dodatka.
2. Drugo izbrani ponudnik v Vzorcu pogodbe ni navedel podizvajalcev.
3. Drugo izbrani ponudnik ne razpolaga s triaksialnim aparatom za zemljine ter aparatom za preiskave strižnih valov z Benderjevim elementom ter CPT-u.
Vlagatelj predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer 1500 odvetniških točk za pregled dokumentacije, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% manipulativnih stroškov, DDV in 200.000,00 SIT za plačilo revizijske takse, in sicer z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve do plačila.

Naročnik je dne 03.08.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj Obrazec ponudbe izpolnil v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije. V zadnjem odstavku Obrazca ponudbe, navaja naročnik, je namreč mesto, določeno za podpis ponudnika, vlagatelj pa ga je, namesto s podpisom podpisnika ponudbe, izpolnil z navedbo imena in priimka podpisnika (z velikimi tiskanimi črkami). Naročnik še dodaja, da je vlagatelj oddal neizpolnjen Obrazec ponudbe tudi na mestu, ki je jasno in nedvomno predvideno za odtis ponudnikovega žiga.
Naročnik v zvezi s tem poudarja, da ne očita vlagatelju, da sporni obrazec ni oblikovno enak obrazcu, ki ga je sestavil naročnik, pač pa mu očita, da slednji ni izpolnjen v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Dejstvo je, zatrjuje naročnik, da je na osnovi predmetnega obrazca želel pridobiti podpis podpisnika ponudbe, njegovo funkcijo in navedbo ponudnika za in v imenu katerega je s polnim pooblastilom podpisal ponudbo ter žig ponudnika. Naročnik se zato ne more strinjati s trditvijo vlagatelja, da je zahtevana izjava volje v ponudbi vlagatelja v celoti podana. Žig in podpis ponudnika, s katerim mora biti v skladu s točko 10.1 Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) opremljena vsaka stran dokumentov, ki sestavljajo ponudbo, še zatrjuje naročnik, ne more nadomestiti vsebine same ponudbe, saj služita povsem drugemu namenu, kot pa izjava oz. podatki zadnjega odstavka spornega obrazca.
Naročnik v nadaljevanju zavrača vse očitke, ki se nanašajo na nepravilnost ponudbe prvo izbranega ponudnika, in sicer:
Naročnik navaja, da so sestavni deli ponudbe v skladu z 10.1. točko Navodil, le kopije dodatkov (ki so sprejeti v skladu s 8. točko Navodil) in ne tudi pojasnila (ki jih naročnik posreduje ponudnikom na njihovo zahtevo in v skladu s 7. točko Navodil).
Naročnik še zatrjuje, da razpisna dokumentacija nikjer ne določa, da bi moral biti datum v Vzorcu pogodbe kasnejši od datuma v Vzorcu ponudbe.
Naročnik nadalje ugotavlja, da prvo izbrani ponudnik predložil ponudbo le za sklop 1 in za le-tega izpolnil Ponudbeni predračun, izpolnil pa je tudi Rekapitulacijo del po sklopih in za ponujeni sklop 1 vpisal ponujeno vrednost. Ker razpisna dokumentacija ne določa, da je ponudnik dolžan izpolniti rubriko "Vrednost vseh del na potencialni lokaciji Globoko" tudi v primeru, če ponuja samo en sklop del, je naročnik ob upoštevanju predhodno navedenega, očitek zavrnil.
Naročnik še zatrjuje, da je iz popisa oz. seznama tehnične opremljenosti prvo izbranega ponudnika moč razbrati, da je navedena oprema zajeta v ponujenem popisu (npr. vsa potrebna oprema za geološke preiskaveâ??). Poleg tega, še navaja naročnik, se je prvo izbrani ponudnik že v 1. fazi predmetnega postopka s podpisom izjave o kadrovski in tehnični sposobnosti zavezal, da bo v vsakem konkretnem primeru oddaje naročila zagotovil ustrezno dodatno kadrovsko zasedbo, tehnično opremo in sredstva.
Naročnik še ugotavlja, da ni res, da bi moral biti Vzorec ponudbe prvo izbranega ponudnika datiran po izdaji Dodatka št. 1, saj je prvo izbrani ponudnik predmetni dodatek pri sestavi ponudbe v celoti upošteval, vlagatelj pa tudi ne navaja tozadevnih odstopanj.
Naročnik se tudi ne strinja z nobenim izmed treh očitkov, zaradi katerih naj bi bila nepravilna ponudba drugo izbranega ponudnika, kar utemeljuje, kakor sledi:
V zvezi z očitkom, ki se nanaša na datiranje Vzorca ponudbe se naročnik sklicuje na svoje ugotovitve, ki jih je podal v zvezi z enakim očitkom, ki se je nanašal na prvo izbranega ponudnika.
Naročnik navaja, da drugo izbrani ponudnik razpolaga s sporno opremo (s triaksialnim aparatom za zemljine, z aparatom za preiskave strižnih valov z Benderjevim elementom in s CPT-u), kar je razvidno iz Priloge 1 - Seznam tehnične opremljenosti za sklop 6.
Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da je neutemeljen tudi očitek vlagatelja, da drugo izbrani ponudnik v Vzorcu pogodbe ne navaja podizvajalcev, saj bo, kot zatrjuje naročnik, predmetno javno naročila v 6. sklopu izvedel sam.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 10.08.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 14.08.2006 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 28.08.2006 zahtevala dodatno dokumentacijo. Naročnik je dodatno dokumentacijo posredoval dne 30.08.2006.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali so vlagatelj ter prvo in drugo izbrani ponudnik ravnali v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali so oddali pravilne ponudbe v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna, ponudbi prvo in drugo izbranega ponudnika pa nepravilni.

Državna revizijska komisija je presojala vlagateljeve očitke po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v zahtevku za revizijo. Najprej je obravnavala vlagateljev očitek, ki se nanaša na (ne)pravilnost njegove ponudbe, nato pa še vseh osem očitkov, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudb prvo in drugo izbranega ponudnika.

Naročnik je v točko 10.1 točke 10 (Sestavni deli ponudbe) Navodil zapisal, da mora ponudba, ki jo predloži ponudnik, vsebovati v naslednjih desetih alinejah navedenih deset dokumentov, ki "morajo biti na vsaki strani žigosani s strani ponudnika in podpisani s strani zakonitega zastopnika" in med njimi tudi "izpolnjen, potrjen in podpisan Obrazec ponudbe". Naročnik je v isti točki opozoril ponudnike, da morajo biti dokumenti, ki so navedeno v tej točki "priloženi v ponudbi in izpolnjeni na predpisan način in brez izjeme, v nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nepravilna".

Kot izhaja iz zgoraj citiranih navodil je naročnik od ponudnikov jasno in izrecno zahteval, da morajo vseh deset dokumentov (ki jih je navedel v 10.1. točki Navodil), in med njimi tudi Obrazec ponudbe, izpolniti na predpisan način, torej na način, ki ga je za vsakega izmed njih zapisal v predmetno točko, hkrati pa so morali biti vsi dokumenti tudi žigosani (na vsaki strani) in podpisani s strani zakonitega zastopnika.
Če navedeno apliciramo na Obrazec ponudbe (zaradi nepravilne izpolnitve katerega je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena kot nepravilna) to pomeni, da so morali ponudniki v njem, na predpisan način, izpolniti vse prazne rubrike brez izjem ter ga izpolniti tudi s krajem, datumom in ga (ponovno) žigosati in podpisati na vsaki strani (predmetni obrazec vsebuje pet strani).

Pregled Obrazca ponudbe, ki ga je v ponudbo predložil vlagatelj pokaže, da je prostor (rubriko), ki je določen za podpis podpisnika ponudnika, izpolnil z navedbo imena in priimka, z velikimi tiskanimi črkami. V nasprotju z zgoraj citiranimi navodili je vlagatelj oddal neizpolnjen Obrazec ponudbe tudi na mestu, ki je jasno in nedvoumno predvideno za ponudnikov žig.
Zadnji odstavek Obrazca ponudbe (torej tisti del, za katerega je naročnik ugotovil, da ni bil izpolnjen pravilno) je oblikovan na naslednji način:

Podpis v funkciji

S polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu

_
(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)

Žig

ponudnikaNaročnikovo navodilo na spornem obrazcu "napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami", ki se nahaja pod črto, se kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, nesporno nanaša zgolj na vpis ponudnika za in v imenu katerega je podpisnik ponudbe podpisal ponudbo, saj na mestu, predvidenem za podpis podpisnika ponudnika takšnega navodila naročnik ni zapisal. Vlagateljevemu sklepanju, da se navodilo nanaša na celoten zadnji odstavek torej ni mogoče slediti. Iz predmetnega dela obrazca izhaja, da je naročnik hotel pridobiti podpis tiste osebe, ki bo podpisala ponudbo (torej njeno "identifikacijo" in ne zgolj podatka o njenem imenu in priimku), njeno funkcijo in navedbo ponudnika (ki je moral biti naveden z velikimi tiskanimi črkami) za in v imenu katerega je (predhodno) podpisana oseba podpisala ponudbo ter žig ponudnika.
Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da nejasnih določil iz razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov in da je ponudnik lahko odgovoren za skrbno pripravo ponudbe le ob predpostavki, da mu navedeno omogoča (jasna) razpisna dokumentacija. Opisano namreč izhaja iz prvega odstavka 23. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo.
Državna revizijska komisija, ob zgoraj navedenem ugotavlja, da trditvi vlagatelja, da sta besedilo spornega obrazca in navodilo o njegovi izpolnitvi neusklajena, ni mogoče slediti. Obrazec sam je v spornem delu oblikovan pregledno, navodila za njegovo izpolnitev pa so postavljena jasno in nedvoumno oziroma tako, da ne omogočajo različnih interpretacij. Tudi pregled ponudb ostalih ponudnikov pokaže, da so ga vsi, razen vlagatelja, (pravilno) izpolnili s podpisom osebe, ki je podpisala ponudbo (in ne zgolj z navedbo njenega imena in priimka), z njeno funkcijo, z navedbo ponudnika (v skladu z naročnikovimi navodili so ga vsi ponudniki vpisali z velikimi tiskanimi črkami) ter ga žigosali.
Če pa je imel vlagatelj v zvezi s spornim delom obrazca kakršnekoli pomisleke je imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo po dodatnem pojasnilu (tretji odstavek 25. člena ZJN-1 in točka 7 Navodil - Pojasnjevanje razpisne dokumentacije) ali celo vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti še pred potekom roka za oddajo ponudb (peti odstavek 12. člena ZRPJN).
Ravno tako se ni mogoče strinjati z vlagateljem v tem, da bi moral naročnik upoštevati ustaljeno prakso Državne revizijske komisije, po kateri ponudnik ni oblikovno vezan na obrazec, kot ga pripravi naročnik. Vlagateljeva ponudba namreč (kot pravilno navaja tudi naročnik), ni bila izločena kot nepravilna iz razloga, ker sporni obrazec oblikovno ni enak obrazcu, kot ga je pripravil naročnik, pač pa zato, ker ne vsebuje vseh elementov, ki jih je (jasno in nedvoumno) zahteval naročnik.

Ob zgoraj opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne.
Tako naročniki kot tudi ponudniki morajo pri oddaji javnih naročil ravnati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji (če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi). Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj ter preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako že vnaprej preprečiti možne zlorabe. Odločitev naročnika, da je vlagateljeva ponudba, kljub opisanim pomanjkljivostim pravilna, bi tako pomenila odstopanje od temeljnega načela zagotavljanja enakopravnosti med ponudniki (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), ne glede na dejstvo, da je vlagatelj v obravnavanem primeru ponudil najugodnejšo ponudbo (vlagatelj je v 1. sklopu oddal cenovno najugodnejšo ponudbo).

Ob navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno, ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter, da je vlagateljeva trditev o tem, da je njegova ponudba v obravnavanem segmentu pravilna, neutemeljena.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe prvo izbranega ponudnika in nato še vse očitke, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe drugo izbranega ponudnika.

Kar se tiče vlagateljevega očitka, da prvo izbrani ponudnik v ponudbo ni priložil pojasnil, se je potrebno strinjati z naročnikom v tem, da razpisna dokumentacija ni zahtevala, da bi morali ponudniki v ponudbe priložiti (tudi) pojasnila. Iz razpisne dokumentacije namreč izhaja, da so morali ponudniki, v skladu z izrecno zahtevo iz 8. točke razpisne dokumentacije (Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije), v ponudbo priložiti le spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ki jih bo (je) naročnik izdal v obliki dodatkov (navedeno je prvo izbrani ponudnik tudi storil), kar pa ne velja tudi za pojasnila, ki jih je naročnik posredoval ponudnikom na njihovo zahtevo (potek pojasnjevanja razpisne dokumentacije je naročnik uredil v posebni, in sicer 7. točki Navodil - Pojasnjevanje razpisne dokumentacije).

Prav tako ni mogoče slediti vlagateljevemu očitku, da bi moral biti datum, ki ga je prvo izbrani ponudnik navedel v Vzorcu ponudbe kasnejši (starejši) od datuma, ki je naveden v Vzorcu pogodbe (prvo izbrani ponudnik je v Obrazec ponudbe vpisal datum 24.03.2006 v Vzorec pogodbe pa datum 23.03.2006). Ker razpisna dokumentacija ni določala, da bi moral biti datum zapisan v Vzorec ponudbe kasnejši od datuma iz Vzorca pogodbe, navedeno ni vplivalo na pravilnost ponudbe prvo izbranega ponudnika.

Ravno tako se ni mogoče strinjati z vlagateljem v tem, da je ponudba prvo izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker v Prilogo 2 k Ponudbenemu predračunu (Rekapitulacija del po sklopih), ni navedel zbirne vrednosti vseh del na potencialni lokaciji Globoko. Ker je prvo izbrani ponudnik oddal ponudbo le za geološke raziskave, ki jih je naročnik razpisal v okviru sklopa 1 (iz Sklepa o priznanju sposobnosti, št. ARAO-T-2116/623/MV, z dne 06.02.2006 je razvidno, da je bila prvo izbranemu ponudniku tudi sicer priznana sposobnost le za 1. sklop), kar pomeni, da je vrednost vseh, z njegove strani ponujenih del, lahko enaka le ceni (znesku), ki jo je ponudil za 1. sklop, je Državna revizijska komisija predmetni očitek zavrnila. Sicer pa je, ne le iz namena, temveč tudi iz samega naslova predmetnega obrazca razvidno, da se nanaša na rekapitulacijo del po sklopih, kar pomeni, da je namenjen vpisu zneskov (cen) po posameznih sklopih in njihovi skupni vrednosti (rekapitulacija v knjigovodstvu pomeni "kratka ponovitev sklepnih postavk" - France Verbinc: Slovar tujk, stran 607).

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba prvo izbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker naj bi slednji ne navedel vse zahtevane tehnične opreme, in sicer opreme za izvedbo črpalnih poizkusov (npr. črpalke), opreme za izvedbo tlačnih poizkusov (manjkajo hidravlična tesnila) in terenskih vozil. Naročnik je v razpisno dokumentacijo, in sicer v Prilogo 3 priložil "Seznam potrebne opreme". Pregled slednjega pokaže, da je v njem navedena "Zahtevana oprema" po posameznih razpisanih sklopih". Za sklop 1 (Geološke in specialne geološke raziskave z obdelavo podatkov in poročil) je oprema navedena v 8. točkah. Iz pregleda predmetne priloge izhaja, da je oprema navedena ohlapno, brez točnih podatkov o tem kakšna in koliko kosov le-te mora ponudnik ponuditi oziroma je oprema navedena glede na njeno funkcijo v zvezi z razpisanimi storitvami (le na koncu Priloge 3 je naročnik zapisal, da mora biti oprema ustrezno certificirana in umerjena v skladu s splošno veljavnimi standardi za posamezen sklop del).
V točki 1.5 je na primer navedeno "(inženirsko-geološke raziskave (oprema za vse detajlne geološke in inženirsko - geološke preglede ...", in med drugim "vozila za prevoz terenske opreme in osebja", v točki 1.6 "(hidrogeološke analize)" pa "oprema za vse detajlne geološke in inženirsko - geološke preglede ...", in med drugim "opcija a) naprava za vtiskanje vode s tremi vtisnimi polji, ločenimi s hidravličnimi tesnili in z in-situ kontrolo tlaka v vseh treh poljih ter kontrolo pretoka v centralnem polju zagotavlja izvajalec hidrogeoloških analiz" in "b) dvojno mehansko tesnilo za izvajanje poskusov v terminalnem odseku vrtine zagotavlja izvajalec vrtalnih del, izvajalec hidrogeoloških analiz pa zagotavlja dodatno merilno opremo .oprema za izvajanje črpalnih poskusov v vrtinah...".
Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Prilogo A (Seznam tehnične opremljenosti) v katerega so morali ponudniki vpisati opremo in način zagotavljanja le-te s podatki o tem, ali je slednja v lasti ponudnika, najeta ali bo kupljena (v slednjem primeru tudi podatek o tem, kje bo kupljena). Naročnik je v isti obrazec (Priloga A) zapisal tudi opozorilo o tem, da mora (ponujena) oprema zagotavljati vsaj "zahtevani standard izvedbe razpisanih del" in da bo ponudba ocenjena v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Iz pregleda meril, ki jih je naročnik določil za ocenitev ponudb izhaja tudi merilo "oprema", z utežjo 20 točk (od skupno možnih 80 točk po vseh merilih skupaj - naročnik je, poleg predmetnega merila, določil še dve merili, in sicer "izpolnjevanja plana" in "ponudbena cena"). V okviru merila oprema je naročnik določil dva ocenjevalna razreda, in sicer v primeru, da "ponudnik ima "priporočeno opremo za izvedbo del, ki so navedena v tenderju" prejem 20 točk in prejem 2 točk v primeru, "da ima ponudnik opremo, "ki zagotavlja vsaj zahtevani nižji standard izvedbe del", kot je navedena v tenderju".
Naročnik je v isto točko še zapisal, da bo na podlagi seznama opreme, ki ga mora ponudnik obvezno predložiti svoji ponudbi ocenil, ali ponudnik razpolaga s "priporočeno opremo" ali "opremo, ki zagotavlja vsaj zahtevani nižji standard izvedbe razpisanih del iz Sklopa 1, ki so navedena v tenderju".
Iz zgoraj opisane razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik opremo navajal pod različnimi opisi, in sicer kot 1. potrebna oprema, 2. zahtevana oprema, 3. oprema, ki zagotavlja vsaj zahtevani standard izvedbe razpisanih del, 4. priporočena oprema za izvedbo del, ki so navedena v tenderju in 5. oprema, ki zagotavlja vsaj zahtevani nižji standard izvedbe del, kot je navedena v tenderju, pri čemer pa za nobenega izmed njih ni zapisal kaj pomenijo oziroma kakšno opremo (in koliko le-te) morajo ponudniki ponuditi, pod vsakim izmed citiranih opisov (Državna revizijska komisija v zvezi s tem še ugotavlja, da tudi v primeru, če bi bile takšne "definicije" podane, še vedno ne bi bilo mogoče ugotoviti, katera od njih ima prednost v konkretnem primeru â??).
Iz zgoraj napisanih navodil tudi izhaja, da si je naročnik v obravnavanem primeru pridržal pravico, da bo (na podlagi seznama opreme, ki ga je moral vsak ponudnik obvezno priložiti v ponudbo na Prilogi A) ugotavljal, ali posamezen ponudnik razpolaga s priporočeno opremo ali (zgolj) z opremo, ki zagotavlja vsaj zahtevani nižji standard izvedbe razpisanih del. V obeh primerih je bila oprema definirana kot merilo v smislu 9. točke 3. člena ZJN-1 (ter je prinašala točke) in ne kot pogoj v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1, torej kot element, ki bi ponudnika izločal iz postopka. Ker naročnik (kot že zapisano v tej obrazložitvi) nikjer v razpisni dokumentaciji ni definiral kaj pomenita navedena pojma, presoja o tem, kako je naročnik preverjal in/ali ocenjeval ponudbe (oziroma ponudbo prvo izbranega ponudnika) v tem segmentu, ni bila možna (v tem sklopu je ponudbo, poleg vlagatelja, oddal le prvo izbrani ponudnik).
Ob upoštevanju zgoraj opisane (nejasne in/ali celo kontradiktorne) razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija opozarja, da so ponudniki pri pripravi svojih ponudb, da bi bile le-te pravilne, dolžni izpolniti zahteve, ki jih naročnik zapiše v razpisno dokumentacijo. V kolikor slednje ocenjujejo kot sporne ali nejasne, lahko zoper njih vložijo zahtevek za revizijo, pri čemer velja omejitev petega odstavka 12. člena ZRPJN. V konkretnem primeru, ko so bile ponudbe že oddane, naročnik pa je tudi že izbral najugodnejšega (najugodnejše) ponudnika (ponudnike), je pravilnost ponudbe prvo izbranega ponudnika potrebno presojati glede na obstoječo razpisno dokumentacijo. Ob presoji pravilnosti ponudbe prvo izbranega ponudnika tako ni mogoče slediti navedbam vlagatelja, da bi moral vlagatelj v Prilogo A (Seznam tehnične opremljenosti) vpisati vso opremo, ki je navedena v Prilogi 3. Ker je iz vseh zgoraj navedenih segmentov razpisne dokumentacije, mogoče nedvoumno in jasno razbrati le-to, da so morali ponudniki obvezno priložiti (izpolnjeno) Prilogo A (Seznam tehnične opremljenosti) za vsak posamezen sklop, s podatki o ponujeni opremi in o tem, ali je slednja v njihovi lasti, najeta ali bo kupljena (kar je prvo izbrani ponudnik tudi storil), je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja zavrnila.
Tudi vlagateljev očitek o tem, da bi moral biti Vzorec ponudbe datiran z datumom po izdaji Dodatka št. 1, ni utemeljen. Razpisna dokumentacija namreč navedenega od ponudnikov ni zahtevala, vlagatelj pa tudi ni navedel, da je prvo izbrani ponudnik ravnal v nasprotju s predmetnim dodatkom oziroma, da slednjega ni v celoti upošteval pri pripravi ponudbe (kot je bil to dolžan storiti v skladu z zahtevami iz 8. točke Navodil - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije).

Kar se tiče vlagateljevega očitka, da bi moral drugo izbrani ponudnik datirati svojo ponudbo (Vzorec ponudbe) z datumom po izdaji Dodatka št. 1, se Državna revizijska komisija (v izogib ponavljanju) v celoti sklicuje na svoje ugotovitve iz predhodnega odstavka te obrazložitve (torej na ugotovitve, ki se nanašajo na identičen očitek v zvezi s ponudbo prvo izbranega ponudnika).

Prav tako ni mogoče slediti vlagateljevemu očitku, da drugo izbrani ponudnik ne razpolaga s triaksialnim aparatom za zemljine ter polhribine, z aparatom za preiskave strižnih valov z Benderjevim elementom ter CPT in CPT-u. Iz ponudbe drugo izbranega ponudnika, točneje iz Priloge A - Sklop 6 (Seznam tehnične opremljenosti ) izhaja, da drugo izbrani ponudnik razpolaga tako s triaksialnim aparatom za zemljine ter polhribine (vpisan pod zaporedno št. 5) kot tudi z aparatom za preiskave strižnih valov z Benderjevim elementom (vpisan pod zaporedno št. 6) ter s CPT in CPT-u (vpisana pod zaporedno št. 8). Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se je vlagatelj, pri vpogledu v ponudbo drugo izbranega ponudnika (dne 26.06.2006), o navedenem dejstvu lahko prepričal tudi sam.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom tudi v tem, da ponudba drugo izbranega ponudnika ne more biti nepravilna iz razloga, ker v Vzorec pogodbe ni vpisal podizvajalca. Navedenega namreč ni mogel storiti, saj bo posel izvedel sam, brez podizvajalcev (s čimer je bil vlagatelj seznanjen že v 1. fazi predmetnega postopka in izhaja iz Sklepa o priznanju sposobnosti, št. ARAO-T-2116/623/MV, z dne 06.02.2006, ki ga je prejel tudi vlagatelj).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (v višini 200.000,00 SIT za plačilo revizijske takse ter 1500 odvetniških točk za pregled dokumentacije, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% manipulativnih stroškov in 20%DDV).
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj z revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepaPOUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 14.09.2006Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana
- Odvetniška družba Dobravc - Tatalovič& partnerji o.p., d.n.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana
- HGEM d.o.o., Zaloška cesta 143, Ljubljana
- Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, Velenje
- Geologija d.o.o., Prešernova 2, Idrija
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana