018-350/2006 Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana

Številka: 018-350/06-43-2903

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Nataši Jeršič v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava pripravljenih obrokov hrane za potrebe ZPKZ Ljubljana, oddelka Novo mesto in Radovljica" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SODEXHO d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 20.09.2006

ODLOČILA

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 271.600,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.04.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro dobavitelja za dobavo pripravljenih obrokov hrane za potrebe ZPKZ Ljubljana, oddelka Novo mesto in Radovljica. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 51-52/2006, z dne 19.05.2006, pod številko objave Ob-14050/06.

Dne 14.07.2006 je naročnik s Sklepom o oddaji naročila predmetno javno naročilo oddal po sklopih, in sicer je kot najugodnejšega ponudnika v sklopu 1 izbral ponudnika Eurest d.o.o., Likozarjeva 3, Ljubljana, v sklopu 2 pa je bil izbran vlagatelj.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 09.08.2006, zahteval, da naročnik v celoti razveljavi Sklep o oddaji javnega naročila, z dne 14.07.2006, ter da ponudbi ponudnikov Eurest d.o.o. in ISS Servissystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor, za sklop 1 spozna kot nepravilni in ju kot takšni zavrne ter odloči, da se javno naročilo za sklop 1 odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj v obrazložitvi navaja razloge za utemeljitev zahtevka za revizijo in naročniku očita, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila s svojim ravnanjem kršil določbe 7., 54. in 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) kakor tudi določbe razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo. Vlagatelj pravi, da ponudbi ponudnikov Eurest d.o.o. in ISS Servissystem d.o.o. kljub izrecni zahtevi v razpisni dokumentaciji nista vsebovali izjave o tem, ali bosta ponudnika del izvedbe javnega naročila oddala podizvajalcu oziroma da s podizvajalci ne bosta nastopala, zaradi česar bi ju moral naročnik po opravljenem pregledu ponudb kot nepravilni zavrniti in izločiti iz nadaljnjega postopka. Ker pa je naročnik ponudnika Eurest d.o.o. in ISS Servissystem d.o.o. po odpiranju ponudb pozval, da svoji ponudbi dopolnita z navedbo o tem, ali bosta javno naročilo oddala podizvajalcu oziroma z navedbo, da s podizvajalcem ne bosta nastopala, naj bi kršil tako 54. člen ZJN-1 kot tudi prvi odstavek 76. člena ZJN-1, saj je s svojim ravnanjem dovolil spremembo oziroma dopolnitev ponudb, zaradi katere sta ponudbi obeh ponudnikov iz nepravilnih postali pravilni. Vlagatelj meni, da je naročnik s tem, ko je ponudbi ponudnikov Eurest d.o.o. in ISS Servissystem d.o.o. štel za pravilni in popolni, kršil tudi načelo enakopravnosti iz 7. člena ZJN-1, saj je v postopku pregleda, presoje in ocenjevanja ponudb, in ob neenakem tolmačenju lastnih razpisnih pogojev neenakopravno obravnaval ponudnike. Na koncu zahtevka za revizijo je vlagatelj navedel in specificiral stroške postopka, in sicer stroške takse za zahtevek za revizijo in strošek sestave zahteve za revizijo v višini 1400 odvetniških točk, povečano za 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, šifra: 430-12/2006/4, z dne 22.08.2006, ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavil sklep o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na prvi sklop: dobava pripravljenih obrokov hrane za oddelek Novo mesto. Naročnik je vlagatelju tudi pojasnil, da sprememba odločitve o oddaji javnega naročila v reviziji postopka javnega naročanja ni možna in da bo naročnik moral po končani reviziji postopka ponovno pregledati in oceniti ponudbe.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.09.2006, naročnika obvestil, da bo v delu, ki se nanaša na odločitev glede priglašenih stroškov revizijskega postopka, nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 05.09.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik je v dopisu pojasnil, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo povrnitve stroškov ni zahteval, ampak jih je na koncu zahtevka za revizijo zgolj navedel in opredelil.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora glede utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb, saj je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, med strankama pa je sporno vprašanje priznanja stroškov revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je zato morala v revizijskem postopku presoditi, ali je naročnik ravnal ne/pravilno, ko vlagatelju ni priznal stroškov revizijskega postopka.

ZRPJN v tretjem in petem odstavku 22. člena določa naslednje:
"(3) Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
(5) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.".

Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo je razvidno, da je le-ta priglasil stroške postopka, in sicer takso za revizijo v višini 100.000,00 SIT ter strošek sestave zahtevka za revizijo v višini 1400 odvetniških točk, povečano za 20% DDV. Čeprav vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izrecno zapisal, da zahteva povračilo stroškov, gre šteti, da je smisel vlagateljeve priglasitve in natančne opredelitve stroškov v zahtevku za revizijo ravno v tem, da se mu le-ti povrnejo. Zato Državna revizijska komisija meni, da je vlagatelj s tem, ko je v zahtevku za revizijo opredeljeno navedel stroške revizijskega postopka, zadostil določbi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in je tako specificirane stroške v zahtevku za revizijo mogoče šteti kot zahtevo za povrnitev le-teh. Ker je vlagatelj povračilo stroškov revizijskega postopka zahteval v zahtevku za revizijo, torej pred sprejemom odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, je s tem prav tako izpolnil določbo petega odstavka 22. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija zato ne more slediti navedbi naročnika v dopisu Državni revizijski komisiji, z dne 05.09.2006, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni zahteval povrnitve stroškov, saj je vlagatelj v zahtevku za revizijo, kot je bilo že zgoraj ugotovljeno, povsem jasno navedel in specificiral stroške postopka in s tem zahteval njihovo povračilo.

Ker je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, vlagatelj pa je v zahtevku za revizijo priglasil in opredeljeno navedel stroške revizijskega postopka, je bil naročnik skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN dolžan vlagatelju povrniti za predmetni revizijski postopek potrebne stroške. Glede na to, da naročnik o stroških revizijskega postopka ni odločil v sklepu, šifra: 430-12/2006/4, z dne 22.08.2006, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da o stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija ter da je odločitev Državne revizijske komisije izvršilni naslov, priznala vlagatelju za ta postopek potrebne stroške.

Državna revizijska komisija na temelju določila šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, ki mu jih mora naročnik povrniti:
- stroške takse za revizijo v višini 100.000,00 SIT,
- protivrednost 1300 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahtevka za revizijo, kar znaša 171.600,00 SIT,

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 271.600,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.09.2006


Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana
- Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana