018-339/2006 DARS, d.d.

Številka: 018-339/06-44-2857

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo svetlobne signalizacije-profesionalni program in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik INTERLUX TRADE trgovina in storitve d.o.o., Zvezna ulica 2b, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 19.09.2006

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikov Sklep o oddaji naročila, št. 274/2006, z dne 02.08.2006.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.06.2006 sprejel sklep št. 274/2006 o začetku postopka oddaje javnega naročila za "dobavo svetlobne signalizacije - profesionalni program", predmetno javno naročilo pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 62-63, z dne 16.06.2006, pod številko objave Ob-16805/06.

Naročnik je dne 02.08.2006 izdal Sklep o oddaji naročila, št. 274/2006, v katerem je zapisal, da sta obe prispeli ponudbi (ponudbi vlagatelja in ponudnika Rona trgovina d.o.o., šuceva ulica 25, Kranj), nepravilni, zato bo naročnik pričel nov postopek oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.08.2006, od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, katero mu je naročnik posredoval z dopisom, z dne 08.08.2006. Naročnik je razložil, da je vlagateljevo ponudbo zavrnil, ker je slednji v poglavju 6. Blago - tehnične značilnosti priložil certifikat firme OSRAM in PHILIPS brez ustreznega prevoda v slovenski jezik.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 17.08.2006, v katerem navaja, da je naročnik nepravilno ugotovil neustreznost njegove ponudbe. Vlagatelj navaja, da iz zahtev razpisne dokumentacije v poglavju 6. Blago - tehnične značilnosti, tč. E, kjer je zapisano, da mora ponudnik skupaj s ponudbo predložiti certifikat o tehnični ustreznosti posameznih elementov svetlobne signalizacije - profesionalni program oziroma ISO standard 9002 proizvajalca sijalk, izhaja, da je naročnik zahteval predložitev enega oziroma drugega dokazila o tehnični ustreznosti, ne pa obeh hkrati. Vlagatelj trdi, da je glede na to, da je naročnik zahteval predložitev samo enega izmed obeh dokazil o tehnični ustreznosti, to zahtevo izpolnil s priložitvijo certifikata pooblaščene organizacije za preizkušanje in certificiranje, Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, SIQ-ja, v katerem so navedene tehnične zahteve naročnika in podatki proizvajalca z navedbo ustreznosti vsakega posameznega elementa svetlobne signalizacije, t.j. žarnice in sijalke, s tehničnimi zahtevami. Vlagatelj je ponudbi dodatno priložil tudi ISO standarde proizvajalce žarnic in sijalk kot neobvezen dokaz, da le-ti skrbijo za upoštevanje standardov kvalitete blaga in varovanja okolja. Vlagatelj zahteva, da naročnik ugotovi pravilnost njegove ponudbe, razveljavi sklep o zavrnitvi ponudb in odloči o dodelitvi naročila v skladu s sprejetim merilom v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj je priglasil tudi strošek revizijskega postopka, in sicer strošek plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, ki ga je sprejel dne 30.08.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je zavrnil vse prejete ponudbe, ker so bile nepravilne. Ponudba vlagatelja je bila, kot pravi naročnik, res cenovno najugodnejša, vendar ni izpolnjevala zlasti zahteve, da mora biti pripravljena v celoti v slovenščini. Naročnik nadaljuje, da v ponudbi vlagatelja ni nikjer označeno, na kateri del ponudbe se certifikat nanaša, niti ni navedeno, da certifikat ni potreben in da je dodan samo v reklamne namene. Zato je naročnik material upošteval kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Ker pa so v ponudbi dokumenti v angleškem in nemškem jeziku, ni pa bila dodana nobena druga obrazložitev ali prevod, je naročnik v skladu z zahtevo, da mora biti ponudba v celoti v slovenščini, in upoštevajoč 12. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) ponudbo zavrnil kot nepravilno.

Na podlagi vlagateljevega obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 01.09.2006, je naročnik z dopisom, z dne 04.09.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11.09.2006 od vlagatelja prejela dopis, imenovan Prva pripravljalna vloga v postopku odločanja o zahtevku za revizijo v postopku javnega naročila za dobavo svetlobne signalizacije - profesionalni program (v nadaljevanju: pripravljalna vloga), v kateri pojasnjuje razloge za nepravilnost naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila kot nepravilno, in sicer zato, ker je vlagatelj v poglavju 6. Blago - tehnične značilnosti, priložil certifikat firme Osram in firme Philips brez ustreznega prevoda v slovenski jezik, s čimer naj bi kršil zahtevo iz razpisne dokumentacije, da mora biti ponudba dana v slovenskem jeziku. Vlagatelj pa v revizijskem zahtevku navaja, da je v razpisni dokumentaciji postavljeno zahtevo o predložitvi enega oziroma drugega dokazila za izpolnjevanje tehnične ustreznosti posameznih elementov svetlobne signalizacije, izpolnil že s predložitvijo certifikata Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, in da je ISO standarde proizvajalcev žarnic in sijalk (t.j. certifikata družbe Osram in Philips) dodatno priložil kot neobvezen dokaz.

V predmetnem revizijskem postopku je torej potrebno ugotoviti: 1) ali je vlagatelj s priložitvijo certifikata Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje izpolnil zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na predložitev certifikata o tehnični ustreznosti posameznih elementov svetlobne signalizacije - profesionalni program oziroma ISO standard 9002 proizvajalca sijalk, 2) kako na status ponudbe vlagatelja vpliva dejstvo, da je ponudbi priložil tudi certifikate v tujem jeziku.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v poglavju 6. Blago - tehnične značilnosti, v točki E Kvaliteta materiala, določil: "Skupno s ponudbo mora ponudnik predložiti certifikat o tehnični ustreznosti nudene svetlobne signalizacije - profesionalni program, ki ga mora pridobiti od za to pooblaščene organizacije v R Sloveniji.
Skupno s ponudbo mora ponudnik predložiti certifikat o tehnični ustreznosti posameznih elementov svetlobne signalizacije - profesionalni program oziroma ISO standard 9002 proizvajalca sijalk." V nadaljevanju iste točke je naročnik od ponudnikov zahteval še, kot sledi: "Priložen certifikat v prilogi: DA NE.".

Naročnik je torej svojo zahtevo po predložitvi dokazil o tehničnih značilnosti posameznih elementov svetlobne signalizacije - profesionalni program opredelil tako, da je dal ponudnikom možnost predložitve certifikata o tehnični ustreznosti ponujenega blaga oziroma ISO standarda 9002 proizvajalca sijalk. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je zahteval predložitev certifikata oziroma ISO standarda 9002 proizvajalca sijalk, dopustil, da ponudniki razumejo zahtevo (tudi) tako, kot jo razume vlagatelj; naročnik je zahteval predložitev enega oziroma drugega dokazila o tehnični ustreznosti, ne pa obeh hkrati.
Tudi zahteva "Priložen certifikat v prilogi: DA NE" se nanaša na en priložen certifikat in ne na morebitno možnost priložitve dveh ali več certifikatov. V kolikor je naročnik želel, da ponudniki v dokaz tehnične ustreznosti ponujenega blaga v predmetnem javnem naročilu predložijo tako certifikat o tehnični ustreznosti ponujenega blaga (t.j. posameznih elementov svetlobne signalizacije) in ISO standard 9002 proizvajalca sijalk, Državna revizijska komisija meni, da bi moral v razpisni dokumentaciji to izrecno zapisati in na način, ki ne bi dopuščal različnih razlag. Pri tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik v svojem sklepu, s katerim je odločil o revizijskem zahtevku vlagatelja, napada zgolj pravilnost (vlagateljevi ponudbi priloženih) ISO standardov družb Osram in Philips, trditvi vlagatelja o tem, da je izpolnitev zahteve o dokazovanju tehnične ustreznosti ponujenega blaga mogoče izpolniti že z enim od navedenih dokazil (torej s certifikatom o tehnični ustreznosti oziroma z ISO standardom) in da je vlagatelj to zahtevo izpolnil že s predložitvijo certifikata Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, pa ne oporeka. In ker (kot je Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah pojasnila) nejasne in dvoumne določbe razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom, ki oddajo ponudbe, Državna revizijska komisija zaključuje, da je mogoče zahtevo po predložitvi dokazil o tehničnih značilnosti posameznih elementov svetlobne signalizacije izpolniti tudi s predložitvijo le enega od zahtevanih dokazil.

Vlagatelj je k svoji ponudbi, v poglavju 6. Blago - tehnične značilnosti, v točki E. Kvaliteta materiala, priložil Potrdilo o skladnosti podatkov iz kataloga proizvajalcev žarnic in sijalk s tehničnimi zahtevami v javnem razpisu za dobavo žarnic in sijalk za vzdrževanje avtocestne razsvetljave (v nadaljevanju: Potrdilo), ki je bilo izdano in podpisano s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Iz tabele Potrdila je razvidna primerjava tehničnih značilnosti posameznih vrst žarnic in sijalk po skupinah in znotraj le-teh na enak način, kot so bile zahtevane v razpisni dokumentaciji, in tehničnih značilnosti ponujenih posameznih vrst žarnic in sijalk, razvidnih iz kataloga proizvajalcev žarnic in sijalk SILVANIA, OSRAM in PHILIPS. Pri vseh postavkah znotraj tabele je s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje ugotovljena ustreznost ponujenih posameznih vrst žarnic in sijalk glede na zahtevane v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da priloženo Potrdilo izkazuje in potrjuje skladnost podatkov iz kataloga proizvajalcev žarnic in sijalk (kot ga je izpolnil vlagatelj) s tehničnimi razpisnimi pogoji, in ga je mogoče šteti kot v razpisni dokumentaciji zahtevani certifikat "â??o tehnični ustreznosti posameznih elementov svetlobne signalizacije - profesionalni program". Sicer pa niti naročnik ne zatrjuje, da certifikat Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje sam po sebi ne bi bil zadosten oziroma da certifikat Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje, ki ga je priložil vlagatelj, ne bi izpolnjeval vsebinskih in formalnih zahtev, ki so določene v razpisni dokumentaciji.

Iz naročnikove dodatne obrazložitve je razvidno, da naročnik vlagateljeve ponudbe ne priznava kot pravilne zaradi predloženih certifikatov firme OSRAM in PHILIPS v tujih jezikih brez ustreznega prevoda v slovenski jezik, s čimer naj kršil zahtevo, da mora biti ponudba dana v slovenskem jeziku. Vlagatelj je sicer svoji ponudbi take certifikate res priložil in njihove (ne)pravilnost niti ne prereka, vendar Državna revizijska komisija poudarja, da je njihova prisotnost v vlagateljevi ponudbi za pravilnost vlagateljeve ponudbe nepomembna. Naročnik mora v skladu s 13. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1 kot pravilno upoštevati tisto ponudbo, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da za dokaz tehnične ustreznosti posameznih elementov svetlobne signalizacije - profesionalni program zadostuje predložitev samo enega od dokazil (ali certifikata ali ISO standarda 9002 proizvajalca sijalk) in naročnik tega niti ne prereka, ponudba vlagatelja pa v tem delu formalno zahtevo razpisne dokumentacije v celoti izpolnjuje že s predložitvijo certifikata Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, jo je v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 potrebno obravnavati kot pravilno.

Upoštevajoč vse zgoraj zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja ocenil kot nepravilno, saj ponudbi vlagatelja ni mogoče očitati, da ne izpolnjuje točke E v poglavju 6 razpisne dokumentacije. Zato je Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu postavljenemu zahtevku in razveljavila naročnikov Sklep o oddaji naročila, št. 274/2006, z dne 02.08.2006.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačilo takse v višini 100.000,00 SIT.
Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN kot potrebne stroške priznala vlagatelju strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT.
Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 19.09.2006
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- INTERLUX TRADE trgovina in storitve d.o.o., Zvezna ulica 2b, Ljubljana
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. Divizije 4, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana