018-329/2006 Občina Kočevje

Številka: 018-329-06-43-2819

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za "izgradnjo centralne čistilne naprave Kočevje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr, Ag, Absberggasse 47, Dunaj, Avstrija, ki ga zastopa Zlatka šutovič, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.09.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je vodil postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za "izgradnjo centralne čistilne naprave Kočevje".

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 353-8/05-131, z dne 26.04.2006, ki ga je vlagatelj prejel 10.05.2006, s katerim je izbral ponudnika Primorje d.d., Vipavska c. 3, Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 18.05.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo javnega razpisa po odprtem postopku za predmetno javno naročilo, ki ga je naročnik prejel 19.05.2006.
Vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, da je razpisna dokumentacija, ki je služila ponudnikom za izdelavo ponudbe, temeljila na tehnoloških postopkih tehnologije C-TECH oziroma je bila specificirana oprema navedena takšna, kot je potrebna / zahtevana za to tehnologijo. Iz opisa Tehnološke opreme in instalacij je pod točko 8 - sekvenčni bazen, izrecno zapisano "izdelava in dobava prezračevalnega sistema za prezračevanje C-TECH bazena, sistem ima naslednje karakteristike ...", pod točko 8.3 - prelivnik bazena - pa je celo posebej označeno, da je proizvajalec SFC ter da gre za patentno zaščito. Izpostavljeno smiselno enako velja tudi za točke 8.6, 8.7, 8.9. itd. Vlagatelj pojasnjuje, da je sam v svojo ponudbo vključil predpisano tehnologijo in si pridobil tudi dovoljenje za uporabo sicer patentirane tehnologije, medtem ko izbrani ponudnik, ki je seveda patentirano tehnologijo prav tako moral vključiti v svojo ponudbo, ni pridobil dovoljenja lastnika patenta oziroma njegovega pooblaščenca za Evropo. Vlagatelj podrobneje ponovi, da izbrani ponudnik ne razpolaga z dovoljenjem lastnika patenta oziroma njegovega pooblaščenca za uporabo navedene C-TECH tehnologije, zaradi česar ne more biti imenovan (pravilno izbran; opomba Državne revizijske komisije) ponudnik, za katerega je očitno, da ne razpolaga s podlagami, dovoljenji in soglasji in sploh ni zmožen legalno ponuditi in izvesti dela na način, kot je bil z javnim razpisom zahtevan.
Naročnik naj bi po mnenju vlagatelja kršil temeljna načela javnega naročanja, s tem ko je izbral kot najugodnejšo ponudbo ponudbo izbranega ponudnika, ki ne razpolaga z dovoljenjem za uporabo navedene tehnologije.
Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila ter izvedbo novega postopka. Vlagatelj tudi priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je skladno z ZRPJN vlagatelja pozval dne 19.05.2006 na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj je dne 25.05.2006 poslal naročniku dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse. Navedeno potrdilo je naročnik ocenil kot neustrezno (vlagatelj ga je sam podpisal in potrdil s svojim žigom), zato je naročnik s sklepom, št. 353-8/05-131, z dne 29.05.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija je dne 07.06.2006 od vlagatelja prejela vlogo, poimenovano "pritožba zoper sklep Občine Kočevje št. 353-8/05-131 z dne 29.05.2006", ki jo je vložil 06.06.2006 zoper ravnanje naročnika.

Državna revizijska komisija je citirani pritožbi vlagatelja s sklepom, št. 018-187/2006-31-1889, z dne 04.07.2006, ugodila in razveljavila naročnikov sklep, št. 353-8/05-131, z dne 29.05.2006, ter naročniku naložila, da mora o zahtevku za revizijo odločati skladno s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. 353-8/05-131, z dne 17.07.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v citiranem sklepu obrazloži, da je zaradi dovolj natančnega in razumljivega predmeta in zahtevanih sklopov zgolj primeroma v razpisni dokumentaciji v Poglavju 4, Popis del v tabelah navedel nazive točno določene tehnologije oziroma opreme nekaterih sklopov (pod opisom opreme in instalacij v točki 8), vendar je naročnik izrecno določil v začetku Poglavja 4 kot opozorilo na strani 173 razpisne dokumentacije, da velja, da kjer se v popisu del pojavljajo blagovne znamke ali tipi ponudnik lahko ponudi podobno opremo ali materiale. Naročnik dodaja, da je izbrani ponudnik skladno z zahtevami naročnika v svoji ponudbi ponudil ustrezno tehnično opremo, ki sicer ne vključuje patentiranega sistema za prezračevanje C-TECH bazena, temveč tehnologijo Disc Diffuser System (DDS) proizvajalca ABS International S.r.l. Izbrani ponudnik je skladno z zahtevami naročnika (Poglavje 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko 5) priložil tudi vse tehnične specifikacije proizvajalca in ateste za ponujeno tehnološko opremo. Naročnik pojasnjuje, sklicujoč se na 5. člen ZJN-1 v povezavi s prvim in drugim odstavkom 32. člena ZJN-1, da je očitek vlagatelja povsem neutemeljen, saj ni in niti ni smel zahtevati točno določene opreme določenega tipa ali znamke in od določenega proizvajalca. Ker izbrani ponudnik ni ponudil konkretne patentirane opreme oziroma tehnologije, kot to zatrjuje vlagatelj, in za katero naj bi imel edino on sam dovoljenje za njeno uporabo, je trditev o tem, da izbrani ponudnik nima dovoljenja za njeno uporabo, brezpredmetna, zato je tudi zahtevek za revizijo povsem neutemeljen.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 24.08.2006, sklicujoč se na njegov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ki ga je prejel 21.08.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 28.08.2006, ki ga je slednja prejela 29.08.2006, odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z edinim očitkom vlagatelja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z dovoljenjem lastnika patenta oziroma njegovega pooblaščenca za uporabo navedene C-TECH tehnologije, je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikovo razpisno dokumentacijo, vezano na konkreten postopek oddaje predmetnega javnega naročila, in ugotovila, da je naročnik v Poglavju 4 - Popis del (naslovna stran Poglavja 4) izrecno zapisal "Opozorilo: Kjer se v popisu del pojavljajo blagovne znamke ali tipi, velja, da ponudnik lahko ponudi ''podobno'' opremo ali materiale". Prav tako je Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v konkretno razpisno dokumentacijo ugotovila, da je naročnik v slednji v točki 5 - Izdelava ponudbe Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navedel oziroma zahteval, da mora ponudba vsebovati tudi tehnične specifikacije proizvajalca in ateste za tehnološko opremo, ko ponudniki ponudijo "podobno" opremo od variantne iz popisa.

Glede na vse navedeno vlagatelj nepravilno interpretira razpisno dokumentacijo, s tem ko zapiše v zahtevku za revizijo, da je izbrani ponudnik, tako kot vlagatelj, prav tako moral vključiti v svojo ponudbo patentirano tehnologijo C-TECH. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni zahteval od ponudnikov izrecno navedene domnevno sporne tehnologije C-TECH, temveč je dopustil oziroma nakazal z izrecnim in dovolj jasnim tekstom v točki 5 - Izdelava ponudbe Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vezanim na tehnične specifikacije proizvajalca in ateste za tehnološko opremo v primeru ponujanja "podobne" opreme od variantne iz popisa, ter z izrecnim in dovolj jasnim opozorilom na začetku Poglavja 4 - Popis del razpisne dokumentacije, da poleg navedenih blagovnih znamk ali tipov v popisu dopušča tudi "podobno" opremo ali materiale. Vlagatelj torej domnevno sporno kršitev temeljnih načel javnega naročanja iz naslova patentne zaščite tehnologije C-TECH pri izbranem ponudniku gradi oziroma izpelje izključno iz domneve, da je bila s konkretno razpisno dokumentacijo zahtevana in dopustna (tudi v smislu pravilnosti ponudb) zgolj tehnologija C-TECH in nobena druga. Navedeno domnevo vlagatelja pa je Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo za konkreten postopek oddaje predmetnega javnega naročila ovrgla. Ob zapisanem gre tudi poudariti, da vlagatelj kot dokaz prilaga zgolj strani 93, 95, 98 in 99 razpisne dokumentacije, kjer je primeroma navedeno "C-TECH" oziroma "SFC (patentna zaščita)", pri čemer zgolj pavšalno očita naročniku ravnanje v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Vlagatelj tudi ne zatrjuje morebitne nepravilnosti, neprimernosti ali nesprejemljivosti ponudbe izbranega ponudnika v luči Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), temveč zgolj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne more biti izbran, ker ne razpolaga s podlagami, dovoljenji in soglasji, in sploh ni zmožen legalno ponuditi in izvesti dela na način, kot je bil z javnim razpisom zahtevan, kar pa vlagatelj gradi oziroma izpelje, kot že navedeno, iz napačne domneve, da naročnik v konkretnem primeru z razpisno dokumentacijo ni dovolil nobene druge tehnologije kot C-TECH tehnologijo.

Vsled gornjih dejstev in ugotovitev je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagateljev očitek v zvezi z domnevo sporno tehnologijo C-TECH neutemeljen, posledično pa tudi ni mogoče očitati naročniku kršitve temeljnih načel javnega naročanja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.09.2006Predsednica senata:

Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje,
- Zlatka šutovič, Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor,
- Primorje d.d., Vipavska c. 3, Ajdovščina,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.