018-337/2006 Splošna bolnišnica Izola

Številka: številka:018-337/06-43-2826

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) članici Nataši Jeršič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "nabavo sistema za cikloergometrijo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SCHILLER Handelsges. m.b.H, podružnica v Sloveniji, ki ga zastopa odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.9.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek, ki se nanaša na zahtevo po izbiri vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, se kot preuranjen zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se v delu, v katerem je zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 3.7.2006 sprejel sklep, št. 16a/BR-06, o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je na podlagi Povabila k oddaji ponudbe, z dne 7.7.2006, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral B 211 d.o.o. iz šenčurja (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 10.8.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je z naročnikove strani dne 21.7.2006 prejel obvestilo, iz katerega izhaja, da je naročnik predmetno naročilo oddal ponudniku B 211 d.o.o. iz šenčurja. Citirano obvestilo po vlagateljevih navedbah ne vsebuje pravnega pouka, kar po mnenju vlagatelja predstavlja kršitev določil ZJN-1. Vlagatelj nadalje tudi opozarja, da s strani naročnika ni prejel zahtevane obrazložene obrazložitve sklepa o oddaji javnega naročila v zakonsko predpisanem roku, zaradi česar tudi skladno s 78. členom ZJN-1 vlaga predmetni zahtevek za revizijo. Vlagatelj v nadaljevanju naročniku še očita, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določbo 76. člena ZJN-1 in pri tem izbral ponudbo ponudnika, ki ni pravilna. Naročnik je namreč glede na merilo najnižja cena izbral ponudbo izbranega ponudnika, čigar ponujeni sistem za cikloergometrijo ne izpolnjuje naročnikovih zahtev. Poleg tega iz katalogov ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče razbrati povezave s ponujenim sistemom CASE PERFORM, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje 5. točke Navodil ponudnikom. Ponujeni sistem po navedbah vlagatelja deluje v Windows NT operacijskem sistemu in ne v zahtevanem operacijskem sistemu Windows XP. Nadalje omenjeni ponujeni sistem izbranega ponudnika ne vsebuje touch screen zaslona, izbrani ponudnik pa je po navedbah vlagatelja v svoji ponudbi ponudil tudi program za kasnejšo obdelavo izvidov za najmanj 5 uporabnikov, brez navedbe imena tega programa, katerega ustreznost zaradi navedenega ni mogoče preveriti. Vlagatelj pri tem še dodaja, da je iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in v ponudbeno dokumentacijo razveljavljenega razpisa istega ponudnika razvidno, da izbrani ponudnik vsebine ponudbe ni spremenil. Bistvena razlika med obema ponudbama pa je po navedbah vlagatelja v ceni, saj je cena v aktualni ponudbi izbranega ponudnika kar za 50% nižja od ponudbe za razveljavljeni razpis. Vlagatelj pri tem še enkrat poudarja, da iz ponudbene dokumentacije ni mogoče razbrati, kaj izbrani ponudnik ponuja in kaj bo v primeru izbire dobavil. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 21.7.2006 razveljavi in izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, oz. podrejeno, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Pri tem vlagatelj priglaša odvetniške stroške, in sicer 100 točk za zahtevo za obrazloženo obvestilo, 400 točk za zahtevek za revizijo skupaj z 20% DDV, ter stroške plačane takse.

Naročnik je 23.8.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil, in sicer naročnik je razveljavil odločitev, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral izbranega ponudnika, vlagateljev zahtevek pa v delu, ki se nanaša na zahtevo po izbiri vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da se je za razveljavitev sprejete odločitve o izbiri izbranega ponudnika kot najugodnejšega ponudnika odločil iz razloga, ker pred odločitvijo ni uporabil postopkov, ki jih predvidevata določbi 53. in 41. člen ZJN-1. Glede na navedeno bo postopek ocenjevanja in izbire naročnik ponovil in v primeru ugotovitve, da so bile podane nepravilne, neprimerne ali nesprejemljive ponudbe, bo takšne ponudbe v skladu s 76. členom ZJN-1 zavrnil. Glede vlagateljevega očitka, da obvestilo, s katerim je bilo javno naročilo oddano izbranemu ponudniku, ne vsebuje pravnega pouka, naročnik odgovarja, da določbe ZJN-1 ne vsebujejo določbe o natančni vsebini odločitve o oddaji javnega naročila, zaradi česar do pomenjenih kršitev ni prišlo. Naročnik v nadaljevanju priznava, da vlagatelju v nasprotju z 78. členom ZJN-1 na vlagateljevo zahtevo obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ni podal, vendar meni, da takšna odločitev na nadaljnji postopek ne more več vplivati.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 30.8.2006 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj navaja, da je naročnikova odločitev s tem, ko vlagatelja ni izbral za najugodnejšega ponudnika, nepravilna. Iz postopka je bilo namreč po vlagateljevi oceni mogoče nesporno ugotoviti, da je bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna in ni izpolnjevala izrecnih naročnikovih zahtev, zato je po vlagateljevem mnenju zahtevek za nadaljevanje postopka v izpodbijanem delu utemeljen..

Naročnik je z dopisom, št. 142/BR-06 z dne 30.9.2006, Državni revizijski komisiji skladno s 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, in sicer glede neizbire vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da je vlagateljevo nadaljevanje postopka revizije v izpodbijanem delu zahtevka preuranjeno.

Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da imata v revizijskem postopku tako naročnik na prvi stopnji kot Državna revizijska komisija pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Kar pomeni, da lahko naročnik na podlagi 1. odstavka 16. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da bodisi zahtevek za revizijo zavrne bodisi postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Podobno pooblastilo ima na podlagi 23. člena ZRPJN tudi Državna revizijska komisija. Kar pomeni, da Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitev v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka tako zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko je odločitev o izbiri še vedno v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309).

Naročnik tako lahko na podlagi 1. odstavka 16. člena v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila sprejme določeno odločitev (bodisi delno ali v celoti ugodi zahtevku za revizijo bodisi ga zavrne), pri čemer ta odločitev ne postane z vročitvijo vlagatelju (v splošnem pomenu) pravnomočna, čeprav naročnik v celoti sledi vlagateljevemu (v splošnem pomenu) zahtevku za revizijo. Kajti vlagatelj (v splošnem pomenu) mora v skladu s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika najkasneje v treh dneh po prejemu njegove odločitve še obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali pa bo zahtevek za revizijo umaknil. šele po preteku omenjenega roka ali po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo postane naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo pravnomočna. S tem pa se zaključi zgolj postopek revizije postopka oddaje javnega naročila, ne pa sam postopek oddaje javnega naročila, saj se slednji nadaljuje (ker preneha suspenzivni učinek vloženega zahtevka za revizijo). Naročnik tako lahko šele sedaj udejanji odločitev, ki jo je napovedal v odločitvi, s katero je zahtevku za revizijo ugodil, in sicer svojo odločitev udejanji na podlagi določb ZJN-1.

V obravnavanem primeru iz predložene dokumentacije izhaja, da je že naročnik razveljavil svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, s čimer se je postopek vrnil v prvotno fazo odločanja, kar pomeni v prvotno fazo ponovnega ocenjevanja in izbire najugodnejšega ponudnika. Tako bo lahko naročnik šele po končanem revizijskem postopku v ponovljenem postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb ponovno pregledal izpolnjevanje zahtev razpisne dokumentacije in na podlagi določb ZJN-1 ponovno sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila in šele takrat bo tudi vlagatelj lahko vlagal morebitna pravna sredstva zoper naročnikovo določitev. Tako je sedanja vlagateljeva zahteva po izbiri vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika v že samem revizijskem postopku po presoji Državne revizijske komisije preuranjena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker vlagatelj v izpodbijanem delu naročnikovega sklepa z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega zahtevka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 15.9.2006


Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, Slovenska Bistrica
- Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.