018-301/2006 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-301/2006-44-2523

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala", II. faza omejenega postopka, in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Profarmakon international, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.08.2006 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljeva pritožba, z dne 10.08.2006, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Pred naročnikom je v teku II. faza omejenega postopka oddaje javnega naročila "dobava medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala".

Naročnik je dne 14.06.2006 izdal "Sklep o delni oddaji naročila št. 1", katerega predmet je med drugim oddaja javnega naročila za artikle 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21.

Dne 20.06.2006 je naročnik izdal "Sklep o delni oddaji naročila št. 2 in popravku Sklepa o delni oddaji naročila št. 1".

Vlagatelj je na naročnika dne 26.06.2006 naslovil elektronsko poštno sporočilo, v katerem je zahteval "obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 2/2005- lekarna z dne 20.06.2006". V svoji vlogi je od naročnika zahteval tudi obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila za artikle 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21.
Dne 07.07.2006 je naročnik izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila; slednja se med drugim nanaša tudi na artikle 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21.

Dne 13.07.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Opozorilo službi javnih naročilâ??- po dodatni obrazložitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 07.07.2006 (skupina 7, 12 in 56.8)". V vlogi navaja, da ne razume naročnikovega mnenja o neustreznosti artiklov 07.13.06.14, 07.13.06.15 ter 07.13.06.16; v razpisni dokumentaciji namreč ni bila zahtevana dokumentacija za navedene izdelke. Vlagatelj je naročniku ob tem posredoval dokumentacijo in ga prosil za ponovno preučitev odločitve. Vlagatelj dalje navaja, da isto velja tudi za artikle 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21; naročnik naj bi glede slednjih navedel, da ne vsebujejo antibiotika, glede česar vlagatelj izpostavlja, da bi v primeru, če bi vsebovali antibiotik, ta artikel spadal med zdravila. "GELITA SPON" je, sledeč vlagatelju, resorptivna želatinska gobica, ki je paralela ostalim artiklom ponudnikov. Tudi izbrani dobavitelj ponuja izdelek, ki nima antibiotika. Vlagatelj naročnika prosi, da pri izboru teh artiklov sodeluje oseba, ki bo naredila primerjalno analizo med ponujenimi izdelki, sam pa naročniku pošilja potrebno dokumentacijo.

Naročnik je na vlagatelja dne 20.07.2006 naslovil dopis, v katerem pojasnjuje, da je poslana mu vzorca preizkusil, navaja pa tudi svoje ugotovitve v zvezi s tem. Naročnik v dopisu pojasnjuje tudi, da vlagateljeve vloge, z dne 13.07.2006, ni štel za zahtevek za revizijo; v kolikor je vlagatelj sam svojo vlogo štel kot revizijski zahtevek, pa je le-ta pomanjkljiv, saj mu manjkajo nekateri podatki iz 12. člena ZRPJN, in sicer podatek o kontaktni osebi, odločitev o dodelitvi naročila ter potrdilo o plačilu takse za revizijo. Naročnik zaključuje navajajoč, da je podano vlogo, v kolikor gre pri slednji za revizijski zahtevek, potrebno v treh dneh od prejema poziva dopolniti s predložitvijo manjkajočih podatkov ter potrdila o plačilu takse za revizijo, sicer bo naročnik vlogo zavrgel.

Dne 24.07.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo, poimenovano kot "Zahtevek za revizijo". V njej navaja, da na podlagi dodatnih obrazložitev, ki jih je prejel dne 10.07.2006, ter 21.07.2006, ugotavlja, da naročnik ni pravilno ravnal pri ocenjevanju kvalitete ponujenih artiklov. Vlagatelj meni, da artikli pod številkami 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21 popolnoma ustrezajo zahtevam naročnika, zato zahteva, da se ponovno izvedeta natančen pregled in analiza ponujenih izdelkov.

Naročnik je dne 07.08.2006 izdal sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, pa zavrnil. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da vlagateljeve vloge, z dne 24.07.2006, ne gre šteti za dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 13.07.2006, h kateri je naročnik vlagatelja pozval z dopisom, z dne 20.07.2006. Vlagateljevo vlogo, z dne 24.07.2006, je naročnik štel kot samostojen revizijski zahtevek, ob njegovi obravnavi pa je ugotovil, da je vložen prepozno. Sporni zahtevek je namreč vložen zoper naročnikov Sklep o delni oddaji naročila št. 1, z dne 14.06.2006, ki ga je vlagatelj prejel 15.06.2006. Zahtevek za revizijo je bil vložen po poteku 10 dni od tega dne. Vlagatelj je od naročnika zahteval tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, to pa je storil po poteku 8 dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Ne glede na zamudo je naročnik vlagatelju dne 07.07.2006 posredoval dodatno obrazložitev, tudi upoštevajoč datum prejema slednje (dne 10.07.2006), pa je revizijski zahtevek prepozen. Naročnik dalje navaja, da bi bilo vlagateljev revizijski zahtevek potrebno zavreči tudi v primeru, če bi se vlagateljevo vlogo, z dne 24.07.2006, štelo kot dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 13.07.2006. Naročnik namreč ugotavlja, da vlagatelj, v nasprotju s pozivom, revizijskega zahtevka, z dne 13.07.2006, ni dopolnil z zahtevano navedbo odločitve o oddaji naročila. Naročnik izpostavlja tudi, da bi moralo tudi naknadno predloženo potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek izkazovati plačilo le-te že ob vložitvi revizijskega zahtevka; taksa za revizijski postopek v konkretnem primeru tako ni bila plačana pravočasno. V nadaljevanju naročnik navaja, da je po njegovem mnenju vlagateljev revizijski zahtevek tudi vsebinsko neutemeljen, pri čemer takšno stališče tudi obrazloži.

Dne 10.08.2006 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep o "zavrnitvi" (pravilno: zavrženju) njegovega revizijskega zahtevka. V pritožbi navaja, da je na podlagi dopisa, ki ga je prejel dne 21.07.2006, vlagatelju dne 24.07.2006 posredoval zahtevek za revizijo. Vlagatelj nasprotuje ugotovitvi, da je bil revizijski zahtevek vložen prepozno, saj ga je naročnik z dopisom, prejetim dne 21.07.2006, pozval, da revizijski zahtevek dopolni, to pa je vlagatelj v zakonskem roku treh dni tudi storil. Vlagatelj navaja, da se z odločitvijo naročnika ne strinja, zato "apelira" na Državno revizijsko komisijo, da podrobno preuči celoten postopek predmetnega javnega naročila.

V prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 10.08.2006, je naročnik slednji odstopil del dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Posredovano dokumentacijo je dopolnil v prilogi dopisa, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 17.08.2006, na poziv slednje pa ponovno še dne 21.08.2006.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vlagateljeva pritožba, z dne 10.08.2006, ni utemeljena.

V zadevi gre uvodoma ugotoviti, da je vlagatelj na naročnika dne 13.07.2006 naslovil vlogo "Opozorilo službi javnih naročilâ??- po dodatni obrazložitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 07.07.2006 (skupina 7, 12 in 56.8)", ki jo gre smiselno šteti za revizijski zahtevek. Takšna ugotovitev izhaja iz dejstva, da omenjene vloge ni mogoče šteti kot zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (slednjo je namreč glede zanj spornih artiklov pod številkami 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21 vlagatelj podal že z elektronskim poštnim sporočilom, z dne 26.06.2006, nanjo pa je tudi prejel odgovor), kot tudi iz dejstva, da v obravnavani vlogi vlagatelj izpodbija naročnikovo ugotovitev o neustreznosti spornih artiklov (in torej navaja kršitve, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje javnega naročila).

Državna revizijska dalje ugotavlja, da gre naročnikov dopis, z dne 20.07.2006, s katerim je slednji odgovoril na zgoraj opredeljeno vlagateljevo vlogo, šteti kot poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka; glede takšnega svojstva omenjenega dopisa se strinjata tako vlagatelj (v podani pritožbi), kot naročnik (ki takšno opredelitev njegovega dopisa dopušča v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku).

Kot slednje, v zvezi z na tem mestu obravnavanim vprašanjem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagateljevo vlogo, z dne 24.07.2006, poimenovano kot "Zahtevek za revizijo", šteti za dopolnitev revizijskega zahtevka, kot izhaja iz vlagateljeve vloge "Opozorilo službi javnih naročilâ??- po dodatni obrazložitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika, z dne 07.07.2006 (skupina 7, 12 in 56.8)", z dne 13.07.2006. Takšno svojstvo vlogi, z dne 24.07.2006, pripisuje tako vlagatelj (v podani pritožbi), kot tudi naročnik (ki takšno opredelitev obravnavane vloge dopušča v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku).

V povzetku zgoraj navedenega gre ugotoviti, da je vlagatelj z vlogo, z dne 13.07.2006, na naročnika naslovil revizijski zahtevek, z vlogo, z dne 24.07.2006, pa je vloženi revizijski zahtevek dopolnil.

Pred morebitnim preverjanjem pravočasnosti in ustreznosti dopolnitve revizijskega zahtevka, je Državna revizijska komisija preverila, ali je bil pravočasno vložen že sam revizijski zahtevek, z dne 13.07.2006. Ob tem je ugotovila, da vlagateljev revizijski zahtevek ni bil vložen pravočasno.

Iz določil prvega in drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) izhaja: "(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. (2) Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahteva se lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Obrazložitev mora vsebovati: razloge za zavrnitev njegove ponudbe; prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.".

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.".

Zgoraj citirana določila ZJN-1 in ZRPJN vzpostavljajo prekluzivne roke za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (priznanju sposobnosti) ter za vložitev revizijskega zahtevka, ki jih z ravnanjem ali pa v posledici ravnanja strank ni mogoče spreminjati (ali podaljševati). Kot pravočasno je torej mogoče šteti zgolj tisto zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (priznanju sposobnosti), ki je vložena v roku 8 dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila (priznanju sposobnosti), kot pravočasno vložen revizijski zahtevek pa zgolj tisti revizijski zahtevek, ki je vložen v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila (priznanju sposobnosti). Zgolj v primeru pravočasno podane zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (priznanju sposobnosti), je kot pravočasno vložen mogoče šteti revizijski zahtevek, vložen v roku 10 dni od prejema takšne dodatne obrazložitve.

V konkretni zadevi je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila v delu, ki ga vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku (in njegovi dopolnitvi) napada kot spornega, to je glede artiklov pod številkami 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20 ter 07.13.06.21, izdal v obliki "Sklepa o delni oddaji naročila št. 1", z dne 14.06.2006. Omenjeni dokument je bil, kot je razvidno iz povratnice, vlagatelju vročen dne 15.06.2006. Ker naročnikov kasnejši "Sklep o delni oddaji naročila št. 2 in popravku Sklepa o delni oddaji naročila št. 1", z dne 20.06.2006 (kot tudi ne ostale, kasneje sprejete odločitve v postopku oddaje javnega naročila), naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila za zgoraj opredeljene artikle ne spreminja, je dne 15.06.2006 pričel teči tudi rok za vložitev zahteve za izdajo obrazloženega obvestila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1 (ki se je iztekel 24.07.2006- dne 23.06.2006 namreč ni bil delovni dan- četrti odstavek 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.)), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN) oziroma za vložitev revizijskega zahtevka po ZRPJN.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti tudi, da je vlagatelj svojo zahtevo za obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (tudi v delu, kjer se ta nanaša na artikle 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20), na naročnika naslovil v obliki elektronskega poštnega sporočila, z dne 26.06.2006.

V povzetku zgornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svoje zahteve za obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila v delu, kjer se ta nanaša na artikle 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20, na naročnika ni naslovil pravočasno, tako pa tudi rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na oddajo teh artiklov javnega naročila, za vlagatelja ni pričel teči z vročitvijo zahtevane dodatne obrazložitve (10.07.2006), temveč že z dnem, ko je bila vlagatelju vročena odločitev o oddaji javnega naročila v obravnavanem delu (15.06.2006), in se je iztekel 25.07.2006. Državna revizijska komisija ob zapisanem izpostavlja, da dejstvo, da je naročnik na vlagateljevo prepozno zahtevo za dodatno obrazložitev vseeno odgovoril in tudi podal dodatno obrazložitev, na zgoraj zapisano ugotovitev o nepravočasnosti podane zahteve in pričetku teka roka za vložitev zahtevka za revizijo ne more vplivati; kot je v tem sklepu že bilo navedeno, v posledici opisanega naročnikovega ravnanja, za katerega podlage v predpisih s področja oddaje javnih naročil ni najti, ne more priti do spremembe (podaljšanja) z ZRPJN prekluzivno določenih rokov za vložitev revizijskega zahtevka.

Kot je v tem sklepu ravno tako že bilo navedeno, je vlagatelj svoj revizijski zahtevek na naročnika naslovil dne 13.07.2006.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svojega revizijskega zahtevka na naročnika ni naslovil v roku, kot ga določa prvi odstavek 12. člena ZRPJN; rok za vložitev revizijskega zahtevka, ki se nanaša na artikle 07.13.06.14, 07.13.06.15, 07.13.06.16, 07.13.06.18, 07.13.06.20, se je namreč iztekel dne 25.06.2006, vlagatelj pa je svoj revizijski zahtevek vložil šele 13.07.2006.

Iz določil prvega in drugega odstavka 13. člena ZRPJN med drugim izhaja, da naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega zakona. Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Upoštevajoč zgoraj navedeno pravno podlago gre ugotoviti, da je bil naročnik vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 13.07.2006, upravičen in dolžan zavreči, kar je s svojim sklepom, z dne 07.08.2006, tudi storil.
Vlagatelj v podani pritožbi, z dne 10.08.2006, "apelira" na Državno revizijsko komisijo, da slednja podrobno preuči celoten postopek oddaje javnega naročila. Ne glede na tako podan predlog iz vsebine pritožbe izhaja, da vlagatelj v njej dejansko napada pravilnost naročnikove odločitve o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Ob presoji vlagateljeve pritožbe je Državna revizijska komisija ugotovila, da slednji ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Iz navedenih razlogov je, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo pritožbo, z dne 10.08.2006, zavrnila kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija o stroških pritožbenega postopka ni odločala, saj teh ni priglasila nobena od strank.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 24.08.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
- Profarmakon international, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, Maribor,
- Johnson & Johnson, d.o.o., šmartinska 140, Ljubljana,
- Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.