018-301/2006 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-301/2006-44-2634 D O P O L N I L N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) ter na podlagi 154., 325. in 326. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, po predsedniku senata Jožefu Kocuvanu, članu Državne revizijske komisije, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala", II. faza omejenega postopka, in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Profarmakon international, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.09.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Predlogu za dopolnitev sklepa Državna revizijske komisije, št. 018-301/2006-44-2523, z dne 24.08.2006, kot izhaja iz naročnikove vloge, z dne 31.08.2006, se ugodi.

2. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbenim postopkom, vodenim na podlagi vlagateljeve pritožbe, z dne 10.08.2006, se zavrne.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v okviru pritožbenega postopka, vodenega na podlagi vlagateljeve pritožbe, z dne 10.08.2006, dne 24.08.2006 izdala sklep, št. 018-301/2006-44-2523, s katerim je vlagateljevo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno. O stroških pritožbenega postopka Državna revizijska komisija ni odločala, saj priglasitev slednjih v postopku ni bila ugotovljena.

Dne 31.08.2006 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, ki jo gre šteti za predlog za dopolnitev sklepa, v smislu prvega odstavka 325. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. V vlogi opozarja, da je sam v pritožbeni postopek priglasil stroške, in sicer v svojem dopisu, z dne 14.08.2006, zato predlaga, da se o stroških naknadno odloči in se mu le-te tudi prizna.

Iz določil prvega odstavka 325. člena ZPP izhaja: "Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni". Iz četrtega odstavka 326. člena dalje izhaja tudi, da v primeru, če se predlog za dopolnitev sodbe nanaša samo na stroške postopka, odloči o njem predsednik senata brez naroka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z dopisom, z dne 14.08.2006, podanim pred zaključkom pritožbenega postopka, v slednjega priglasil "stroške revizijskega postopka" v protivrednosti 400 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, in sicer za sklep o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo. Ker Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-301/2006-44-2523, z dne 24.08.2006, o naročnikovem zahtevku za povrnitev tako priglašenih stroškov ni odločila, je naročnikov pravočasni predlog za dopolnitev tega sklepa utemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Skladno z določili prvega odstavka 154. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v pritožbeni postopek priglasil stroške, ki jih že po svojem temelju v pritožbenem postopku ni mogoče priznati. Priglašeni stroški, v protivrednosti 400 točk po Odvetniški tarifi, naj bi naročniku namreč nastali z zavrženjem vlagateljevega revizijskega zahtevka, odločanje o takšnih stroških, pa je lahko zgolj predmet revizijskega postopka, v katerem so takšni stroški (domnevno) tudi nastali. Ker drugih stroškov, ki bi nastali v zvezi z vlagateljevo pritožbo, oziroma na njeni podlagi vodenem pritožbenem postopku, naročnik ni priglasil, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbenim postopkom, vodenim na podlagi vlagateljeve pritožbe, z dne 10.08.2006, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 04.09.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
- Profarmakon international, d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, Maribor,
- Johnson & Johnson, d.o.o., šmartinska 140, Ljubljana,
- Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, Domžale,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.